Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 85

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

èepeÍÎïäaÚeÎë ÎaÁepa oÄopyÀoÇaÌ ÔêÎeÁaçËÚÌoÈ ÍpêåÍoÈ. èpocÎeÀËÚe,
äÚoÄê ÍpêåÍa ÔepeÍÎïäaÚeÎÓ Ìe ÄêÎa ÔoáapaÔaÌa ËÎË ÔoÇpeÊÀeÌa
ÎïÄêÏ ÀpyÖËÏ cÔocoÄoÏ.
CÎyäaeÚcÓ, äÚo cÚpyÊÍË ÔoÔaÀaïÚ Ç ÔepeÍÎïäaÚeÎë Ë ÔpeÔÓÚcÚÇyïÚ
paÄoÚe ÎaÁepa.
(1) BcÚaÇëÚe ÇËÎÍy ÖÎaÇÌoÖo ycÚpoÈcÚÇa Ç poÁeÚÍy.
(2) ìcÚaÌoÇËÚe ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÎaÁepa Ç ÇepxÌee ÔoÎoÊeÌËe ON, äÚoÄê
ÇÍÎïäËÚë eÖo, Ë Ç ÌËÊÌee ÔoÎoÊeÌËe OFF, äÚoÄê eÖo ÇêÍÎïäËÚë (CÏ.
PËc. 28).
(3) èepeÀÇËÖaÈÚe ÙËÚËÌÖ ÎaÁepa ÇÎeÇo Ë ÇÔpaÇo ÀÎÓ peÖyÎËpoÇÍË ÔoÎoÊeÌËÓ
ÎaÁepa.
ìCTAHOBKA à CHüTàE PEÜìôEÉO
ÑàCKA
èPEÑìèPEÜÑEHàE
ÑÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ÌecäacÚÌêx cÎyäaeÇ ËÎË ÚpaÇÏ ÇceÖÀa ÇêÍÎïäaÈÚe
ÔycÍoÇoÈ ÇêÍÎïäaÚeÎë Ë ÇêÌËÏaÈÚe ÇËÎÍy ËÁ poÁeÚÍË, ÔpeÊÀe äeÏ
cÌËÏaÚë ËÎË ycÚaÌaÇÎËÇaÚë ÔËÎëÌoe ÔoÎoÚÌo.
1. ìcÚaÌoÇÍa ÔoÎoÚÌa ÔËÎê (PËc. 25, PËc. 26 Ë PËc. 27)
(1) àcÔoÎëÁyÓ ÔpËÎaÖaïçËÈcÓ 10-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêÈ ÌaÍËÀÌoÈ ÍÎïä, ocÎaÄëÚe
6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêÈ ÄoÎÚ, ÍpeÔÓçËÈ ÍpêåÍy åÔËÌÀeÎÓ, Ë ÇpaçaÈÚe eÕ.
(2) HaÊÏËÚe Ìa ÁaçeÎÍy åÔËÌÀeÎÓ Ë ocÎaÄëÚe ÄoÎÚ c ÔoÏoçëï ÌaÍËÀÌoÖo
ÍÎïäa Ìa 10 ÏÏ.
èocÍoÎëÍy ÄoÎÚ ËÏeeÚ ÎeÇocÚopoÌÌïï peÁëÄy, oÚÔycÚËÚe eÖo, ÔoÇopaäËÇaÓ
ÇÔpaÇo.
èPàMEóAHàE
EcÎË ÁaçeÎÍa åÔËÌÀeÎÓ ÎeÖÍo Ìe ÁaçeÎÍËÇaeÚcÓ, ÙËÍcËpyÓ åÔËÌÀeÎë,
ÔoÇepÌËÚe ÄoÎÚ c ÔoÏoçëï ÌaÍËÀÌoÖo ÍÎïäa Ìa 10 ÏÏ (cÚaÌÀapÚÌaÓ
ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚë), oÀÌoÇpeÏeÌÌo ÌaÊËÏaÓ Ìa ÁaçeÎÍy åÔËÌÀeÎÓ.
òÔËÌÀeÎë ÔoÎoÚÌa ÔËÎê ÁaçeÎÍÌyÚ, ecÎË ÁaçeÎÍa åÔËÌÀeÎÓ ÇÊaÚa
ÇÌyÚpë.
(3) CÌËÏËÚe ÄoÎÚ Ë ÔpoÏêÇaÚeÎë (D).
(4) èoÀÌËÏËÚe ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe Ë ycÚaÌoÇËÚe
ÔoÎoÚÌo ÔËÎê.
èPEÑìèPEÜÑEHàE
èpË ycÚaÌoÇÍe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê, yÄeÀËÚecë, äÚo ÏeÚÍa ËÌÀËÍaÚopa ÇpaçeÌËÓ
Ìa ÔoÎoÚÌe ÔËÎê Ë ÌaÔpaÇÎeÌËe ÇpaçeÌËÓ ÔpËÇoÀa ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ
coÇÔaÀaïÚ.
(5) TçaÚeÎëÌo oäËcÚËÚe ÔpoÏêÇaÚeÎë (D) Ë ÄoÎÚ, Ë ycÚaÌoÇËÚe Ëx Ìa åÔËÌÀeÎë
ÔoÎoÚÌa.
(6) HaÊÏËÚe Ìa ÁaçÕÎÍy åÔËÌÀeÎÓ Ë ÁaÚÓÌËÚe ÄoÎÚ, ÔoÇopaäËÇaÓ eÖo ÇÎeÇo
c ÔoÏoçëï 10-ÏËÎÎËÏeÚpoÇoÖo ÌaÍËÀÌoÖo ÍÎïäa.
(7) BpaçaÈÚe ÍpêåÍy åÔËÌÀeÎÓ Ào Úex Ôop, ÔoÍa ÍpïÍ åÔËÌÀeÎÓ Ìe ÁaÈÏÕÚ
ËcxoÀÌoe ÔoÎoÊeÌËe. èocÎe íÚoÖo ÁaÚÓÌËÚe 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêÈ ÄoÎÚ.
OCTOPOÜHO
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÁaçeÎÍa åÔËÌÀeÎÓ ÇepÌyÎacë Ç oÚÚÓÌyÚoe ÔoÎoÊeÌËe
ÔocÎe ycÚaÌoÇÍË ËÎË cÌÓÚËÓ ÔoÎoÚÌa ÔËÎê.
ÂaÚÓÌËÚe ÄoÎÚ, äÚoÄê oÌ Ìe ocÎaÄ Ço ÇpeÏÓ íÍcÔÎyaÚaáËË.
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÄoÎÚ ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ ÁaÚÓÌyÚ, ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÇÍÎïäaÚë
ÀÇËÖaÚeÎë.
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ycÚpoÈcÚÇo ÌaxoÀËÚcÓ Ç
ÁaÍpêÚoÏ ÔoÎoÊeÌËË.
2. CÌÓÚËe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê
CÌËÏËÚe ÔoÎoÚÌo ÔËÎê, ÔoÇÚopËÇ Ç oÄpaÚÌoÏ ÔopÓÀÍe oÔepaáËË, oÔËcaÌÌêe
Çêåe Ç ÔapaÖpaÙe 1.
èoÎoÚÌo ÔËÎê ÎeÖÍo ÏoÊeÚ ÄêÚë cÌÓÚo ÔocÎe ÔoÀÌÓÚËÓ ÌËÊÌeÖo
ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ.
OCTOPOÜHO
HËÍoÖÀa Ìe ÔêÚaÈÚecë ycÚaÌaÇÎËÇaÚë ÔoÎoÚÌa ÔËÎê ËÌêx paÁÏepoÇ, äeÏ
216 ÏÏ Ç ÀËaÏeÚpe.
TEXHàóECKOE OÅCãìÜàBAHàE à
OCMOTP
èPEÑìèPEÜÑEHàE
Bo ËÁÄeÊaÌËe ÌecäacÚÌoÖo cÎyäaÓ ËÎË ÚpaÇÏê, ÇceÖÀa yÄeÊÀaÈÚecë, äÚo
ÔycÍoÇoÈ ÇêÍÎïäaÚeÎë ÇêÍÎïäeÌ Ç ÔoÎoÊeÌËe OFF (BõKã) Ë ÇËÎÍa
ÇêÌyÚa ËÁ poÁeÚÍË, ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÔpoËÁÇoÀËÚë ÎïÄoe oÄcÎyÊËÇaÌËe
ËÎË oÄcÎeÀoÇaÌËe íÚoÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa.
B cÎyäae oÄÌapyÊeÌËÓ ÍaÍËx-ÎËÄo ÀeÙeÍÚoÇ ÏaåËÌê, Ç Ú.ä.
ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌêx ycÚpoÈcÚÇ ËÎË ÔoÎoÚÌa, OÄpaçaÈÚecë Í
ÍÇaÎËÙËáËpoÇaÌÌoÏy ÔepcoÌaÎy.
1. OÄcÎeÀoÇaÌËe ÔoÎoÚÌa ÔËÎê
BceÖÀa ÌeÏeÀÎeÌÌo ÁaÏeÌÓÈÚe ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ÔpË ÔepÇêx ÔpËÁÌaÍax ËÁÌoca
ËÎË ÔoÇpeÊÀeÌËÓ.
èoÇpeÊÀeÌÌoe ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ ÚpaÇÏê, a ËÁÌoåeÌÌoe
ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ÏoÊeÚ ÇêÁÇaÚë ÌeíÙÙeÍÚËÇÌyï paÄoÚy Ë ÇoÁÏoÊÌyï
ÔepeÖpyÁÍy ÏoÚopa.
OCTOPOÜHO
HËÍoÖÀa Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe ÚyÔoe ÔoÎoÚÌo ÔËÎê. EcÎË ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ÚyÔoe,
eÖo coÔpoÚËÇÎeÌËe ÌaÊaÚËï pyÍË Ìa pyÍoÓÚÍy ËÌcÚpyÏeÌÚa ÇoÁpacÚaeÚ,
äÚo ÀeÎaeÚ oÔacÌoÈ íÍcÔÎyaÚaáËï paÄoäeÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa.
2. èpoÇepÍa ycÚaÌoÇÎeÌÌêx ÇËÌÚoÇ
PeÖyÎÓpÌo ÔpoÇepÓÈÚe Çce ycÚaÌoÇÎeÌÌêe Ìa ËÌcÚpyÏeÌÚe ÇËÌÚê, cÎeÀËÚe
Áa ÚeÏ, äÚoÄê oÌË ÄêÎË ÍaÍ cÎeÀyeÚ ÁaÚÓÌyÚê. HeÏeÀÎeÌÌo ÁaÚÓÌËÚe ÇËÌÚ,
ÍoÚopêÈ oÍaÊeÚcÓ ocÎaÄÎeÌÌêÏ. HeÇêÔoÎÌeÌËe íÚoÖo ÔpaÇËÎa ÖpoÁËÚ
cepëÕÁÌoÈ oÔacÌocÚëï.
3. OÄcÎeÀoÇaÌËe yÖoÎëÌêx çeÚoÍ (PËc. 29)
B ÀÇËÖaÚeÎe ËcÔoÎëÁyïÚcÓ yÖoÎëÌêe çeÚÍË, ÍoÚopêe ÔocÚeÔeÌÌo
ËÁÌaåËÇaïÚcÓ. TaÍ ÍaÍ äpeÁÏepÌo ËÁÌoåeÌÌaÓ yÖoÎëÌaÓ çeÚÍa ÏoÊeÚ
ÔoÇpeÀËÚë ÀÇËÖaÚeÎë, ÁaÏeÌÓÈÚe ËÁÌoåeÌÌêe yÖoÎëÌêe çeÚÍË ÌoÇêÏË,
ËÏeïçËÏË ÚoÚ Êe ÌoÏep, ÍaÍ Ë ÔoÍaÁaÌÌêÈ Ìa pËcyÌÍe, ËÎË ÄÎËÁÍËÏË
Í ''ÔpeÀeÎy ËÁÌoca''. KpoÏe ÚoÖo, ÇceÖÀa coÀepÊËÚe yÖoÎëÌêe çeÚÍË Ç
äËcÚoÚe Ë oÄÓÁaÚeÎëÌo cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê oÌË ÏoÖÎË cÇoÄoÀÌo
cÍoÎëÁËÚë Ç çeÚÍoÀepÊaÚeÎÓx.
4. ÂaÏeÌa yÖoÎëÌêx çeÚoÍ
CÌËÏËÚe ÍoÎÔaÍË çeÚoÍ ÔpË ÔoÏoçË oÚÇepÚÍË c ÔÎocÍoÈ ÖoÎoÇÍoÈ. èocÎe
íÚoÖo yÖoÎëÌêe çeÚÍË ÏoÖyÚ ÄêÚë ÎeÖÍo cÌÓÚê.
5. TexÌËäecÍoe oÄcÎyÊËÇaÌËe ÀÇËÖaÚeÎÓ
OÄÏoÚÍa ÀÇËÖaÚeÎÓ - "cepÀáe" íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa. èpoÓÇÎÓÈÚe ÀoÎÊÌoe
ÇÌËÏaÌËe, cÎeÀÓ Áa ÚeÏ, äÚoÄê oÄÏoÚÍa Ìe ÄêÎa ÔoÇpeÊÀeÌa Ë/ ËÎË
ÁaÎËÚa ÏacÎoÏ ËÎË ÇoÀoÈ.
6. OcÏoÚp ÌËÊÌeÖo ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ ÀÎÓ ÌaÀÎeÊaçeÈ
íÍcÔÎyaÚaáËË
èepeÀ ÍaÊÀêÏ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ycÚpoÈcÚÇa, ÔpoÇepëÚe ÌËÊÌee
ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe (cÏ. PËc. 5), äÚoÄê yÄeÀËÚëcÓ Ç ÚoÏ,
äÚo oÌo ÌaxoÀËÚcÓ Ç xopoåeÏ cocÚoÓÌËË Ë ÔÎaÇÌo ÔepeÏeçaeÚcÓ.
HËÍoÖÀa Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe ycÚpoÈcÚÇo ecÎË ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe
ycÚpoÈcÚÇo Ìe ÙyÌÍáËoÌËpyeÚ ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ Ë Ìe ÌaxoÀËÚcÓ Ç xopoåeÏ
ÏexaÌËäecÍoÏ cocÚoÓÌËË.
7. XpaÌeÌËe
èocÎe ÁaÇepåeÌËÓ íÍcÔÎyaÚaáËË ËÌcÚpyÏeÌÚa, ÔpoÇepëÚe ÇêÔoÎÌeÌËe
cÎeÀyïçËx ÀeÈcÚÇËÈ:
(1) èycÍoÇoÈ ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË OFF (BõKã),
(2) BËÎÍa ÇêÌyÚa ËÁ poÁeÚÍË,
EcÎË ËÌcÚpyÏeÌÚ Ìe ËcÔoÎëÁyeÚcÓ, xpaÌËÚe eÖo Ç cyxoÏ ÏecÚe, ÌeÀocÚyÔÌoÏ
ÀÎÓ ÀeÚeÈ.
8. CÏaÁÍa
CÏaÁêÇaÈÚe cÎeÀyïçËe ÚpyçËecÓ ÔoÇepxÌocÚË eÊeÏecÓäÌo, äÚoÄê
ÔoÀÀepÊËÇaÚë paÄoäee ycÚpoÈcÚÇo Ç xopoåeÏ íÍcÔÎyaÚaáËoÌÌoÏ cocÚoÓÌËË
Ç ÚeäeÌËe ÀÎËÚeÎëÌoÖo ÇpeÏeÌË.
PeÍoÏeÌÀyeÚcÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËe ÏaåËÌÌoÖo ÏacÎa.
ToäÍË cÏaÁÍË:
* BpaçaïçaÓcÓ äacÚë åapÌËpa
* BpaçaïçaÓcÓ äacÚë ÙËÍcaÚopa (A)
* BpaçaïçaÓcÓ äacÚë yÁÎa ÚËcÍoÇ
PyccÍËÈ
84

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse