Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 83

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

OCTOPOÜHO (PËc. 13)
ãaÁepÌoe ËÁÎyäeÌËe - Ìe cÏoÚpËÚe Ìa Îyä.
ãaÁepÌoe ËÁÎyäeÌËe Ìa paÄoäeÏ cÚoÎe. He cÏoÚpËÚe Ìa Îyä.
EcÎË ÎaÁepÌêÈ Îyä ÔoÔaÀeÚ ÔpÓÏo Ç BaåË ÖÎaÁa, oÌ ÏoÊeÚ ÔoÇpeÀËÚë
Ëx.
He paÁÄËpaÈÚe eÖo.
He ÔoÀÇepÖaÈÚe ÎaÁepÌêÈ yÍaÁaÚeÎë (ÖÎaÇÌêÈ ÍopÔyc ycÚpoÈcÚÇa) cËÎëÌêÏ
yÀapaÏ; Ç ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae, ÔoÎoÊeÌËe ÎËÌËË ÎaÁepa ÏoÊeÚ cÏecÚËÚëcÓ
Ç peÁyÎëÚaÚe ÔoÇpeÊÀeÌËÓ ÎaÁepÌoÖo yÍaÁaÚeÎÓ, a ÚaÍÊe coÍpaÚËÚcÓ
cpoÍ eÖo cÎyÊÄê.
BÍÎïäaÈÚe ÎaÁepÌêÈ yÍaÁaÚeÎë ÚoÎëÍo Ço ÇpeÏÓ oÔepaáËË peÁaÌËÓ.
ÑÎËÚeÎëÌaÓ paÄoÚa ÎaÁepÌoÖo yÍaÁaÚeÎÓ ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í coÍpaçeÌËï
cpoÍa eÖo cÎyÊÄê.
àcÔoÎëÁoÇaÌËe opÖaÌoÇ yÔpaÇÎeÌËÓ ËÎË peÖyÎËpoÇoÍ ËÎË xapaÍÚepËcÚËÍ
ÔpoáeÀyp, oÚÎËäÌêx oÚ oÔËcaÌÌêx Ç íÚoÏ ÀoÍyÏeÌÚe, ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË
Í ÇoÁÀeÈcÚÇËï Ìa Bac oÔacÌoÖo ËÁÎyäeÌËÓ.
èPàMEóAHàE
BêÔoÎÌÓÈÚe peÁaÌËe ÔpË coÇÏeçeÌËË äepÌËÎëÌoÈ ÏeÚÍË c ÎËÌËeÈ ÎaÁepa.
èpË coÇÏeçeÌËË äepÌËÎëÌoÈ ÏeÚÍË Ë ÎËÌËË ÎaÁepa, cËÎa Ë cÎaÄocÚë
cÇeÚa ÄyÀeÚ ËÁÏeÌÓÚëcÓ, äÚo Ç peÁyÎëÚaÚe ÀacÚ cÚaÄËÎëÌyï oÔepaáËï
peÁaÌËÓ, ÚaÍ ÍaÍ Bê ÎeÖÍo cÏoÊeÚe pacÔoÁÌaÚë cooÚÇeÚcÚÇËe ÏaÚÍË. ùÚo
oÄecÔeäËÇaeÚ ÏËÌËÏaÎëÌêe oåËÄÍË peÁaÌËÓ.
Bo ÇpeÏÓ íÍcÔÎyaÚaáËË ÇÌe ÔoÏeçeÌËÈ ËÎË oÍoÎo oÍÌa, ÏoÊeÚ oÍaÁaÚëcÓ
cÎoÊÌêÏ cÎeÀËÚë Áa ÎËÌËeÈ ÎaÁepa ËÁ-Áa coÎÌeäÌoÖo cÇeÚa. èpË ÚaÍËx
oÄcÚoÓÚeÎëcÚÇax, ÔepeÈÀËÚe Ç ÏecÚo, ÍoÚopoe Ìe ÌaxoÀËÚcÓ ÔoÀ
ÇoÁÀeÈcÚÇËeÏ ÔpÓÏêx coÎÌeäÌêx ÎyäeÈ Ë ÔpoÀoÎÊËÚe íÍcÔÎyaÚaáËï.
He ÚÓÌËÚe Áa ÔpoÇoÀ ÔoÁaÀË paÄoäeÈ ÖoÎoÇÍË Ë Ìe oÄopaäËÇaÈÚe eÖo
ÇoÍpyÖ BaåeÖo ÔaÎëáa, ÀepeÇÓÌÌoÈ ÀeÚaÎË Ë Ú.Ô.; Ç ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae
ÔpoÇoÀ ÏoÊeÚ oÚopÇaÚëcÓ Ë ÎaÁepÌêÈ yÍaÁaÚeÎë ÏoÊeÚ Ìe ÖopeÚë.
èepËoÀËäecÍË ÔpoÇepÓÈÚe Ë yÄeÊÀaÈÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÎËÌËÓ ÎaÁepa
ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÌyÊÌoÏ ÔoÎoÊeÌËË. B ÍaäecÚÇe ÏeÚoÀa ÔpoÇepÍË, ÌaÌecËÚe
ÔpÓÏyï äepÌËÎëÌyï ÏeÚÍy Ìa ÁaÖoÚoÇÍe, ÇêcoÚoÈ oÍoÎo 20 ÏÏ Ë åËpËÌoÈ
150 ÏÏ, Ë ÔpoÇepëÚe, äÚo ÎËÌËÓ ÎaÁepa coÇÔaÀaeÚ c äepÌËÎëÌoÈ ÏeÚÍoÈ
[OÚÍÎoÌeÌËe ÏeÊÀy äepÌËÎëÌoÈ ÏeÚÍoÈ Ë ÎËÌËeÈ ÎaÁepa ÀoÎÊÌo ÄêÚë
ÏeÌëåe, äeÏ åËpËÌa äepÌËÎëÌoÈ ÏeÚÍË (0,5 ÏÏ)] (PËc. 14).
10. OÔepaáËÓ peÁaÌËÓ
KaÍ ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 15, åËpËÌa ÔoÎoÚÌa ÔËÎê ÓÇÎÓeÚcÓ åËpËÌoÈ
paÁpeÁa. èoíÚoÏy, ÔepeÀÇËÌëÚe ÁaÖoÚoÇÍy ÇÔpaÇo (ecÎË cÏoÚpeÚë ËÁ
ÔoÁËáËË oÔepaÚopa), ecÎË ÌeoÄxoÀËÏo oÄecÔeäËÚë ÀÎËÌy
ecÎË ÌeoÄxoÀËÏo oÄecÔeäËÚë ÀÎËÌy
èpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÎaÁepÌoÖo yÍaÁaÚeÎÓ, coÇÏecÚËÚe ÎËÌËï ÎaÁepa c
ÎeÇoÈ cÚopoÌoÈ ÔoÎoÚÌa ÔËÎê, Ë ÁaÚeÏ coÇÏecÚËÚe äepÌËÎëÌyï ÏeÚÍy
c ÎËÌËeÈ ÎaÁepa.
(2) èocÎe ÇÍÎïäeÌËÓ ÔepeÍÎïäaÚeÎÓ Ë ÀocÚËÊeÌËÓ ÏaÍcËÏaÎëÌoÈ cÍopocÚË
ÇpaçeÌËÓ ÔoÎoÚÌa ÏeÀÎeÌÌo ÌaÊÏËÚe Ìa pyäÍy, yÀepÊËÇaÓ Ç ÌaÊaÚoÏ
ÔoÎoÊeÌËË ÄÎoÍËpoÇoäÌêÈ pêäaÖ, Ë ÔoÀÇeÀËÚe ÔoÎoÚÌo Í ÏaÚepËaÎy,
ÔoÀÎeÊaçeÏy pacÔËÎy.
(3) KoÖÀa ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ÍocÌeÚcÓ ÁaÖoÚoÇÍË, ÔocÚeÔeÌÌo oÔycÍaÈÚe pyÍoÓÚÍy,
ÇpeÁaÓcë Ç ÁaÖoÚoÇÍy.
(4) èocÎe peÁaÌËÓ ÁaÖoÚoÇÍË Ìa ÌyÊÌyï ÖÎyÄËÌy, ÇêÍÎïäËÚe ÀÇËÖaÚeÎë Ç
ÔoÎoÊeÌËe OFF (BõKã), Ë ÀaÈÚe ÔoÎoÚÌy ÔËÎê ÔoÎÌocÚëï ocÚaÌoÇËÚcÓ
ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÔoÀÌÓÚë pyÍoÓÚÍy c ÁaÖoÚoÇÍË ÀÎÓ ÇoÁÇpaÚa Ç ÔoÎÌocÚëï
oÚÇeÀeÌÌoe ÔoÎoÊeÌËe.
OCTOPOÜHO
óÚoÄê yÁÌaÚë ÏaÍcËÏaÎëÌêe paÁÏepê peÁaÌËÓ, oÄpaÚËÚecë Í ÚaÄÎËáe
"TEXHàóECKàE XAPAKTEPàCTàKà".
ìcËÎeÌÌoe ÀaÇÎeÌËe Ìa pyÍoÓÚÍy Ìe yÇeÎËäËÇaeÚ cÍopocÚë peÁaÌËÓ.
HaoÄopoÚ, cÎËåÍoÏ ÄoÎëåoe ÀaÇÎeÌËe ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔepeÖpyÁÍe
ÏoÚopa Ë/ËÎË cÌËÊeÌËï íÙÙeÍÚËÇÌocÚË peÁaÌËÓ.
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÔycÍoÇoÈ ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÇêÍÎïäeÌ Ç ÔoÎoÊeÌËe OFF
(BõKã) Ë åÌyp ÔËÚaÌËÓ ÇêÌyÚ ËÁ poÁeÚÍË ÇcÓÍËÈ paÁ, ÍoÖÀa ËÌcÚpyÏeÌÚ
Ìe ËcÔoÎëÁyeÚcÓ.
BceÖÀa ÇêÍÎïäaÈÚe ÔËÚaÌËe Ë ÀaÇaÈÚe ÔoÎoÚÌy ÔËÎê ÔoÎÌocÚëï
ocÚaÌoÇËÚëcÓ ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÔoÀÌËÏaÚë pyÍoÓÚÍy c ÁaÖoÚoÇÍË. EcÎË
ÔoÀÌÓÚë pyÍoÓÚÍy Ç Úo ÇpeÏÓ, ÍaÍ ÔoÎoÚÌo ÔËÎê Çce eçe ÇpaçaeÚcÓ,
oÚpeÁaÌÌaÓ äacÚë ÏoÊeÚ ÄêÚë ÁaÊaÚa ÔoÎoÚÌoÏ ÔËÎê, äÚo ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË
Í oÔacÌoÏy paÁÄpacêÇaÌËï ÙpaÖÏeÌÚoÇ.
, ËÎË ÇÎeÇo,
.
KaÊÀêÈ paÁ, ÍaÍ ÁaÍoÌäeÌa oÀÌa äacÚë oÔepaáËË ÖÎyÄoÍoÖo peÁaÌËÓ,
ÇêÍÎïäaÈÚe ÔepeÍÎïäaÚeÎë Ë ÔpoÇepÓÈÚe, äÚo ÔoÎoÚÌo ÔËÎê
ocÚaÌoÇËÎocë. ÂaÚeÏ ÔoÀÌËÏaÈÚe pyÍoÓÚÍy, Ë ÇoÁÇpaçaÈÚe ee Ç ÔoÎÌocÚëï
oÚÇeÀeÌÌoe ÔoÎoÊeÌËe.
ÅyÀëÚe ÔoÎÌocÚëï yÇepeÌÌêÏ Ç ÚoÏ, äÚo Bê yÀaÎËÎË oÚpeÁaÌÌêÈ ÏaÚepËaÎ
c Çepxa ÔoÇopoÚÌoÖo cÚoÎa, Ë ÁaÚeÏ ÔpocÎeÀyÈÚe Í cÎeÀyïçeÏy åaÖy.
11. PacÔËÎ yÁÍËx ÁaÖoÚoÇoÍ (BêpyÄÌoÈ pacÍpoÈ)
OÔycÚËÚe ÔeÚÎï ÇÌËÁ Í ÙËÍcaÚopy (A), ÁaÚÓÌËÚe pyÍoÓÚÍy ÙËÍcËpoÇaÌËÓ
cÍoÎëÊeÌËÓ (PËc. 2). OÔycÚËÚe pyÍoÓÚÍy ÀÎÓ pacÔËÎa ÁaÖoÚoÇÍË. TaÍoÈ
cÔocoÄ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ËÌcÚpyÏeÌÚa ÔoÁÇoÎËÚ oÄpaÄaÚêÇaÚë ÁaÖoÚoÇÍË Ào
65 ÏÏ.
12. PacÔËÎ ÁaÖoÚoÇoÍ ÄoÎëåoÖo paÁÏepa
B ÌeÍoÚopêx cÎyäaÓx ÔoÎÌêÈ pacÔËÎ Ìe ÏoÊeÚ ÄêÚë ÇêÔoÎÌeÌ ËÁ-Áa
ÇêcoÚê ÁaÖoÚoÇÍË. B ÀaÌÌoÏ cÎyäae ÔpËÍpeÔËÚe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÔyÎëÚ
Í 7 ÏÏ oÚÇepcÚËÓÏ Ìa ÔoÇepxÌocÚË ÌaÔpaÇÎÓïçeÈ ÎËÌeÈÍË, ËcÔoÎëÁyÓ
6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêe ÇËÌÚê c ÔÎocÍoÈ ÖoÎoÇÍoÈ Ë 6-ÏËÎÎËÏeÚpoÇêe ÖaÈÍË
(ÀÇa oÚÇepcÚËÓ c ÍaÊÀoÈ cÚopoÌê). (PËc. 16)
OÄpaÚËÚecë Í paÁÀeÎy "TEXHàóECKàE XAPAKTEPàCTàKà" oÚÌocËÚeÎëÌo
ÚoÎçËÌê ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÔyÎëÚa.
13. PacÔËÎ åËpoÍËx ÁaÖoÚoÇoÍ (HaÍÎoÌÌêÈ pacÔËÎ)
OÚÔycÚËÚe ÙËÍcaÚop ÍapeÚÍË (PËc. 2), ÇoÁëÏËÚecë Áa pyäÍy Ë ÔpoÇeÀËÚe
ÔoÎoÚÌo ÇÔepeÀ.
èoÚoÏ ÌaÊÏËÚe Ìa pyÍoÓÚÍy Ë oÚÇeÀËÚe ÔoÎoÚÌo ÌaÁaÀ ÀÎÓ ÔopeÁa
ÁaÖoÚoÇÍË. ùÚo yÔpoçaeÚ paÁpeÁ ÁaÖoÚoÇoÍ åËpËÌoÈ Ào 312 ÏÏ.
èPEÑìèPEÜÑEHàE
He ÍÎaÀËÚe pyÍy Ìa ÄoÍoÇyï pyÍoÓÚÍy Ço ÇpeÏÓ pacÔËÎa, ÔocÍoÎëÍy
ÔËÎëÌoe ÔoÎoÚÌo ÔpoxoÀËÚ ÄÎËÁÍo Í ÄoÍoÇoÈ pyÍoÓÚÍe, ÍoÖÀa oÔyçeÌa
ÖoÎoÇÍa ÏoÚopa.
14. èpoáecc peÁaÌËÓ ÔpË ÔoÇopoÚe
(1) OcÎaÄëÚe ÄoÍoÇyï pyÍoÓÚÍy Ë ÔoÚÓÌËÚe pêäaÖ Ào yÖÎoÇêx cÚyÔopoÇ.
ÂaÚeÏ oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÇopoÚÌêÈ cÚoÎ ÚaÍ, äÚoÄê ËÌÀËÍaÚop ÔopaÇÌÓÎcÓ
c ÊeÎaeÏêÏ ÁÌaäeÌËeÏ Ìa åÍaÎe peÁaÌËÓ ÔpË ÔoÇopoÚe (PËc. 17).
(2) CÌoÇa ÁaÚÓÌËÚe ÄoÍoÇêe pyÍoÓÚÍË Ç ÊeÎaeÏoÏ ÔoÎoÊeÌËË.
(3) òÍaÎa yca ÔoÍaÁêÇaeÚ ÍaÍ yÖoÎ ÔopeÁa Ìa åÍaÎe yÖÎa Ë oÚÍÎoÌeÌËe Ìa
ÖpaÌyÎoÏeÚpËäecÍoÈ åÍaÎe.
(4) OÚÍÎoÌeÌËe, ÓÇÎÓïçeecÓ cooÚÌoåeÌËeÏ ÇêcoÚê Ào ocÌoÇê ÚpeyÖoÎëÌoÖo
ceäeÌËÓ, ÍoÚopoe ÔoÀÎeÊËÚ yÀaÎeÌËï, ÏoÊÌo ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÔpË ÊeÎaÌËË
ÀÎÓ ÌacÚpoÈÍË åÍaÎê yca ÇÏecÚo yÖÎa ÔopeÁa
(5) èoíÚoÏy, äÚoÄê paÁpeÁaÚë ÁaÖoÚoÇÍy Ç cooÚÌoåeÌËË 2/10, ycÚaÌoÇËÚe
ËÌÀËÍaÚop Ç ÌeoÄxoÀËÏoe ÔoÎoÊeÌËe.
èPàMEóAHàE
èpËÌyÀËÚeÎëÌêe ocÚaÌoÇÍË ÔpeÀycÏoÚpeÌê ÔpË ÔoÇopoÚe ÇÔpaÇo Ë ÇÎeÇo
oÚ áeÌÚpaÎëÌoÖo ÁÌaäeÌËÓ 0°, Ìa ÁÌaäeÌËÓx 15°, 22,5°, 31,6° Ë 45°.
èpoÇepëÚe, äÚo åÍaÎa peÁaÌËÓ ÔpË ÔoÇopoÚe Ë yÍaÁaÚeÎë ËÌÀËÍaÚopa
ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ ÇêpoÇÌeÌê.
ùÍcÔÎyaÚaáËÓ ÔËÎê c ÌeÇêpoÇÌeÌÌêÏË åÍaÎoÈ peÁaÌËÓ ÔpË ÔoÇopoÚe
Ë ËÌÀËÍaÚopoÏ, ËÎË c ÄoÍoÇoÈ pyÍoÓÚÍoÈ, Ìe ÁaÚÓÌyÚoÈ ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ,
ÔpËÇeÀeÚ Í ÌËÁÍoÈ ÚoäÌocÚË peÁaÌËÓ.
15. èpoáecc peÁaÌËÓ ÔpË ÌaÍÎoÌe (PËc.18)
BHàMAHàE
ìÄeÀËÚecë, äÚo ÁaÊËÏÌêÈ pêäaÖ ÌaÀeÊÌo ÁaÍpeÔÎeÌ ÔpË ÌaÍÎoÌe.
ùÚo ÌeoÄxoÀËÏo ÇêÔoÎÌÓÚë, ecÎË ÀÎËÌa oÚpeÁaeÏoÈ äacÚË ÁaÖoÚoÇÍË
ÔpeÇêåaeÚ 25 ÏÏ. àÌoÖÀa pacÔËÎ ÇêÔoÎÌËÚë ÌeÇoÁÏoÊÌo, ÔocÍoÎëÍy
ÔoÎoÚÌo ÍocÌeÚcÓ ÇÌyÚpeÌÌeÈ ÔoÇepxÌocÚË ÌËÊÌeÖo ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo
ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ.
(1) OÚÔycÚËÚe ÁaÊËÏÌêÈ pêäaÖ Ë ÌaÍÎoÌËÚe ÔoÎoÚÌo ÇÎeÇo ËÎË ÇÔpaÇo. èpË
ÌaÍÎoÌeÌËË ÏoÚopÌoÈ ÖoÎoÇÍË ÇÔpaÇo ÔoÚÓÌËÚe ycÚaÌoÇoäÌêÈ åÚËÙÚ
ÌaÁaÀ.
èPàMEóAHàE
OcÎaÄëÚe ÁaÊËÏÌoÈ pêäaÖ, ÌaÍÎoÌËÚe ÖÎaÇÌoe ycÚpoÈcÚÇo ÇÎeÇo Ë
ÔoÚÓÌËÚe ycÚaÌoÇoäÌêÈ åÚËÙÚ ÀÎÓ pacÔËÎa ÔoÀ yÖÎoÏ Ç 48°.
OcÎaÄëÚe ÁaÊËÏÌoÈ pêäaÖ Ë ÔocÚeÔeÌÌo ÌaÍÎoÌÓÈÚe ÇÎeÇo, oÀÌoÇpeÏeÌÌo
ÇÀaÇÎËÇaÓ ycÚaÌoÇoäÌêÈ åÚËÙÚ Ç ÖÎaÇÌoe ycÚpoÈcÚÇo. èpË íÚoÏ
ÙËÍcËpyïçËÈ åÚËÙÚ ÇoÈÀÕÚ Ìa oÀËÌ åaÖ Ë ÇcÚaÌeÚ Ç 30-ÖpaÀycÌêÈ
ÎeÇêÈ ÌaÍÎoÌ Ë 33.9°ÖpaÀycÌêe ÎeÇêe ycÚaÌoÇoäÌêe ÔaÁê.
PyccÍËÈ
82

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse