Download Print this page

Tilpasning Af Indstillinger Til Dit Hjem; Hovedkontrolenhed - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4

Tilpasning af indstillinger til dit hjem

Anvend hovedkontrolenheden på tank modulets eller hydroboxens frontpanel for
at ændre indstillingerne på dit varme/kølesystem. Følgende er en vejledning til
visning af hovedindstillingerne. Kontakt din installatør eller din lokale Mitsubishi
Electric-forhandler, hvis du har brug for yderligere information.
Kølefunktionen er kun tilgængelig på ERS-serien. Dog er kølefunktionen ikke
tilgængelig, når inde delen er tilsluttet PUHZ-FRP.
F1
F2
B
C
12
15
10
9
8
7
F3
F4
D
14
11
1
2
3
6

Hovedkontrolenhed

<Hovedkontrolenhedsdele>
Bogstav Navn
A
Skærm
B
Menu
C
Tilbage
D
Bekræft
E
Tænd-sluk/ferie
A
F-4
Funktionstaster
*1
Når systemet er slukket, eller strømforsyningen er afbrudt, fungerer tank
modulets (unit) beskyttelsesfunktioner (f.eks. frostbeskyttelses funktion)
IKKE. Vær opmærksom på at uden disse sikkerhedsfunktioner aktiveret,
kan tank modulet (unit) muligvis blive udsat for skader.
E
<Hovedskærmikoner>
Ikon

Legionella-
forhindring
2
Varmepumpe
3
El-varme
4
Mål-
temperatur
5
FUNKTION
6
+
13
7
-
8
Z
4
Information
9
Rumvarmefunktion
(køling)
0
varmtvands-
produktion

Feriefunktion
2
5
3
Aktuel
temperatur
4
5
Funktion
Skærm, hvorpå al information vises.
Adgang til systemindstillinger for startopsætning og
modificeringer.
Vender tilbage til forrige menu.
Anvendes til at vælge eller gemme. (Enter-tast)
Hvis systemet er slukket, tænder systemet, hvis der
trykkes én gang. Trykkes der igen, når systemet er
tændt, aktiveres feriefunktion. Holdes knappen nede
i 3 sekunder, slukkes systemet. (*1)
Anvendes til at rulle gennem menu og
justeringsindstillinger. Funktion er bestemt af den
menuskærm, der ses på skærm A.
Beskrivelse
Når dette ikon vises, er "Legionella-
forhindringsfunktion" aktiveret.
"Varmepumpe" kører.
Afrimning.
Nødopvarmning.
Når dette ikon vises, er de "elektriske varmere"
(boostervarme eller el-varmelegme (el-patron)) i
brug.
Målfremløbs temperatur
Målrumtemperatur
Varmekurve
Trykkes der på funktionsknappen nedenfor, viser
dette ikon hurtigvisningsmenuen.
Forøg ønsket temperatur.
Sænk ønsket temperatur.
Z2
Trykkes der på funktionsknappen nedenfor, skifter
dette ikon mellem zone eller zone2.
Trykkes der på denne funktionsknap, viser dette
ikon på informationsskærmen.
Varmefunktion
Zone eller zone2
Kølefunktion
Normal eller økofunktion
Når dette ikon vises, er "feriefunktion" aktiveret.
timer
forbudt
stand-by
stop
arbejder
Aktuel rumtemperatur
Aktuel vandtemperatur i varmt
brugsvandsbeholder
Menuknappen er låst, eller skift af driftsfunktionerne
mellem varmt brugsvand og varmedrift er
deaktiveret på Funktionskærmen.
SD-kort (IKKE til brugeren) er indsat.
8

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Content for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB