Download Print this page

Veiligheidsvoorschriften; Weggooien Van De Unit - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1

Veiligheidsvoorschriften

► Lees de veiligheidsvoorschriften alvorens het toestel te bedienen.
► Respecteer deze veiligheidsvoorschriften om lichamelijk letsel en schade aan het toestel te voorkomen.
Gebruikt in deze handleiding
WAARSCHUWING:
Deze voorschriften dienen te worden gerespecteerd om al dan
niet dodelijk letsel te voorkomen.
Volg de instructies in deze handleiding en de lokale reglementering bij het gebruik van dit toestel.
Het toestel mag NIET door de gebruiker worden geïnstalleerd noch onderhouden. Onoordeelkundige installatie kan resulteren in waterlekken,
elektrische schokken en brand.
Blokkeer NOOIT de waterafvoer via noodkranen.
Gebruik het toestel nooit wanneer noodkranen en thermostaatbeveiligingen niet werken. Raadpleeg uw installateur bij twijfel.
Niet op het toestel staan noch leunen.
Plaats geen voorwerpen op of onder het toestel en laat de nodige ruimte vrij voor onderhoud wanneer u voorwerpen naast het toestel plaatst.
Raak het toestel of de controller niet aan met natte handen om elektrische schokken te vermijden.
Verwijder de panelen niet van het toestel en probeer evenmin voorwerpen in de behuizing te forceren.
Raak uitstekende buizen niet aan omdat deze heel warm kunnen zijn en brandwonden kunnen veroorzaken.
Begint het toestel te trillen of abnormale geluid te produceren, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en contacteer de installateur.
Begint het toestel een brandgeur te verspreiden, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en contacteer de installateur.
Wordt er water afgevoerd via de verdeelbak, schakel dan het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en contacteer de installateur.
Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen (ook kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring
of kennis, tenzij onder toezicht of op aanwijzing van iemand die instaat voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om te vermijden dat ze met het toestel gaan spelen.
Lekt er koelmiddel, schakel het toestel dan uit, ventileer de ruimte goed en contacteer de installateur.
Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of andere bevoegde personen om gevaarlijke situaties te
vermijden.
Plaats geen containers met vloeistoffen boven op het toestel. Bij lekken of morsen kan het toestel worden beschadigd en kan er brand ontstaan.
Gebruik bij het installeren of verplaatsen of bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de cilinder en de hydrobox alleen het opgegeven
koelmiddel (R410A) voor het vullen van de koelmiddelleidingen. Meng het niet met een ander koelmiddel en zorg ervoor dat er geen lucht in de leidingen
achterblijft. Als lucht wordt vermengd met koelmiddel, kan de druk in de koelmiddelleiding te hoog oplopen met mogelijk een explosie en andere risico's
tot gevolg.
Het gebruik van een ander koelmiddel dan voorgeschreven zal een defect veroorzaken waardoor het toestel niet meer (goed) werkt. In het slechtste
geval kan dit de productveiligheid ernstig in gevaar brengen.
Zet, in de verwamingsmodus, ter voorkoming van beschadiging van de verwarmingstoestellen door al te heet water, de doelvoorlooptemperatuur op een
minimumstand van 2 ºC lager dan de maximaal toegestane temperatuur van alle verwarmingstoestellen. Zet voor Zone2, de doelvoorlooptemperatuur op
een minimumstand van 5 ºC lager dan de maximaal toegestane voorlooptemperatuur van alle verwarmingstoestellen in het Zone2-circuit.
Druk niet met puntige voorwerpen op de bedieningstoetsen om te vermijden dat deze worden beschadigd.
Tap het water af wanneer het toestel voor lange tijd wordt uitgeschakeld.
Plaats geen met water gevulde container e.d. op het bovenpaneel.

Weggooien van de unit

Dit symbool is uitsluitend van toepassing op EU-landen.
Dit symbool is in overeenstemming met richtlijn 2002/96/EC
Artikel 10 Informatie voor gebruikers en Annex IV, en/of
Richtlijn 2006/66/EC Artikel 20 Informatie voor eindgebruikers
en Annex II.
Uw Mitsubishi Electric verwarmingssysteem is gefabriceerd met
materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden
gerecycled en/of opnieuw kunnen worden gebruikt. Het symbool
<Afbeelding .>
in Afbeelding . betekent dat elektrische en elektronische
apparaten, batterijen en accumulators bij het bereiken van
het eind van hun levensduur afzonderlijk van het normale
huishoudelijke afval moeten worden weggegooid.
Indien een chemisch symbool onder het symbool (Afbeelding
.) is afgedrukt, betekent dit chemisch symbool dat de batterij
of accumulator een zware stof of metaal van een bepaalde
concentratie bevat. Dit wordt als volgt aangegeven;
Hg: kwik (0,0005%), Cd: (cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)
LET OP:
Deze voorschriften dienen te worden gerespecteerd om schade
aan het toestel te voorkomen.
WAARSCHUWING
LET OP
In de Europese Unie zijn er afzonderlijke verzamelsystemen voor gebruikte
elektrische en elektronische producten, batterijen en accumulators.
Breng derhalve deze apparatuur, batterijen en accumulators op de juiste wijze
naar de van toepassing zijnde lokale instantie of het verzamel-/recyclingpunt.
Raadpleeg uw lokale Mitsubishi Electric handelaar omtrent de voor uw land
specifieke details aangaande het weggooien.
Help ons het milieu te beschermen.
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Content for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB