Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 31

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

* Σιγ υρευτείτε να ελέγ ετε την πινακίδα πάνω στ πρ ϊ ν επειδή υπ κεινται σε αλλαγή ανάλ γα µε τις περι ές.
ταν κ ετε τ αντικείµεν εργασίας π υ έ ει διαστάσεις "**" υπάρ ει η πιθαν τητα τ κάτω άκρ της κυκλικής λάµας να έρ εται σε επα ή µε τ αντικείµεν ,
ακ µα κι αν η κε αλή τ υ µ τέρ ρίσκεται στην κατώτερη θέση της. Πρ σέ τε ταν κ ετε τ αντικείµεν . Για περισσ τερες λεπτ µέρειες ανατρέ τε στην
εν τητα "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜ ΓΕΣ". Τ π θετήστε τ ν
πάγκ υ). Ανατρέ τε στην εν τητα "12. Κ πή µεγάλων αντικειµένων" (∂ÈÎ. 16).
∫∞¡√¡π∫∞ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞
(1) 216 mm TCT Πρι νωτή λάµα
(στερεωµένη στ εργαλεί ) ......................................................................... 1
(2) Σακ ύλα σκ νης ............................................................................................. 1
(3) 10 mm Κ ίλ Κλειδί ...................................................................................... 1
(4) Συγκρ τηµα Μέγγενης .................................................................................. 1
(5) Στήριγµα ........................................................................................................... 1
(6) Πλευρικ
ερ ύλι .......................................................................................... 1
Τα καν νικά ε αρτήµατα υπ κεινται σε αλλαγή ωρίς πρ ειδ π ίηση.
¶ƒ√∞πƒ∂∆π∫∞ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞
(¶ø§√À¡∆∞π •∂Ãøƒπ™∆∞)
(1) Στήριγµα Πρ έκτασης και Αναστ λέας
(2) Πρι νωτή λάµα 216 ιλ. πρι νωτη λάµα TCT (Αριθµ ς δ ντιών: 60)
(3) Συγκρ τηµα Μέγγενης για ∆ιαµ ρ ωση κ ρνί ας (περιλαµ άνει
Αναστ λέα ∆ιαµ ρ ωσης κ ρνί ας (L))
(4) Αναστ λέας ∆ιαµ ρ ωσης κ ρνί ας (L)
(5) Αναστ λέας ∆ιαµ ρ ωσης κ ρνί ας (R)
(6) ∆ευτερεύ ν δηγ ς
Τα πρ αιρετικά ε αρτήµατα υπ κεινται σε αλλαγή ωρίς πρ ειδ π ίηση.
∂º∞ƒª√°∏
Κ πή δια ρων τύπων πρ ίλ αλ υµινί υ και ύλ υ.
•∂¶∞∫∂∆∞ƒπ™ª∞
Πρ σεκτικά επακετάρετε τ ηλεκτρικ εργαλεί και λα τα σ ετικά
αντικείµενα (καν νικά ε αρτήµατα).
Ελέγ ετε πρ σεκτικά για να σιγ υρευτείτε τι υπάρ υν λα τα σ ετικά
ε αρτήµατα (καν νικά ε αρτήµατα).
¶ƒπ¡ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞
1.
¶ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜
Ε ασ αλίστε τι η πηγή ρεύµατ ς π υ πρ κειται να ρησιµ π ιηθεί είναι
συµ ατή µε τις απαιτήσεις π υ περιγρά νται στην πινακίδα τ υ
πρ ϊ ντ ς.
2.
¢È·ÎfiÙ˘ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜
Ε ασ αλίστε τι
διακ πτης ρεύµατ ς ρίσκεται στη θέση OFF. Αν τ
ύσµα είναι συνδεδεµέν στην πρί α καθώς η σκανδάλη διακ πτης ρίσκεται
στην θέση Ν, τ ηλεκτρικ εργαλεί θα αρ ίσει την λειτ υργία αµέσως,
µε κίνδυν σ αρών ατυ ηµάτων.
3.
∫·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
ταν
ώρ ς εργασίας µετα ερθεί απ την πηγή ρεύµατ ς,
ρησιµ π ιείστε ένα καλώδι πρ έκτασης επαρκ ύς πά υς και
ωρητικ τητας. Τ καλώδι πρ έκτασης πρέπει να είναι σ τ δυνατ ν
πι µικρ .
4.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ù· ·ÚÈ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÚfiÓË ·ÛÊ·Ï›·˜
Μετακινήστε τ
ερ ύλι ελα ρά έτσι ώστε να απ σπαστεί η περ νη
ασ αλείας.
Κατά την µετα ρά, κλειδώστε την περ νη ασ αλείας στη θήκη
τα υτήτων (∂ÈÎ. 4).
5.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ Û·ÎԇϷ ÛÎfiÓ˘ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÌÔÓ¿‰· (∂ÈÎ. 1)
ηθητικ πάγκ στην επι άνεια τ υ δηγ ύ (Ανατρέ τε στην εν τητα ( ) για τ πά ς τ υ
6.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË
Ε ασ αλίστε τι τ µη άνηµα είναι πάντ τε στερεωµέν πάνω στ πάγκ .
Συνδέστε τ ηλεκτρικ εργαλεί σε ένα επίπεδ , ρι ντι πάγκ ς εργασίας.
Επιλέ ετε 8 mm διαµέτρ υ µπ υλ νια µε κατάλληλ µήκ ς για τ πά ς
τ υ πάγκ υ εργασίας.
Τ πά ς τ υ µπ υλ νι ύ θα πρέπει να είναι τ υλά ιστ 25 mm συν τ
πά ς τ υ πάγκ υ εργασίας.
Για παράδειγµα ρησιµ π ιείστε 8 mm × 65 mm µπ υλ νια για ένα 25 mm
πά υς πάγκ εργασίας.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À ∏§∂∫ƒπ∫√À ∂ƒ°∞§π√À ¶ƒπ¡
∞¶√ ∆∏ Ã∏™∏
¶ƒ√™√Ã∏
Κάνετε λες τις απαραίτητες ρυθµίσεις πριν συνδέσετε την πρί α στην
πηγή ρεύµατ ς.
1.
∂ϤÁÍÂÙ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù fiÙÈ Ô Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌ·Ï¿
¶ƒ√™√Ã∏
αλτσ κ πτης Radial λ
κε αλής τ υ πρι νι ύ ως διάτα η πρ στασίας.
Για να αµηλώσετε την κε αλή τ υ πρι νι ύ ώστε να κ ψετε, θα πρέπει
να ελευθερώσετε την ασ άλεια πατώντας τ µ λ ασ άλισης µε τ ν
αντί ειρά σας.
(1)
ταν πιέ ετε πρ ς τα κάτω τ ερ ύλι καθώς πατάτε τ µ λ ασ άλισης,
ε αιωθείτε τι
(2) Μετά, ελέγ ετε τι κάτω πρ υλακτήρας επιστρέ ει στην αρ ική τ υ
θέση ταν τ
2.
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ οو ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÚÈÔÓˆÙ‹˜ Ï¿Ì·˜ (∂ÈÎ. 6 Î·È ∂ÈÎ. 7)
Ελέγ τε τι η πρι νωτή λάµα µπ ρεί να αµηλώσει 10 mm µε 11 mm
κάτω απ τ πρ σθετ της πλάκας.
ταν αντικαθιστάτε µια πρι νωτή λάµα µε µια καιν ύρια, ρυθµίστε τη
θέση τ υ κάτω ρί υ έτσι ώστε η πρι νωτή λάµα να µην κ ει την
περιστρ ική πλάκα δια ρετικά η πλήρης κ πή δεν µπ ρεί να
λ κληρωθεί.
Για να ρυθµίσετε τη θέση τ υ κάτω ρί υ της πρι νωτής λάµας,
ακ λ υθήστε τη διαδικασία (1) π υ περιγρά εται παρακάτω. (∂ÈÎ. 7).
Επιπλέ ν, ταν αλλά ετε τη θέση εν ς µπ υλ νι ύ ρύθµισης άθ υς
8 mm π υ λειτ υργεί ως αναστ λέας θέσης τ υ κάτω ρί υ της πρι νωτής
λάµας:
(1) Περιστρέψτε τ µπ υλ νι ρύθµισης άθ υς 8 mm, αλλά τε τ
µέ ρι τ σηµεί π υ η κε αλή τ υ µπ υλ νι ύ και η θήκη των γρανα ιών
να έρ νται σε επα ή και ρυθµίστε τη θέση τ υ κάτω ρί υ της πρι νωτής
λάµας.
™∏ª∂πø™∏
Βε αιωθείτε τι η πρι νωτή λάµα είναι ρυθµισµένη έτσι ώστε να µην
κ ει την περιστρ ική πλάκα.
3.
£¤ÛË ÙÔ˘ οو ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ÚÈÔÓˆÙ‹˜ Ï¿Ì·˜ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ
ÂÚÁ·Û›·˜
™∏ª∂πø™∏
Κατά την κ πή εν ς αντικειµέν υ εργασίας π υ υπερ αίνει τα 65 mm
σε ύψ ς σε κ πή δε ιάς γωνίας, τα 60 mm σε κ πή µε γωνία αριστερής
κλίσης ή τα 45 mm σε κ πή µε γωνία δε ιάς κλίσης, ρυθµίστε τη θέση
τ υ κάτω ρί υ έτσι ώστε η άση της κε αλής τ υ µ τέρ (∂ÈÎ. 6) να
µην έρ εται σε επα ή µε τ αντικείµεν εργασίας.
τ µής είναι ε διασµέν ς µε µια ασ άλεια
κάτω πρ υλακτήρας περιστρέ εται µαλά (∂ÈÎ. 5)
ερ ύλι ανυψώνεται.
∂ÏÏËÓÈο
ηθητικ ύ
άθ ς
30

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse