Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 81

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

* èpoÇepëÚe ÔacÔopÚÌyï ÚaÄÎËäÍy Ìa ËÁÀeÎËË, ÚaÍ ÍaÍ oÌa ÏeÌÓeÚcÓ Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ peÖËoÌa.
èpË pacÔËÎe ÁaÖoÚoÇÍË c paÁÏepoÏ "**", cyçecÚÇyeÚ ÇoÁÏoÊÌocÚë coÔpËÍacaÌËÓ ÌËÊÌeÖo ÍoÌáa ÀËcÍoÇoÈ ÔËÎê c ÁaÖoÚoÇÍoÈ, ÀaÊe ecÎË ÏoÚopÌaÓ ÖoÎoÇÍa
ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÍpaÈÌeÏ ÌËÊÌeÏ ÔoÎoÊeÌËË. ÅyÀëÚe ÇÌËÏaÚeÎëÌê ÔpË pacÔËÎe ÁaÖoÚoÇÍË. ÑÎÓ ÀaÎëÌeÈåËx yÍaÁaÌËÈ, oÄpaçaÈÚecë Í paÁÀeÎy "èPàMEHEHàE".
èpËÍpeÔËÚe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÔyÎëÚ Ìa ÔoÇepxÌocÚë ÎËÌeÈÍË (CÏoÚpËÚe ( ) - ÚoÎçËÌy ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÔyÎëÚa) OÄpaÚËÚecë Í "12. PeÁÍa ÁaÖoÚoÇoÍ ÄoÎëåËx
paÁÏepoÇ" (PËc. 16).
CTAHÑAPTHõE èPàHAÑãEÜHOCTà
(1) 216 ÏÏ TCT ÔoÎoÚÌo ÔËÎê (ycÚaÌoÇÎeÌo Ìa ËÁÀeÎËË) ......................... 1
(2) èêÎecÄopÌËÍ .................................................................................................. 1
(3) 10 ÏÏ ÌaÍËÀÌoÈ ÍÎïä ................................................................................. 1
(4) ìÁeÎ ÚËcÍoÇ ................................................................................................... 1
(5) îËÍcaÚop ......................................................................................................... 1
(6) ÅoÍoÇaÓ pyÍoÓÚÍa ......................................................................................... 1
HaÄop cÚaÌÀapÚÌêx ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ ÏoÊeÚ ÄêÚë ËÁÏeÌeÌ ÄeÁ yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
ÑOèOãHàTEãúHõE èPàHAÑãEÜHOCTà
(ÔocÚaÇÎÓïÚcÓ oÚÀeÎëÌo)
(1) îËÍcaÚop Ë cÚoÔop yÀÎËÌËÚeÎÓ
(2) èoÎoÚÌo ÔËÎê 216 ÏÏ TCT ÔoÎoÚÌo ÔËÎê (OÄçee ÍoÎËäecÚÇo ÁyÄëeÇ: 60)
(3) ìÁeÎ ÚËcÍoÇ oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (BÍÎïäaÓ cÚoÔop oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (L))
(4) CÚoÔop oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (L)
(5) CÚoÔop oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (R)
(6) BcÔoÏoÖaÚeÎëÌoe oÖpaÊÀeÌËe
HaÄop ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ ÏoÊeÚ ÄêÚë ËÁÏeÌeÌ ÄeÁ
yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
èPàMEHEHàE
PeÁaÌËe paÁÎËäÌêx ÇËÀoÇ aÎïÏËÌËeÇoÖo ÔpoÙËÎÓ Ë ÀepeÇa.
PACèAKOBKA
OcÚopoÊÌo pacÔaÍyÈÚe paÄoäËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ Ë Çce, cÇÓÁaÌÌêe c ÌËÏ
oÚÀeÎëÌêe ÔpeÀÏeÚê (cÚaÌÀapÚÌêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË).
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoÇepëÚe, äÚoÄê yÄeÀËÚëcÓ, äÚo Çce cooÚÇeÚcÚÇyïçËe
ÔpeÀÏeÚê (cÚaÌÀapÚÌêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË) Ìa ÏecÚe.
èOÑÉOTOBKA K ùKCèãìATAñàà
1. àcÚoäÌËÍ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ
èpocÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê ËcÔoÎëÁyeÏêÈ ËcÚoäÌËÍ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ
cooÚÇeÚcÚÇoÇaÎ ÚpeÄoÇaÌËÓÏ Í ËcÚoäÌËÍy íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ, yÍaÁaÌÌêÏ Ìa
ÚËÔoÇoÈ ÚaÄÎËäÍe ËÁÀeÎËÓ.
2. èepeÍÎïäaÚeÎë "BÍÎ./ BêÍÎ."
ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË ''BêÍÎ.''.
EcÎË Çê ÇcÚaÇÎÓeÚe åÚeÔceÎë Ç poÁeÚÍy, a ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ
Ç ÔoÎoÊeÌËË ''BÍÎ.'', ËÌcÚpyÏeÌÚ ÌeÏeÀÎeÌÌo ÁapaÄoÚaeÚ, äÚo ÏoÊeÚ
cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ cepëÕÁÌoÈ ÚpaÇÏê.
3. ìÀÎËÌËÚeÎë
KoÖÀa paÄoäaÓ ÔÎoçaÀÍa yÀaÎeÌa oÚ ËcÚoäÌËÍa íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ,
ÔoÎëÁyÈÚecë yÀÎËÌËÚeÎeÏ. ìÀÎËÌËÚeÎë ÀoÎÊeÌ ËÏeÚë ÚpeÄyeÏyï ÔÎoçaÀë
ÔoÔepeäÌoÖo ceäeÌËÓ Ë oÄecÔeäËÇaÚë paÄoÚy ËÌcÚpyÏeÌÚa ÁaÀaÌÌoÈ
ÏoçÌocÚË. PaÁÏaÚêÇaÈÚe yÀÎËÌËÚeÎë ÚoÎëÍo Ìa peaÎëÌo ÌeoÄxoÀËÏyï
ÀÎÓ ÀaÌÌoÖo ÍoÌÍpeÚÌoÖo ÔpËÏeÌeÌËÓ ÀÎËÌy.
4. KoÖÀa paÄoäËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ ÖoÚoÇÓÚ Í ÔepeÇoÁÍe, eÖo ÖÎaÇÌêe äacÚË
ÁaÍpeÔÎÓïÚ ÄÎoÍËpoÇoäÌêÏË åÚËÙÚaÏË
HeÏÌoÖo ÔepeÀÇËÌëÚe pyÍoÓÚÍy ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ, äÚoÄê ÄÎoÍËpoÇoäÌêÈ
åÚËÙÚ ÄêÎ oÚcoeÀËÌeÌ.
Bo ÇpeÏÓ ÔepeÇoÁÍË ÁaÙËÍcËpyÈÚe cÚoÔopÌêÈ åÚËÙÚ Ç ÍopoÄÍe ÔepeÀaä
(PËc. 4).
5. èpËcoeÀËÌËÚe ÔêÎecÄopÌËÍ Í ÖÎaÇÌoÏy ycÚpoÈcÚÇy (PËc. 1)
6. ìcÚaÌoÇÍa
ìÄeÀËÚecë, äÚo cÚaÌoÍ ÇceÖÀa ÔpËÍpeÔÎeÌ Í ÇepcÚaÍy.
èpËÍpeÔËÚe paÄoäËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ Í ÔÎocÍoÏy, ÖopËÁoÌÚaÎëÌoÏy paÄoäeÏy
ÇepcÚaÍy.
BêÄepËÚe ÄoÎÚê ÀËaÏeÚpoÏ 8 ÏÏ, ÔoÀxoÀÓçËe Ôo ÀÎËÌe Í ÚoÎçËÌe
ÇepcÚaÍa.
ÑÎËÌa ÄoÎÚoÇ ÀoÎÊÌa cocÚaÇÎÓÚë Ôo ÏeÌëåeÈ Ïepe 25 ÏÏ ÔÎïc ÚoÎçËÌa
ÇepcÚaÍa.
HaÔpËÏep, ËcÔoÎëÁyÈÚe ÄoÎÚê paÁÏepoÏ 8 ÏÏ ¿ 65 ÏÏ ÀÎÓ ÇepcÚaÍa
ÚoÎçËÌoÈ 25 ÏÏ.
PEÉìãàPOBAHàE ùãEKTPOàHCTPìMEHTA
èEPEÑ ùKCèãìATAñàEâ
OCTOPOÜHO
CÀeÎaÈÚe Çce ÌeoÄxoÀËÏêe peÖyÎËpoÇÍË ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÇcÚaÇËÚë ÇËÎÍy
Ç poÁeÚÍy.
1. èpoÇepëÚe, äÚoÄê ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe
ÀÇËÖaÎocë paÇÌoÏepÌo
OCTOPOÜHO
ùÚa ÚopáoÇoäÌaÓ ÔËÎa c ÔapaÎÎeÎëÌêÏË ÌaÔpaÇÎÓïçËÏË oÄopyÀoÇaÌa
ÄÎoÍËpaÚopoÏ ÔËÎëÌoÈ paÏê Ç ÍaäecÚÇe ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo ycÚpoÈcÚÇa.
óÚoÄê oÔycÚËÚë ÖoÎoÇÍy ÔËÎê ÀÎÓ peÁaÌËÓ, ÁaçÕÎÍy ÌyÊÌo ocÇoÄoÀËÚë,
ÌaÊaÇ Ìa ÄÎoÍËpoÇoäÌêÈ pêäaÖ ÄoÎëåËÏ ÔaÎëáeÏ pyÍË.
(1) KoÖÀa Çê oÔycÍaeÚe ÇÌËÁ pyÍoÓÚÍy, oÀÌoÇpeÏeÌÌo ÌaÊËÏaÓ Ìa
ÄÎoÍËpoÇoäÌêÈ pêäaÖ, cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe
ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÀÇËÖaÎocë paÇÌoÏepÌo (PËc. 5).
(2) ÑaÎee, ÔpoÇepëÚe, äÚo ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe
ÇoÁÇpaçaeÚcÓ Ç ËcxoÀÌoe ÔoÎoÊeÌËe, ÍoÖÀa pyÍoÓÚÍa ÔoÀÌÓÚa.
2. èpoÇepÍa ÌËÊÌeÖo ÔoÎoÊeÌËÓ ÔoÎoÚÌa (PËc. 6 Ë 7).
èpoÇepëÚe, ÏoÊÌo ÎË ÔoÎoÚÌo oÔycÚËÚë Ìa 10-11 ÏÏ ÌËÊe cÚoÎa.
èpË ÁaÏeÌe ÔoÎoÚÌa Ìa ÌoÇoe oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÌËÊÌee ÔoÎoÊeÌËe ÚaÍËÏ
oÄpaÁoÏ, äÚoÄê ÔoÎoÚÌo Ìe ÔpopeÁaÎo ÔoÇopoÚÌêÈ cÚoÎ Ë ÔpoÇoÀËÎo
ÀocÚaÚoäÌêÈ pacÔËÎ.
ÑÎÓ peÖyÎËpoÇaÌËÓ ÌËÊÌeÖo ÔoÎoÊeÌËÓ ÔoÎoÚÌa, ÇêÔoÎÌËÚe åaÖ (1),
yÍaÁaÌÌêÈ ÌËÊe (PËc. 7).
KpoÏe ÚoÖo, ÔpË ÁaÏeÌe ÔoÎoÊeÌËÓ Ìa ÖÎyÄËÌy 8 ÏÏ peÖyÎËpoÇoäÌêÈ ÄoÎÚ
cÎyÊËÚ Ç ÍaäecÚÇe cÚyÔopa ÀÎÓ ÌËÊÌeÖo ÔoÎoÊeÌËÓ ÔoÎoÚÌa.
(1) èoÇepÌËÚe peÖyÎËpoÇoäÌêÈ ÄoÎÚ Ìa 8 ÏÏ, ËÁÏeÌËÚe ÇêcoÚy ÍacaÌËÓ
ÖoÎoÇÍË ÄoÎÚa Ë ÔeÚÎË Ë oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÌËÊÌee ÔoÎoÊeÌËe ÔoÎoÚÌa.
èPàMEóAHàE
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÔoÎoÚÌo oÚpeÖyÎËpoÇaÌo ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ, äÚoÄê Ìe
ÔpopeÁaÚë ÔoÇopoÚÌêÈ cÚoÎ.
3. HËÊÌee ÔoÎoÊeÌËe ÔoÎoÚÌa ÔpË pacÔËÎe ÁaÖoÚoÇoÍ ÄoÎëåoÖo paÁÏepa
èPàMEóAHàE
EcÎË ÇêcoÚa paÄoäeÈ ÁaÖoÚoÇÍË ÔpeÇêåaeÚ 65 ÏÏ ÔpË ÔpaÇoÏ yÖÎe
pacÔËÎa, 60 ÏÏ ÔpË ÎeÇoÏ ÌaÍÎoÌe peÁaÌËÓ ËÎË 45 ÏÏ ÔpË ÔpaÇoÏ
ÌaÍÎoÌe, oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÌËÊÌee ÔoÎoÊeÌËe ÚaÍ, äÚoÄê ocÌoÇa ÏoÚopÌoÈ
ÖoÎoÇÍË (PËc. 6) Ìe ÍacaÎacë ÁaÖoÚoÇÍË.
èPOñEÑìPA PEÂAHàü
èPEÑìèPEÜÑEHàE
Bo ËÁÄeÊaÌËe ÚpaÇÏê, ÌËÍoÖÀa Ìe cÌËÏaÈÚe Ë Ìe cÚaÇëÚe ÁaÖoÚoÇÍy Ìa
cÚoÎ Ço ÇpeÏÓ íÍcÔÎyaÚaáËË ycÚpoÈcÚÇa.
HËÍoÖÀa Ìe ÔoÏeçaÈÚe BaåË pyÍË ÇÌyÚpë ÁoÌê, oÄoÁÌaäeÌÌoÈ ÏeÚÍoÈ
ÇoÁÎe ÔpeÀyÔpeÀËÚeÎëÌoÖo ÁÌaÍa Ç Úo ÇpeÏÓ, ÍaÍ ycÚpoÈcÚÇo paÄoÚaeÚ.
ùÚo ÏoÊeÚ coÁÀaÚë oÔacÌêe ycÎoÇËÓ (PËc. 8).
PyccÍËÈ
80

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse