Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasning af indstillinger til dit hjem
Forklaring af legionella-forhindringsfunktion
• På det tidspunkt, som er indtastet af installatøren i "starttid", dirigeres fremløb af
anvendelig varme fra systemet til opvarmning af vandet i varmt brugsvandsbeholderen.
• Når temperaturen på det opbevarede vand overstiger den "brugsvandstemperatur",
som er indstillet af installatøren (over 65°C), dirigeres vandet fra den primære kreds
ikke længere til opvarmning af varmt brugsvandsbeholderen.
• Mens LF-funktionen er i drift, dirigeres varmt vand ikke til rumvarme/
afkølingskredsen.
• Direkte efter drift af LF-funktion, kører "varighed af maks.temperatur".
Varigheden af denne funktion er indstillet af installatøren og under kørslen
overvåges temperaturen af det opbevarede vand.
• Hvis temperaturen af det opbevarede vand skulle falde til LF-genstartstemp.,
genstarter LF-funktionen, og det primære vandfremløb fra varmekilden
(varmekilderne) dirigeres til varmt brugsvandsbeholderen for at hæve temperaturen.
Når først den indstillede tid for varighed af maks.temperatur er passeret, vender
LF-funktion ikke tilbage før det indstillede interval (indstillet af installatøren).
• Det er installatørens ansvar at sikre, at indstillingerne for legionella-forhindring
lever op til lokale og nationale retningslinjer.
Vær opmærksom på at LF-funktionen anvender el-varmere (hvis de findes)
til at supplere energiinput fra varmepumpen. Opvarmning af vand i længere
tidsperioder er ikke effektivt og forøger driftsomkostninger. Installatøren
bør nøje overveje behovet for legionella-forhindringsbehandling, samtidig
med at der ikke spildes energi på opvarmning af opbevaret vand i længere
tidsperioder. Slutbrugeren bør forstå vigtigheden af denne funktion.
OVERHOLD ALTID DE LOKALE OG NATIONALE RETNINGSLINJER I DIT
LAND ANGÅENDE LEGIONELLA-FORHINDRING.
Tvungen VB
Tvungen VB-funktionen anvendes til at tvinge systemet til at køre i
varmt brugsvandsproduktion. I normal drift opvarmes vandet i varmt
brugsvandsbeholderen til enten den indstillede temperatur eller i den maksimale
VB-tid, afhængigt af hvad der kommer først. Skulle der dog være et stort
behov for varmt vand, kan "tvungen VB"-funktionen anvendes til at forhindre
systemet i rutinemæssigt at skifte til rumvarme/afkøling og i stedet fortsætte med
opvarmning af varmt brugsvandsbeholderen.
Tvungen VB-drift aktiveres vha. tryk på knappen F og tilbage-knappen på
"Funktionsskærmen". Efter VB-drift er afsluttet, vender systemet efterfølgende
automatisk tilbage til normal drift. For at annullere tvungen VB-drift skal du holde
ned på knappen F på "Funktionsskærmen".
Opvarmning/afkøling
Varme/kølemenuerne beskæftiger sig med rumvarme/afkøling typisk vha. en
radiator, fancoil eller et gulvvarme/kølesystem afhængigt af installationen.
Der er tre varmefunktioner
rumtemperatur varme (automatisk tilpasning) (
fremløbs temperatur varme (
)
varmekurve (
)
fremløbs temperatur kulde (
)
<Rumtemperaturfunktion (automatisk tilpasning)>
Denne funktion er forklaret detaljeret i afsnittet "Oversigt over kontrollerne".
<Fremløbstemperaturfunktion>
Temperaturen på vandet, der løber til varmekredsen, indstilles af installatøren,
så det bedst passer til designet af rumvarme-/afkølingssystemet og brugerens
ønsker og krav.
Forklaring af varmekurve
Sidst på foråret og om sommeren er behovet for rumopvarmning
normalt reduceret. For at forhindre varmepumpen i at producere for høje
fremløbstemperatur for den primære kreds kan varmekurvefunktionen anvendes
til at maksimere effektiviteten og reducere driftsomkostninger.
Varmekurven anvendes til at begrænse fremløbstemperaturen for den primære
rumopvarmningskreds afhængigt af udendørstemperaturen. FTC4 anvender
information fra både en føler for udendørstemperaturen og en temperaturføler på
den primære forsyningskreds for at sikre, at varmepumpen ikke producerer for
høje fremløbstemperaturer, hvis vejrforholdene ikke kræver det.
Din installatør indstiller parametrene for grafen afhængigt af lokale forhold og
den type rumvarme, der anvendes i dit hjem. Det bør ikke være nødvendigt at
ændre disse indstillinger. Kontakt din installatør så de kan kontrollere dit system
for problemer og opdatere indstillingerne om nødvendigt, hvis du efter en rimelig
driftsperiode synes, at rumvarmen ikke opvarmer eller overopvarmer dit hjem.
)
Varmt brugsvandsbeholdertemp.
Stop
Stoptemp.
Legionella
brugsvandstemperatur
Genstartstemp.
Rum
Start
varme/
LF-funktion
afkøling
Varighed af maks.temperatur
(LF-funktion: Legionella-forhindringsfunktion)
Stop
Genstart
Funktion
LF-funktion
slut
Tid
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB