Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 64

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Türkçe
Güç takımlarının çalıßtırılması ve bakımlarının yapılması esnasında her ülke
için belirtilen güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uyulması gerekmektedir.
DEÅÍÓKLÓKLER
Hitachi Aåır Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere uygun olarak sürekli
deåißtirilmekte ve gelißtirilmektedir.
Dolaysyla ısıyla, bazı kısımlarda önceden bildirimde bulunulmadan deåißiklik
yapılabilir.
GARANTÓ
Hitachi Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki düzenlemeler çerçevesinde
garanti vermekteyiz. Bu garanti, yanlıß veya kötü kullanım, normal aßınma ve
yıpranmadan kaynaklanan arıza ve hasarları kapsamamaktadır. Íikayet durumunda,
Elektrikli El Aleti, sökülmemiß bir ßekilde, bu kullanım kılavuzunun sonunda bulunan
GARANTÓ BELGESÓYLE birlikte bir Hitachi yetkili servis merkezine gönderilmelidir.
NOT
HITACHI'nin süregelen araßtırma ve gelißtirme programına baålı olarak burada
belirtilen teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
Havadan yayılan gürültü ve titreßimle ilgili bilgiler
Ölçülen deåerlerin EN61029'e uygun olduåu tespit edilmißtir.
Tipik A aåırlıklı ses basınç seviyesi: 90 dB (A)
Tipik A aåırlıklı ses gücü seviyesi: 103 dB (A)
Kulak koruyucusu kullanın.
Tipik aåırlıklı ortalama karekök ivme deåeri, 2,5 m/s
~230 Voltluk elektrikli aletlerle kullanılan güç kaynaåı sistemi hakkında bilgi
Elektrikli teçhizatın açma/kapama ißlemleri, voltaj dalgalanmasına yol açar.
Bu elektrikli aletin uygunsuz koßullarda ißletilmesi, diåer elektrikli teçhizatın
çalıßmasında olumsuz etki yapabilir.
Ana elektrik ßebekesi empedansı 0,29 Ohms veya daha az olan durumlarda,
muhtemelen olumsuz bir etki görünmeyecektir.
Genellikle güç kaynaåına giden ßebeke servis kapasitesi, 25 amper veya daha fazla
olan bir baålantı kutusundan beslenildiåinde izin verilebilir azami ana elektrik ßebekesi
empedansı aßılmayacaktır.
Elektrik kesilmesi durumunda veya fiß prizden çekildiåinde, düåmeyi hemen OFF
(KAPALI) pozisyona getirin. Bu aletin istem dıßı çalıßmaya baßlamasına engel
olacaktır.
63
2
deåerini aßmaz.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse