Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 57

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Při obsluze a údržbě elektrických zařízení musí být dodržovány bezpečnostní
předpisy a normy platné v každé zemi, kde je výrobek používán.
MODIFIKACE
Výrobky firmy Hitachi jsou neustále zdokonalovány a modifikovány tak, aby
se zavedly nejposlednější výsledky výzkumu a vývoje.
Následně, některé díly mohou být změněny bez předešlého oznámení.
ZÁRUKA
Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/místně platné předpisy.
Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného
použití, hrubého zacházení nebo normálního opotřebení. V případě reklamace
zašlete prosím elektrické nářadí v nerozebraném stavu společně se ZÁRUČNÍM
LISTEM připojeným na konci těchto pokynů pro obsluhu do autorizovaného servisního
střediska firmy Hitachi.
POZNÁMKA
Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového programu HITACHI mohou
zde uvedené parametry podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Informace o hluku a vibracích
Měřené hodnoty byly určeny podle EN61029.
Typická vážená úroveň hladiny akustického tlaku: 90 dB (A)
Typická vážená úroveň hladiny akustické energie: 103 dB (A)
Použijte ochranu sluchu.
Typická vážená hodnota druhé odmocniny čtverce zrychlení nepřekročí 2,5 m/s
Informace o systému elektrického napájení jsou k použití pro elektrické
nástroje s jmenovitým napětím 230 V~
Zapínání a vypínání elektrických nástrojů způsobuje kolísání napětí.
Provoz tohoto elektrického nástroje za nevhodných podmínek elektrického napájení
může mít negativní vliv na provoz jiných elektrických zařízení.
S impedancí napájení rovnou nebo nižší než 0,29 Ohm pravděpodobně nebudou
žádné negativní vlivy.
Maximální povolená impedance elektrické sítě obvykle nebude překročena, když
větev napájení je napájena z odbočky s provozní kapacitou 25 ampérů nebo více.
V případě výpadku proudu nebo když je vytažena zástrčka, spínač dejte okamžitě
do vypnuté polohy. Zabráníte tím nechtěnému spuštění.
2
.
Čeština
56

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse