Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 44

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Magyar
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM! Az elektromos szerszámok használatakor a tűz, elektromos áramütés,
valamint személyi sérülések veszélyének elkerülése érdekében mindig tartsa be
az alábbi biztonságtechnikai előírásokat.
A termék használatbavétele előtt olvassa el, majd őrizze meg mindezeket az
utasításokat.
A biztonságos munkavégzés érdekében:
1.
Tartsa tisztán a munkahelyét. A rendetlen munkahely illetve munkapad
balesetveszélyt jelent.
2.
Mérlegelje a munkahely jellemző tulajdonságait. Esőben ne hagyja kint az
elektromos kéziszer-számokat. Ne használjon elektromos szerszámokat
nedves, vagy párás környezetben. Gondoskodjék a munkahely jó
megvilágításáról.
Ne használja az elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy
robbanás keletkezésének a veszélye áll fenn.
3.
Védekezzen az áramütés ellen! Ügyeljen arra, hogy munka közben ne
érintsen meg földelt felületeket (pl. csővezetékeket, fűtőtesteket, tűzhelyeket,
hűtőberendezéseket).
4.
A gyerekeket és felügyeletre szoruló személyeket tartsa távol az elektromos
kéziszerszámoktól. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek megérintsék az
elektromos kéziszerszámot, vagy az elektromos csatlakozókábelt. A
látogatókat távol kell tartani a munkaterülettől.
5.
A használaton kívüli szerszámokat biztonságos, magasan fekvő, vagy elzárt
helyen kell tárolni, ahol a gyerekek és felügyeletre szoruló személyek nem
férhetnek hozzájuk.
6.
Ne erőltesse a szerszámot. A tervezett teljesítmény-tartományban jobban
és biztonságosabban dolgozhat vele.
7.
Mindig a megfelelő szerszámot használja! Nehéz munkához ne próbáljon
kis teljesítményű készüléket, illetve tartozékot alkalmazni. Ne használjon
olyan szerszámot, amely nem a feladat elvégzésére való, pl. ne használjon
kézi körfűrészt gallyazásra vagy tűzifa feldarabolására.
8.
Viseljen megfelelő munkaruhát! Munka közben ne hordjon bő öltözéket, és
ne viseljen ékszereket, mert a szerszám mozgó alkatrészei elkaphatják
azokat. Szabadban történő munkavégzéshez ajánlatos gumikesztyű és
csúszásbiztos lábbeli viselése. Hosszú haj esetén viseljen a hajat eltakaró
fejfedőt.
9.
Használjon védőszemüveget! Poros munka végzésekor viseljen porvédő
álarcot is.
10.
Csatlakoztasson valamilyen porelszívó berendezést.
Ha a készülék rendelkezik porelszívási, illetve -gyűjtési lehetőséggel, ügyeljen
rá, hogy azok megfelelően legyenek csatlakoztatva és használva.
11.
Ne rongálja az elektromos csatlakozókábelt. A kéziszerszámot soha ne
hordozza a kábelnél fogva, és a villásdugót soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a dugaszolóaljzatból. Védje a kábelt a magas hőmérséklettől, olajtól és
éles sarkaktól.
12.
Biztonságosan rögzítse a munkadarabot! A munkadarab befogásához
használjon valamilyen befogóeszközt. Ez egyrészt biztonságosabb, mintha
saját kezét használná, másrészt így mindkét kezét használhatja a szerszám
működtetéséhez.
13.
Ne nyújtsa ki a kezét túl nagy távolságra. Munka közben mindig álljon
stabilan, és őrizze meg az egyensúlyát.
14.
Gondosan ápolja szerszámait! A tökéletesebb és biztonságosabb működés
érdekében ügyeljen rá, hogy vágó- és fúrószerszámai mindig élesek és
tiszták legyenek. A kenés elvégzéséhez és a tartozékok cseréjéhez mindig
tartsa be az előírásokat és a gép karbantartási és kezelési útmutatását.
Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt, és ha sérülést talál, azt
azonnal
javíttassa
ki
A hosszabbító kábeleket ugyancsak rendszeres időközönként ellenőrizze,
és ha megsérült, cserélje ki. A fogantyúkat mindig tartsa szárazan és tisztán,
olaj- vagy zsírszennyeződéstől mentesen.
15.
Mindig húzza ki a dugaszoló aljzatból a csatlakozó dugót, ha nem használja
a szerszámot, vagy ha tartozékokat, pl. fűrészlapot, fúrófejet, illetve vágófejet
cserél benne.
43
az
erre
jogosult
szervizzel.
16.
Mindig vegye ki a szerszámbeállító- illetve befogókulcsait! Mielőtt a gépet
bekapcsolja, mindig ellenőrizze, hogy kivette-e a készülékből a
szerszámbeállító- illetve befogókulcsot.
17.
Kerülje el a gép véletlenszerű beindítását! Ha az elektromos kéziszerszám
be van dugva a hálózati csatlakozóaljzatba, ne tartsa ujját az indító kapcsolón,
ne hordozza így a készüléket. Mielőtt a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba
bedugja, mindig győződjék meg róla, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
18.
Használjon szabadtéri hosszabbítókábelt! Ha a szabadban kell munkát
végeznie, mindig csak az erre a célra alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
19.
Mindig figyeljen oda a végzett munkára! Az elektromos szerszámmal végzett
munka teljes figyelmet igényel! Ne használja a készüléket, ha nem érzi
kipihentnek magát.
20.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg valamelyik alkatrész! A kéziszerszám
további használata előtt ellenőrizze az esetlegesen megsérült védőeszközt
vagy a szerszám egyéb alkatrészeit, hogy azok megfelelően fognak-e
működni, illetve ellátják-e feladatukat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
beállításait, azok szabad mozgását, illetve esetleges sérülésüket, valamint
rögzítettségüket, továbbá a működésüket esetleg befolyásoló egyéb
körülményeket. A sérült védőeszközt vagy egyéb alkatrészt kizárólag arra
jogosult szervizközpont cserélheti ki, illetve javíthatja meg, hacsak az ebben
a Kezelési utasításban másként nincs feltüntetve. A hibás kapcsolókat arra
jogosult szervizközpontban kell kicseréltetni. Ne használja a szerszámot,
ha a kapcsoló azt nem kapcsolja megfelelően be, illetve ki.
21.
Figyelem!
A nem az ebben a Kezelési utasításban ajánlott tartozékok illetve alkatrészek
használata személyi sérülés kockázatával jár!
22.
A szerszámot csak szakképzett személlyel javíttassa! Ez az elektromos
kéziszerszám eleget tesz a vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak.
Javításokat csak arra jogosult személyek végezhetnek, kizárólag eredeti
alkatrészek felhasználásával. Ennek be nem tartása súlyos veszélyt jelent
a szerszám használója számára.
ÓVINTÉZKEDÉSEK GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
HASZNÁLATA ESETÉN
1.
Tartsa a padlóterületet a gép körül vízszintesen. Jól karbantartva és laza
anyagoktól, pl. forgácstól és faragványoktól mentesen.
2.
Gondoskodjon megfelelő általános vagy helyi világításról.
3.
Ne használjon az alkalmazásokhoz más szeszámgépeket, mint amelyek a
kezelési utasításokban megadásra kerültek.
4.
A javítást csak felhatalmazott szervizlétesítmény végezheti. A gyártó nem
felelős az illetéktelen személyek által végzett javítás, valamint a szerszám
helytelen kezelése következtében fellépő semmilyen kárért és sérülésért.
5.
A szerszámgépek tervezett működési integritásának biztosításához ne
távolítsa el a felszerelt fedeleket vagy csavarokat.
6.
Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket vagy tartozékokat, hacsak le nem
csatlakoztatta az energiaforrást.
7.
Használja a szerszámot a névtáblán előírtnál alacsonyabb bemeneti
teljesítményen; különben a kidolgozás tönkremehet és a motor túlterhelése
következtében csökkenhet a működési hatékonyság.
8.
A műanyag alkatrészeket ne törölje le oldószerrel. Az oldószerek, mint
például a gazolin, a hígító, benzin, szén-tetraklorid, alkohol károsíthatja és
megrepesztheti a műanyag alkatrészeket. Ne törölje azokat ilyen oldószerrel.
A műanyag alkatrészeket szappanos vízzel enyhén benedvesített puha
törlőruhával tisztítsa meg.
9.
Csak eredeti HITACHI cserealkatrészeket használjon.
10.
Ezt a szerszámot csak a szénkefék cseréjéhez szabad szétszedni.
11.
Az ebben a kezelési utasításban levő perspektivikus bontott összeállítási
rajzot csak felhatalmazott szervizlétesítmény használhatja.
12.
Soha ne vágjon vasfémeket vagy falazatot.
13.
Megfelelő általános vagy helyi világítás áll rendelkezésre.
A készlet és a megmunkált munkadarabok a kezelő normál munkahelyzetének
közelében találhatók.
14.
Szükség esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést, ezek a következőket
foglalhatják magukba:

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse