Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 32

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

∂ÏÏËÓÈο
¶ƒ∞∫∆π∫∂™ ∂º∞ƒª√°∂™
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Για να µην τραυµατιστείτε, π τέ µην α αιρείτε ύτε να τ π θετείτε ένα
αντικείµεν εργασίας στ ν πάγκ
Π τέ µην τ π θετείτε τα άκρα σας µέσα στη γραµµή, δίπλα στ
πρ ειδ π ιητικ σήµα, ταν τ εργαλεί λειτ υργεί. Κάτι τέτ ι µπ ρεί
να δηµι υργήσει επικίνδυνες καταστάσεις (∆είτε ∂ÈÎ. 8).
¶ƒ√™√Ã∏
Είναι επικίνδυν να α αιρέσετε ή να τ π θετήσετε τ αντικείµεν
εργασίας καθώς η πρι νωτή λάµα περιστρέ εται.
Κατά τ πρι νισµα, καθαρίστε τα έσµατα απ την περιστρ ική πλάκα.
Αν π λλά έσµατα µα ευτ ύν, η πρι νωτή λάµα απ τ υλικ κ πής θα
εκτεθεί. Π τέ να µην άλετε τ
εκτεθειµένη λάµα.
1.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÁÂÚ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘
̤ÁÁÂÓ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹
2.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎfiÙË
Τ πάτηµα της σκανδάλης αν ίγει τ ν διακ πτη. Η ελευθέρωση της
σκανδάλης κλείνει την διακ πτη.
3.
ƒ‡ıÌÈÛË ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ‚¿Û˘ (∂ÈÎ. 3)
εσ ί ετε τ µπ υλ νι 6 mm µε τ παρε µεν κ ίλ κλειδί 10 mm.
Ρυθµίστε τ στήριγµα της άσης έως τ υ η επι άνειά της άσης τ υ
να έρθει σε επα ή µε τ ν πάγκ ή την επι άνεια τ υ εδά υς.
Μετά τη ρύθµιση, σ ί τε σταθερά τ µπ υλ νι 6 mm.
4.
XÚ‹ÛË ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ª¤ÁÁÂÓ˘ (∫·ÓÔÓÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·) (∂ÈÎ. 9)
(1) Τ συγκρ τηµα µέγγενης µπ ρεί να τ π θετηθεί στ ν αριστερ δηγ { δηγ ς
(B)} ή στ δε ι
δηγ { δηγ ς (A)} αν εσ ί ετε τ
mm (A).
(2) Τ στήριγµα ίδας µπ ρεί να ανε εί και να κατε εί σύµ ωνα µε τ ύψ ς
τ υ αντικειµέν υ εργασίας αν εσ ί ετε τ
(B). Μετά τη ρύθµιση, σ ί τε καλά τ
στερεώστε τ στήριγµα ίδας.
(3) Γυρίστε τ πάνω κ υµπί και στερεώστε καλά τ αντικείµεν εργασίας
στη θέση τ υ.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Πάντ τε να σ ίγγετε η να πιάνετε στη µέγγενη τ αντικείµεν εργασίας
για να τ στερεώσετε στ ν δηγ , δια ρετικά τ αντικείµεν εργασίας
µπ ρεί να πετα τεί απ την πλάκα και να πρ καλέσει σωµατικ
τραυµατισµ .
¶ƒ√™√Ã∏
Πάντ τε να ε ασ αλί ετε τι η κε αλή τ υ µ τέρ δεν έρ εται σε επα ή
στ συγκρ τηµα της µέγγενης ταν αµηλώνεται για την κ πή. Αν
υπάρ ει κίνδυν ς να συµ εί αυτ , εσ ί ετε τ 6 mm τερωτ πα ιµάδι,
και µετακινείστε τ συγκρ τηµα της µέγγενης σε θέση π υ δεν θα
έρθει σε επα ή µε την πρι νωτή λάµα.
5.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (∂ÈÎ. 1).
Τα τεµά ια τρ
δ σίας είναι εγκατεστηµένα πάνω στην περιστρ ική
πλάκα. Κατά την απ στ λή τ υ εργαλεί υ απ τ εργ στάσι , τα τεµά ια
τρ
δ σίας είναι τ σ στερεωµένα έτσι ώστε η πρι νωτή λάµα να µην
έρ εται σε επα ή µε αυτά. Τα γρέ ια στ κάτω µέρ ς τ υ αντικειµέν υ
εργασίας ελαττών νται κατά π λύ, αν τ τεµά ι τρ
τέτ ι τρ π στερεωµέν ώστε τ κεν ανάµεσα στην πλευρική επι άνεια
τ υ τεµα ί υ τρ
δ σίας και της πρι νωτής λάµας να είναι ελά ιστ . Πριν
ρησιµ π ιήσετε τ εργαλεί , ελα ιστ π ιήσετε αυτ τ κεν σύµ ωνα
µε την παρακάτω διαδικασία.
(1) Κ πή δε ιάς γωνίας
εσ ί ετε τις τρεις µη ανικές ίδες 6 mm, µετά στερεώστε τ τεµά ι
τρ
δ σίας της αριστερής πλευράς και πρ σωρινά σ ί τε τις µη ανικές
ίδες 6 mm και στα δύ άκρα. Στη συνέ εια, στερεώστε ένα αντικείµεν
εργασίας (περίπ υ 200 mm σε πλάτ ς) στ συγκρ τηµα της µέγγενης
και κ ψτε τ . Α ύ ευθυγραµµίσετε την επι άνεια κ πής µε την άκρη
τ υ τεµα ί υ τρ
δ σίας, σ ί τε γερά τις µη ανικές ίδες 6 mm και
στα δύ άκρα. Α αιρέστε τ αντικείµεν εργασίας και σ ί τε γερά την
κεντρική µη ανική ίδα 6 mm. Πρ σαρµ στε τ δε ί τεµά ι τρ
µε τ ν ίδι τρ π .
31
ταν τ εργαλεί λειτ υργεί.
έρι σας ή τιδήπ τε άλλ κ ντά στην
τερωτ µπ υλ νι 6
τερωτ µπ υλ νι 6 mm
τερωτ µπ υλ νι 6 mm (B) και
δ σίας είναι κατά
δ σίας
(2) Κ πή µε γωνία αριστερής και δε ιάς κλίσης
Πρ σαρµ στε τ τεµά ι τρ
π υ ρησιµ π ιήσατε για την κ πή δε ιάς γωνίας.
¶ƒ√™√Ã∏
Α ύ πρ σαρµ σετε τ τεµά ι τρ
τ τεµά ι τρ
δ σίας θα κ πεί κατά κάπ ι
για κ πή υπ γωνία κλίσης.
π τε απαιτείται κ πή υπ κλίση, ρυθµίστε τ τεµά ι τρ
κ πή υπ κλίση.
6.
∂Ȃ‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ¿ÚÙËÌ·)
Αυτ τ ηλεκτρικ εργαλεί είναι ε διασµέν µε ένα δευτερεύ ντα
δηγ .
Στην περίπτωση κ πής ρθής γωνίας και γωνίας µε δε ιά κλίση,
ρησιµ π ιείστε τ ν δευτερεύ ντα δηγ . Στη συνέ εια µπ ρείτε να
πραγµατ π ιήσετε κ πές αριστερής τ µής µε κλίση, δε ιάς τ µής µε
κλίση και κ πές ρθής γωνίας, αλλά και σταθερές κ πές εν ς υλικ ύ
µε πλατιά πίσω επι άνεια.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Στη περίπτωση της δε ιάς τ µής µε κλίση, περιστρέψτε τ ν δευτερεύ ντα
δηγ αριστερ στρ α (∂ÈÎ. 10). Εάν δεν περιστρα εί αριστερ στρ α,
τ κυρίως σώµα ή η πρι νωτή λάµα µπ ρεί να έρθει σε επα ή µε τ ν
δευτερεύ ντα δηγ , πρ καλώντας τραυµατισµ .
7.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
Α ύ αµηλώσετε τ τµήµα τ υ µ τέρ,
ανυψώνεται και εµ ανί εται η πρι νωτή λάµα.
Ευθυγραµµίστε την κατευθυντήρια γραµµή µε την πρι νωτή λάµα.
¶ƒ√™√Ã∏
Π τέ να µην σηκώσετε τ ν κάτω πρ υλακτήρα ταν η πρι νωτή λάµα
περιστρέ εται.
δευτερεύων δηγ ς
ι µ ν θα έλθει σε επα ή και θα επιδράσει
αρνητικά την ακρί εια της κ πή, αλλά ενδέ εται να πρ καλέσει και ηµιά
στ ν πρ υλακτήρα.
8.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÚÈÎÔ‡ ¯ÂÚÔ˘ÏÈÔ‡ (∂ÈÎ. 1)
Εγκαταστήστε τ πλευρικ
αυτής της µ νάδας.
9.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ (ªfiÓÔ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ C8FSHE)
Η κατευθυντήρια γραµµή µπ ρεί εύκ λα να γίνει µε τ ν δείκτη λέι ερ.
Ένας διακ πτης ανά ει τ ν δείκτη λέι ερ (∂ÈÎ. 11).
Ανάλ γα µε την επιλ γή κ πής, η γραµµή λέι ερ µπ ρεί να ευθυγραµµιστεί
µε την αριστερή πλευρά τ υ πλάτ υς κ πής (πρι νωτή λάµα) ή µε την
κατευθυντήρια γραµµή στη δε ιά πλευρά.
Η γραµµή λέι ερ πρ σαρµ εται στ πλάτ ς της πρι νωτής λάµας τη
στιγµή της απ στ λής απ τ εργ στάσι . Πρ σαρµ στε τις θέσεις της
πρι νωτής λεπίδας και της γραµµής λέι ερ ακ λ υθώντας τα παρακάτω
ήµατα λαµ άν ντας υπ ψη τις επιθυµίες σας.
(1) Ανάψετε τ ν δείκτη λέι ερ και κάνετε µια αυλάκωση περίπ υ 5 mm αθιά
στ αντικείµεν εργασίας π υ αντιστ ι εί περίπ υ στα 20 mm σε ύψ ς
και 150 mm σε πλάτ ς. Κρατήστε πως είναι τ αντικείµεν εργασίας
στ
π ί υπάρ ει η αυλάκωση µε την µέγγενη και µην τ µετακινήσετε.
Για την εργασία της αυλάκωσης, ανατρέ τε στ "21. ∆ιαδικασίες κ πής
αυλάκωσης".
(2) Μετά, στρέψτε τ ρυθµιστή και µετατ πίστε τη γραµµή τ υ λέι ερ. Αν τη
γυρίσετε δε ι στρ α, η γραµµή λέι ερ θα µετατ πιστεί πρ ς τα δε ιά, ενώ
αν τη γυρίσετε αριστερ στρ α, η γραµµή λέι ερ θα µετατ πιστεί
αριστερ στρ α.
ταν εργά εστε µε την κατευθυντήρια γραµµή
ευθυγραµµισµένη µε την αριστερή πλευρά της πρι νωτής λάµας,
ευθυγραµµίστε την γραµµή λέι ερ µε τ αριστερ άκρ της αυλάκωσης (∂ÈÎ.
12).
ταν τ ευθυγραµµί ετε µε την δε ιά πλευρά στης πρι νωτής λάµας,
ευθυγραµµίστε την γραµµή λέι ερ µε την δε ιά πλευρά της αυλάκωσης.
(3) Α τ υ ρυθµίσετε την θέση της γραµµής λέι ερ, σ εδιάστε µια
κατευθυντήρια γραµµή αριστερής γωνίας στ αντικείµεν εργασίας και
ταιριάστε την κατευθυντήρια γραµµή µε την γραµµή λέι ερ. Κατά τ
ταίριασµα της κατευθυντήριας γραµµής, λισθήστε λίγ -λίγ τ
αντικείµεν εργασίας και στερεώστε τ µε την µέγγενη στη θέση π υ
δ σίας ε αρµ
ντας την ίδια διαδικασία
δ σίας για την κ πή δε ιάς γωνίας,
αθµ αν ρησιµ π ιηθεί
δ σίας για
κάτω πρ υλακτήρας
ερ ύλι π υ εσωκλει ταν στη συσκευασία

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse