Download Print this page

Økonomisk Bedste Praksis; Oversigt Over Kontrollerne - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Introduktion
Økonomisk bedste praksis
Luftkilde-varmepumper kan levere både varmt vand (hvis en egnet varmt
brugsvandsbeholder anvendes) og rumvarme hele året. Systemet er forskelligt
fra et traditionelt varme- og varmtvandssystem, som anvender fossilt brændstof.
Varmepumpens effektivitet vises ved dens virkningsgrad (COP), som forklaret i
introduktionen. Følgende punkter bør overholdes for at opnå den mest effektive
og økonomiske drift af dit varmesystem.
Vigtige punkter om varmepumpesystemer
Varmt brugsvand- og legionella-funktionerne er kun til rådighed på tank
moduler eller hydroboxe, der er ledt til en egnet opbevaringsbeholder til varmt
brugsvand.
Samtidig drift af varmt brugsvand og rumvarme frarådes i normal drift. Men i
perioder med ekstremt lav udendørstemperatur kan el-varmelegemet (hvis det
findes) anvendes til varmt brugsvand, mens varmepumpen fortsat sørger for
rumvarme. Vær opmærksom på, at el-varmelegemet ikke er en effektiv metode
til opvarmning af hele varmt brugsvandbeholderen, hvis den anvendes alene.
Derfor bør den kun anvendes som reserve ved normal drift.
Det varme vand, der produceres af varmepumpen, har typisk en lavere
temperatur end fra en kedel, der anvender fossilt brændstof.

Oversigt over kontrollerne

Fremløbstemperatur kontrol 4 (FTC4) er indbygget i tank modulet og hydroboxen.
Denne enhed styrer funktionen af både den udendørs varmepumpeenhed og
tank modulet eller hydroboxen. Den avancerede teknologi betyder, at ved brug
af en FTC4-styret varmepumpe kan du ikke bare spare en masse i forhold til
traditionelle opvarmningssystemer, som anvender fossile brændstoffer, men også
i forhold til mange andre varmepumper på markedet.
Som forklaret i det tidligere afsnit "Sådan fungerer varmepumpen", er
varmepumper mest effektive ved levering af vand med lav fremløbstemperatur.
Den avancerede FTC4-teknologi gør det muligt at holde rumtemperaturen på det
ønskede niveau, mens der anvendes den lavest mulige fremløbstemperatur fra
varmepumpen.
Ved indendørs rumtemperaturtermostat-funktionen (Automatisk tilpasning)
anvender kontrolenheden temperaturfølere omkring varmesystemet for at
overvåge rum- og fremløbstemperaturer. Disse data opdateres jævnligt og
sammenlignes af kontrolenheden med tidligere data for at forudsige ændringer
i rumtemperaturen og justere temperaturen af vandet til rumvarmekredsen
tilsvarende. Ved at overvåge ikke bare den udendørs temperatur, men også
temperaturerne for rum- og vandvarmekredsene, bliver opvarmningen mere jævn
og pludselige stigninger, som kræver opvarmning, reduceres. Dette resulterer i et
behov for en lavere overordnet fremløbstemperatur.
Implikationer
Hvis varmepumpen bruges til varmt brugsvand på det tidspunkt, hvor tanken
opvarmes, bør det planlægges ved hjælp af TIMER-funktionen (se side 3).
Ideelt set bør dette ske om natten, når der kun kræves lidt rumvarme, og
man kan benytte sig af billigere strømtakster.
I de fleste tilfælde er det bedst at få rumvarme ved hjælp af
rumtemperaturfunktionen. Dette gør varmepumpen i stand til at analysere
den aktuelle rumtemperatur og reagere på ændringer på en kontrolleret
måde ved hjælp af de specielle kontrolenheder fra Mitsubishi Electric.
Brug TIMER- og FERIE-funktionerne til at forhindre unødvendig rumvarme
eller varmt brugsvand, når du ved, at dit hjem vil være tomt, f.eks. mens du
er på arbejde.
På grund af de lavere fremløbstemperaturer bør varmesystemer med
varmepumper bruges sammen med radiatorer til store områder eller
gulvvarme. Dette vil give en stabil varme til rummet, mens effektiviteten
forbedres, og systemets driftsomkostninger forbedres dermed, da
varmepumpen ikke behøver at fremstille vand ved meget højre
fremløbstemperaturer.
Udetemperaturføler
Fremløbstemperaturføler
Returtemperaturføler
Rumtempe-
ratursensor
FTC4
20°C
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB