Standardní Příslušenství; Před Použitím - Hitachi CR 13V Handling Instructions Manual

Infocus saw user manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PARAMETRY
Napětí (podle oblastí)*
Vstupní příkon
Kapacita
Rychlost bez zatížení
Zdvih
Váha (bez napájecího kabelu)
* Zkontrolujte, prosíme, štítek na výrobku. Štítek podléhá změnám v závislosti na oblastech použití.
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(1) List (č. 103) ................................................................. 1
(2) Skříň ............................................................................. 1
(3) Klíč na vnitřní šestihrany ........................................... 1
Standardní příslušenství podléhá změnám bez upozornění.
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(prodává se zvláš )
(1) List č. 1
(2) List č. 2
(3) List č. 3
(4) List č. 4
(5) List č. 5
(6) List č. 8
(7) List č. 9
(8) List č. 95
(9) List č. 96
(10) List č. 101
(11) List č. 102
(1) – (9) : Listy HCS (HCS : rychlořezná uhlíková ocel)
(10) – (20) : DVOJKOVOVÉ listy
Použití listů je uvedeno v tabulce 1, 2 a 3.
Volitelné příslušenství podléhá změnám bez předchozího
oznámení.
POUŽITÍ
Řezání trubky a úhelníku.
Řezání různých dřevěných prken.
Řezání desek z měkké oceli, hliníku a mědi.
Řezání syntetických pryskyřic, jako je např. fenolová
pryskyřice a vinylchlorid.
Podrobnosti jsou uvedeny v oddílu s názvem „VOLBA
LISTŮ".
PŘED POUŽITÍM
1. Zdroj napětí
Ujistěte se, že používaný zdroj napětí splňuje požadavky
specifikované na štítku výrobku.
2. Spínač
Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto. Pokud je
zástrčka zasunuta v zásuvce elektrického proudu a
spínač je v poloze „ON", nástroj začne okamž itě
pracovat, a to může způsobit vážný úraz.
(12) List č. 103
(13) List č. 104
(14) List č. 105
(15) List č. 106
(16) List č. 107
(17) List č. 108
(18) List č. 121
(19) List č. 131
(20) List č. 132
(21) Vedení odřezání pro trubku
(110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V)
1010 W*
Trubka z měkké oceli:
Trubka z vinylchloridu:
Dřevo:
Deska z měkké oceli:
0 – 2800min
29 mm
3,3 kg
3. Prodlužovací kabel
Pokud je pracoviště vzdáleno od zdroje, použijte
prodlužovací kabel o správné tlouš ce a kapacitě. Je
třeba, aby prodlužovací kabel byl co nejkratší.
4. Montáž listu
Toto zařízení má výměnný mechanizmus, který
umožňuje montáž a výměnu pilových listů bez použití
klíče nebo jiného nářadí.
(1) Několikrát zapněte a vypněte vypínač, aby páka mohla
zcela vyskočit z předního krytu. Poté vypněte vypínač
a odpojte přívodní kabel (Obr. 1).
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že vypínač je vypnutý a přívodní kabel je
odpojený, aby se zabránilo jakémukoli úrazu.
(2) Zatlačte páku ve směru šipky na páce znázorněné na
obr. 2 (Obr. 2).
(3) Vložte pilový list do malé drážky na vrcholu plunžru
až na doraz a přitom zatlačte na páku. Tento list
můžete namontovat bu
(Obr. 3, obr. 4).
(4) Když uvolníte páku síla pružiny vrátí páku automaticky
do správné polohy (Obr. 5).
(5) Zatáhněte dvakrát nebo třikrát rukou zadní část pilového
listu a zkontrolujte, zda je list spolehlivě namontován.
Při zatažení listu zjistíte, že list je náležitým způsobem
namontován, když je při pohybu listu slyšitelné cvaknutí
a páka se mírně pohne (Obr. 6).
UPOZORNĚNÍ
Při zatažení pilového listu se ujistěte, že jej zatáhnete
za zadní část. Zatažení za jiné části listu může způsobit
zranění.
5. Demontáž listu
(1) Několikrát zapněte a vypněte vypínač, aby páka mohla
zcela vyskočit z předního krytu. Poté vypněte vypínač
a odpojte přívodní kabel (Obr. 1).
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že vypínač je vypnutý a přívodní kabel je
odpojený, aby se zabránilo jakémukoli úrazu.
(2) Po zatlačení páky ve směru šipky znázorněné na Obr.
2 otočte list tak, aby byl obrácen směrem dolů. List
by měl sám vypadnout. Pokud list nevypadne, vytáhněte
jej rukou.
UPOZORNĚNÍ
Nedotýkejte se nikdy listu bezprostředně po použití.
Kov je horký a může snadno dojít k popálení.
KDYŽ JE LIST ZLOMENÝ
I když je pilový list zlomený a zůstane uvnitř malé
drážky plunžru, měl by vypadnout, když zatlačíte páku
vnější průměr 130 mm
vnější průměr 130 mm
hloubka 300 mm
tlouš ka 19 mm
–1
směrem nahoru nebo dolů
Čeština
34

Advertisement

Table of Contents
loading