Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 58

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Türkçe
KULLANIMLA ÓLGÓLÓ GENEL ÖNLEMLER
DÓKKAT! Elektrikli el aletleri kullanılırken, elektrik çarpması, yaralanma ve yangına
karßı korunmak üzere aßaåıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve talimatlara uyun.
Güvenli bir kullanım için:
1.
Çalıßma ortamını temiz tutun. Daåınık ve düzensiz alanlar yaralanmaya yol
açabilir.
2.
Çalıßma yapılan ortamın çevresine dikkat edin. Aleti yaåmura maruz
bırakmayın, rutubetli veya ıslak yerlerde kullanmayın. Çalıßma alanının iyi
bir ßekilde aydınlatılmasını saålayın.
Elektrikli el aletlerini yangın veya patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.
3.
Elektrik çarpmasına karßı korunun. Topraklanmıß yüzeylerle (borular,
radyatörler, fırınlar, buzdolapları gibi) temastan kaçının.
4.
Çocukları uzak tutun. Baßkalarının alete veya uzatma kablosuna
dokunmalarına izin vermeyin. Çalıßanların haricindeki kißilerin çalıßma
sahasından uzak tutulması gerekir.
5.
Kullanılmayan aletleri çocukların ulaßamayacaåı kuru, yüksek bir yere kaldırın
veya kilitli bir yerde saklayın.
6.
Aleti zorlamayın. En iyi ve güvenilir sonucun aletin tasarlandıåı ßekilde
kullanılmasından elde edileceåini unutmayın.
7.
Doåru aleti kullandıåınızdan emin olun. Küçük bir aleti aåır bir iß için
zorlamayın. Hiçbir aleti amacı dıßında kullanmayın. (Örneåin dairesel testereyi
aåaç kesmek için kullanmak gibi.)
8.
Çalıßma giysilerinize dikkat edin. Bol giysiler ve takılar gibi aletin hareketli
parçalarına kapılabilecek giysiler giymeyin. Açık alanlarda çalıßırken lastik
eldiven ve kaymayan ayakkabıların kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca uzun
saçları içine alan koruyucu baßlık kullanın.
9.
Koruyucu gözlük kullanın. Eåer toz çıkaran bir çalıßma yapıyorsanız, yüz
ya da toz maskesi kullanın.
10.
Toz toplama teçhizatı kullanın.
Bu sürgülü gönye ßev testeresi ile kesme ißlemi yapılırken sabit koruyucu
üzerindeki toplama kanalında önemli miktarda toz olußabilir.
11.
Kabloyu yanlıß yerlerde kullanmayın. Aleti asla kablosundan tutarak taßımayın
veya hızla prizden çekmeyin. Kabloyu kesici cisimlerden, sıcak yüzeylerden
ve yaådan uzak tutun.
12.
Güvenli bir ßekilde çalıßın. Óßi elinizle deåil, kıskaç veya mengene kullanarak
tutun. Bu, ellerinizi kullanmanızdan daha güvenlidir; ayrıca boßta kalan iki
elinizi de aleti çalıßtırmak için kullanabilirsiniz.
13.
Fazla uzanmayın. Ayaklarınızın konumuna ve dengenize her zaman dikkat
edin.
14.
Aletleri korumaya özen gösterin. Daha yüksek performans elde etmek ve
güvenliåiniz için aletleri keskin ve temiz tutun. Yaålama ve aksesuar
deåißimlerinde talimatlara uyun. Kabloları düzenli olarak kontrol edin ve zarar
görmüß olanları yetkili servislerde tamir ettirin. Uzatma kablolarını da düzenli
aralıklarla kontrol edip hasarlı olan varsa deåißtirin. Tutma kollarını kuru,
temiz ve yaåsız tutun.
15.
Kullanmadıåınız zamanlarda; bıçak, keski gibi aksesuar deåißimlerinde ve
tamirat öncesi aletin elektrik baålantısını kesin.
16.
Aleti çalıßtırmadan önce ayar anahtarlarının çıkartılmıß olup olmadıåını
kontrol etmeyi alıßkanlık haline getirin. Çıkartılmamıßsa çıkarın.
17.
Aletin istek dıßı çalıßmasını engelleyin. Elektrik baålantısı olan aleti parmaåınız
ßalter üzerinde olduåu halde taßımayın. Fißi takmadan aletin kapalı olduåuna
emin olun.
18.
Açık alandaki çalıßmalar için sadece açık alana özel uzatma kablosu kullanın.
19.
Daima tetikte olun. Ne yaptıåınızın farkında olun ve duyarlı olun. Aleti
yorgunken çalıßtırmayın.
20.
Aletinizin hasarlı olup olmadıåını kontrol edin. Aletle
yeni bir iße baßlamadan önce; koruyucu tertibatların
veya hafif hasarlı parçaların ißlevlerini kusursuz ve
usulüne uygun bir biçimde yerine getirip getirmediklerini
kontrol edin. Hareketli parçaların hizalı olup olmadıåını,
sıkıßıp sıkıßmadıklarını veya hasarlı olup olmadıklarını
kontrol edin. Kullanım kılavuzunda baßka türlü
belirtilmemißse; hasar görmüß koruyucu tertibat ve
57
parçalar bir yetkili servis tarafından usulüne uygun olarak
onarılmalı veya deåißtirilmelidir. Hasarlı ßalterler de yetkili
servis tarafından yenilenmelidir. Íalterlerin kapama/açma
ißlevini yerine getirmediåi bir aleti kullanmayın.
21.
Dikkat
Bu talimatlarda belirtilenler dıßında aksesuarların veya parçaların kullanılması,
yaralanmalara yol açabilir.
22.
Aletin yalnızca vasıflı bir kißi tarafından tamir edilmesini saålayın. Bu elektrikli
alet, ilgili güvenlik gerekliliklerine uygundur. Tamiratlar yalnızca yetkili servis
tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Aksi halde kullanıcı
açısından büyük tehlikeler doåabilir.
SÜRGÜLÜ GÖNYE ÍEV TESTERESÓNÓ
KULLANIRKEN ALINACAK ÖNLEMLER
1.
Alet hizasında çalıßma ortamını düzenli ve temiz (örneåin talaß ve kesik
parçalardan arınmıß) tutun.
2.
Uygun genel ve lokalize aydınlatma saålayın.
3.
Elektrikli aletleri kullanma kılavuzlarında belirtilen amaçlar dıßında hiçbir
ßekilde kullanmayın.
4.
Onarım ißleri sadece yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Ómalatçı, yetkisiz
kißilerin yapacaåı onarımdan veya aletin yanlıß kullanılmasından
kaynaklanacak hiçbir hasar veya yaralanmadan sorumlu deåildir.
5.
Elektrikli aletlerin tasarlandıåı ßekilde sorunsuz çalıßması için, aletin üzerindeki
kapakları veya vidaları çıkarmayın.
6.
Elektrik kaynaåı ile baålantı kesilmediåi sürece hareketli parçalara veya
aksesuarlara dokunmayın.
7.
Aletinizi marka tabelasında belirtilen girdi gücünden daha aßaåıda çalıßtırın;
aksi taktirde, bitirilen parça bozulabilir ve motora aßırı yüklenmeden dolayı
çalıßma verimliliåi düßer.
8.
Plastik aksamı bir çözgenle silmeyin. Benzin, gaz, tiner, karbon tetraklorür,
alkol ve bunun gibi çözgenler plastik aksamı çatlatabilir ve hasar verebilir.
Bunları bu tür çözgenlerle silmeyin. Plastik aksamı sadece sabunlu suyla
hafifçe nemlendirilmiß yumußak bir bezle temizleyin.
9.
Yalnızca orijinal Hitachi yedek parçalarını kullanın.
10.
Bu alet sadece kömür fırçalarının deåißtirilmesi için sökülmelidir.
11.
Bu kullanım talimatlarındaki montaj çizimleri yalnızca yetkili servisin kullanımı
içindir.
12.
Hiçbir ßekilde demir metalleri veya duvar taßlarını kesmeyin.
13.
Uygun genel ve lokalize aydınlatma saålayın.
Kesilecek ve bitirilmiß parçalar, kullanıcının normal çalıßma pozisyonuna
yakın olmalıdır.
14.
Gerektiåinde uygun kißisel korunma teçhizatlarını kullanın. Bunlar:
Óßitme kaybı riskini azaltmak için ißitme koruyucusu.
Göze gelebilecek hasar riskini azaltmak için koruyucu gözlük.
Zararlı toz parçacıklarının solunma riskini azaltmak için solunum korunması.
Testere bıçaåı (testere bıçakları mümkün olduåunca sadece tutamaçla
taßınmalıdır) ve kaba pürüzlü malzemeleri taßımada eldiven.
15.
Kullanıcı makinanın kullanımı, ayarı ve ißletimi üzerinde uygun eåitim almıß
olmalıdır.
16.
Makina çalıßır ve teskere kafası tamamen durmamıß pozisyonda iken üzerinde
çalıßılan parçayı veya herhangi bir kesik parçayı kesim alanından çıkartmaktan
kaçının.
17.
Sürgülü gönye ßev testeresini, alt koruyucu açık pozisyondayken asla
kullanmayın.
18.
Alt koruyucunun yumußak ve rahatça hareket ettiåinden emin olun.
19.
Koruyucular, yerlerinde deåil veya çalıßır durumda veya düzgün bakımı
yapılmamıßsa testereyi kullanmayın.
20.
Bilenmiß doåru testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçaåının üzerinde
ißaretlenmiß maksimum hıza uyun.
21.
Çatlamıß veya deforme olmuß testere bıçaklarını kullanmayın.
22.
Yüksek hız çeliåinden yapılma testere bıçaklarını kullanmayın.
23.
Yalnızca Hitachi tarafından tavsiye edilen testere bıçaklarını kullanın.EN847-
1'e uygun düßen testere bıçaklarını kullanın.
24.
Testere bıçaklarının dıß çapı 216 mm olmalıdır.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse