Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 157

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasse innstillinger for hjemmet
Slik fungerer Legionellabeskyttelsesmodus
• På det tidspunktet installatøren har lagt inn for "Start tid", blir formålstjenlig
varme fra systemet omdirigert til å varme vannet i varmtvannsberederen.
• Når temperaturen til det lagrede vannet overskrider "Varmt vann temp."
som angitt av installatøren (over 65 °C), vil ikke lenger hovedkretsvannet
omdirigeres til å varme varmtvannsberederen.
• Varmtvann vil ikke ledes til romoppvarming/kjøling-kretsen mens LB-modus er i drift.
• Rett etter LB-modus, vil "Varighet av maks temp." tre i kraft. Varigheten av
denne funksjonen angis av installatøren, og mens den er i drift vil temperaturen
til det lagrede vannet overvåkes.
• Dersom temperaturen til det lagrede vannet faller til temperaturen for omstart
av LB, vil LB-modus omstarte og hovedvannstrømning fra varmekilden(e) ledes
til varmtvannsberederen for å øke temperaturen. Så snart den angitte tiden for
"Varighet av maks temp." er passert, vil LB-modus ikke gjentas etter det angitte
intervallet (angitt av installatøren).
• Det er installatørens ansvar å påse at innstillingene for legionellabeskyttelse er
i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.
Merk at LB-modus mottar hjelp fra elektriske elementer (dersom de finnes)
som supplement til varmepumpens energitilførsel. Å varme opp vann over
lange perioder er ineffektivt og øker driftskostnadene. Installatøren bør
vurdere nødvendigheten av legionellabeskyttelse nøye, men ikke sløse
med energi ved å varme opp det lagrede vannet over veldig lange perioder.
Sluttbrukeren må forstå viktigheten ved denne funksjonen.
ETTERKOM ALLTID LOKALE OG NASJONALE RETNINGSLINJER I
LANDET DITT MED HENSYN TIL LEGIONELLABESKYTTELSE.
Tvunget VV
Funksjonen Tvunget VV brukes til å tvinge systemet til å kjøre i
varmtvannsmodus. Ved normal drift vil vannet i varmtvannsberederen varmes
opp enten til angitt temperatur eller til maksimal varmtvannstid, avhengig av
hvilken som nås først. Skulle det imidlertid være et stort behov for varmtvann,
kan funksjonen "Tvunget VV" brukes til å hindre systemet i å rutinemessig
bytte til romoppvarming/kjøling, og i stedet fortsette å levere oppvarming av
varmtvannsberederen.
Tvunget VV-operasjon aktiveres ved å trykke på F-knappen og tilbakeknappen
i skjermbildet "Alternativer". Etter at VV-operasjon er avsluttet, vil systemet
automatisk gå tilbake til normal drift. Hold nede F-knappen i skjermbildet
"Alternativer" for å avbryte tvunget VV-operasjon.
Varme/kjøling
Varme/kjøling-menyen omhandler romoppvarming/kjøling, normalt med enten
en radiator, viftekonvektor eller et gulvvarme/kjøling-system, avhengig av
installasjonen.
Det er 3 varmemoduser
Romtemp. varme (Automatisk tilpasning) (
Turtemp. varme (
)
Varmekurve (
)
Turtemp. kjøling (
)
<Romtemp.-modus (automatisk tilpasning)>
Denne modusen forklares i detalj i avsnittet "Oversikt over kontrollene".
<Strømningstemperaturmodus>
Temperaturen på vannet som strømmer til varmekretsene, stilles inn av
installatøren for best å passe til utformingen av romoppvarming/kjøling-systemet,
samt brukerens krav.
Forklaring av varmekurve
Sent på våren og om sommeren er det vanligvis mindre behov for
romoppvarming. For å hindre at varmepumpen produserer unødvendig høye
strømningstemperaturer for hovedkretsen, kan varmekurvemodusen brukes for å
maksimere effektiviteten og redusere driftskostnadene.
Varmekurven brukes til å begrense strømningstemperaturen i
hovedromoppvarmingskretsen avhengig av utendørs lufttemperatur. FTC4 bruker
informasjon fra både en føler for utendørs lufttemperatur og en temperaturføler
på forsyningen fra hovedkretsen til å påse at varmepumpen ikke produserer
unødvendig høye strømningstemperaturer dersom værforholdene ikke krever det.
Installatøren vil stille inn parametrene til grafen etter lokale forhold og hvilken
type romoppvarming som benyttes i hjemmet. Det skal ikke være nødvendig for
deg å endre disse innstillingene. Hvis du imidlertid etter en rimelig bruksperiode
finner at romoppvarmingen ikke varmer eller varmer hjemmet ditt for mye, må
du vennligst kontakte installatøren så systemet kan kontrolleres for eventuelle
problemer, og hvis nødvendig oppdatere disse innstillingene.
)
Temperatur i
varmtvannsbereder
Stopp
Stopptemperatur
Legionella
varmt vann temp.
Omstartstemp.
Rom-
Start
oppvarming/
LB-modus
kjøling
Varighet av maks temp.
(LB-modus: Modus for legionellabeskyttelse)
Stopp
Omstart
Modus
LB-modus
slutt
Tid
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB