Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 141

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem
Förklaring till läget Legionellaskydd
• Vid av installatören inställd "Start tid" leds den användbara värmen från
systemet till att värma upp vattnet i varmvattentanken.
• När det lagrade vattnets temperatur överskrider av installatören inställd "Varmvatten
temperatur" (över 65°C) leds inte längre primärkretsvatten för att värma varmvattentanken.
• När LP-läget drivs leds inte varmvatten till rumsuppvärmnings-
avkylningskretsen.
• Direkt efter drift av LS-läge körs "Tid för max temperatur". Denna funktions varaktighet
ställs in av installatören och under dess förlopp övervakas det lagrade vattnets temperatur.
• Om det lagrade vattnets temperatur går ner till LS-återstartstemperatur
återstartas LS-läget och det primära vattenflödet från värmekällan(/orna) leds till
värmetanken för att höja temperaturen. När den inställda tiden för Tid för max
temperatur har passerat kommer inte LS-läget att upprepas för det inställda
intervallet (inställt av installatören).
• Det är installatörens ansvar att säkerställa att inställningarna för
legionellaskyddet uppfyller lokala och nationella riktlinjer.
Observera att LS-läget använder elektriska värmare (om sådana finns) för att
komplettera värmepumpens ingående energi. Att värma vatten under långa
tidsperioder är inte effektivt och ökar de löpande kostnaderna. Installatören
ska vara uppmärksam på nödvändigheten av legionellaskydd och samtidigt
undvika att slösa energi genom att värma upp det lagrade vattnet under
överdrivet lång tid. Slutanvändaren bör vara införstådd med vikten av denna
funktion.
SE ALLTID TILL ATT UPPFYLLA LOKALA OCH NATIONELLA
RIKTLINJER NÄR DET GÄLLER LEGIONELLASKYDD.
Tvingat varmvatten
Funktionen "Tvingat varmvatten" används för att tvinga systemet att drivas i
läget varmvatten. Under normal drift värms vattnet i varmvattentanken antingen
till den inställda temperaturen eller under den maximala varmvattentiden,
beroende på vilken som inträffar först. Men skulle det finnas ett stort behov
av varmvatten kan funktionen "Tvingat varmvatten" användas för att förhindra
systemet från att rutinmässigt växla till rumsuppvärmning/avkylning och fortsätta
ge varmvattentank-uppvärmning.
Drift med tvingat varmvatten aktiveras genom att knappen F och knappen
Tillbaka trycks ner på "Alternativskärmen". Efter att varmvattendrift avslutats
återgår systemet automatiskt till normal drift. För att avbryta drift med tvingat
varmvatten håller du ner knappen F på "Alternativskärmen".
Värme/kyla
Värme/kylamenyerna hanterar rumsuppvärmning/avkylning genom att
använda antingen ett element, en fläktspole eller golvvärme/-kyla beroende på
installationen.
Det finns tre uppvärmningslägen
Rumstemperatur Värme (Automatisk anpassning) (
Värmeframledningstemperatur (
Värmekurva (
)
Avkylning framledningstemperatur (
<Rumstemperatur (Automatisk anpassning)-läge>
Det här läget förklaras i detalj i avsnittet "Kontrollöversikt".
<Framledningstemperaturläge>
Temperaturen på vattnet som flödar till uppvärmningskretsen bestäms av
installatören för att bäst passa designen av rumsuppvärmningen/-avkylningen
och användarens specifika krav.
Förklaring till värmekurvan
Under sen vår och sommar brukar behovet av rumsuppvärmning minska. För att
undvika att värmepumpen producerar överflödiga framledningstemperaturer till
primärkretsen kan man använda läget värmekurva för att maximera effekten och
minska de löpande kostnaderna.
Värmekurvan används för att begränsa framledningstemperaturen i den primära
rumsuppvärmningskretsen beroende på utomhusomgivningens temperatur.
FTC4 använder information både från en utomhustemperatursensor och
en temperatursensor på primärkretsens försörjning för att säkerställa att
värmepumpen inte producerar överflödiga framledningstemperaturer om inte
väderförhållandena kräver det.
Din installatör kommer att bestämma grafens parametrar beroende på lokala
förhållanden samt typ av rumsuppvärmning som används i ditt hem. Det borde
inte bli nödvändigt för dig att ändra dessa inställningar. Om du dock finner, efter
en rimlig tidsperiod av användande, att rumsuppvärmningen inte är tillräcklig eller
att den gör ditt hem för varmt, kontakta din installatör så att de kan kontrollera ditt
system efter problem och, om nödvändigt, uppdatera inställningarna.
)
)
)
Varmvattentanktemperatur
Avbrott
Avbrottstemperatur
Legionella
varmvattentemperatur
Återstarttemperatur
Rum
uppvärm-
ning/
Start
LS-läge
avkylning
(LS-läge: Legionellaskyddsläge)
Avbrott
Omstart
Lägesav-
LS-läge
slutning
Tid
Tid för max temperatur
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB