Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 80

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

PyccÍËÈ
14.
èpË ÌeoÄxoÀËÏocÚË oÀeÇaÈÚe cooÚÇeÚcÚÇyïçee ÁaçËÚÌoe cÌapÓÊeÌËe,
ÚaÍoe ÍaÍ:
CpeÀcÚÇa ÁaçËÚê opÖaÌoÇ cÎyxa ÀÎÓ cÌËÊeÌËÓ pËcÍa ÔoÚepË cÎyxa,
ÇêÁÇaÌÌoÈ paÄoÚoÈ.
CpeÀcÚÇo ÁaçËÚê ÖÎaÁ ÀÎÓ cÌËÊeÌËÓ pËcÍa ÚpaÇÏê ÖÎaÁ.
PecÔËpaÚop ÀÎÓ cÌËÊeÌËÓ pËcÍa ÇÀêxaÌËÓ ÇpeÀÌoÈ ÔêÎË.
PyÍaÇËáê ÀÎÓ paÄoÚê c ÔoÎoÚÌaÏË ÔËÎê (ÔoÎoÚÌa ÀoÎÊÌê ÔepeÌocËÚëcÓ
Ç ÙyÚÎÓpe, ecÎË íÚo ÇoÁÏoÊÌo) Ë ÖpyÄêÏË ÏaÚepËaÎaÏË.
15.
OÔepaÚop ÀoÎÊeÌ ÄêÚë cooÚÇeÚcÚÇyïçËÏ oÄpaÁoÏ oÄyäeÌ ÔoÎëÁoÇaÌËï,
ÌacÚpoÈÍe Ë íÍcÔÎyaÚaáËË cÚaÌÍa.
16.
àÁÄeÖaÈÚe yÀaÎÓÚë ÎïÄêe oÄpeÁÍË ËÎË ÀpyÖËe äacÚË ÁaÖoÚoÇÍË ËÁ
oÄÎacÚË peÁaÌËÓ Ào Úex Ôop, ÔoÍa cÚaÌoÍ paÄoÚaeÚ, Ë ÖoÎoÇÍa ÔËÎê
Ìe ÄyÀeÚ ycÚaÌoÇÎeÌa Ç ËcxoÀÌoe ÔoÎoÊeÌËe.
17.
HËÍoÖÀa Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe ÚopáoÇoäÌyï ÔËÎy c ÌËÊÌËÏ
ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌêÏ ÔpËcÔocoÄÎeÌËeÏ, ÁaÙËÍcËpoÇaÌÌêÏ Ç oÚÍpêÚoÏ
ÔoÎoÊeÌËË.
18.
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÀÇËÖaeÚcÓ
paÇÌoÏepÌo.
19.
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔËÎy ÄeÁ ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌêx ÔpËcÔocoÄÎeÌËÈ,
ycÚaÌoÇÎeÌÌêx Ìa cÇoËx ÏecÚax, Ç xopoåeÏ paÄoäeÏ cocÚoÓÌËË Ë
oÄcÎyÊËÇaeÏêx ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ.
20.
àcÔoÎëÁyÈÚe ÔpaÇËÎëÌo ÁaÚoäeÌÌêe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê. CoÄÎïÀaÈÚe
ÏaÍcËÏaÎëÌyï cÍopocÚë ÇpaçeÌËÓ, yÍaÁaÌÌyï Ìa ÔoÎoÚÌe ÔËÎê.
21.
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê, ÍoÚopêe ÔoÇpeÊÀeÌê ËÎË
ÀeÙopÏËpoÇaÌê.
22.
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê, ËÁÖoÚoÇÎeÌÌêe ËÁ ÇêcoÍocÍopocÚÌoÈ
cÚaÎË.
23.
àcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo ÔoÎoÚÌa ÔËÎê, peÍoÏeÌÀyeÏêe ÙËpÏoÈ Hitachi.
àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÔoÎoÚeÌ ÔËÎê ÀoÎÊÌo cooÚÇeÚcÚÇoÇaÚë ÔpaÇËÎaÏ EN847-1.
24.
BÌeåÌËÈ ÀËaÏeÚp ÔoÎoÚeÌ ÔËÎê ÀoÎÊeÌ cocÚaÇÎÓÚë 216 ÏÏ.
25.
BêÄËpaÈÚe cooÚÇeÚcÚÇyïçee ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ÀÎÓ ÏaÚepËaÎa, ÍoÚopêÈ
ÄyÀeÚ peÁaÚëcÓ.
TEXHàóECKàE
XAPAKTEPàCTàKà
MaÍcËÏaÎëÌêe
ÇoÁÏoÊÌocÚË
HaÍÎoÌ
peÁaÌËÓ
BêcoÚa ¿ òËpËÌa
KoÏÄËÌËpoÇaÌËe HaÍÎoÌ (ÎeÇêÈ) 45° + yÖoÎ yca 45°
PaÁÏepê ÔoÎoÚÌa ÔËÎê (oD ¿ iD ¿ ToÎçËÌa)
ìÖoÎ peÁaÌËÓ ÔpË ÔoÇopoÚe
ìÖoÎ peÁaÌËÓ ÔpË ÌaÍÎoÌe
KoÏÄËÌËpoÇaÌÌêÈ yÖoÎ peÁaÌËÓ
HaÔpÓÊeÌËe (Ôo peÖËoÌaÏ)*
èoÚpeÄÎÓeÏaÓ ÏoçÌocÚë*
CÍopocÚë ÇpaçeÌËÓ ÄeÁ ÌaÖpyÁÍË
PaÁÏepê cÚaÌÍa (åËpËÌa ¿ ÖÎyÄËÌa ¿ ÇêcoÚa)
Bec (ÄeÁ yÔaÍoÇÍË)
ãaÁepÌêÈ yÍaÁaÚeÎë
(ToÎëÍo ÏoÀeÎë C8FSHE)
79
ìÖoÎ yca 45°
ãeÇêÈ 45°
èpaÇêÈ 5°
HaÍÎoÌ (ÔpaÇêÈ) 5° + yÖoÎ yca 45°
HaÍÎoÌ (ÎeÇêÈ) 0° – 45°
HaÍÎoÌ (ÔpaÇêÈ) 0° – 5°
èoÎÌaÓ ÏoçÌocÚë
(ãÓÏÄÀa)
C ÔpËÏeÌeÌËeÏ ÎaÁepa
26.
HËÍoÖÀa Ìe paÄoÚaÈÚe Ìa ÚopáoÇoäÌoÈ ÔËÎe c ÔapaÎÎeÎëÌêÏË
ÌaÔpaÇÎÓïçËÏË, ecÎË ÔËÎëÌoe ÔoÎoÚÌo oÄpaçeÌo ÇÇepx ËÎË Ç cÚopoÌy.
27.
ìÄeÀËÚecë, äÚo Ç ÁaÖoÚoÇÍe oÚcyÚcÚÇyïÚ ÔocÚopoÌÌËe ÔpeÀÏeÚê, ÚaÍËe
ÍaÍ ÖÇoÁÀË.
28.
ÂaÏeÌÓÈÚe ÇcÚaÇÍy cÚoÎa, ÍoÖÀa oÌa cÚaÌeÚ ËÁÌoåeÌa.
29.
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔËÎy ÀÎÓ peÁaÌËÓ äeÖo-ÎËÄo ÀpyÖoÖo,
ÍpoÏe aÎïÏËÌËÓ, ÀepeÇa ËÎË ÔoÀoÄÌêx ÏaÚepËaÎoÇ.
30.
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔËÎy ÀÎÓ peÁaÌËÓ ÀpyÖËx ÏaÚepËaÎoÇ, ÍpoÏe
peÍoÏeÌÀyeÏêx ÔpoËÁÇoÀËÚeÎeÏ.
31.
èpoáeÀypa ÁaÏeÌê ÔoÎoÚÌa, ÇÍÎïäaÓ ÏeÚoÀ ÔepecÚaÌoÇÍË, ÀoÎÊÌa
ÄêÚë ÔpoÇeÀeÌa ÍoppeÍÚÌo.
32.
èpË pacÔËÎe ÀpeÇecËÌê coeÀËÌËÚe ÚopáoÇoäÌyï ÔËÎy c ÔapaÎÎeÎëÌêÏË
ÌaÔpaÇÎÓïçËÏË c ÔêÎecÄopÌËÍoÏ.
33.
ÅyÀëÚe ocÚopoÊÌê ÔpË ÀoÎÄÎeÌËË.
34.
Bo ÇpeÏÓ ÚpaÌcÔopÚËpoÇÍË ËÎË ÔepeÌoca ËÌcÚpyÏeÌÚa, Ìe ÄepËÚecë Áa
ÙËÍcaÚop. ÅepËÚecë Áa pyÍoÓÚÍy ÇÏecÚo ÙËÍcaÚopa.
35.
HaäËÌaÈÚe peÁaÌËe ÚoÎëÍo ÔocÎe ÚoÖo, ÍaÍ ÏoÚop ÀocÚËÖÌeÚ
ÏaÍcËÏaÎëÌoÈ cÍopocÚË ÇpaçeÌËÓ.
36.
HeÏeÀÎeÌÌo ÇêÍÎïäËÚe ÔepeÍÎïäaÚeÎë Ç ÔoÎoÊeÌËe OFF (BõKã) ÔpË
ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËË ÌapyåeÌËÓ Ç paÄoÚe.
37.
BêÍÎïäËÚe ÔËÚaÌËe Ë ÔoÀoÊÀËÚe, ÔoÍa ÔoÎoÚÌo ocÚaÌoÇËÚcÓ ÔepeÀ
ÚeÏ, ÍaÍ oÄcÎyÊËÇaÚë ËÎË ÌacÚpaËÇaÚë ËÌcÚpyÏeÌÚ.
38.
Bo ÇpeÏÓ peÁaÌËÓ ÔpË ÔoÇopoÚe Ë peÁaÌËÓ ÔpË ÌaÍÎoÌe ÔoÎoÚÌo ÌeÎëÁÓ
ÔoÀÌËÏaÚë Ào ÔoÎÌoÈ ocÚaÌoÇÍË eÖo ÇpaçeÌËÓ.
39.
Bo ÇpeÏÓ ÌaÍÎoÌÌoÖo pacÔËÎa oÔepaÚop Ìe ÀoÎÊeÌ ÌaxoÀËÚcÓ ÇoÁÎe
ÔËÎê.
40.
èpËÏËÚe Ço ÇÌËÏaÌËe Çce ËÌêe ÇoÁÏoÊÌêe oÔacÌocÚË, cÇÓÁaÌÌêe c
oÔepaáËÓÏË peÁaÌËÓ, ÚaÍËe, ÍaÍ oÔacÌocÚë ÎaÁepÌoÈ paÀËaáËË ÀÎÓ
ÇaåËx ÖÎaÁ, ÌeäaÓÌÌoe ÔpËÍocÌoÇeÌËe Í ÀÇËÊyçËÏcÓ äacÚÓÏ Ìa
ÔoÀÇËÊÌêx ÏexaÌËäecÍËx ÀeÚaÎÓx cÚaÌÍa Ë ÚaÍ ÀaÎee.
65 ÏÏ ¿ 312 ÏÏ
**75 ÏÏ × 262 ÏÏ C ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ ÔyÎëÚoÏ (30 ÏÏ)
65 ÏÏ ¿ 220 ÏÏ
**75 ÏÏ × 185 ÏÏ C ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ ÔyÎëÚoÏ (20 ÏÏ)
45 ÏÏ ¿ 312 ÏÏ
**50 ÏÏ × 252 ÏÏ C ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ ÔyÎëÚoÏ (30 ÏÏ)
60 ÏÏ ¿ 312 ÏÏ
**70 ÏÏ × 252 ÏÏ C ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ ÔyÎëÚoÏ (30 ÏÏ)
45 ÏÏ ¿ 220 ÏÏ
**50 ÏÏ × 170 ÏÏ C ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ ÔyÎëÚoÏ (30 ÏÏ)
60 ÏÏ ¿ 220 ÏÏ
**70 ÏÏ × 170 ÏÏ C ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ ÔyÎëÚoÏ (30 ÏÏ)
216 ÏÏ ¿ 30 ÏÏ ¿ 2 ÏÏ
èpaÇêÈ 0° – 57°, ãeÇêÈ 0° – 45°
èpaÇêÈ 0° – 5°, ãeÇêÈ 0° – 48°
ìÖoÎ yca (èpaÇêÈ Ë èeÇêÈ) 0° – 45°
(110 B, 230 B)
555 ÏÏ ¿ 790 ÏÏ ¿ 485 ÏÏ
15 ÍÖ (C8FSHE)/14 ÍÖ (C8FSE)
Po<3 ÏBÚ ËÁÀeÎËe ÍÎacca ÎaÁepÌoÖo ËÁÎyäeÌËÓ
ãaÁepÌêÈ ÀËoÀ
1050 BÚ
5500 ÏËÌ
-1
654 ÌÏ

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse