Download Print this page

Varmvatten/Legionellaskydd - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem

Varmvatten/legionellaskydd

Menyerna för varmvatten och legionellaskydd styr uppvärmningen av
varmvattentanken.
<Varmvattenlägesinställningar>
. Markera ikonen för varmvatten och tryck på BEKRÄFTA.
2. Använd knappen F för att gå mellan värmelägena Normal och ECO.
3. För att redigera läget trycker du på F2 för att visa menyn
VARMVATTENINSTÄLLNING.
4. Använd knapparna F2 och F3 för att bläddra igenom menyn och välja en
komponent i taget genom att trycka på BEKRÄFTA. Se tabellen nedan för
beskrivning av varje inställning.
5. Ange det önskade numret med hjälp av funktionsknapparna och tryck på
BEKRÄFTA.
Menytext
Funktion
Max varmvatten temperatur Önskad temperatur på lagrat varmvatten
VV
Skillnad i temperatur mellan varmvattnets maxtemperatur och den temperatur som varmvattenläget
Återuppvärmningsdiff.
återstartar i
Max tid för varmvatten
Maximal tid som lagrat vatten uppvärms i varmvattenläge
Restriktion mot
Tidsperioden efter varmvattenläge, när rumsuppvärmning har prioritet över varmvattenläget vilket
varmvatten
temporärt hindrar ytterligare uppvärmning av lagrat vatten
(Endast efter överskriden maxdrifttid för varmvatten.)
Om du vill göra förändringar kontakta i så fall installatören.
Förklaring till varmvattendrift
• Om varmvattentankens temperatur sjunker från "Max varmvatten temperatur"
med mer än "VV Återuppvärmningsdiff." (inställd av installatören) drivs
varmvattenläget och flödet från den primära uppvärmnings-/avkylningskretsen
leds för att värma vattnet i varmvattentanken.
• När det lagrade vattnets temperatur når "Max varmvatten temperatur" som
ställts in av installatören eller om "Max tid för varmvatten" som också ställts in
av installatören överskrids slutar varmvattenläget att drivas.
• När varmvattenläget körs leds inte det primära varmvattnet till
rumsuppvärmnings-/avkylningskretsen.
• Direkt efter Max tid för varmvatten drivs rutinmässigt "Restriktion mot
varmvatten". Denna funktions varaktighet ställs in av installatören och under
dess drift kan (normalt) inte varmvattenläget återaktiveras, vilket ger systemet
tid att leverera primärt varmvatten till rumsuppvärmningen/avkylningen om
detta behövs. Men om det i det här steget inte finns något aktuellt behov av
rumsuppvärmning/avkylning återupptar systemet automatiskt varmvattenläget.
Detta fortsätter sedan tills en förfrågan om rumsuppvärmning kommer.
• Efter driften av "Restriktion mot varmvatten" kan "Varmvattenläge" drivas igen
och uppvärmningen av varmvattentanken fortsätter enligt systemefterfrågan.
<Eco-läge>
Varmvattenläget kan drivas i antingen läget "Normal" eller "Eco". I läget Normal
värms vattnet i varmvattentanken snabbare med full effekt på värmepumpen.
I läget Eco tar det lite längre tid att värma vattnet i varmvattentanken men den
använda energin minskas. Detta beror på att värmepumpdriften är begränsad till
användning av signaler från FTC4 baserat på uppmätt varmvattentanktemperatur.
Observera: Den faktiska energimängden som sparas i läget Eco varierar
beroende på utomhusomgivningens temperatur.
Återgå till menyn för varmvatten/legionellaskydd.
Inställningar för läget Legionellaskydd (LS-läge)
. Använd knappen F3 för att välja JA/NEJ för aktivering av legionellaläget.
2. Använd knapp F4 för att redigera legionellafunktionen.
3. Använd knapparna F och F2 för att bläddra igenom menyn och välja en
undertitel i taget genom att trycka på BEKRÄFTA. Se tabellen nedan för
beskrivning av varje inställning.
4. Ange det önskade numret med hjälp av funktionsknapparna och tryck på
BEKRÄFTA.
Under legionellaskyddsläget ökas det lagrade vattnets temperatur till över 60°C
för att förhindra tillväxt av legionellabakterier. Vi rekommenderar starkt att detta
utförs med jämna intervall. Se lokala föreskrifter för rekommenderade perioder
mellan uppvärmningar.
Observera: När fel uppstår på hydroboxen kanske inte LP-läget fungerar
normalt.
Menytext
Funktion
Varmvatten temperatur
Önskad temperatur på lagrat varmvatten
Frekvens
Tid mellan uppvärmningar av varmvattentanken i legionellaskyddsläge
Start tid
Tid när legionellaskyddsläge startar
Max tid
Maximal tillåten tid för uppvärmningar av varmvattentanken i legionellaskyddsläge
Tid för max temperatur
Tidsperioden efter att legionellaskyddslägets maximala vattentemperatur har nåtts
Om du vill göra förändringar kontakta i så fall installatören.

Område
40 - 60
5 - 30
30 - 120
30 - 120
Varmvattentanktempe-
ratur
Avbrott
Max
varmvatten
temperatur
VV Åter-
uppvärm-
Start
ningsdiff.
Varmvatten-
läge
Varmvattentanktempe-
ratur
Max
Avbrott
varmvatten
temperatur
VV Åter-
uppvärm-
Start
ningsdiff.
Restriktion
Max tid för
mot varmvatten
varmvatten
Område
60 - 70
1 - 30
0:00 - 23:00 –
 - 5
1 - 120
Enhet
Standardvärde
°C
50
°C
10
min
60
min
30
Omstart
Varmvatten-
läge
Avbrott
Omstart
Varmvattenläge
Standard-
Enhet
värde
°C
65
dag
5
03:00
timme
3
min
30

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB