Download Print this page

Před Použitím - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

POUŽITÍ
Řezání různých druhů hliníkových rámů a dřeva.
VYBALENÍ
Pozorně vybalte elektrický nástroj a všechny další předměty (standardní
příslušenství).
Pozorně zkontrolujte, zda jsou v balení všechny příslušné předměty (standardní
příslušenství).
PŘED POUŽITÍM
1. Zdroj napětí
Ujistěte se, že používaný zdroj napětí splňuje požadavky specifikované na
štítku výrobku.
2. Spínač
Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto. Pokud je zástrčka zasunuta v
zásuvce elektrického proudu a spínač je v poloze „ON", nástroj začne okamžitě
pracovat, a to může způsobit vážný úraz.
3. Prodlužovací kabel
Pokud je pracoviště vzdáleno od zdroje, použijte prodlužovací kabel o správné
tlouš ce a kapacitě. Je třeba, aby prodlužovací kabel byl co nejkratší.
4. Když je elektrický nástroj připravený na přepravu, jeho hlavní části jsou
zabezpečeny blokovacím kolíkem
Jemně pohněte rukojetí, aby bylo možno vyjmout blokovací kolík.
Během dopravy zamkněte blokovací kolík do převodové skříně (Obr. 4).
5. K hlavnímu stroji připevněte sáček na prach (Obr. 1)
6. Instalace
Zajistěte, aby stroj byl vždy upevněn k pracovnímu stolu.
Elektrický nástroj připevněte k rovnému horizontálnímu pracovnímu stolu.
Použijte šrouby s průměrem 8 mm a dostatečnou délkou vzhledem ke tlouš ce
pracovního stolu.
Délka šroubů by měla být alespoň o 25 mm delší než je tlouš ka pracovního
stolu.
Například, u 25 mm hrubého pracovního stolu použijte šrouby 8 mm × 65
mm.
SEŘÍZENÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ PŘED
POUŽITÍM
VÝSTRAHA
Všechna potřebná nastavení prove te před vložením zástrčky do zdroje
elektrického proudu.
1. Zkontrolujte, zda spodní ochranný kryt plynule funguje
VÝSTRAHA
Posuvná kombinovaná pokosová pila je vybavena blokováním hlavy pily jako
bezpečnostním zařízením.
Když chcete sklopit hlavu pily a řezat, musíte uvolnit blokování stisknutím
blokovací páčky palcem.
(1) Když tisknete dolů rukoje a zároveň držíte blokovací páčku, zkontrolujte, zda
se spodní ochranný kryt plynule otáčí (Obr. 5).
(2) Následně zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt vrátí do své původní
polohy, když rukoje zvednete.
2. Zkontrolujte spodní mezní polohu pilového kotouče (Obr. 6 a Obr. 7).
Zkontrolujte, že pilový kotouč je možno snížit o 10 až 11 mm pod vložku stolu.
Když pilový kotouč vyměníte za nový, nastavte spodní mezní polohu tak, aby
pilový kotouč neřezal otočnou desku, nebo nebude možnost řezání dokončit.
Pro nastavení spodní mezní polohy pilového kotouče postupujte podle odstavce
(1) uvedeného níže (Obr. 7). Kromě toho, když měníte polohu 8 mm nastavovacího
šroubu hloubky sloužícího jako spodní mezní hranice zarážky pilového kotouče.
(1) Otáčejte 8 mm šroubem nastavení hloubky a měňte výšku až hlava šroubu
dotkne závěsu a nastavte spodní mezní polohu pilového kotouče.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že je pilový kotouč nastaven tak, že se nebude zařezávat do
otočné desky.
3. Spodní mezní poloha pilového kotouče při řezání velkých obrobků.
POZNÁMKA
Při pravoúhlém řezání obrobku vyššího než 65 mm nebo 60 mm při řezání
v levém úhlu úkosu nebo 45 mm při řezání v pravém úhlu úkosu nastavte
spodní mezní polohu tak, aby se základna hlavy motoru (Obr. 6) nedotkla
obrobku.
PRAKTICKÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ
Abyste se vyhnuli zranění osob, nikdy obrobek nedávejte na stůl nebo ze
stolu, když je nástroj v provozu.
Končetiny si nikdy nedávejte dovnitř linie vedle varovných znaků, když je
nástroj v provozu. Může to způsobit nebezpečné situace (Viz Obr. 8).
VÝSTRAHA
Je nebezpečné odstranit nebo vkládat obrobek, když se pilový kotouč otáčí.
Při řezání odstraňujte z otočného stolu piliny.
Pokud se piliny příliš nahromadí, pilový kotouč se odkryje nad řezaným
materiálem. Ruce ani nic jiného nikdy nedávejte do blízkosti odkrytého kotouče.
1. Materiál pevně uchy te pomocí svěráku, aby se během řezání nemohl
pohnout
2. Obsluha vypínače
Zatáhnutím spouště se vypínač zapne. Uvolněním spouště se vypínač vypne.
3. Nastavení držáku základové desky (Obr. 3)
Uvolněte 6 mm šroub pomocí 10 mm nástrčného klíče. Nastavte držák
základové desky tak, až se její spodní povrch dotkne pracovního stolu nebo
povrchu podlahy.
Po nastavení utáhněte pevně 6 mm šroub.
4. Použití svěráku (standardní příslušenství) (Obr. 9)
(1) Svěrák lze namontovat bu na levé stavítko {Stavítko (B)} nebo na pravé
stavítko {Stavítko (A)} po uvolnění 6 mm křídlového šroubu (A).
(2) Držák šroubu lze zvednout nebo sklopit podle výšky obrobku po uvolnění
6 mm křídlového šroubu (B). Po nastavení pevně utáhněte 6 mm křídlový
šroub (B) a upevněte držák šroubu.
(3) Otočte horní knoflík a bezpečně upevněte obrobek na místě.
UPOZORNĚNÍ
Obrobek vždy pevně upněte k stavítku; v opačném případě může být obrobek
vymrštěn ze stolu a způsobit zranění osob.
VÝSTRAHA
Vždy zkontrolujte, že hlava motoru není v kontaktu se svěrákem, když ji
sklopíte, abyste mohli řezat. Pokud hrozí, že by se tak mohlo stát, uvolněte
6 mm křídlový šroub a posuňte svěrák do pozice, kde nebude v kontaktu
s pilovým kotoučem.
5. Nastavení polohy vložky stolu (Obr. 1)
Vložka stolu je umístěna na otočném stole. Při dodávce nástroje z výrobního
závodu je vložka stolu upevněna tak, že se jí pilový kotouč nemůže dotknout.
Otřepy spodního povrchu obrobku se značně zmenší, jestliže vložka stolu
je upevněna tak, aby mezera mezi bočním povrchem a pilovým kotoučem
byla co nejmenší. Před použitím nástroje tuto mezeru odstraňte následujícím
postupem.
(1) Řezání v pravém úhlu
Uvolněte tři 6 mm šrouby stroje, potom upevněte levou stranu vložky stolu
a dočasně utáhněte 6 mm šrouby stroje na obou stranách. Potom uchy te
obrobek (široký asi 200 mm) pomocí sestavy svěráku a uřízněte ho. Po
zarovnání řezaného povrchu s hranou vložky stolu, bezpečně zatáhněte 6 mm
šrouby stroje na obou stranách. Odstraňte obrobek a bezpečně utáhněte 6
mm středící šroub stroje. Nastavte pravou stranu vložky stolu stejným způsobem.
(2) Řezání v levém a pravém úhlu úkosu
Nastavte vložku stolu stejným způsobem jako pro řezání v pravém úhlu.
VÝSTRAHA
Po nastavení vložky stolu pro pravoúhlé řezání, vložka stolu bude při řezání v
úkosu v nějakém místě naříznuta.
Když je požadováno řezání v úkosu, vložku stolu pro tento způsob řezání nastavte.
Čeština
52

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse