Download Print this page

Hitachi C 8FC Handling Instructions Manual

Compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Gersåg
Geringssav
Gjærsag
Yhdistelmäsaha
Compound Saw
C 8FC
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FC

  Summary of Contents for Hitachi C 8FC

 • Page 1 Gersåg Geringssav Gjærsag Yhdistelmäsaha Compound Saw C 8FC Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Dammpåse Støvpose Støvpose Låssprint Fastgøringsstift Festepinn Klingskydd Klingeafskærmning Sikkerhetsdeksel Spak (A) Arm (A) Hendel (A) Gångjärn Hængsel Gangjern 5 mm djupjusteringsskruv 5 mm dybdejusteringskrue 5 mm dybdejusteringsskrue Staket Bakke Vern 6 mm vredbult (för fastlåsning av 6 mm-knapbolt (til fastgøring af 6 mm knottbolt (til festing av roterande skiva) drejebord)
 • Page 5 Suomi English Pölypussi Dust Bag Kiinnitysneula Fixing Pin Turvakansi Safety Cover Vipu (A) Lever (A) Sarana Hinge 5 mm syvyyden säätöruuvi 5 mm Depth Adjustment Bolt Ohjauslaite Fence 6 mm nuppipultti (pyörivän 6 mm Kob Bolt (for Turntable Fix) alustan kiinnitykseen) Runko Base Pyörivässä...
 • Page 6 13. Sträck dig inte för långt. Se alltid till att du står stadigt med en mjuk trasa som fuktats lätt i tvålvatten. och har god balans. 29. Använd endast originaldelar från HITACHI vid byte. 14. Underhåll verktyget ordentligt. Se till att verktyget 30. Detta verktyg får endast tas isär vid byte av alltid är vasst och rent för att garantera bästa möjliga...
 • Page 7 6. Använd inte sågklingor gjorda av snabbstål. 20. Vid gerings- eller snedsågning får inte sågklingan 7. Använd endast sågklingor som rekommenderas av lyftas upp förrän den har slutat rotera helt och hållet. HITACHI. TEKNISKA DATA 60 mm × 115 mm 0°...
 • Page 8 Svenska 2. Startomkopplare från sågmaterialet. Placera inte handen eller Kontrollera att startomkopplaren står i frånslaget läge. någonting annat i närheten av den blottade Om nätkabeln ansluts till ett nätuttag medan sågklingan. avtryckaren är i tillslaget läge, startar elverktyget 1. Fäst arbetsstycket ordentligt med hjälp av omedelbart vilket kan leda till en allvarlig olycka.
 • Page 9 Svenska 7. Sågning 10. Kompoundsågning (1) Slå till startomkopplaren och vänta tills sågklingan Kompoundsågning kan utföras genom att följa uppnått maximal rotationshastighet. För därefter sakta anvisningarna i de ovanstående punkterna 8 och 9. ner handtaget samtidigt som spaken hålls nertryckt, Snedvinkeln kan vara 45°...
 • Page 10 OBSERVERA: Dra åt den bulten ordentligt, så att den inte lossnar Reparationer, modifieringar och inspektioner av under pågående sågning. Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi Kontrollera att den bulten är ordentligt åtdragen innan auktoriserad serviceverkstad. verktyget startas.
 • Page 11 Anvendelse af andre tilbehørsdele eller ekstraudstyr forskriftsmæssigt. end det i denne brugsanvisning eller i HITACHI- 7. Brug det rigtige værktøj til det arbejde, der skal kataloget anbefalede, kan indebære risiko for udføres. Pres ikke et lille værktøj til at udføre et personskade.
 • Page 12 6. Anvend ikke savklinger, som er lavet af hurtigstål. 32. Skær aldrig i jern eller murværk. 7. Anvend kun savklinger, der er anbefalet af HITACHI. 33. Tilstrækkelig almindelig eller lokaliseret belysning 8. Savklingerne bør have en udvendig diameter på 216 forefindes.
 • Page 13 Dansk 2. Strømafbryder Hvis savspåner får lov til at samle sig, vil savklingen Forvis Dem om, at strømafbryderen er sat i stilling komme til at stikke frem fra skærematerialet. Pas på, OFF. Hvis stikket sættes i en stikkontakt, mens at deres hænder og andet ikke kommer for tæt på den trykkerkontakten er i stilling ON, vil el-værktøjet starte nøgne klinge.
 • Page 14 Dansk skæringsøjemed. Hvis der er nogen fare for, at dette Hvis håndtaget hæves, mens savbladet stadig roterer, kan ske, skal 6 mm-knapbolten løsnes en smule og kan det afskårne stykke komme i klemme mod skruetvingen flyttes til en stilling, hvor den ikke savklingen, hvorved der kan spredes fragmenter.
 • Page 15 FORSIGTIG: starter el-værktøjet. Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- Bekræft, at sikkerhedsdækslet er lukket. værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- 2. Afmontering af savklingen center. Afmonter savklingen ved at gå frem modsat Denne liste over reservedele vil være nyttig, når monteringsfremgangsmåden som beskrevet under...
 • Page 16 Plastdeler rengjøres med en myk klut som korrekt vis. er fuktet med såpevann. 11. Belast ikke ledningen. Dra aldri i ledningen for å få 29. Det må bare benyttes originale HITACHI støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen unna reservedeler. varme, olje og skarpe kanter.
 • Page 17 Hold i håndtaket i steden. 6. Bruk ikke sagblad som er laget av hurtigstål. 17. Start skjæringen først når motoren har oppnådd 7. Bruk bare sagblad som anbefales av HITACHI. maksimal hastighet. 8. Sagbladene skal være mellom 216 mm og 219 mm 18.
 • Page 18 Norsk 6. Montering 4. Skjære et spor på vernet (B) Monter elektroverktøyet fast til en plan og vannrett Hengslet er utstyrt med et vern (se Fig. 4) hvor det arbeidsbenk. Velg 8 mm bolter med en lengde som må skjæres et spor. Løsne 6 mm knottbolten slik at passer til tykkelsen på...
 • Page 19 Norsk 8. Prosedyre for gjæringsskjæring (Fig. 4) Det vil være en risiko for at holderen glipper ut av (1) Løsne 6 mm knottbolten på dekslet. verktøysfoten. Hold i håndtaket isteden. (2) Hold i håndtaket samtidig som foten trykkes ned og drei dreieskiven til den samstemmes med -merket MONTERING OG DEMONTERING AV SAGBLAD på...
 • Page 20 Kodenr. Bruksnr. D: Anmerkninger OBS: Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 21 22. Varoitus 3. Suojaudu sähköiskuilta. Varo koskettamasta Muiden kuin tässä käyttöohjeessa tai HITACHI- maadoitettuja pintoja, esim. putkia, jäähdyttimiä, esitteessä mainittujen varusteiden tai lisäosien jääkaapin lämpösuojuksia. käyttö saattaa olla syynä henkilövaurioihin.
 • Page 22 16. Kun työkalua kuljetetaan tai kannetaan, älä pidä 6. Älä käytä pikateräksestä valmistettuja sahanteriä. kiinni pitimestä. Ota kiinni kahvasta, ei pitimestä. 7. Käytä vain HITACHI’n suosittelemia sahan teriä. 17. Aloita leikkaaminen vasta kun moottori on 8. Sahanterien ulkohalkaisijan on oltava välillä 216 –...
 • Page 23 Suomi 4. Tehtaalla työkalun irrotettavat osat on kiinnitetty HUOMAUTUS kiinnitysneulalla. Siirrä kahvaa hieman ja irrota neula Älä sahaa vakoa liian nopeasti; muuten pöydän irto- vetämällä sitä kuvassa 2 näytetyllä tavalla. osa saattaa vahingoittua. Kiinnitä neula kuljetuksen ajaksi saranaan. (Kuva 2). 4.
 • Page 24 Suomi 8. Viistokulmaleikkauksen toimenpiteet (Kuva 4) HUOMAUTUS (1) Löysennä suojan 6 mm nuppipultti. Kun työkalua kanntaan tai kuljetetaan, älä pidä kiinni (2) Pidä kiinni kahvasta painamalla samalla alas pohjaa pitimestä. ja käännä pyöröalustaa, kunnes se on alustan merkin Pidin saattaa irrota alustasta. Ota kiinni kahvasta, ei ”...
 • Page 25 Hitachi-sähkötyökaluja parannetaan ja muutetaan jatkuvasti niin, että niihin saadaan sisällytettyä uusin teknologia. Tästä johtuen jotkut osat (esim. koodinumerot ja/tai ulkonäkö) saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HUOM! HITACHI pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Tästä syystä valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman...
 • Page 26 The use of any accessory or attachment other than tools in dangerous sites containing lacquer, paint, one recommended in this handling instructions or benzine, thinner, gasoline, gases, adhesive agents, the HITACHI catalog may present a risk of personal and other materials which are combustible or injury. explosive.
 • Page 27: Specifications

  Do not use saw blades made of high speed steel. machinered and importance of local extraction Use only saw blades recommended by HITACHI. (capture or source) and proper adjustment of hoods/ The saw blades should be from 216 mm to 219 mm baffles/chutes.
 • Page 28: Adjusting The Power Tool Prior To Use

  English For example, use 8 mm × 85 mm bolts for a 25 mm breakage of the table insert. After the switch has been thick work bench. turned on and the saw blade has reached maximum speed, slowly lower the handle to cut a groove on the guard (B).
 • Page 29: Maintenance And Inspection

  English (3) Firmly tighten the 6 mm knob bolt so secure the MOUNTING AND DISMOUNTING SAW BLADE turntable. On the side opposite of the angle calibration markings on the turntable, there are the incline WARNING calibration markings on the turntable, there are the To prevent an accident or personal injury, always turn incline calibration markings.
 • Page 30 D : Remarks CAUTION: Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 34 302-696 996-254 M5 × 50 949-434 997-841 302-506 ———— M6 × 22 302-504 998-868 M5 × 16 302-505 307-706 M5 × 12 949-765 340-219E 220V-230V ”71” 302-508 975-884 M5 × 60 302-499 307-224 M5 × 20 302-510 996-253 302-509 ”11-13” 360-072E 220V-230V ”75, 77”...
 • Page 38 EN61000-3-11 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/336/EØS og/eller 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F . R. Germany 28. 6. 2002 Hitachi Koki Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan Y.

This manual is also suitable for:

C 10fcb