Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 54

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Čeština
6. Kontrola použití menšího stavítka (Doplňkové příslušenství)
Tento výkonný nástroj je vybaven menším stavítkem.
V případě přímého řezání v úhlu a řezání v pravém úkosu použijte menší
stavítko. Potom můžete řezat v levém úkosu, v pravém úkosu a v přímém
úhlu a provádět stabilní řezání materiálu se širokou zadní stranou.
UPOZORNĚNÍ
V případě pravého řezání v úkosu otočte menším stavítkem proti směru
hodinových ručiček (Obr. 10). Jestliže se otáčení neprovádí proti směru
hodinových ručiček, může dojít ke kontaktu hlavního tělesa nebo pilového
kotouče s menším stavítkem, což může způsobit zranění.
7. Použití inkoustové čáry
Po sklopení motorové části se spodní ochranný kryt zvedne a objeví se pilový
kotouč.
Inkoustovou čáru zarovnejte s pilovým kotoučem.
VÝSTRAHA
Spodní ochranný kryt nikdy nezvedejte, dokud se pilový kotouč otáčí.
Nejenže se menší stavítko dostane do kontaktu a negativně ovlivní přesnost
řezu, může to způsobit i poškození krytu.
8. Nasa te boční rukoje (Obr. 1)
Nasa te boční rukoje dodanou společně s jednotkou.
9. Nastavení pozice laserové čáry (Pouze model C8FSHE)
Inkoustovou čáru lze na tomto nástroji snadno nahradit laserovou čárou.
Vypínač rozsvítí laserový značkovač (Obr. 11).
V závislosti od volby vašeho řezu může být laserová čára zarovnaná s levou
stranou šířky řezu (pilový kotouč) nebo s inkoustovou čárou na pravé straně.
Laserová čára je při odeslání z výroby nastavena na šířku pilového kotouče.
Nastavte pozici pilového kotouče a laserové čáry podle následujících kroků,
aby vyhovovaly vaší volbě.
(1) Rozsvi te laserový značkovač a udělejte přibližně 5 mm hlubokou drážku na
obrobku s rozměry přibližně 20 mm na výšku a 150 mm na šířku. Obrobek
s drážkou uchy te svěrákem tak jak je a nehýbejte s ním.
Pro drážkování viz "21 Postup drážkování".
(2) Potom otočte nastavovačem a posuňte laserovou čáru. Pokud otočíte ve
směru hodinových ručiček, laserová čára se pohne doprava a když proti směru
hodinových ručiček, laserová čára se pohne doleva. Pokud pracujete s
inkoustovou čárou zarovnanou s levou stranou pilového kotouče, zarovnejte
laserovou čáru s levým okrajem drážky (Obr. 12). Pokud ji máte zarovnanou
s pravou stranou pilového kotouče, zarovnejte laserovou čáru s pravým
okrajem drážky.
(3) Po nastavení pozice laserové čáry nakreslete na obrobek inkoustovou čáru
v pravém úhlu a zarovnejte inkoustovou čáru s laserovou čárou. Při zarovnávání
inkoustové čáry obrobek postupně posouvejte po malých kouscích a svěrákem
jej upevněte v pozici, kde laserová čára překračuje inkoustovou čáru. Znovu
udělejte drážku a zkontrolujte polohu laserové čáry. Pokud chcete změnit
pozici laserové čáry, znovu prove te nastavení podle kroků (1) až (3).
UPOZORNĚNÍ
Před zasunutím zástrčky do zásuvky se přesvědčte, že hlavní vypínač a
laserový značkovač jsou vypnuty.
Při manipulaci se spouštěcím spínačem pro nastavení pozice laserové čáry
dbejte nejvyšší opatrnosti, protože během operace je zástrčka zasunuta v
zásuvce. Pokud náhodně zatáhnete za spouštěcí spínač, pilový kotouč se
může začat otáčet a způsobit nečekanou nehodu.
Laserový značkovač nevybírejte pro použití na jiné účely.
VÝSTRAHA (Obr. 13)
Laserové záření Đ Nedívejte se do paprsku.
Laserové záření na pracovním stolu. Nedívejte se do paprsku.
Pokud vystavíte oči přímo laserovému paprsku, mohou být zraněny.
Nerozebírejte to.
Laserový značkovač (hlavní těleso nástroje) chraňte před silnými nárazy; v
opačném případě se může pozice laserové čáry vychýlit, což způsobí poškození
laserového značkovače a zkrátí jeho životnost.
Laserový značkovač rozsvi te pouze během samotného řezání. Příliš dlouhé
svícení laserového značkovače může způsobit zkrácení jeho životnosti.
Použití ovladačů nebo nastavení, nebo provedení postupů jiných, než jsou
specifikovány zde, může způsobit vystavení nebezpečné radiaci.
53
POZNÁMKA
Řez prove te tak, že inkoustovou čáru překryjete laserovou čárou.
Když jsou inkoustová a laserová čáry překryty, síla světla se změní, čímž
se zajistí stabilní řezná operace, protože můžete snadno rozeznat shodu čar.
Tím se zajistí minimální chyby při řezání.
Při pracích venku nebo v blízkosti okna může být těžké sledovat laserovou
čáru vzhledem ke slunečnímu světlu. Za těchto okolnosti se přesuňte na místo,
které není na přímém slunci a operaci zopakujte.
Za kabel za hlavou motoru netahejte ani ho neohýbejte kolem prstu, dřeva
apod.; v opačném případě se kabel může vytáhnout a laserový značkovač
se nerozsvítí.
Pravidelně kontrolujte a přesvědčte se, že pozice laserové čáry je v pořádku.
Co se týče metody kontroly, na obrobek s výškou přibližně 20 mm a šířkou
150 mm si nakreslete inkoustovou čáru v pravém úhlu a zkontrolujte, zda
je laserová čára v linii s inkoustovou čárou [Odchylka mezi inkoustovou čárou
a laserovou čárou by měla být menší než šířka inkoustové čáry (0,5 mm)]
(Obr. 14).
10. Řezání
(1) Jak je zobrazeno na Obr. 15, šířka pilového kotouče je šířkou řezu. Proto
posuňte obrobek doprava (z pohledu obsluhy), když požadujete délku
nebo doleva, když požadujete délku
Při použití laserového značkovače zarovnejte laserovou čáru s levou stranou
pilového kotouče, a poté zarovnejte inkoustovou čáru s laserovou čárou.
(2) Po otočení vypínače a kontrole, zda se pilový kotouč otáčí maximální rychlostí,
stlačte pomalu rukoje dolů a přitom držte dole blokovací páčku a přibližte
pilový kotouč k materiálu, který se má řezat.
(3) Jakmile se pilový kotouč dostane do kontaktu s obrobkem, pozvolna stiskněte
rukoje dolů a začněte obrobek řezat.
(4) Po nařezání obrobku do požadované hloubky elektrický nástroj vypněte a
pilový kotouč nechejte úplně zastavit, než zvednete rukoje z obrobku, abyste
ji vrátili do úplně zatáhnuté polohy.
VÝSTRAHA
Maximální rozměry pro řezání jsou uvedeny v tabulce "ÚDAJE".
Zvýšený tlak na rukoje nezvýší rychlost řezání. Přílišný tlak naopak může
způsobit přetížení motoru a/nebo sníženou účinnost řezání.
Kdykoliv nástroj nepoužíváte, zkontrolujte, zda je spouštěcí spínač vypnutý
a zástrčka vytažena ze zásuvky.
Před zvednutím rukojeti od obrobku vždy nejprve vypněte napájení a pilový
kotouč nechejte úplně zastavit. Pokud rukoje zvednete, ještě když se pilový
kotouč stále otáčí, odřezaný kus se může zaseknout o pilový kotouč a jeho
úlomky se mohou nebezpečně rozptýlit.
Po ukončení každého řezu při hloubkovém řezání vypněte vypínač a zkontrolujte,
zda se pilový kotouč úplně zastavil. Poté zvedněte rukoje a dejte ji do úplně
zatáhnuté polohy.
Bu te si absolutně jisti, že odstraníte řezný materiál z vrchu otočného stolu
a až poté pokračujte dalším krokem.
11. Řezání úzkých obrobků (výstřižky)
Posuňte závěs dolů k držáku (A), potom utáhněte zajiš ovací knoflík proti
posunutí (Obr. 2). Při řezání obrobku snižujte rukoje . Použití výkonného
nástroje tímto způsobem dovoluje řezání obrobků až do 65 mm čtverečních.
12. Řezání velkých obrobků
Může nastat případ, kdy nelze provést celý řez v důsledku výšky obrobku.
V tom případě upevněte pomocnou desku pomocí 6 mm šroubů s plochou
zápustnou hlavou, 6 mm matek a 7 mm otvorů na povrchu stavítka (dva
otvory na každé straně). (Obr. 16)
Pro tlouš ku pomocné desky viz "SPECIFIKACE".
13. Řezání širokých obrobků (posuvné řezání)
Uvolněte zajiš ovací knoflík posuvu (Obr. 2); uchopte rukoje a posunujte
pilový kotouč směrem dopředu. Potom zatlačte rukoje dolů a při řezání
obrobku posunujte pilový kotouč. Toto umožňuje řezání obrobků až do šířky
312 mm.
UPOZORNĚNÍ
Během řezání nikdy nepokládejte ruku na boční rukoje , nebo řezný kotouč
se k boční rukojeti přiblíží, když se sníží hlava motoru.
,
.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse