Download Print this page

Ekonomiska "Best Practice" (Erfarenheter); Kontrollöversikt - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Introduktion

Ekonomiska "best practice" (erfarenheter)

Luftvärmepumpar kan tillhandahålla både varmvatten (beroende på om en
lämplig varmvattentank används) och rumsuppvärmning under hela året.
Systemet skiljer sig från ett traditionellt uppvärmnings- och varmvattensystem
med fossilt bränsle. En värmepumps effektivitet visas av dess verkningsgrad
vilket förklarades i inledningen. Följande punkter bör observeras för att få den
mest effektiva och ekonomiska användningen av ditt uppvärmningssystem.
Viktiga punkter om värmepumpsystem
Varmvatten- och legionellafunktioner finns endast tillgängliga på cylindertankar
eller hydroboxar rörkopplade till en lämplig varmvattentank för lagring.
Under normal funktion avråds samtidig varmvatten- och rumsuppvärmning.
Under perioder av extrem utomhuskyla kan dock doppvärmaren (om en sådan
finns) användas för varmvatten medan värmepumpen fortsätter att tillhandahålla
rumsvärme. Var medveten om att doppvärmaren, om den används ensam, inte
är en tillräckligt effektiv metod för att värma upp hela varmvattentanken. Den
bör därför endast användas som ett stöd under normal funktion.
Varmvattnet som produceras av värmepumpen är vanligtvis av lägre
temperatur än med en fossil bränsle-beredare.
Kontrollöversikt
Framledningstemperaturkontroll 4 (FTC4) är inbyggd i cylindertanken och
hydroboxen. Den här enheten styr både utomhusvärmepumpenheten och
cylindertanken eller hydroboxen. Den avancerade tekniken innebär att du genom
att använda en FTC4-styrd värmepump inte enbart sparar pengar jämfört med
traditionella värmesystem som drivs med fossila bränslen, utan också jämfört
med många andra värmepumpar på marknaden.
Som tidigare förklarats i avsnittet "Hur värmepumpen fungerar" är värmepumpar
som mest effektiva med vatten som har låg framledningstemperatur. Med
hjälp av den avancerade tekniken i FTC4 kan rumstemperaturen hållas på
önskad nivå samtidigt som lägsta möjliga framledningstemperatur används från
värmepumpen.
I rumstemperatur (automatisk anpassning)-läge använder kontrollen
temperatursensorer omkring uppvärmningssystemet för att övervaka rums- och
framledningstemperaturerna. Denna data uppdateras regelbundet och jämförs
av kontrollen med tidigare data för att förutsäga förändringar i rumstemperaturen
och för att justera temperaturen på vattnet som går till rumsuppvärmningskretsen
därefter. Genom att övervaka inte enbart utomhustemperaturen utan även rums-
och uppvärmningskretsens vattentemperaturer blir uppvärmningen jämnare och
plötsliga toppar i behovet av uppvärmning minskas. Detta resulterar i att den
totala framledningstemperaturen som krävs är lägre.
Råd
Om värmepumpen används för varmvattnet bör tiden som tankens
uppvärmning sker schemaläggas med funktionen SCHEMA (TIMER)
(se sidan 3). Det idealiska är att låta det ske under natten då lite
rumsuppvärmning behövs och lägre eltariffer kan dras nytta av.
I de flesta situationer utförs rumsuppvärmning bäst i rumstemperaturläget.
Detta gör det möjligt för värmepumpen att analysera aktuell rumstemperatur
och reagera på förändringar på ett kontrollerat sätt med hjälp av de
specialiserade Mitsubishi Electric-kontrollerna.
Med funktionerna SCHEMA (TIMER) och SEMESTER kan du undvika
onödig rums- och varmvattenuppvärmning då du vet att ingen kommer att
befinna sig på platsen som t.ex. under arbetsdagen.
Till följd av de låga framledningstemperaturerna bör värmepumpsystemen
användas till element med stora ytor eller till golvvärme. Detta ger en stadig
värme åt rummet samtidigt som effektiviteten förbättras så att systemets
löpande kostnader sänks eftersom värmepumpen inte behöver ge ifrån sig
vatten med väldigt höga framledningstemperaturer.
Omgivningstempera-
tursensor
Framledningstempera-
tursensor
Returtemperatursensor
Rumstempe-
ratursensor
FTC4
20°C
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB