Download Print this page

Anpassa Inställningar För Ditt Hem; Huvudkontroll - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem
För att ändra inställningarna hos ditt värme/kylasystem, använd huvudkontrollen
som återfinns på frontpanelen på cylindertanken eller på hydroboxen. Följande
är en guide till hur man ser huvudinställningarna. Behöver du mer information
kontakta i så fall din installatör eller din lokala Mitsubishi Electric-återförsäljare.
Avkylningsläge finns endast tillgängligt för ERS-serien. Avkylningsläget är dock inte
tillgängligt när inomhusenheten är ansluten till PUHZ-FRP.
F1
F2
B
C
12
15
10
9
8
7
F3
F4
D
14
11
1
2
3
6

Huvudkontroll

<Huvudkontrollens delar>
Bok-
Namn
stav
A
Skärm
B
Meny
C
Tillbaka
D
Bekräfta
E
Ström/Semester Om systemet är avstängt sätts det på med ett
A
F-4
Funktionstang-
enter
*1
Då systemet av avstängt eller strömförsörjningen är urkopplad fungerar
INTE cylindertank-skyddsfunktionerna (t.ex. frysskyddsfunktionen). Tänk
på att utan dessa säkerhetsfunktioner aktiverade kan cylindertanken
eventuellt utsättas för skada.
E
<Huvudskärmens ikoner>
Ikon

Legionella-
skydd
2
Värmepump
3
Elvärmare
4
Måltemp.
5
ALTERNATIV
6
+
7
-
13
8
Z
Information
4
9
Rumsupp-
värmnings
(avkylnings)-
läge
10
Varmvattenläge

Semester
funktion
2
5
3
Nuvarande
temperatur
4
5
Funktion
Skärm där all information visas.
Åtkomst till systeminställningar för grundinställning
och ändringar.
Återgå till föregående meny.
Används för att välja eller spara. (Enter-tangenten)
tryck. Om du trycker en gång till när systemet är på
aktiveras Semester funktion. Håller du ner knappen
i 3 sekunder stängs systemet av. (*1)
Används för att bläddra igenom menyer och ändra
inställningar. Funktionen avgörs av den menyskärm
som syns på skärm A.
Beskrivning
När denna ikon visas är "Legionellaskyddsläge"
aktiverat.
"Värmepump" körs.
Frostar av.
Nödvärmning.
När denna ikon visas används "elvärmare"
(extravärmare eller doppvärmare).
Målframledningstemperatur
Målrumstemperatur
Värmekurva
Trycker du på funktionsknappen under denna ikon
visas snabbvymenyn.
Öka önskad temperatur.
Minska önskad temperatur.
Z2
Trycker du på funktionsknappen under denna ikon
växlar du mellan Zon och Zon2.
Trycker du på funktionsknappen under denna ikon
visas informationsskärmen.
Värmeläge
Zon eller Zon2
Avkylningsläge
Normalt eller ECO-läge
När denna ikon visas är "Semester funktion"
aktiverat.
Timer
Förbjuda
Stand-by
Avbrott
Arbetande
Nuvarande rumstemperatur
Nuvarande vattentemperatur i
varmvattentanken
Menyknappen är låst eller funktionslägesväxlingen
mellan varmvatten- och värmefunktionerna är
inaktiverad på skärmen Alternativ.
SD-minneskort (EJ till för användaren) är insatt.
8

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB