Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 29

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

°∂¡π∫∞ ª∂∆ƒ∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫∞∆∞ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! Κατά τη ρήση ηλεκτρικών εργαλείων, τα ασικά µέτρα
ασ αλείας πρέπει πάντ τε να ακ λ υθ ύνται για την ελάττωση τ υ κινδύν υ
της πυρκαγιάς, της ηλεκτρ πλη ίας και τ υ ατ µικ ύ τραυµατισµ ύ,
συµπεριλαµ αν µένων των παρακάτω.
∆ια άστε λες αυτές τις δηγίες πριν θέσετε σε λειτ υργία αυτ τ πρ ι ν και
υλά ετε αυτές τις δηγίες.
Για ασ αλείς λειτ υργίες:
1.
∆ιατηρήστε τ ν ώρ εργασίας καθαρ . ι ακατάστατ ι ώρ ι και
πάγκ ι εργασίας έ υν την τάση να πρ καλ ύν τραυµατισµ ύς.
2.
Λά ετε υπ ψην τ περι άλλ ν εργασίας. Μην εκθέσετε τα ηλεκτρικά
εργαλεία στη ρ ή. Μην ρησιµ π ιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία σε
ν τισµένες ή υγρές περι ές. Κρατήστε τ
ωτισµέν .
Μην ρησιµ π ιήσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε ώρ
κίνδυν ς ωτιάς ή έκρη ης.
3.
Φυλα τείτε ενάντια στην ηλεκτρ πλη ία. Απ ύγετε την σωµατική επα ή
µε γειωµένες επι άνειες (π. . σωλήνες, θερµάστρες, µαγειρικές
συσκευές, ψυγεία).
4.
Κρατήστε τα παιδιά και τ υς σωµατικά κατα ε ληµέν υς ανθρώπ υς
µακριά. Μην α ήνεται τ υς επισκέπτες να αγγί υν τ εργαλεί ή τ
καλώδι πρ έκτασης. λ ι ι επισκέπτες πρέπει να κρατι ύνται µακριά
απ τ
ώρ εργασίας.
5.
Απ θηκεύσετε τα εργαλεία π υ δεν ρίσκ νται σε λειτ υργία. ταν
δεν ρησιµ π ι ύνται τα εργαλεία πρέπει να απ θηκεύ νται σε ένα
ώρ π υ είναι στεγν ς, ρίσκεται σε µια ψηλή θέση ή είναι κλειδωµέν ς,
µακριά απ
την πρ σ αση των παιδιών και των σωµατικά
κατα ε ληµένων ανθρώπων.
6.
Μην ασκήσετε ία στ εργαλεί . Θα πραγµατ π ιήσει την εργασία
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασ άλεια στ ρυθµ για τ ν π ί
σ εδιάστηκε.
7.
ρησιµ π ιήστε τ κατάλληλ εργαλεί . Μην πρ σπαθήσετε ίαια µε
µικρά εργαλεία ή πρ σαρτήµατα να κάνετε τη δ υλειά εν ς εργαλεί υ
σ εδιαµέν για αριές δ υλειές. Μην ρησιµ π ιήσετε εργαλεία για
δ υλειές για τις π ίες δεν πρ ρί νται. Για παράδειγµα µην
ρησιµ π ιήσετε ένα δισκ πρί ν για να κ ψετε κλαδιά δέντρ υ ή
κ ύτσ υρα.
8.
Ντυθείτε κατάλληλα. Μην
µπ ρ ύν να πιαστ ύν στα µετακιν ύµενα µέρη. Λαστι ένια γάντια και
µη λισθηρά υπ δήµατα συνιστώνται ταν εργά εστε σε ε ωτερικ ύς
ώρ υς. Φ ρέστε ένα πρ στατευτικ κάλυµµα µαλλιών για να καλύψετε
τα µακριά µαλλιά.
9.
ρησιµ π ιήστε πρ στατευτικ µατιών. Επίσης ρησιµ π ιήσετε µάσκα
πρ σώπ υ ή σκ νης αν η εργασία της κ πής θα πρ καλέσει σκ νη.
10.
Συνδέστε ένα ε άρτηµα ε αγωγής σκ νης.
Η εργασία κ πής µε αυτ τ
να δηµι υργήσει υπερ λική π σ τητα σκ νης απ την πή ε αγωγής
στ σταθερ πρ υλακτήρα.
(Υλικ σκ νης: ύλ ή Αλ υµίνι )
Αν παρέ νται ε αρτήµατα για την σύνδεση των συσκευών ε αγωγής
και συλλ γής σκ νης σιγ υρευτείτε τι αυτά είναι συνδεδεµένα και
τι ρησιµ π ι ύνται κατάλληλα.
11.
Μην ρησιµ π ιήσετε ία στ καλώδι . Π τέ µη µετα έρετε τ εργαλεί
απ τ καλώδι ή τ τρα ή ετε απ τ µα για να τ απ συνδέσετε απ
την υπ δ ή. Κρατήστε τ καλώδι µακριά απ θερµ τητα, λάδι, και
κ τερές γωνίες.
12.
Σιγ υρεύετε τ αντικείµεν εργασίας σας. ρησιµ π ιήστε σ ικτήρες
ή µια µέγγενη για τ κράτηµα τ υ αντικειµέν υ εργασίας. Είναι πι
ασ αλές απ τ να ρησιµ π ιείτε τ
τα δυ
έρια για να λειτ υργήσετε τ εργαλεί .
13.
Μην πρ εκτείνεστε. ∆ιατηρήστε πάντ τε τ κατάλληλ πάτηµα και
ισ ρρ πία.
14.
Συντηρείτε τα εργαλεία µε πρ σ ή. ∆ιατηρείτε τα εργαλεία π υ κ
αι µηρά και καθαρά για καλύτερη και ασ αλέστερη απ δ ση.
Ακ λ υθήστε τις δηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή ε αρτηµάτων.
Ελέγ ετε τα καλώδια των εργαλείων περι δικά και αν έ υν πάθει
ηµιά, επισκευάστε τα σε ένα ε υσι δ τηµέν κέντρ επισκευής.
Ελέγ ετε τα καλώδια περι δικά και αντικαταστήστε τα αν έ υν πάθει
ηµιά. Κρατήστε τις λα ές στεγνές, καθαρές, ωρίς να έ υν λάδι και
γράσ .
15.
Απ συνδέστε τα εργαλεία. ταν δεν ρησιµ π ι ύνται, πριν απ τ
σέρ ις και κατά την αλλαγή ε αρτηµάτων πως λεπίδες, ακίδες, και
κ τες.
ώρ εργασίας καλά
π υ υπάρ ει
ράτε αρδιά ρ ύ α ή κ σµήµατα, αυτά
αλτσ κ πτη Radial λ
τ µής µπ ρεί
έρι σας και ελευθερώνει και
16.
Α αιρέστε τα κλειδιά ρυθµι µεν υ αν ίγµατ ς και τα απλά κλειδιά.
Έ ετε την συνήθεια να ελέγ ετε να δείτε αν τα απλά κλειδιά και τα
κλειδιά ρυθµι µεν υ αν ίγµατ ς έ υν α αιρεθεί απ τ εργαλεί
πριν τ
άλετε να δ υλέψει.
17.
Απ ύγετε την άσκ πη εκκίνηση. Μην µετα έρετε ένα συνδεδεµέν
στην µπρί α εργαλεί µε τη σκανδάλη στ
διακ πτης είναι κλειστ ς ταν ά ετε τ εργαλεί στη µπρί α.
18.
ρησιµ π ιήστε καλώδια πρ έκτασης για ρήση σε ε ωτερικ
ταν τ εργαλεί
καλώδια πρ έκτασης π υ πρ ρί νται για ρήση στ ν ε ωτερικ ώρ .
19.
Να είστε σε ετιµ τητα. Βλέπετε τι κάνετε. ρησιµ π ιήστε τη κ ινή
λ γική. Μην λειτ υργείτε τ εργαλεί
20.
Ελέγ ετε τα κατεστραµµένα τµήµατα. Πριν την παραπέρα ρήση τ υ
εργαλεί υ, πρ υλακτήρας ή τ
ηµιά πρέπει να ελεγθεί πρ σεκτικά για να διαπιστωθεί τι θα
λειτ υργήσει καν νικά και θα εκτελέσει την λειτ υργία για την π ία
πρ ρί εται. Ελέγ τε την ευθυγράµµιση των κιν ύµενων τµηµάτων, την
ελεύθερη κίνηση των κιν ύµενων τµηµάτων, τ σπάσιµ των τµηµάτων,
την στερώση και τις π ιεσδήπ τε άλλες καταστάσεις π υ ενδέ εται
να επηρεά υν την λειτ υργία τ υ.
άλλ τµήµα π υ έ ει πάθει ηµιά θα πρέπει να δι ρθωθεί κατάλληλα
ή να αντικατασταθεί απ ένα ε υσι δ τηµέν για σέρ ις κέντρ εκτ ς
και αν υπάρ ει ένδει η για κάτι άλλ σε αυτές τις δηγίες ειρισµ ύ.
Αντικαταστήστε τ υς ελαττωµατικ ύς διακ πτες απ
ε υσι δ τηµέν για σέρ ις κέντρ . Μην ρησιµ π ιήσετε τ εργαλεί
αν
διακ πτης δεν τ
21.
Κίνδυν ς
Η ρήση π ι νδήπ τε ε αρτηµάτων ή πρ σαρτηµάτων εκτ ς απ αυτά
π υ συνιστώνται σε αυτές τις δηγίες ειρισµ ύ, µπ ρεί να πρ καλέσει
τ ν κίνδυν πρ σωπικ ύ τραυµατισµ ύ.
22.
Επισκευάστε τ εργαλεί σας σε ένα έµπειρ πρ σωπ .
Αυτ τ ηλεκτρικ εργαλεί είναι εναρµ νισµέν µε τ υς σ ετικ ύς
καν νες ασ αλείας. Η επισκευή θα πρέπει να γίνεται µ ν ν απ εµπειρα
άτ µα π υ ρησιµ π ι ύν αυθεντικά ανταλλακτικά. ∆ια ρετικά µπ ρεί
να πρ κληθεί σηµαντικ ς κίνδυν ς για τ ν ρήστη.
ª∂∆ƒ∞ ¶ƒ√™∆∞™π∞™ °π∞ ∆∏ Ã∏™∏ ∆√À
º∞§∆™√∫√¶∆∏ RADIAL §√•√∆√ª∏™
1.
∆ιατηρείτε τ δάπεδ π υ περι άλλει τ µη άνηµα καθαρ και ωρίς
ελεύθερα υλικά πως π. . πρι νίδια και απ κ µµατα.
2.
Να παρέ ετε επαρκή γενικ ή τ πικ
3.
Μην ρησιµ π ιήσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία για ρήσεις δια ρετικές
απ αυτές π υ περιγρά νται στις δηγίες ειρισµ ύ.
4.
Η επισκευή πρέπει να γίνει µ ν απ ε υσι δ τηµένα καταστήµατα.
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυν ς για π ιεσδήπ τε ηµιές ή
τραυµατισµ ύς ε αιτίας της επισκευής απ µη ε υσι δ τηµένα
πρ σωπα καθώς επίσης και απ τ ν κακ
5.
Για να διασ αλιστεί η σ εδιασµένη λειτ υργική ακεραι τητα των
ηλεκτρικών εργαλείων, µην α αιρέσετε τα εγκαταστηµένα καλύµµατα
ή τις ίδες.
6.
Μην αγγί ετε τα κινητά µέρη ή ε αρτήµατα εκτ ς αν έ ει διακ πεί
η πηγή ρεύµατ ς.
7.
ρησιµ π ιήστε τ εργαλεί σας σε αµηλ τερη ένταση απ αυτή π υ
ρί εται στην πινακίδα, δια ρετικά τ
και η απ δ ση της εργασίας να ελαττωθεί ε αιτίας της υπερ ρτισης
τ υ µ τέρ.
8.
Μην σκ υπίσετε τα πλαστικά τµήµατα µε διαλύτη. ∆ιαλύτες πως
εν ίνη, διαλυτικ , εν λι , τετρα λωράνθρακας, αλκ λη, µπ ρ ύν
να πρ καλέσ υν ηµιά και να ραγίσ υν τα πλαστικά µέρη. Μην τα
σκ υπί ετε µε τέτ ι υς διαλύτες. Καθαρίστε τα πλαστικά µέρη µε ένα
υν
µαλακ ύ ασµα ελα ρά ν τισµέν σε σαπ υν νερ .
9.
ρησιµ π ιήστε µ ν αυθεντικά ανταλλακτικά HITACHI.
10.
Αυτ τ εργαλεί θα πρέπει να απ συναρµ λ γηθεί µ ν για την
αντικατάσταση των καρ υνακιών.
11.
Τ µεγεθυσµέν διάγραµµα συναρµ λ γησης σε αυτές τις δηγίες
ρήσης πρέπει να ρησιµ π ιηθεί µ ν απ τ ε υσι δ τηµέν
κατάστηµα σέρ ις.
12.
Π τέ µην κ ψετε σιδηρ ύ α µέταλλα ή λιθ δ µή.
13.
Επαρκής γενικ ς ή τ πικ ς ωτισµ ς πρέπει να παρέ εται. Αντικείµενα
εργασίας ή σε στ κ πρέπει να ρίσκ νται κ ντά στη συνήθης θέση
εργασίας τ υ ρήστη.
∂ÏÏËÓÈο
έρι. Βε αιωθείτε τι
ρησιµ π ιείται σε ε ωτερικ
ώρ
ταν είστε κ υρασµέν ι.
π ι δήπ τε κ µµάτι π υ έ ει πάθει
πρ υλακτήρας ή π ι δήπ τε
ά ει σε εκκίνηση και δεν τ κλείνει.
ωτισµ .
ειρισµ τ υ εργαλεί υ.
ινίρισµα µπ ρεί να καταστρα εί
ώρ .
ρησιµ π ιήστε
ένα
28

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse