Download Print this page

Service Og Vedligeholdelse; Fejlfinding; Vedligeholdelse - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5

Service og vedligeholdelse

Fejlfinding

Følgende tabel skal anvendes som en vejledning til mulige problemer. Den er ikke fuldstændig, og alle problemer bør undersøges af installatøren eller en anden kompetent
person. Brugere må ikke selv forsøge at reparere systemet.
Systemet må aldrig køre, hvis sikkerhedsanordningerne omgås eller tilstoppes.
Fejlsymptom
Koldt vand ved haner
(systemer med varmt
brugsvandsbeholder)
Varmesystemet når ikke op på
den indstillede temperatur.
Kølesystemet afkøler ikke ned til
den indstillede temperatur. (KUN
for ERSC-modeller)
Efter varmt brugsvand-drift stiger
rumtemperaturen lidt.
Varmeflade er varm i
varmt brugsvandsfunktion.
(Rumtemperaturen stiger.)
Planfunktion forhindrer driften af
systemet, men ude delen fungerer.
Pumpen kører uden grund i kort
tid.
Der høres mekanisk støj fra tank
modulet (unit)
Støjende rørsystem
Der kommer vand ud fra en af
sikkerhedsventilerne
Der drypper små mængder vand
fra en af sikkerhedsventilerne.
En fejlkode vises i
hovedkontrolenhedens display.
<Strømafbrydelse>
Alle indstillinger gemmes i én uge uden strøm, efter en uge gemmes KUN dato/tid.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af tank modulet og hydroboxen skal udføres årligt af en kompetent person. Brugeren bør ikke selv forsøge at servicere eller udskifte dele af tank modulet
eller hydroboxen. Overholdes disse instruktioner ikke, kan det medføre personskade, beskadigelse af enheden og ugyldiggørelse af produktgarantien.Udover det årlige
serviceeftersyn er det nødvendigt at udskifte og efterse nogle dele, efter systemet har kørt et vist stykke tid. Se venligst tabellerne angående detaljerede instruktioner.
Udskiftning og eftersyn af dele skal altid udføres af en kompetent person med den relevante træning og kvalifikationer.
Dele som behøver regelmæssig udskiftning
Dele
Udskift hver
Overtryksventil (OTV)
Luftudlader (auto/manuel)
Aftapningsventil (Primær kreds)
6 år
Slange
Manometer
Indløbskontrolgruppe (IKG)*
*
EKSTRAUDSTYRSDELE til Storbritannien
5
Mulig årsag
Planlagt slukket kontrolperiode
Al varmt vand fra varmt brugsvandsbeholderen er brugt
Varmepumpe eller el-varmere fungerer ikke
Der er valgt forbudt, timerfunktion eller feriefunktion
Forkert størrelse radiatorer
Det rum, hvor temperaturføleren er placeret, har en anden
temperatur end resten af huset.
Batteriproblem *kun trådløs betjening
Når vandet i cirkulationskredsen er unødigt varmt, vil
kølefunktionen starte med en forsinkelse til beskyttelse af
ude delen.
Når udendørstemperaturen er tilstækkelig lav, starter
kølefunktionen ikke for at undgå, at vandrørene fryser.
Ved slutningen af drift af funktionen brugsvand,
dirigerer 3-vejsventilen varmt vand væk fra varmt
brugsvandbeholderen og ind rumvarmekredsen. Dette
gøres for at forhindre tank modulets (unit) komponenter i
at overophede. Mængden af varmt vand, der dirigeres ind i
rumvarmekredsen, afhænger af systemtypen og det rør, der
løber mellem pladevarmeveksleren og tank modulet (unit).
Der kan være fremmedlegemer i 3-vejsventilen, eller varmt
vand kan løbe til varmesiden pga. funktionsfejl.
Frostbeskyttelsesfunktion er aktiveret.
Stopforhindringsmekanisme for pumpen for at forhindre
ophobning af kalkaflejringer.
Varmere tænder/slukker
3-vejsventil ændres position mellem funktionen brugsvand
og varme.
Luft i systemet
Løst rørsystem
Systemet er overophedet eller har overtryk
Snavs kan forhindre et stram tætning i ventilen
Inde eller ude delen rapporterer en unormal tilstand
Mulige fejl
Vandlækage pga.
messing-/kobbertæring
(afzinkning)
Løsning
Kontroller planindstillingerne, og foretag ændringer om nødendigt.
Sørg for at varmtvandsproduktion er aktiveret og vent på at
varmtvandsbeholderen genopvarmes.
Kontakt installatør.
Kontroller indstillinger og ændr efter behov.
Kontakt installatør.
Placer temperaturføleren i et mere passende rum.
Kontroller strømmen på batteriet og udskift hvis det er fladt.
Normal drift
Hvis frostbeskyttelsesfunktionen ikke er nødvendig, skal du kontakte
installatøren for at ændre indstillingerne.
Normal drift, der behøves ingen handling.
Kontakt installatør.
Normal drift, der behøves ingen handling.
Normal drift, der behøves ingen handling.
Normal drift, der behøves ingen handling.
Normal drift, der behøves ingen handling.
Forsøg at tappe radiatorerne (hvis de findes). Kontakt installatør, hvis
symptomerne fortsætter.
Kontakt installatør.
Sluk for strømmen til varmepumpen og alle el-varmelegemer (el-patron),
og kontakt installatøren.
Drej ventilens dæksel i den angivne retning, indtil der høres et klik. Det
frigører en lille mængde vand, der skyller snavset ud af ventilen. Vær meget
forsigtig, det udledte vand er varmt. Kontakt installatøren, hvis ventilen
fortsat drypper, da gummitætningen kan være beskadiget og skal udskiftes.
Bemærk fejlkodens nummer, og kontakt installatøren.
Dele som behøver regelmæssigt eftersyn
Dele
Kontroller hver
El-varmelegme (el-patron)
2 år
Cirkulationspumpe
20.000 timer (3 år)
Dele som IKKE må genanvendes ved serviceeftersyn
* O-ring
* Pakning
Bemærk: Udskift altid pakningen til pumpen med en ny hver gang der foretages
regelmæssigt eftersyn (hver 20.000 timers drift eller hvert 3. år).
Mulige fejl
Jordlækage får HPFI
afbryderen til at aktivere
(Varmelegeme er altid
FRA)
Cirkulationspumpefejl

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB