Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 40

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Polski
UWAGA
Zawsze upewnić się, że głowica silnika nie styka się z imadłem, gdy jest
ono obniżane do cięcia. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek zagrożenie takiego kontaktu,
poluzować śrubę motylkową 6 mm i przesunąć imadło do pozycji, w której
nie będzie dotykać ostrza.
5. Ustawianie wkładki stołowej (Rys. 1)
Wkładki stołowe są zamocowane na stole obrotowym. Przed wysyłką urządzenia
z fabryki wkładki są zamocowane w taki sposób, że ostrze piły nie może
ich dotykać. Powstawanie zadziorów na dolnej powierzchni obrabianego
przedmiotu zostanie znacząco zmniejszone, jeżeli wkładka stołowa będzie
zamocowana w taki sposób, aby odstęp pomiędzy boczną powierzchnią
wkładki stołowej a ostrzem piły był jak najmniejszy. Przed przystąpieniem do
użytkowania urządzenia należy zmniejszyć ten odstęp w sposób opisany
poniżej.
(1) Cięcie pod kątem prostym
Odkręcić trzy śruby maszynowe 6 mm, a następnie zamocować wkładkę
stołową znajdującą się po lewej stronie i tymczasowo dokręcić śruby maszynowe
6 mm na obu końcach. Następnie włożyć obrabiany przedmiot (o szerokości
około 200 mm) do imadła i przeciąć. Po wyrównaniu powierzchni cięcia z
krawędzią wkładki stołowej mocno dokręcić śruby maszynowe 6 mm na obu
końcach. Wyjąć obrabiany przedmiot i mocno dokręcić środkowe śruby
maszynowe 6 mm. W taki sam sposób należy ustawić prawą wkładkę stołową.
(2) Cięcie skośne lewe i prawe
Odpowiednio ustawić wkładkę stołową, postępując w taki sam sposób, jak
dla cięcia pod kątem prostym.
UWAGA
Po ustawieniu wkładki stołowej w położeniu do cięcia pod kątem prostym
wkładka zostanie w części przecięta, jeśli będzie użyta do cięcia skośnego.
Kiedy wymagane jest cięcie skośne, należy ustawić wkładkę stołową w
położeniu odpowiednim dla cięcia skośnego.
6. Potwierdzenie użycia podogranicznika (Akcesorium opcjonalne)
Urządzenie jest wyposażone w podogranicznik.
Należy zawsze używać podogranicznika w przypadku cięcia pod kątem prostym
oraz prawego cięcia skośnego. Dzięki temu cięcie skośne lewe, cięcie skośne
prawe oraz cięcie pod kątem prostym materiału o szerokim licu będzie stabilne.
UWAGA
W przypadku prawego cięcia skośnego należy obrócić podogranicznik (Rys.
10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym
wypadku korpus lub ostrze piły może dotknąć podogranicznika - grozi to
odniesieniem obrażeń.
7. Stosowanie linii atramentowej
Przy obniżeniu sekcji silnika dolna osłona jest podnoszona i pojawia się ostrze.
Ustawić linię atramentową zgodnie z ostrzem.
UWAGA
Nigdy nie podnosić dolnej osłony podczas obrotu ostrza.
Podogranicznik nie tylko zetknie się z powierzchnią, co niekorzystnie wpłynie
na dokładność cięcia, ale zniszczeniu może także ulec ogranicznik.
8. Instalacja rączki bocznej (Rys. 1)
Zamocować dołączoną do zestawu rączkę boczną.
9. Ustawienie pozycji linii lasera (Dotyczy tylko modelu C8FSHE)
Na urządzeniu można łatwo dokonać ustawienia linii atramentowej w stosunku
do znacznika laserowego. Przełącznik włącza znacznik laserowy (Rys. 11).
W zależności od wyboru metody cięcia linia lasera może być ustawiona do
lewej strony szerokości cięcia (ostrze) lub linii atramentowej po prawej stronie.
Linia lasera jest ustawiana do szerokości ostrza w chwili wysyłki z fabryki.
Ustawić pozycje ostrza i linii lasera w sposób przedstawiony poniżej zgodnie
z wybraną metodą.
(1) Włączyć znacznik laserowy i wykonać rowek o głębokości ok. 5 mm w
obrabianym przedmiocie, który ma wysokość ok. 20 mm i szerokość 150
mm. Trzymać przedmiot z rowkiem w imadle i nie przesuwać go.
W przypadku żłobkowania - patrz "21. Sposób postępowania przy żłobkowaniu".
(2) Następnie należy obrócić element regulacyjny i przemieścić linię lasera. Obrócenie
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje przesunięcie linii
lasera w prawo, a obrócenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara - w lewo. Przy użyciu linii atramentowej ustawionej do lewej strony ostrza
należy ustawić linię lasera do lewej krawędzi rowka (Rys. 12).
39
W przypadku wyrównania do prawego boku ostrza należy ustawić linię lasera
do prawej krawędzi rowka.
(3) Po ustawieniu pozycji linii lasera narysować linię atramentową pod kątem
prostym na obrabianym przedmiocie i ustawić linię atramentową wzdłuż linii
lasera. Przy ustawianiu linii atramentowej przesunąć lekko przedmiot i
zabezpieczyć go imadłem w określonej pozycji, w miejscu gdzie linia laserowa
nakłada się na linię atramentową. Wykonać ponownie rowkowanie i sprawdzić
pozycję linii lasera. W przypadku chęci zmiany pozycji linii lasera ponownie
wykonać ustawienia zgodnie z krokami (1) do (3).
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, że moduł główny i
znacznik laserowy są wyłączone.
Zachować wyjątkową ostrożność przy obsłudze wyłącznika spustowego dla
ustawienia pozycji linii lasera, gdyż podczas pracy wtyczka sieciowa jest
podłączona do gniazdka. Jeżeli przełącznik spustowy zostanie nieuważnie
wciśnięty, ostrze może zacząć się obracać, powodując wypadek.
Nie zdejmować znacznika laserowego z myślą użycia go do innych celów.
UWAGA (Rys. 13)
Promieniowanie laserowe - nie kierować wzroku na promień.
Promieniowanie laserowe na stole roboczym. Nie kierować wzroku na promień.
Bezpośrednie narażenie oczu na promienie laserowe może prowadzić do
uszkodzeń wzroku.
Nie rozkładać modułu na elementy.
Nie wywierać silnego nacisku na znacznik laserowy (korpus główny narzędzia)
- w takim wypadku pozycja linii laserowej może ulec zmianie, co może
doprowadzić do uszkodzenia znacznika lasera lub skrócenia jego żywotności.
Znacznik laserowy powinien być włączany tylko podczas operacji cięcia. Zbyt
długie świecenie znacznika laserowego może prowadzić do skrócenia jego
żywotności.
Stosowanie przycisków, ustawień lub procedur innych niż określone w niniejszej
instrukcji może spowodować niebezpieczeństwo narażenia na promieniowanie.
WSKAZÓWKA
Wykonywać cięcie, nakładając linię lasera na linię atramentową.
Gdy linia atramentowa i linia lasera nakładają się na siebie, natężenie światła
zmienia się, co ułatwia stabilne cięcie z uwagi na możliwość łatwego określenia
zgodności linii. Zapewnia to minimalny poziom błędów przy cięciu.
W przypadku pracy na zewnątrz lub blisko okien obserwacja linii lasera może
być utrudniona z powodu silnego światła słonecznego. W takich okolicznościach
zmienić miejsce na takie, które bezpośrednio nie jest narażone na światło
słoneczne.
Nie ciągnąć za kabel za głowicą silnika i nie zahaczać kabla o palec, drewno
lub podobny przedmiot - w przeciwnym wypadku kabel może wypaść z
gniazda, a znacznik laserowy może ulec wyłączeniu.
Co pewien czas upewnić się, że pozycja linii lasera jest właściwa. Jeśli chodzi
o metodę sprawdzenia, zaleca się narysowanie linii atramentowej pod kątem
prostym na obrabianym przedmiocie o wysokości ok. 20 mm i szerokości 150
mm, a następnie sprawdzenie, czy linia lasera pokrywa się z linią atramentową
[odchylenie między linią atramentową a linią lasera nie powinno przekraczać
szerokości linii atramentowej (0,5 mm)] (Rys. 14).
10. Cięcie
(1) Jak pokazano na Rys. 15 szerokość ostrza jest szerokością cięcia. Przesunąć
obrabiany przedmiot w prawo (patrząc od strony operatora), gdy wymagana jest
długość
, lub do lewej, gdy wymagana jest długość
Gdy stosowany jest znacznik laserowy, ustawić linię lasera do lewego boku
ostrza, a następnie ustawić linię atramentową do linii lasera.
(2) Po włączeniu urządzenia i sprawdzeniu, że ostrze piły obraca się z prędkością
maksymalną, powoli przesunąć uchwyt w dół, przytrzymując równocześnie
dźwignię blokady, a następnie zbliżyć ostrze piły do materiału, który ma zostać
przecięty.
(3) Gdy ostrze dotknie przedmiotu, popchnąć stopniowo rączkę w dół, wcinając
się w obrabiany przedmiot.
(4) Po osiągnięciu żądanej głębokości cięcia wyłączyć elektronarzędzie i zaczekać
aż do całkowitego zatrzymania ostrza, a następnie podnieść rączkę znad
przedmiotu i ustawić ją w pozycji całkowicie cofniętej.
.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse