Turvallisuusohjeet; Yksikön Hävittäminen - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1

Turvallisuusohjeet

► On tärkeää, että luet turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
► Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoituksena on estää henkilövahinkoja ja yksikön vaurioituminen, joten noudata ohjeita.
Tässä oppaassa käytetyt merkinnät
VAROITUS:
Tämän otsikon alla lueteltuja ohjeita on noudatettava käyttäjän
henkilövahinkojen tai kuolemanvaaran estämiseksi.
Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja paikallisia määräyksiä, kun käytät tätä laitetta.
Laitetta EI OLE tarkoitettu käyttäjän asennettavaksi tai huollettavaksi. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vesivuotoja sekä sähköiskun ja tulipalon vaaran.
ÄLÄ KOSKAAN estä virtausta hätäventtiileistä.
Älä käytä laitetta, mikäli hätäventtiilit ja lämpökatkaisimet eivät toimi. Mikäli et ole varma niiden toiminnasta, ota yhteyttä asentajaan.
Älä seiso laitteen päällä tai nojaa siihen.
Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle tai alapuolelle ja varmista, että sen ympärillä on vapaata tilaa vaadittu määrä.
Älä koske laitteeseen tai säätimeen märillä käsillä, sillä se aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Älä irrota laitteen paneeleita tai yritä pakottaa esineitä laitteen kotelon sisälle.
Älä kosketa laitteen ulkopuolisiin putkiin, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
Mikäli laite alkaa täristä tai pitää epänormaaleja ääniä käytön aikana, katkaise sen virta ja ota yhteyttä asentajaan.
Mikäli laita alkaa haista palavalta, lopeta sen käyttö, katkaise sen virta ja ota yhteyttä asentajaan.
Mikäli ylivuotoputkesta alkaa virrata vettä havaittavasti käytön aikana, katkaise laitteen virta ja ota yhteyttä asentajaan.
Tätä laitetta ei ole suunniteltu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on normaalia
heikompi, joiden aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietämystä. Tällaisten henkilöiden ei tulisi käyttää laitetta, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo käyttöä tai ole ohjeistanut laitteen käytössä.
Lasten pääsyä käsiksi laitteeseen tulee valvoa.
Mikäli laitteessa ilmenee kylmäainevuoto, lopeta laitteen käyttö, tuuleta laitteen asennustila huolellisesti ja ota yhteyttä asentajaan.
Mikäli virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu valtuutettu henkilö turvallisuusriskien välttämiseksi.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä laitteen päälle. Niiden vuotaminen tai läikkyminen voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Kun varaajayksikkö ja hydrobox asennetaan tai niitä siirretään tai huolletaan, käytä kylmäaineputkistojen täyttöön vain määritettyä kylmäainetta (R410A).
Älä sekoita siihen muita kylmäaineita äläkä jätä linjoihin ilmaa. Jos kylmäaineeseen sekoittuu ilmaa, se voi aiheuttaa kylmäaineputkistossa epätavallisen
korkean paineen, josta voi seurata räjähdys ja muita vaaroja.
Muun kuin määritetyn kylmäaineen käyttäminen aiheuttaa mekaanisen vian, järjestelmän toimintahäiriön tai yksikön rikkoutumisen. Pahimmassa
tapauksessa se voi johtaa tuotteen turvallisuuden vakavaan heikentymiseen.
Jotta lämmitystilassa liian kuuma vesi ei vaurioittaisi lämpösäteilijöitä, aseta tavoitevirtauslämpötila vähintään 2 °C kaikkien lämpösäteilijöiden
korkeimman sallitun lämpötilan alapuolelle. Aseta vyöhykkeellä 2 tavoitevirtauslämpötila vähintään 5 °C kaikkien vyöhykkeen 2 piirin lämpösäteilijöiden
korkeimman sallitun virtauslämpötilan alapuolelle.
Älä paina pääsäätimen painikkeita terävillä esineillä, sillä se saattaa vahingoittaa painikkeita.
Jos laitteen virta katkaistaan pitkäksi ajaksi, se tulisi tyhjentää vedestä.
Älä aseta yläpaneelin päälle astioita, joissa on vettä.
Yksikön hävittäminen
Tämä symboli on vain EU-maita varten.
Tämä symboli on direktiivin 2002/96/EY artiklan 10, Käyttäjille
annettavat tiedot, ja liite IV ja/tai direktiivin 2006/66/EY
artiklan 20; Loppukäyttäjille tiedottaminen, sekä liitteen II
mukainen.
Mitsubishi Electric -lämmitysjärjestelmä on valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää
ja/tai käyttää uudelleen. Kuvan . symboli tarkoittaa, että
<Kuva .>
sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut on hävitettävä
niiden käyttöiän jälkeen erillään talousjätteestä.
Jos symbolin alle on painettu kemiallinen symboli (kuva .), se
tarkoittaa, että pariston raskasmetallipitoisuus ylittää tietyn tason.
Se ilmoitetaan seuraavasti:
Hg: elohopea (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002%), Pb: lyijy
(0,004 %)
HUOMIO:
Tämän otsikon alla lueteltuja ohjeita on noudatettava laitteen
vaurioitumisen estämiseksi.
VAROITUS
HUOMIO
Euroopan Unionissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja
elektroniikkalaitteille, paristoille ja akuille.
Hävitä tämä laitteisto, paristot ja akut asianmukaisesti paikallisessa jätehuolto/
kierrätyskeskuksessa.
Kysy paikalliselta Mitsubishi Electric -jälleenmyyjältä maakohtaisia tietoja
hävittämisestä.
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme.
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB