Husholdningsvarmtvann (Vv)/Legionellabeskyttelse - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasse innstillinger for hjemmet

Husholdningsvarmtvann (VV)/Legionellabeskyttelse

Oppvarming av varmtvannsberederen styres fra menyene for
husholdningsvarmtvann og legionellabeskyttelse.
<Innstillinger for varmtvannsmodus>
. Uthev ikonet for varmtvann og trykk på BEKREFT.
2. Bruk F-knappen til å veksle mellom varmemodusene Normal og Eco.
3. For å redigere modusen trykker du F2 slik at menyen INNSTILLINGER FOR
VARMTVANN vises.
4. Bruk tastene F2 og F3 til å rulle gjennom menyen mens du velger hver
komponent etter tur ved å trykke på BEKREFT. Se tabellen under for en
beskrivelse av hver innstilling.
5. Skriv inn ønsket nummer ved å bruke funksjonstastene og trykk på BEKREFT.
Menyundertittel
Funksjon
Varmt vann maks temp.
Ønsket temperatur på lagret varmtvann
VV
Forskjellen mellom maksimal temperatur på varmtvann og temperaturen hvor varmtvannsmodus
Gjenoppvarmingsforskjell
omstarter.
Varmt vann maks driftstid Maksimal tid tillatt for oppvarming av lagret vann i varmtvannsmodus
Varmt vann
Tidsperioden etter varmtvannsmodus når romoppvarming har prioritet over varmtvannsmodus, noe
begrensninger
som midlertidig hindrer ytterligere oppvarming av lagret vann.
(Kun når "Varmt vann maks driftstid" er over.)
Ta kontakt med installatøren hvis du vil gjøre endringer.
Slik fungerer varmtvannsdriften
• Når temperaturen i varmtvannsberederen faller fra "Varmt vann maks temp."
med mer enn "VV Gjenoppvarmingsforskjell" (angitt av installatøren), vil
varmtvannsmodus tre i kraft og strømningen fra hovedvarme/kjøling-kretsen
omdirigeres for å varme opp vannet i varmtvannsberederen.
• Når temperaturen til det lagrede vannet når "Varmt vann maks temp." som
angitt av installatøren, eller dersom "Varmt vann maks driftstid" som angitt av
installatøren overskrides, vil varmtvannsmodusen avsluttes.
• Hovedvarmtvann vil ikke ledes til romoppvarming/kjøling-kretsen mens
varmtvannsmodus er i drift.
• Rett etter "Varmt vann maks driftstid", vil "Varmt vann begrensninger"
rutinemessig tre i kraft. Varigheten til denne funksjonen angis av installatøren,
og mens den er i kraft kan (vanligvis) ikke varmtvannsmodus aktiveres på
nytt, noe som gir systemet tid til å levere hovedvarmtvann til romoppvarming/
kjøling dersom det er behov for det. Dersom det på dette tidspunktet ikke er
behov for romoppvarming/kjøling, vil imidlertid systemet automatisk gjenoppta
varmtvannsmodus. Dette vil fortsette til det mottar en oppfordring om
romoppvarming.
• Etter "Varmt vann begrensninger" kan varmtvannsmodus tre i kraft igjen og
oppvarming av varmtvannsberederen vil forsette i henhold til systemets krav.
<Eco-modus>
Varmtvannsmodus kan kjøre i enten "Normal"- eller "Eco"-modus. Normal-
modus vil varme opp vannet i varmtvannsberederen hurtigere ved å benytte hele
kraften til varmepumpen. Eco-modus bruker litt lengre tid på å varme vannet i
varmtvannsberederen, men energibruken reduseres. Dette er fordi driften av
varmepumpen begrenses ved bruk av signaler fra FTC4 basert på den målte
temperaturen i varmtvannsberederen.
Merk: Den faktiske energien som spares i Eco-modus vil variere avhengig
av utendørs lufttemperatur.
Gå tilbake til menyen "Varmtvann/Legionellabeskyttelse"
Innstillinger for "Modus for legionellabeskyttelse" (LB-modus)
. Bruk F3-knappen til å velge JA/NEI for om legionellamodus skal være aktiv
eller ikke.
2. Bruk F4-knappen til å redigere legionellafunksjonen.
3. Bruk tastene F og F2 til å rulle gjennom menyen mens du velger hver
undertittel etter tur ved å trykke på BEKREFT. Se tabellen under for en
beskrivelse av hver innstilling.
4. Skriv inn ønsket nummer ved å bruke funksjonstastene og trykk på BEKREFT.
I Legionellabeskyttelsesmodus vil temperaturen til det lagrede vannet økes
til over 60 °C for å hemme vekst av legionellabakterie. Det anbefales på det
sterkeste å gjøre dette regelmessig. Sjekk lokale forskrifter vedrørende anbefalt
frekvens for denne oppvarmingen.
Merknad: Når det oppstår feil på hydroboksen, er det ikke sikkert
LB-modus fungerer normalt.
Menyundertittel
Funksjon
Varmt vann temp.
Ønsket temperatur på lagret varmtvann
Frekvens
Tid mellom hver LB-modus-oppvarming av varmtvannsberederen
Start tid
Tidspunkt for start av LB-modus
Maks driftstid
Maksimal tid tillatt for LB-modus-oppvarming av varmtvannsberederen
Varighet av maks temp.
Tidsperioden etter maksimal vanntemperatur for LB-modus er nådd
Ta kontakt med installatøren hvis du vil gjøre endringer.

Temperatur i
varmtvannsbereder
Varmt vann
maks temp.
VV Gjenoppvar-
mingsforskjell
Start
Varmtvanns-
modus
Temperatur i varmtvannsbereder
Varmt vann
Stopp
maks temp.
VV
Gjenopp-
varmings-
Start
forskjell
Varmt vann
maks driftstid
Område
60–70
–30
0:00–23:00
–5
–20
Område
Enhet
Standardverdi
40 - 60
°C
50
5 - 30
°C
0
30 - 20
min
60
30 - 20
min
30
Stopp
Omstart
Tid
Varmtvanns-
modus
Stopp
Omstart
Tid
Varmt vann
Varmtvanns-
begrensninger
modus
Enhet
Standardverdi
°C
65
dag
5
03:00
time
3
min
30

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB