Download Print this page

Sikkerhedsforholdsregler; Kassering Af Enheden - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1

Sikkerhedsforholdsregler

► Inden denne enhed startes, er det vigtigt at læse sikkerhedsforholdsreglerne.
► Overhold følgende sikkerhedspunkter, der leveres for at forhindre personskader og beskadigelse af enheden.
Anvendt i denne vejledningen
ADVARSEL:
Forholdsreglerne, der vises under titlen, skal overholdes for at
forhindre personskader eller dødsfald for brugeren.
Overhold instruktionerne, der leveres i denne vejledning, og de lokale bestemmelser, når denne enhed anvendes.
Enheden bør IKKE installeres eller serviceres af brugeren. Hvis enheden ikke er installeret ordentligt, kan det medføre vandlækage, elektrisk stød og
brand.
Bloker ALDRIG udledninger fra nødventilerne.
Kør ikke enheden, hvis nødventiler og termostatudkoblinger ikke er funktionsdygtige. Kontakt din installatør, hvis du er i tvivl.
Stå ikke oven på eller læn dig op ad enheden.
Placer ikke genstande oven på eller neden under enheden, og overhold pladskravene til service, når genstande placeres ved siden af enheden.
Rør ikke ved enheden eller kontrolenheden med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
Fjern ikke enhedens paneler, og forsøg ikke at tvinge genstande ind i enhedens beholder.
Rør ikke ved det udstående rørsystem, da det kan være meget varmt og kan medføre forbrændinger.
Hvis enheden begynder at vibrere eller lave unormale lyde, skal driften stoppes, strømforsyningen afbrydes og installatøren kontaktes.
Hvis enheden begynder at lugte brændt, skal driften stoppes, strømforsyningen afbrydes og installatøren kontaktes.
Hvis vand synligt udledes gennem afløbsvandet, skal driften stoppes, strømforsyningen afbrydes og installatøren kontaktes.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og
viden, medmindre de har modtaget vejledning eller instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
I tilfælde af en lækage i kølesystemet, stop driften af enheden, udluft rummet grundigt og kontakt installatøren.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
Placer ikke beholdere med væsker oven på enheden. Hvis de lækker eller spilder på enheden, kan det beskadige enheden, og der kan opstå brand.
Ved installation, flytning eller servicering af tank modulet (unit) og hydroboxen, må der kun anvendes det specificerede kølemiddel (R410A) til påfyldning
på kølemiddelrørsystemet. Bland det ikke med andet kølemiddel og sørg for at fjerne alt luft fra rørsystemet. Hvis der iblandes luft med kølemiddelet,
kan det medføre unormalt højt tryk i kølemiddelrørsystemet og eventuelt resultere i en eksplosion eller andre faremomenter.
Brugen af andre kølemidler end det, som er specificeret til systemet, vil medføre mekanisk driftssvigt, funktionsfejl på systemet eller sammenbrud af
enhed. I værste tilfælde kan dette gøre det meget svært at sikre produktsikkerheden.
I varmefunktionen skal målfremløbs temperaturen, for at undgå at varmefladerne beskadiges af overdrevent varmt vand, indstilles mindst 2ºC under den
maksimalt tilladelige temperatur for alle varmefladerne. For zone2 indstilles målfremløbs temperaturen til mindst 5ºC under den maksimalt tilladelige
fremløbstemperatur for alle varmeflader i zone2-kredsløbet.
Brug ikke skarpe genstande til at trykke på knapperne på hovedkontrolenheden, da dette vil beskadige knapperne.
Hvis der slukkes for strømmen til enheden i en længere periode, skal vandet tappes af.
Placer ikke en væskefyldt beholder oven på det øverste panel.

Kassering af enheden

Dette symbolmærke gælder kun for EU-lande.
Dette symbolmærke er i overensstemmelse med artikel
10 Information for brugere og bilag IV i direktiv 2002/96/EF
og/eller med artikel 20 Information for slutbrugere og bilag II i
direktiv 2006/66/EF.
Dine varmesystemprodukter fra Mitsubishi Electric er fremstillet
af materialer og dele af høj kvalitet, der kan genbruges og/eller
genanvendes. Symbolet i figur 1.1 betyder, at elektrisk og
<Figur .>
elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer ved afslutningen af
deres levetid bør kasseres separat fra husholdningsaffald.
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Figur .),
betyder dette kemiske symbol, at batteriet eller akkumulatoren
indeholder en bestemt mængde tungmetal. Dette vil blive angivet
som følgende:
Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: (cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
FORSIGTIG:
Forholdsreglerne, der vises under denne titel, skal overholdes
for at forhindre beskadigelse af enheden.
ADVARSEL
FORSIGTIG
I Den Europæiske Union er der separate opsamlingssystemer for brugte
elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Kasser venligst dette udstyr, batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale
kommunale affalds-/genbrugsplads.
Kontakt din lokale Mitsubishi Electric-forhandler for landespecifikke
oplysninger om kassering.
Hjælp os venligst med at passe på miljøet.
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB