Wymiana Ostrza - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Polski
20. Potwierdzenie użycia imadła do form wypukłych, ogranicznika do form
wypukłych (L) i (R) (Akcesorium opcjonalne)
(1) Ogranicznik do form wypukłych (L) i (R) (akcesoria opcjonalne) umożliwia
łatwiejsze cięcie form wypukłych bez pochylania ostrza. Zainstalować
ograniczniki w podstawie po obu stronach jak pokazano na Rys. 21. Po
wstawieniu zacisnąć śruby gałkowe 6 mm dla zabezpieczenia kołków do form
wypukłych.
(2) Imadło do form wypukłych (B) można montować na lewym ograniczniku
(Ogranicznik (B)) lub prawym ograniczniku (Ogranicznik (A)). Może on schodzić
się z formą wypukłą a imadło może być naciskane w dół.
Następnie obrócić górną gałkę, na ile jest to konieczne, aby bezpiecznie
przymocować formę wypukłą w danej pozycji. Aby podnieść lub obniżyć
imadło, należy najpierw poluzować śrubę motylkową 6 mm.
Po ustawieniu wysokości mocno zacisnąć śrubę motylkową 6 mm, a następnie
obróć górną gałkę, na ile jest to konieczne, aby bezpiecznie przymocować
formę wypukłą w danej pozycji (Rys. 22).
Oprzeć formę wypukłą KRAWĘDZIĄ STYKU ZE ŚCIANĄ o ogranicznik
prowadnicy, a KRAWĘDZIĄ STYKU Z SUFITEM o ograniczniki do form
wypukłych, jak pokazano na Rys. 22.
Dopasować ograniczniki do form wypukłych do rozmiaru formy wypukłej.
Zamocować śrubę motylkową 6 mm w celu zabezpieczenia ograniczników
do form wypukłych.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze mocno docisnąć lub zablokować przedmiot imadłem do
ogranicznika; w przeciwnym wypadku forma wypukła może zostać odrzucona
i spowodować obrażenia ciała.
Nie stosować cięcia skośnego. Korpus lub ostrze mogą dotknąć
podogranicznika, co może spowodować obrażenia ciała.
UWAGA
Zawsze upewnić się, że głowica silnika (Rys. 1) nie styka się z imadłem do
form wypukłych, gdy jest ono obniżane do cięcia. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek
zagrożenie takiego kontaktu, poluzować śrubę gałkową 6 mm i przesunąć
imadło do form wypukłych do pozycji, w której nie będzie dotykać ostrza.
21. Sposób wycinania rowków
Rowki mogą być wycinane w obrabianym przedmiocie poprzez odpowiednie
ustawienie śruby regulacji głębokości 6 mm (Rys. 23).
(1) Obniżyć głowicę silnika, a następnie ręcznie obrócić śrubę regulacji głębokości
6 mm (gdzie głowica śruby regulacji głębokości 6 mm dotyka przegubu).
(2) Ustawić odpowiednią głębokość cięcia, regulując odległość pomiędzy ostrzem
piły a powierzchnią podstawy (Rys. 24).
UWAGA
Podczas wycinania pojedynczego rowka na którymkolwiek z końców
obrabianego przedmiotu należy usunąć niepotrzebną część za pomocą dłuta.
22. Wykorzystanie lampy (Dotyczy wyłącznie modelu C8FSHE)
OSTRZEŻENIE
Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania należy upewnić się, że jednostka
główna oraz lampa są wyłączone.
W trakcie pracy szkiełko lampy nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie
należy więc w żadnym wypadku go dotykać.
W przeciwnym wypadku może nastąpić poparzenie.
UWAGA
Nie narażać lampy na silne wstrząsy.
Może to spowodować uszkodzenie lampy lub skrócenie jej okresu
eksploatacyjnego.
Lampa powinna być włączana wyłącznie podczas cięcia.
Nie należy kierować lampy w stronę oczu.
Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
Zabrudzona lampa powinna być ostrożnie wyczyszczona miękką ściereczką.
Należy uważać, aby nie porysować lub uszkodzić lampy.
Zarysowanie szkiełka lampy może pogorszyć jakość oświetlenia.
Wyłącznik lampy jest wyposażony w pokrywę przeciwpyłową. Należy uważać,
aby nie porysować pokrywy ani nie uszkodzić jej w jakikolwiek inny sposób.
Wióry mogą przedostać się do wnętrza wyłącznika i uniemożliwić włączenie
lampy.
(1) Włożyć wtyczkę jednostki głównej do gniazda zasilania.
41
(2) Ustawić wyłącznik lampy w położeniu górnym (ON), aby włączyć oświetlenie
lub w położeniu dolnym (OFF), aby je wyłączyć (Patrz Rys. 28).
(3) Przesunąć obudowę lampy w prawo lub w lewo, aby ustawić kierunek
oświetlenia.

WYMIANA OSTRZA

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec możliwości wypadku lub obrażeń, przed przystąpieniem do
zdejmowania lub zakładania ostrza piły należy zawsze wyłączyć przycisk
spustowy i odłączyć urządzenie z prądu.
1. Mocowanie ostrza piły (Rys. 25, Rys. 26, Rys. 27)
(1) Użyć klucza nasadowego 10 mm, aby poluzować śrubę 6 mm, mocującą
pokrywę wrzeciona, a następnie obrócić pokrywę wrzeciona.
(2) Wcisnąć blokadę wrzeciona i odkręcić śrubę za pomocą klucza nasadowego
10 mm.
Ponieważ śruba jest gwintowana lewostronnie, należy odkręcać ją w prawą
stronę.
WSKAZÓWKA
Jeżeli blokada wrzeciona nie może zostać łatwo dociśnięta w celu zablokowania
wrzeciona, obracać śrubę 10 mm za pomocą klucza nasadowego 17 mm
(akcesorium standardowe), równocześnie dociskając blokadę.
Wrzeciono ostrza jest zablokowane, gdy jego blokada jest wciśnięta.
(3) Usunąć śrubę i podkładkę (D).
(4) Podnieść dolną osłonę i zamocować ostrze.
OSTRZEŻENIE
Przy mocowaniu ostrza sprawdzić, czy wskaźnik obrotów na ostrzu i kierunek
obrotu skrzyni przekładni są odpowiednio dopasowane.
(5) Dokładnie wyczyścić podkładkę (D) i śrubę, a następnie zamocować je we
wrzecionie ostrza piły.
(6) Wcisnąć blokadę wrzeciona i dokręcić śrubę, obracając ją w lewo za pomocą
klucza nasadowego 10 mm.
(7) Obracać pokrywę wrzeciona aż do chwili, kiedy haczyk w pokrywie znajdzie
się w położeniu początkowym. Następnie dokręcić śrubę 6 mm.
UWAGA
Sprawdzić, czy blokada wrzeciona powróciła do pozycji cofniętej po
zainstalowaniu lub zdjęciu ostrza.
Dokręcić śrubę, aby nie poluzowała się podczas pracy.
Przed uruchomieniem elektronarzędzia sprawdzić, czy śruba została
odpowiednio dokręcona.
Upewnić się, że osłona dolna znajduje się w położeniu zamkniętym.
2. Zdejmowanie ostrza piły
Zdjąć ostrze, postępując w odwrotnej kolejności do czynności opisanych w
punkcie 1 powyżej.
Ostrze można łatwo zdjąć po uniesieniu pokrywy dolnej.
UWAGA
Nigdy nie instalować ostrz o średnicach innych niż 216 mm.
KONSERWACJA I KONTROLA
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom ciała, zawsze WYŁĄCZYĆ wyłącznik
spustowy i odłączyć wtyczkę z gniazdka przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych lub kontrolnych.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, a w
szczególności osłon lub ostrza piły, należy jak najszybciej zwrócić się do
osoby wykwalifikowanej.
1. Sprawdzanie ostrza
Natychmiast wymienić ostrze po zauważeniu pierwszych oznak pogorszenia
działania lub zniszczenia.
Zniszczone ostrze może powodować obrażenia ciała, a zużyte może powodować
nieefektywne działanie i stanowić potencjalne źródło przeciążenia silnika.
UWAGA
Nigdy nie używać tępego ostrza. Gdy ostrze jest tępe, zwiększa się opór,
jaki stawia ono pod naciskiem ręki wywieranym na rączkę narzędzia, co
sprawia, że obsługa narzędzia staje się niebezpieczna.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse