Download Print this page

Innledning; Oversikt Over Systemet; Slik Virker Varmepumpen - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Innledning

Formålet med denne brukerhåndboken er å informere brukerne om hvordan
varmesystemet med luftvarmepumpe fungerer, hvordan systemet kjøres mest
mulig effektivt og hvordan innstillingene på hovedkontrollen endres.

Oversikt over systemet

Mitsubishi Electric Luft til vann varmepumpesystem består av følgende deler:
utendørs varmepumpeenhet og innendørs sylinderenhet eller hydroboks som
inkluderer hovedkontrolleren.

Slik virker varmepumpen

Romoppvarming og varmtvann
Varmepumper tar elektrisk energi og lavgradig varmeenergi fra luften utendørs
til å varme kuldemediet, som i sin tur varmer vann for hjemmebruk og
romoppvarming. En varmepumpes effektivitet betegnes av "Varmefaktor", eller
"VF". Dette er forholdet mellom levert varme og strømforbruk.
Funksjonene i en varmepumpe er lik de i et kjøleskap, bare reversert. Denne
prosessen er kjent som en dampkompresjonssyklus, og det følgende er en mer
detaljert forklaring.
Fornybar varmeenergi med lav
temperatur hentet fra miljøet
2 kW
Tilførsel af elektrisk
energi
1 kW
3
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inklusive barn) med
redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller begrenset erfaring
og kunnskap, med mindre de har fått opplæring i eller anvisninger om
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold oppsyn med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Denne brukerhåndboken må oppbevares sammen med enheten eller på et
lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Når den første fasen begynner, er kuldemediet kaldt og har lavt trykk.
. Kuldemediet inne i kretsen komprimeres når det passerer gjennom
kompressoren. Det blir til en varm gass under kraftig trykk. Temperaturen
stiger vanligvis til 60 °C.
2. Den varme kuldemediegassen kondenseres så når den passerer over den
Utgang for varmeenergi
ene siden av platevarmeveksleren. Varme fra kuldemediegassen overføres til
kjølesiden (vannsiden) av varmeveksleren. Når temperaturen på kuldemediet
synker, endrer det tilstand fra gass til væske.
3. Nå er det en kald væske som fortsatt har høyt trykk. For at trykket skal
3 kW
reduseres, passerer væsken gjennom en ekspansjonsventil. Trykket faller,
men kuldemediet forblir en kald væske.
4. Syklusens siste fase er når kuldemediet går inn i fordamperen og fordamper.
Det er på dette stadiet at noe av den frie varmeenergien i utendørsluften
absorberes av kuldemediet.
Det er bare kuldemediet som går gjennom denne syklusen. Vannet varmes opp
mens det går gjennom platevarmeveksleren. Varmeenergien fra kuldemediet
går gjennom platevarmeveksleren til kjølevannet, som får en temperaturøkning.
Dette oppvarmede vannet går inn i hovedkretsen, hvor det sirkuleres og
brukes til å forsyne romoppvarmingssystemet og indirekte varmer innholdet i
varmtvannsberederen (dersom denne finnes).
Oversikt over ferdigmontert sylindersystem
2. Kondensator
(Platevarmeveksler)
3. Ekspansjonsventil
4. Fordamper
(Luftvarmeveksler for utendørsenhet)
. Kompressor

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB