Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 84

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

PyccÍËÈ
B ÇêåeyÍaÁaÌÌoÏ ÔoÎoÊeÌËË ycÚaÌoÇoäÌoÖo åÚËÙÚa ycÚaÌoÇÍa Ç
ÔoÎoÊeÌËe ÎeÇoÖo ÌaÍÎoÌa Ç 30° ÔpoËÁÇoÀËÚcÓ ÌaÊaÚËeÏ ÇÔpaÇo.
K ÚoÏy Êe Ç ÇêåeyÍaÁaÌÌoÏ ÔoÎoÊeÌËË ycÚaÌoÇoäÌoÖo åÚËÙÚa ycÚaÌoÇÍa
Ç ÔoÎoÊeÌËe ÎeÇoÖo ÌaÍÎoÌa Ç 33.9° ÔpoËÁÇoÀËÚcÓ ÌaÊaÚËeÏ ÇÎeÇo.
(2) OÚpeÖyÎËpyÈÚe yÖoÎ ÌaÍÎoÌa Ç ÊeÎaeÏoÏ ÔoÎoÊeÌËË, ÌaÄÎïÀaÓ Áa åÍaÎoÈ
ÌaÍÎoÌa Ë ËÌÀËÍaÚopoÏ, ÁaÚeÏ ÁaÚÓÌËÚe ÁaÊËÏÌoÈ pêäaÖ.
èPEÑìèPEÜÑEHàE
KoÖÀa ÁaÖoÚoÇÍa ÁaÍpeÔÎeÌa Ìa ÎeÇoÈ ËÎË ÔpaÇoÈ cÚopoÌe cÚoÎa, ÍopoÚÍaÓ
oÚpeÁaÌÌaÓ äacÚë ocÚaÌeÚcÓ Ìa ÔpaÇoÈ ËÎË ÎeÇoÈ cÚopoÌe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê.
BceÖÀa ÇêÍÎïäaÈÚe ÔËÚaÌËe Ë ÔoÁÇoÎÓÈÚe ÔoÎoÚÌy ÔËÎê ÔoÎÌocÚëï
ocÚaÌoÇËÚëcÓ ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÔoÎÌocÚëï ÔoÀÌÓÚë pêäaÖ c ÁaÖoÚoÇÍË.
EcÎË ÔoÀÌÓÚë pêäaÖ Ç Úo ÇpeÏÓ, ÍaÍ ÔoÎoÚÌo eçe ÇpaçaeÚcÓ, oÚpeÁaÌÌaÓ
äacÚë ÏoÊeÚ ÄêÚë ÁaÊaÚa ÔoÎoÚÌoÏ ÔËÎê, äÚo ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í oÔacÌoÏy
paÁÄpacêÇaÌËï ÙpaÖÏeÌÚoÇ.
EcÎË Ôpoáecc peÁaÌËÓ ÔpË ÌaÍÎoÌe ocÚaÌoÇÎeÌ Ìa cepeÀËÌe ÔyÚË,
ÔpoÀoÎÊËÚe Ôpoáecc peÁaÌËÓ ÔocÎe ÔoÎÌoÖo ÔoÀÌÓÚËÓ ÏoÚopÌoÈ ÖoÎoÇÍË
Ç ËcxoÀÌoe ÔoÎoÊeÌËe.
EcÎË ÌaäaÚë Ôpoáecc peÁaÌËÓ c cepeÀËÌê ÔyÚË, ÄeÁ oÚÇoÀa ÌaÁaÀ, íÚo
ÔpËÇeÀeÚ Í ÁaÊaÚËï ÌËÊÌeÖo ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo ycÚpoÈcÚÇa Ç
ÔpopeÁaÌÌoÏ ÔaÁe ÁaÖoÚoÇÍË Ë ÍocÌeÚcÓ ÔËÎëÌoÖo ÔoÎoÚÌa.
16. èpoáecc ÍoÏÄËÌËpoÇaÌÌoÖo peÁaÌËÓ
KoÏÄËÌËpoÇaÌÌoe peÁaÌËe ÏoÊeÚ ÄêÚë ÇêÔoÎÌeÌo ÔyÚeÏ cÎeÀoÇaÌËÓ
yÍaÁaÌËÓÏ ÔyÌÍÚoÇ 13 Ë 14 Çêåe. óÚoÄê yÁÌaÚë ÏaÍcËÏaÎëÌêe paÁÏepê
ÔpË ÍoÏÄËÌËpoÇaÌÌoÏ peÁaÌËË, oÄpaÚËÚecë Í ÚaÄÎËáe "TEXHàóECKàE
XAPAKTEPàCTàKà".
OCTOPOÜHO
BceÖÀa ÙËÍcËpyÈÚe ÁaÖoÚoÇÍy ÔpË ÔpaÇoÏ ËÎË ÎeÇoÏ pacÔËÎe, ÔpoÇeÀÓ
ÍpyÖÎyï äacÚë ÔËÎê ÌaÁaÀ c ÔoÏoçëï ÎeÇoÈ pyÍË.
Bo ÇpeÏÓ ÍoÏÄËÌËpoÇaÌÌoÖo pacÔËÎa ËcÍÎïäËÚeÎëÌo ÌeÄeÁoÔacÌo ÇpaçaÚë
ÔoÇopoÚÌêÏ cÚoÎoÏ ÇÎeÇo, ÔocÍoÎëÍy ÔoÎoÚÌo ÏoÊeÚ ÍocÌyÚëcÓ pyÍË,
ÀepÊaçeÈ ÁaÖoÚoÇÍy.
B cÎyäae ÍoÏÄËÌËpoÇaÌÌoÖo pacÔËÎa (yÖÎoÇoÈ + ÌaÍÎoÌÌêÈ) ÔoÀ ÎeÇêÏ
yÖÎoÏ ÔoÇepÌËÚe ÌaÔpaÇÎÓïçyï ÎËÌeÈÍy (ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêe
ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË) ÔpoÚËÇ äacoÇoÈ cÚpeÎÍË Ë ÌaäËÌaÈÚe paÄoÚy.
17. PeÁaÌËe ÀÎËÌÌêx ÏaÚepËaÎoÇ
èpË peÁaÌËË ÀÎËÌÌêx ÏaÚepËaÎoÇ ËcÔoÎëÁyÈÚe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌyï
ÔÎaÚÙopÏy ÚoÈ Êe ÇêcoÚê, äÚo Ë ÇêcoÚa ÙËÍcaÚopa (ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ
ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚë) Ë ocÌoÇaÌËe cÔeáËaÎëÌoÖo ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo
oÄopyÀoÇaÌËÓ.
OÄéeÏ:
ÀepeÇÓÌÌêÈ ÏaÚepËaÎ
(åËpËÌa ¿ ÇêcoÚa ¿ ÀÎËÌa)
300 ÏÏ ¿ 45 ÏÏ ¿ 1050 ÏÏ, ËÎË
180 ÏÏ ¿ 25 ÏÏ ¿ 1600 ÏÏ
18. ìcÚaÌoÇÍa ÙËÍcaÚopoÇ (ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚë)
îËÍcaÚopê ÔoÏoÖaïÚ ÔpoäÌo yÀepÊËÇaÚë Ìa ÏecÚe ÀÎËÌÌêe ÁaÖoÚoÇÍË
Ço ÇpeÏÓ Ôpoáecca peÁaÌËÓ.
(1) KaÍ ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 19, ËcÔoÎëÁyÈÚe cÚaÎëÌoÈ yÖoÎëÌËÍ ÀÎÓ ÚoÖo, äÚoÄê
ÔopaÇÌÓÚë ÇepxÌËÈ ÍpaÈ ÙËÍcaÚopoÇ c ÔoÇepxÌocÚëï ocÌoÇaÌËÓ.
OcÎaÄëÚe 6 ÏÏ ÄapaåÍoÇyï ÖaÈÍy. èoÇepÌËÚe 6 ÏÏ ÄoÎÚ peÖyÎËpoÇÍË
ÇêcoÚê Ë oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÇêcoÚy ÙËÍcaÚopa.
(2) èocÎe ÇêÔoÎÌeÌËÓ peÖyÎËpoÇÍË ÔpoäÌo ÁaÚÓÌËÚe 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇyï
ÄapaåÍoÇyï ÖaÈÍy Ë ÁaÍpeÔËÚe ÙËÍcaÚop c ÔoÏoçëï 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇoÖo
åapoÇoÖo ÄoÎÚa (ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚë). EcÎË ÀÎËÌa 6 ÏÏ
ÄoÎÚa peÖyÎËpoÇÍË ÇêcoÚê ÌeÀocÚaÚoäÌa, ÔoÀÎoÊËÚe cÌËÁy ÚoÌÍyï
ÔÎacÚËÌy. ìÄeÀËÚecë, äÚo ÍoÌeá 6 ÏÏ ÄoÎÚa peÖyÎËpoÇÍË ÇêcoÚê Ìe
ÚopäËÚ ËÁ ÙËÍcaÚopa.
BHàMAHàE
èpË ÔepeÇoÁÍe ËÎË ÔepeÌocÍe ËÌcÚpyÏeÌÚa Ìe ÀepÊËÚecë Áa ÙËÍcaÚop.
îËÍcaÚop ÏoÊeÚ ÇêcÍoÎëÁÌyÚë ËÁ ocÌoÇê. BÏecÚo íÚoÖo ÀepÊËÚecë Áa
pyÍoÓÚÍy.
19. CÚoÔop ÀÎÓ ÚoäÌoÖo peÁaÌËÓ (CÚoÔop Ë ÙËÍcaÚop ÓÇÎÓïÚcÓ
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏË ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚÓÏË)
CÚoÔop oÄÎeÖäaeÚ ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌoe ÚoäÌoe peÁaÌËe Ç ÔpeÀeÎax ÀÎËÌ oÚ
280 ÏÏ Ào 450 ÏÏ.
ÑÎÓ ycÚaÌoÇÍË oÖpaÌËäËÚeÎÓ ÔpËÍpeÔËÚe eÖo Í ÙËÍcaÚopy c ÔoÏoçëï 6-
ÏËÎÎËÏeÚpoÇoÖo åapoÇoÖo ÄoÎÚa, coÖÎacÌo PËc. 20.
83
20. èoÀÚÇepÊÀeÌËe ÀÎÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÚËcÍoÇ oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa, cÚoÔopa
oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (L) Ë (R) (ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË)
(1) CÚoÔop oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (L) Ë (R) (ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË)
ÔoÁÇoÎÓïÚ yÔpocÚËÚë peÁÍy oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa ÄeÁ ÌaÍÎoÌa ÔoÎoÚÌa ÔËÎê.
ìcÚaÌoÇËÚe Ëx Ç ocÌoÇaÌËË Ôo oÄeËÏ cÚopoÌaÏ, ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc.
21. èocÎe ÇcÚaÇÍË ÁaÚÓÌËÚe 6 ÏÏ åapoÇêe ÄoÎÚê, äÚoÄê ÁaÍpeÔËÚë
cÚoÔopê oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa.
(2) TËcÍË oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa (B) (ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚë) ÏoÖyÚ
ÄêÚë ycÚaÌoÇÎeÌê ÍaÍ Ìa ÎeÇoÏ oÖpaÊÀeÌËË (oÖpaÊÀeÌËe (B)) ÚaÍ Ë Ìa
ÔpaÇoÏ oÖpaÊÀeÌËË (oÖpaÊÀeÌËe (A)). àx ÏoÊÌo oÄéeÀËÌËÚë co cÚoÔopoÏ
oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa Ë ÚËcÍË ÏoÖyÚ ÄêÚë ÇÀaÇÎeÌê ÇÌËÁ.
ÂaÚeÏ ÔoÇepÌËÚe ÇepxÌïï pyÍoÓÚÍy ÚaÍ, ÚaÍ íÚo ÌeoÄxoÀËÏo ÀÎÓ ÚoÖo,
äÚoÄê ÌaÀeÊÌo ÔpËÍpeÔËÚë oÔpeccoÇÍy ÇeÌáa Ìa ÏecÚo. óÚoÄê ÔoÀÌÓÚë
ËÎË oÔycÚËÚë yÁeÎ ÚËcÍoÇ, cÌaäaÎa ocÎaÄëÚe 6 ÏÏ ÄapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ.
èocÎe peÖyÎËpoÇÍË ÇêcoÚê, ÔpoäÌo ÁaÚÓÌËÚe 6 ÏÏ ÄapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ;
ÁaÚeÏ ÔoÇepÌËÚe ÇepxÌïï pyÍoÓÚÍy ÚaÍ, ÍaÍ íÚo ÌeoÄxoÀËÏo ÀÎÓ ÚoÖo,
äÚoÄê ÌaÀeÊÌo ÔpËÍpeÔËÚë oÔpeccoÇÍy ÇeÌáa Ìa ÏecÚo (PËc. 22).
PacÔoÎoÊËÚe oÔpeccoÇÍy ÇeÌáa ÚaÍ, äÚoÄê ee KPOMKA KOHTAKTA CO
CTEHOâ ÌaxoÀËÎacë ÔpoÚËÇ ÌaÔpaÇÎÓïçeÖo yÖoÎëÌËÍa, a eÖo KPOMKA
KOHTAKTA C BEPXHàM KPAEM ÌaxoÀËÎacë ÌaÔpoÚËÇ cÚoÔopoÇ oÔpeccoÇÍË
ÇeÌáa, ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 22. OÚpeÖyÎËpyÈÚe oÔpeccoÇÍy ÇeÌáa.
CÚoÔopê cooÚÇeÚcÚÇyïÚ paÁÏepy oÔpeccoÇÍË ÇeÌáa.
ÂaÚÓÌËÚe 6 ÏÏ ÄapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ, äÚoÄê ÁaÍpeÔËÚë cÚoÔopê oÔpeccoÇÍË
ÇeÌáa.
èPEÑìèPEÜÑEHàE
BceÖÀa ÔpoäÌo ÁaÊËÏaÈÚe ÙËÍcaÚopoÏ ËÎË ÚËcÍaÏË oÔpeccoÇÍy ÇeÌáa
Í oÖpaÊÀeÌËï; Ç ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae oÔpeccoÇÍa ÇeÌáa ÏoÊeÚ ÄêÚë
ÇêÄpoåeÌa co cÚoÎa, Ë ÔpËäËÌËÚë ÚeÎecÌêe ÔoÇpeÊÀeÌËÓ.
He ÇêÔoÎÌÓÈÚe peÁaÌËe ÔpË ÌaÍÎoÌe. ÉÎaÇÌêÈ ÍopÔyc ËÎË ÔoÎoÚÌo ÔËÎê
ÏoÊeÚ ÍocÌyÚëcÓ ÇcÔoÏoÖaÚeÎëÌoÖo oÖpaÊÀeÌËÓ, äÚo ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Ç
ÚpaÇÏe.
OCTOPOÜHO
BceÖÀa ÔpoÇepÓÈÚe, äÚoÄê ÖoÎoÇÍa ÀÇËÖaÚeÎÓ (cÏ. PËc. 1) Ìe ÔpËÍacaÎacë
Í yÁÎy ÚËcÍoÇ, ÍoÖÀa ee oÔycÍaïÚ ÀÎÓ peÁaÌËÓ. EcÎË ecÚë ÍaÍaÓ-ÎËÄo
oÔacÌocÚë, äÚo íÚo ÏoÊeÚ ÔpoËÁoÈÚË, ocÎaÄëÚe 6 ÏÏ ÄapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ
Ë ÔepeÏecÚËÚe yÁeÎ ÚËcÍoÇ Ç ÔoÎoÊeÌËe, Ç ÍoÚopoÏ oÌ Ìe ÄyÀeÚ
ÔpËÍacaÚëcÓ Í ÔoÎoÚÌy ÔËÎê.
21. èpoáeÀypa ÇêpeÁaÌËÓ ÔaÁoÇ
èaÁê Ç ÁaÖoÚoÇÍe ÏoÊÌo ÇêpeÁaÚë, peÖyÎËpyÓ 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêÈ
peÖyÎËpoÇoäÌêÈ ÄoÎÚ (PËc. 23).
(1) OÔycÚËÚe ÏoÚopÌyï ÖoÎoÇÍy Ë ÔoÇepÌËÚe ÇpyäÌyï 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêÈ ÄoÎÚ
peÖyÎËpoÇaÌËÓ ÖÎyÄËÌê. (KoÖÀa ÖoÎoÇÍa 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇoÖo ÄoÎÚa
peÖyÎËpoÇaÌËÓ ÍacaeÚcÓ ÔeÚÎË).
(2) ìcÚaÌoÇËÚe ÌeoÄxoÀËÏyï ÖÎyÄËÌy ÔopeÁa, ÌacÚpoËÇ paccÚoÓÌËe ÏeÊÀy
ÔoÎoÚÌoÏ Ë ÔoÇepxÌocÚëï ocÌoÇê (PËc. 24).
èPàMEóAHàE
èpË coÁÀaÌËË oÀÌoÖo ÔaÁa Ìa oÀÌoÏ ËÁ ÚopáoÇ ÁaÖoÚoÇÍË, yÀaÎËÚe
ÌeÌyÊÌyï äacÚë c ÔoÏoçëï ÀoÎoÚa.
22. àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÎaÁepa (ToÎëÍo ÀÎÓ ÏoÀeÎË C8FSHE)
èPEÑìèPEÜÑEHàE
èepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÇÍÎïäaÚë ÇËÎÍy Ç poÁeÚÍy, yÄeÀËÚecë, äÚo ÖÎaÇÌoe
ycÚpoÈcÚÇo Ë ÎaÁep ÇêÍÎïäeÌê.
HË ÔpË ÍaÍËx oÄcÚoÓÚeÎëcÚÇax Ìe ÍacaÈÚecë ÎËÌÁê ÎaÁepa, ÚaÍ ÍaÍ Ço
ÇpeÏÓ Ë cpaÁy ÔocÎe paÄoÚê oÌa ÌaÖpeÇaeÚcÓ Ào ÇêcoÍoÈ ÚeÏÔepaÚypê.
B ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae ÇoÁÏoÊÌo ÔoÎyäeÌËe oÊoÖoÇ.
OCTOPOÜHO
He ÔoÀÇepÖaÈÚe ÎaÁep cËÎëÌêÏ yÀapaÏ.
ùÚo ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔoÇpeÊÀeÌËï ÎaÁepa Ë coÍpaçeÌËï cpoÍa eÖo
cÎyÊÄê.
BÍÎïäaÈÚe ÎaÁep ÚoÎëÍo Ço ÇpeÏÓ oÔepaáËË peÁaÌËÓ.
He cÎeÀyeÚ ÌaÔpaÇÎÓÚë ÎaÁep Ç ÌaÔpaÇÎeÌËË ÖÎaÁ.
HecoÄÎïÀeÌËe íÚoÖo ÔpaÇËÎa ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔoÇpeÊÀeÌËï ÁpeÌËÓ.
àcÔoÎëÁyÓ ÏÓÖÍyï ÚÍaÌë, ocÚopoÊÌo oäËcÚËÚe ÎËÌÁy ÎaÁepa oÚ ÁaÖpÓÁÌeÌËÈ,
äÚoÄê eÕ Ìe ÔoÇpeÀËÚë Ë Ìe ÔoáapaÔaÚë.
ñapaÔËÌê Ìa ÎËÌÁe ÎaÁepa ÏoÖyÚ cÌËÁËÚë ÍoÎËäecÚÇo cÇeÚa.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse