Standardní Příslušenství; Před Použitím - Hitachi C 6UY Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PARAMETRY
Model
Napětí (podle země určení)*
Hloubka řezání
Příkon*
Otáčky bez zatiženi
Hmotnost (bez šňůry)
*Zkontrolujte, prosíme, štítek na výrobku. Štítek podléhá změnám v závislosti na oblastech použití.
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(1) Pilový kotouč (namontovaný na nářadí) .................... 1
(
prům. 165 mm ............ C6UY, C6BUY
prům. 190 mm ............ C7UY, C7BUY
(2) Klíč na vnitřní šestihrany ............................................ 1
(3) Vedení ......................................................................... 1
(4) Nástrčný klíč ............................................................... 1
(5) Sběrač prachu ............................................................ 1
(6) Šroub M4 .................................................................... 1
(7) Adaptér vodicí kolejničky ........................................... 1
Standardní příslušenství podléhá změnám bez předchozího
oznámení.
POUŽITÍ
Řezání různých typů dřeva.
PŘED POUŽITÍM
1. Zdroj napětí
Ujistěte se, že používaný zdroj napětí splňuje požadavky
specifikované na štítku výrobku.
2. Spínač
Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto. Pokud je
zástrčka zasunuta v zásuvce elektrického proudu a
spínač je v poloze „ON", nástroj začne okamžitě
pracovat, a to může způsobit vážný úraz.
3. Prodlužovací kabel
Pokud je pracoviště vzdáleno od zdroje, použijte
prodlužovací kabel o správné tlouš ce a kapacitě. Je
třeba, aby prodlužovací kabel byl co nejkratší.
4. Připravte si dřevěnou pracovní desku (obr. 1)
Poněvadž pilový kotouč se vysune na druhou stranu
spodní plochy dřevěného prkna, umístěte dřevěné prkno
při řezání na pracovní stůl. Pokud se používá jako
pracovní deska čtvercový blok, zajistěte, aby podklad
byl pro dosažení náležité stability rovný. Práce na
nestabilní pracovní desce je nebezpečná.
UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo možnému vzniku nehody, vždy zajistěte,
aby část dřevěného prkna zbylá po řezání byla bezpečným
způsobem podepřena nebo přidržena v poloze.
SEŘÍZENÍ PILY PŘED POUŽITÍM
1. Seřízení hloubky řezu
Uchopte rukoje jednou rukou tak, jak je zobrazeno na
obr. 2 a přitom uvolněte otočnou rukoje druhou rukou.
Hloubku řezu lze seřídit posunutím základové desky do
požadované polohy. Tímto způsobem nastavte hloubku
řezu a potom znovu pevně dotáhněte otočnou rukoje .
C6UY
90°
66 mm
45°
46 mm
)
C6BUY
230 V
1300 W
5500 min
3,8 kg
2. Seřízení štípacího nože
Nejdříve utáhněte otočnou rukoje a pevně zajistěte
kryt pily. (obr. 2)
Uvolněte šroub příruby (2 ks) pro upínání štípacího
nože, nastavte štípací nůž tak, aby vzdálenost mezi
štípacím nožem a okrajem pilového kotouče nebyla
větší než 5 mm a okraj pilového kotouče nepřesahoval
více než 5 mm přes nejspodnější okraj štípacího nože
(obr. 3), a znovu pevně dotáhněte šroub. příruby (2
ks).
3. Seřízení úhlu sklonu
Jak ukazují obrázky 4 (A) a 4 (B), uvolněním páčky na
stupnici sklonu a křídlového šroubu na základové desce
lze pilový kotouč naklonit do maximálního úhlu 45˚ vůči
základové desce. Po seřízení se ujistěte, že páčka a
křídlový šroub jsou pevně dotaženy.
4. Seřízení vedení
Uvolněte páčku svorky v přední i zadní části základové
desky a odmontujte vodicí kolejničku z hlavní jednotky.
(obr. 5)
POZNÁMKA
Mějte na paměti skutečnost, že u některých výrobků
může dojít ke kolizi mezi knoflíkem a adaptérem vodicí
kolejničky, pokud se adaptér vodicí kolejničky
odmontuje. V takovém případě nejprve snižte hloubku
řezu tělesa a pak odmontujte adaptér vodicí kolejničky.
(obr. 6)
Polohu řezání lze seřídit posunutím vedení doleva nebo
doprava po uvolnění jeho páčky svorky. Vedení lze
namontovat bu
5. Jemné nastavení rovnoběžnosti
Rovnoběžnost pilového kotouče vůči základové desce
je možné jemně seřídit pomocí šroubu seřizování
rovnoběžnosti.
Seřízení bylo již provedeno při expedici z výrobního
závodu. V případě, že je rovnoběžnost nastavena
nesprávným způsobem, prove te seřízení následujícím
způsobem.
(1) Uvolněte pouze upevňovací šrouby části závěsu víka
pily (obr. 8).
(2) Zatáhněte spodní ochranný kryt do krytu pily.
(3) Vložte odštěpek dřeva do zadní strany základové
desky pilového kotouče a poznačte si polohu na
základové desce (obr. 9).
(4) Přesuňte označený odštěpek dřeva k přední straně
základové desky a otočte šroub seřizování
rovnoběžnosti tak, že značka souhlasí se stranou
základové desky (obr. 10).
(5) Po provedení seřízení upevňovací šrouby pevně
dotáhněte v této poloze.
Čeština
C7UY
C7BUY
78 mm
55 mm
-1
4,2 kg
na levé nebo pravé straně. (obr. 7)
44

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

C 6buyC 7uyC 7buy