Download Print this page

Feriefunksjon; Timerfunksjon - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasse innstillinger for hjemmet

Feriefunksjon

Feriefunksjon kan brukes til å la systemet kjøre med lavere
strømningstemperaturer og dermed redusert strømforbruk når det ikke er noen
hjemme. Feriefunksjon kan kjøre enten strømningstemp, romtemp, varme,
varmekurvevarme og varmt vann med reduserte strømningstemperaturer for å
spare energi hvis beboeren er borte.
Feriefunksjon kan aktiveres på 2 måter. Begge metodene medfører at
skjermbildet for aktivering av feriefunksjon vises.
Alternativ 1.
Trykk på E-knappen i skjermbildet til hovedmenyen. Vær forsiktig så du ikke
holder nede E-knappen for lenge, da dette vil slå av kontrolleren og systemet.
Alternativ 2.
Trykk på E-knappen i skjermbildet til hovedmenyen. Skjermbildet for gjeldende
innstillinger vil vises. Trykk på F4-knappen igjen for å komme inn på skjermbildet
for aktivering av feriefunksjon.
Så snart skjermbildet for aktivering av feriefunksjon vises, kan du aktivere/
deaktivere og velge hvor lenge du ønsker at funksjonen skal kjøre.
Trykk på F-knappen for å aktivere eller deaktivere feriefunksjon.
Bruk knappene F2, F3 og F4 til å legge inn datoen du ønsker at feriefunksjonen
skal aktiveres eller deaktiveres for romoppvarming.
<Slik redigerer du feriefunksjonen>
Hvis du må endre ferieinnstillingene, f.eks. strømningstemp eller romtemp, må du
kontakte installatøren.

Timerfunksjon

I Timer-modus kan du legge inn daglige og ukentlige planer for romoppvarming/
kjøling og varmtvann. Når systemet settes opp, skal installatøren diskutere
kravene du har til varme/kjøling og varmt vann, slik at den optimale planen kan
opprettes.
Timerfunksjonen aktiveres eller deaktiveres på alternativskjermbildet. (Se
avsnittet om alternativer.)
. I menyen "Hovedinnstillinger" bruker du F2 og F3 til å utheve ikonet
"Timerfunksjon" og trykker deretter på BEKREFT.
2. Timerfunksjonens undermeny vil vises. Ikonene representerer de følgende
modusene:
• Varme
• Kjøling
• Varmtvann
3. Bruk knappene F2 og F3 til å hoppe mellom modusikonene og trykk deretter
på BEKREFT for å få frem skjermbildet for forhåndsvisning for hver modus.
Skjermbildet for forhåndsvisning lar deg se de gjeldende innstillingene. Ved
oppvarming i 2 soner trykker du på F for å veksle mellom Sone og Sone2.
Ukedagene vises på skjermens øvre del. Dersom dager er understreket, betyr
det at innstillingene for disse dagene er de samme.
Timer på dagen og natten er fremstilt som en linje langs skjermens hoveddel.
Der hvor linjen er heltrukket og svart, er det mulig med romoppvarming/kjøling og
varmt vann (avhengig av hvilken som er valgt).
Når en PUHZ-FRP-utendørsenhet er koblet til, kan timerfunksjonen for varmtvann
stilles inn for to perioder som til sammen utgjør et år. I dette menyskjermbildet
kan varigheten til periode 2 legges inn. Resten av den angitte varigheten blir stilt
inn som periode .
. I menyen "Hovedinnstillinger" bruker du F2 og F3 til å utheve ikonet
"Timerfunksjon" og trykker deretter på BEKREFT.
2.
Timerfunksjonens undermeny vil vises. Ikonene representerer de følgende
modusene:
• Varme
• Varmtvann
• Varmtvann 2
3.
Bruk knappene F2 og F3 til å hoppe mellom ikoner for å velge ikonet
"Varmtvann 2".
4.
Bruk knappene F til F4 for å velge første og siste måned for periode 2.
5.
Trykk på BEKREFT for å bli vist skjermbildet for forhåndsvisning for hver
modus.
3
Skjermbilde for modusvalg
Skjermbilde for modusvalg når PUHZ-FRP er koblet til
Skjermbilde for periodeinnstilling når PUHZ-FRP er koblet til

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB