Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 36

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

∂ÏÏËÓÈο
3.
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· Î·Ú‚Ô˘Ó¿ÎÈ· (EÈÎ. 29).
T µ τέρ ρησιµ π ιεί καρ υνάκια τα π ία είναι αναλώσιµα µέρη.
Eπειδή ένα υπερ λικά θαρµέν καρ υνάκι µπ ρεί να πρ καλέσει
πρ ληµα στ µ τέρ αντικαταστήστε τ καρ υνάκι µε καιν ύργι τ
π ί έ ει τ ν ίδι Aριθµ άνθρακα π υ αίνεται στην εικ να ταν
θαρεί ή ταν τάσει στ
ρι
τα καρ υνάκια καθαρά και ε ασ αλίστε τι λισθαίν υν ελεύθερα
ανάµεσα στις θήκες.
4.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ú‚Ô˘Ó·ÎÈÒÓ
Απ συνδέστε τα καλύµµατα των καρ υνακιών µε ένα κατσα ίδι
εγκ πτώµενης κε αλής. Τα καρ υνάκια µπ ρ ύν µετά να α αιρεθ ύν
εύκ λα.
5.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú
Η περιέλι η της µ νάδα τ υ µ τέρ είναι η καρδιά τ υ ηλεκτρικ ύ
εργαλεί υ. ∆ώστε µεγάλη πρ σ ή για να σιγ υρευτείτε τι η περιέλι η
δεν θα πάθει ηµιά και / ή θα ρε θεί µε λάδι ή νερ .
6.
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Πριν απ κάθε ρήση τ υ εργαλεί υ, να ελέγ ετε τ ν κάτω πρ υλακτήρα
(∂ÈÎ. 5) ώστε να ε αιώνεστε τι είναι σε καλή κατάσταση και κινείται µαλά.
Μη ρησιµ π ιήσετε π τέ τ εργαλεί
λειτ υργεί σωστά και δεν είναι σε καλή µη ανική κατάσταση.
7.
∞Ôı‹Î¢ÛË
Μετά την λ κλήρωση της ρήσης τ υ εργαλεί υ, ε αιωθείτε τι έ υν
γίνει τα παρακάτω:
(1)
διακ πτης ενεργ π ίησης είναι στη θέση OFF,
(2) Τ
ις έ ει γει απ την πρί α, ταν δεν ρησιµ π ιείτε τ εργαλεί ,
να τ απ θηκεύετε σε ηρ
8.
§›·ÓÛË
Λιπάνετε τις παρακάτω λισθαίν υσες επι άνειες µια
να κρατήσετε τ ηλεκτρικ εργαλεί σε καλή λειτ υργική κατάσταση
για µακρ
ρ νικ διάστηµα.
Η ρήση µη ανικ ύ λαδι ύ συστήνεται.
Σηµεία παρ ής λαδι ύ:
*
Περιστρ ικ τµήµα τ υ µεντεσέ
*
Περιστρ ικ τµήµα τ υ στηρίγµατ ς (Α)
*
Τµήµα περιστρ ής συγκρ τήµατ ς µε µέγγενη
9.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
Περι δικά α αιρείτε τα έσµατα και τα άλλα ά ρηστα υλικά απ την
επι άνεια τ υ ηλεκτρικ ύ εργαλεί υ µε ένα υγρ πανί µε σαπ ύνι. Για
απ υγή δυσλειτ υργίας τ υ µ τέρ, πρ στατεύστε τ απ την επα ή
µε λάδι ή νερ .
(Μ ν στ µ ντέλ C8FSHE)
Αν η γραµµή λέι ερ δεν είναι ρατή ε αιτίας των εσµάτων και τω
παρ µ ιων υλικών π υ έ υν πρ σκ λληθεί στ παράθυρ της µ νάδας
εκπ µπής ωτ ς της σήµανσης λέι ερ, σκ υπίστε και καθαρίστε τ
παράθυρ µε στεγν πανί ή µε µαλακ πανί π υ έ ει υγρανθεί µε
σαπ υν νερ , κλπ.
10. §›ÛÙ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
¶ƒ√™√Ã∏
Η Επισκευή, τρ π π ίηση και έλεγ ς των Ηλεκτρικών Εργαλείων της
Hitachi πρέπει να γίνεται απ ένα Ε υσι δ τηµέν Κέντρ Σέρ ις της
Hitachi.
Ειδικά για τη συσκευή λέι ερ, τ σέρ ις της πρέπει να γίνεται απ ένα
ε υσι δ τηµέν αντιπρ σωπ τ υ κατασκευαστή τ υ λέι ερ.
Πάντ τε να αναθέτετε την επισκευή της συσκευής λέι ερ στ
Ε υσι δ τηµέν Κέντρ Σέρ ις της Hitachi.
Αυτή η Λίστα των Ε αρτηµάτων θα είναι ρήσιµη αν δ θεί µε τ εργαλεί
Hitachi στ Ε υσι δ τηµέν Κέντρ Σέρ ις της Hitachi κατά την επισκευή
ή την συντήρηση.
Κατά την ρήση και την συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων, ι
καν νισµ ί ασ αλείας και ι καν νες π υ υπάρ υν σε κάθε ώρα
πρέπει να τηρ ύνται.
35
θ ράς. Eπιπρ σθετα, πάντ τε κρατάτε
ταν κάτω πρ υλακτήρας δεν
ώρ µακριά απ παιδιά.
ρά τ µήνα για
∆ƒ√¶√¶√π∏™∂π™
Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία της Hitachi ελτιών νται συνε ώς και
τρ π π ι ύνται για να ενσωµατώσ υν τα τελευταία τε ν λ γικά
επιτεύγµατα.
Ανάλ γα, κάπ ια σηµεία µπ ρ ύν να αλλά υν ωρίς πρ ειδ π ίηση.
∂°°À∏™∏
Εγγυώµαστε τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύµ ωνα µε τη ν µ θεσία και
τ υς καν νισµ ύς ανά ώρα. Η παρ ύσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα
ή ηµιές λ γω κακής ρήσης, κακ π ίησης ή υσι λ γικής θ ράς. Σε
περίπτωση παραπ νων παρακαλ ύµε απ στείλετε τ Power Tool ωρίς να τ
απ συναρµ λ γήσετε µα ί µε τ ΠΙΣΤ Π ΙΗΤΙΚ ΕΓΓΥΗΣΗΣ τ
ρίσκεται στ τέλ ς των δηγιών αυτών, σε Ε υσι δ τηµέν Κέντρ
Επισκευής της Hitachi.
™∏ª∂πø™∏
Ε αιτίας τ υ συνε ι µεν υ πρ γράµµατ ς έρευνας και ανάπτυ ης της HITACHI
τα τε νικά αρακτηριστικά π υ ανα έρ νται στ παρ ν υπ κεινται σε αλλαγή
ωρίς πρ ειδ π ίηση.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙËÓ ‰fiÓËÛË
ι µετρηµένες τιµές καθ ρίστηκαν σύµ ωνα µε τ ΕΝ61029.
Ένα τυπικ επίπεδ η ητικής πίεσης Α: 90 dB (A)
Ένα τυπικ επίπεδ η ητικής ισ ύ ς Α: 103 dB (A)
Φ ράτε πρ στατευτικά αυτιών.
Mια τυπική τιµή ρί ας µέσης τετραγωνικής επιτά υνσης δεν πρέπει να επερνά
2
2,5 m/s
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË 230 V~
Τ άν ιγµα και τ κλείσιµ των ηλεκτρικών συσκευών πρ καλεί αυ µείωση
της τάσης.
Η λειτ υργία αυτ ύ τ υ ηλεκτρικ ύ εργαλεί υ κάτω απ δυσµενείς συνθήκες
παρ ής ρεύµατ ς µπ ρεί να έ ει δυσµενή απ τελέσµατα στην λειτ υργία
άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
Με αντίσταση ρεύµατ ς ίση ή µικρ τερη των 0,29 Ohms συνήθως δεν θα
υπάρ υν αρνητικά απ τελέσµατα.
Συνήθως, η µέγιστη επιτρεπτή αντίσταση ρεύµατ ς δεν θα επεραστεί ταν
κλάδ ς της παρ ής ρεύµατ ς τρ
ικαν τητα υπ στήρι ης 25 ampere ή υψηλ τερη.
Σε περίπτωση διακ πής ρεύµατ ς, ή ταν γει έ ω απ την πρί α τ καλώδι
ρεύµατ ς, αµέσως στρέψετε τ διακ πτη στην θέση OFF. Αυτ απ τρέπει
την µη ελεγ µενη επανεκκίνηση.
π ί
δ τείται απ ένα κ υτί σύνδεσης µε

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse