Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 43

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

2. Sprawdzanie śrub mocujących
Regularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby i upewnij się, że są mocno
przykręcone. Jeśli któraś z nich się obluzuje, natychmiast ją przykręć.
Zaniedbanie tego może spowodować poważne zagrożenie.
3. Sprawdzanie szczotek węglowych (Rys. 29)
Silnik używa szczotek węglowych, które się z czasem zużywają. Ponieważ
nadmiernie zużyta szczotka węglowa może spowodować kłopoty z silnikiem,
wymieniaj szczotki węglowe na nowe o tych samych numerach widocznych
na ilustracji kiedy się zużyją lub gdy dochodzi do „granicy zużycia". Dodatkowo
zawsze utrzymuj szczotki węglowe w czystości i upewnij się że swobodnie
się przesuwają w obsadach.
4. Wymiana szczotek węglowych
Rozłóż nakrywki szczotek używając rowkowanego śrubokręta. Szczotki węglowe
mogą być wtedy bezpiecznie wyjęte.
5. Konserwacja silnika
Wirnik silnika jest sercem narzędzia. Zadbaj, by wirnik nie został uszkodzony i
nie zawilgotniał lub pokrył się olejem.
6. Sprawdzenie właściwego działania osłony dolnej
Przed każdym użyciem narzędzia sprawdzić osłonę dolną (patrz Rys. 5), aby
upewnić się, czy jest w dobrym stanie i gładko się przesuwa.
Nigdy nie używać narzędzia, jeżeli dolny ogranicznik nie działa poprawnie i
nie jest w dobrym stanie technicznym.
7. Przechowywanie
Po zakończeniu obsługi narzędzia wykonać poniższe czynności:
(1) Ustawić wyłącznik spustowy w pozycji OFF (WYŁ)
(2) Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka
Gdy narzędzie nie jest używane, przechowywać je w suchym miejscu poza
zasięgiem dzieci.
8. Smarowanie
Smarować poniższe przesuwne powierzchnie raz w miesiącu, aby utrzymać
elektronarzędzie w dobrym stanie przez długi czas.
Zalecane jest stosowanie oleju maszynowego.
Punkty wprowadzania oleju:
* Obrotowa część przegubu
* Element obrotowy uchwytu (A)
* Część obrotowa imadła
9. Czyszczenie
W regularnych odstępach czasu należy usuwać wióry oraz inne odpady, jakie
mogły zgromadzić się na powierzchni narzędzia, za pomocą ściereczki
nawilżonej wodą z mydłem. Aby uniknąć uszkodzenia silnika, należy chronić
go przed kontaktem z olejem lub wodą.
(Dotyczy tylko modelu C8FSHE)
Jeżeli linia lasera stanie się niewidoczna z powodu przylegania trocin itp. do
okienka elementu emitującego światło na znaczniku laserowym, należy wytrzeć
i wyczyścić okienko suchą szmatką lub miękką szmatką zwilżoną wodą z
mydłem itp.
10. Lista części zamiennych
UWAGA
Naprawy, modyfikacji i kontroli Narzędzi Elektrycznych Hitachi może dokonywać
tylko Autoryzowane Centrum Obsługi Hitachi.
Ta lista części będzie przydatna, jeśli zostanie wręczona Autoryzowanemu
Centrum Obsługi Hitachi, gdy zaniesiemy narzędzie do naprawy lub przeglądu.
Podczas używania i konserwacji narzędzi elektrycznych należy przestrzegać
przepisów i norm bezpieczeństwa danego kraju.
MODYFIKACJE
Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane i modyfikowane w celu
wprowadzania najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
W związku z tym pewne części mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.
GWARANCJA
Gwarancja na elektronarzędzia Hitachi jest udzielana z uwzględnieniem praw
statutowych i przepisów krajowych. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń
powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wynikających z normalnego
zużycia. W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne elektronarzędzie do
autoryzowanego centrum serwisowego Hitachi wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄ
znajdującą się na końcu instrukcji obsługi.
WSKAZÓWKA
W zwiazku z prowadzonym przez HITACHI programem badań i rozwoju, specyfikacje
te mogą się zmienić w każdej chwili bez uprzedzenia.
Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji
Mierzone wartości były określone według EN61029
Typowy poziom dźwięku A: 90 dB (A)
Typowe natężenie dźwięku A: 103 dB (A)
Używaj ochraniacza uszu.
Typowa ważona wartość średnia kwadratowa przyśpieszenia nie przekracza
2,5 m/sec
2
.
Informacja dotycząca systemu napięcia używanego dla elektronarzędzi o
napięciu znamionowym 230 V~
Włączanie i wyłączanie urządzeń elektrycznych może powodować skoki napięcia.
Działanie tego elektronarzędzia w niesprzyjających warunkach napięcia może mieć
negatywny wpływ na działanie innych urządzeń elektrycznych.
Przy impedancji źródła zasilania równej lub niższej od 0,29 Ohm istnieje niewielkie
prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk negatywnych.
Maksymalna dopuszczalna impedancja źródła zasilania nie zostanie przekroczona,
gdy gałąź gniazda sieciowego jest zasilana ze skrzynki złączeniowej o pojemności
25 amperów lub wyższej.
W przypadku awarii zasilania lub wyciągnięcia wtyczki z gniazda niezwłocznie
WYŁĄCZYĆ urządzenie. Zapobiegnie to niekontrolowanemu uruchomieniu po
włączeniu zasilania.
Polski
42

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse