Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 62

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Türkçe
DÓKKAT
Kesim ißlemi sırasında elinizi asla yan kol üzerine koymayın, çünkü motor
baßlıåı alçaltıldıåında testere bıçaåı ele temas edebilir.
14. Íev kesme ißlemleri
(1) Yan kolu gevßetin ve açı durdurucuları manivelasını kaldırın. Sonra, ßev
ölçeåinde istenilen ayarla hizalanana kadar döner tabanı ayarlayın (Íekil 17).
(2) Yan kolu yeniden sıkıßtırarak döner tabanı istenen konumda sabitleßtirin.
(3) Íev ölçeåi hem açı ölçeåi üzerindeki kesim açısına, hem de derece ölçeåi
üzerindeki gradyana ißaret eder.
(4) Yüksekliåin kaldırılacak olan üçgen kısmın tabanına oranı olan gradyan, istenildiåi
takdirde, kesim açısı yerine ßev ölçeåini ayarlamak için kullanılabilir,
(5) Bunun için, bir iß parçasını 2/10 derecede kesmek için göstergeyi pozisyona
ayarlayın.
NOT
Pozitif duraklar, 0 merkez ayarının saå ve solunda, 15°, 22,5°, 31,6° ve 45°
ayarlarında bulunurlar.
Íev ölçeåinin ve gösterge ucunun hizada olup olmadıåını kontrol edin.
Gösterge ve ßev ölçeåinin hizada olmadıåı, veya yan kolun doåru sıkıßtırılmadıåı
durumlarda testerenin çalıßtırılması, kesme hassasiyetinin yetersiz olmasına
neden olacaktır.
15. Eåimli kesme ißlemleri (Íekil 18)
DÓKKAT
Eåimli kesim yaparken mengene manivelasınının saålam bir ßekilde
sabitlendiåinden emin olun.
Kesilen malzemenin uzunluåu 25 mm'den uzunsa böyle yapın. Testere bıçaåı
alt siperin iç kısmına takıldıåı için bazen kesim yapılamaz.
(1) Mengene manivelasını gevßetin ve testere bıçaåını sola veya saåa eåim verin.
Motor baßlıåını saåa doåru yatırırken ayar pimini arkaya doåru itin.
NOT
Sıkma kolunu gevßetin, ana üniteyi sola yatırın ve daha sonra 48 derece
kesmeyi mümkün kılmak için ayar pimini çekin.
Sıkma kolunu gevßetin ve ayar pimini ana üniteye doåru iterken bir miktar
sola yatırın. Bu sırada, tespit pimi bir adım girecek ve 30° sol eåim ve 33.9°
sol eåim ayar yuvalarına takılacaktır.
Yukarıda açıklandıåı gibi, ayar pimi yuvada olarak, saå tarafa itmek suretiyle
30° sol eåim konumuna ayar yapmak mümkündür.
Aynı zamanda, yukarıda açıklandıåı gibi, ayar pimi yuvada olarak, sol tarafa
itmek suretiyle 33,9° sol eåim konumuna ayar yapmak mümkündür.
(2) Eåim açısı ölçeåini ve göstergeyi gözlerken, eåim açısını istenen düzeye
getirin, sonra mengene kolunu sıkıßtırın.
DÓKKAT
Óß parçası testere bıçaåının solunda veya saåında sıkıßtırıldıåı zaman, kısa
kesik bölümü testere bıçaåının saåına veya soluna düßecektir.
Sapı iß parçasının üzerinden kaldırmadan önce aleti kapatın ve testere bıçaåının
tamamen durmasını bekleyin.
Testere bıçaåı dönerken alet kaldırılırsa, kesilmiß parçalar testere bıçaåını
sıkıßtırabilir ve tehlikeli bir ßekilde etrafa saçılabilirler.
Eåimli kesme ißlemini yarıda bırakırsanız, motor baßını baßlangıçtaki yerine
koyduktan sonra tekrar kesime baßlayın.
Geri çekmeden, yarı yoldan baßlamak alt koruyucunun iß parçasının üzerindeki
kesme oluåuna sıkıßmasına ve testere bıçaåıyla temasına neden olur.
16. Gönye kesme ißlemleri
Gönye kesme ißlemleri, yukarda belirtilen 13. ve 14. talimatların uygulanmasıyla
gerçekleßtirilebilir. Gönye kesmedeki azami boyutları görmek için "TEKNÓK
ÖZELLÓKLER" tablosuna bakın.
UYARI
Óß parçasını daima saå veya sol elle saålam ßekilde tutun, sol elinizle testerenin
yuvarlak bölümüne kaydırarak kesin.
Gönye kesim sırasında döner tabanı döndürmek çok tehlikelidir, testere bıçaåı
iß parçasını tutan ele temas edebilir.
Sol eåimli gönye kesimde (açı + eåim), alt siperi (Ósteåe baålı aksesuar) saat
yönünün tersine döndürün ve kesme ißlemine baßlayın.
17. Uzun parçaları kesme
Uzun parçaları keserken, tutamaç (isteåe baålı aksesuar) ve özel yardımcı
teçhizatın tabanı ile aynı yükseklikte bir yardımcı platform kullanın.
61
Ahßap Malzeme (En × Boy × Uzunluk)
Kapasite:
300 mm × 45 mm × 1050 mm, veya
180 mm × 25 mm × 1600 mm
18. Tutamaçları (isteåe baålı aksesuar) yerleßtirme
Tutamaçlar, kesme ißlemi sırasında uzun iß parçalarını sabit ve dengeli tutmada
yardımcı olurlar.
(1) Íekil 19'de görüldüåü gibi, tutamaçların üst uçlarını taban yüzeyi ile hizaya
getirmek için çelik bir kare kullanın.
6 mm.'lik kelebek somunu gevßetin. 6 mm.'lik yükseklik ayarlama somunu
çevirin ve tutamacın yüksekliåini ayarlayın.
(2) Ayarlamadan sonra, 6mm kelebek somunu sıkıca sıkıßtırın ve tutamacı 6
mm'lik tokmak cıvata ile (isteåe baålı aksesuar) sıkıßtırın. Eåer 6 mm.'lik
Yükseklik Ayarlama cıvatasının uzunluåu yeterli deåilse, altına ince bir plaka
yayın. 6 mm.'lik Yükseklik Ayarlama Cıvatasının tutamaçtan dıßarı fırlamamasına
dikkat edin.
DÓKKAT
Aleti naklederken veya taßırken tutamacı tutmayın.
Tutamacın tabandan kayarak çıkma tehlikesi vardır. Tutamaç yerine koldan
tutun.
19. Hassas kesim için durdurucu (Durdurucu ve tutamaç isteåe baålı gelen
aksesuarlardır)
Durdurucu 280 mm'den 450 mm.'ye olan uzunluklarda, hassas kesim ißlemini
kolaylaßtırır.
Durdurucuyu yerleßtirmek için Íekil 20'de görüldüåü üzere, 6 mm.'lik kelebek
cıvatayla tutamaca baålayın,
20. Taç kalıp mengenesi, Taç kalıp durdurucu (L) ve (R) kullanımı için kullanım
onayı (Ósteåe baålı aksesuar)
(1) Taç kalıp Durdurucu (L) ve (R) (isteåe baålı aksesuarlar) testere bıçaåını
yatırmadan daha kolay taç kalıp kesimini mümkün kılarlar. Íekil 21'de görüldüåü
gibi bunları her iki tarafa takmanız gerekmektedir. Taç kalıp durdurucularını
saålamlaßtırmak için 6 mm.'lik tokmak cıvatalarını sıkıßtırın.
(2) Taç kalıp mengenesi (B) (isteåe baålı aksesuar) sol sipere (Siper (B)) veya
saå sipere (Siper (A)) takılabilir. Taç kalıbının eåimiyle bütünleßebilir ve mengene
aßaåı bastırılabilir.
Bundan sonra, taç kalıbını yerine saålamca oturtmak için üst tokmaåı gerekirse
döndürmek gerekmektedir. Mengene takımını yükseltmek veya alçaltmak için
önce 6 mm.'lik kelebek cıvatayı gevßetin.
Yüksekliåi ayarladıktan sonra 6 mm.'lik kelebek cıvatayı iyice sıkın; sonra taç
kalıbı yerine iyice saålamlaßtırmak için gerekli olduåu ölçüde üst tokmaåı
döndürün (Íekil 22'e bakın).
Taç kalıbı, Íekil 22'de görüldüåü gibi DUVAR TEMAS UCU kılavuz sipere
karßı, ve TAVAN TEMAS UCU Taç kalıp Durdurucularına karßı gelecek ßekilde
yerleßtirin. Taç kalıp Durdurucularını taç kalıbının boyuna göre ayarlayın.
Taç kalıp Durdurucularını saålamlaßtırmak için 6 mm.'lik tokmak cıvatalarını
sıkıßtırın.
DÓKKAT
Taç kalıbı sipere sabitlemek için her zaman, kıskaç veya mengeneyle iyice
sıkıßtırın; aksi taktirde taç kalıbı tabladan savrulup fiziksel bir yaralanmaya yol
açabilir.
Eåimli kesme yapmayın. Aletin gövdesi veya testere bıçaåı, alt siperle temas
edebilir ve sakatlanmaya yol açabilir.
UYARI
Motor baßının kesim için indirildiåi zaman taç kalıbı mengene takımıyla temas
etmemesine dikkat edin (Íekil 1'e bakın). Eåer böyle bir ihtimal söz konusu
ise, 6 mm.'lik kelebek cıvatayı gevßetin ve taç kalıp mengene takımını, testere
bıçaåı ile temas etmeyecek bir konuma getirin.
21. Oluk kesme ißlemleri
6 mm'lik derinlik ayarlama cıvatası ayarlanarak iß parçasında oluklar açılabilir
(Íekil 23).
(1) Motor baßlıåını indirin ve 6 mm'lik derinlik ayarlama cıvatasını elle döndürün.
(6 mm'lik derinlik ayarlama cıvatası baßının menteßeye temas ettiåi yer.)
(2) Testere bıçaåı ile taban yüzeyi arasındaki mesafeyi sabitleyerek istenen kesme
derinliåine ayarlayın (Íekil 24).
NOT
Óß parçasının herhangi bir ucunda tekli oluk açarken, istenmeyen kısmı keski
ile temizleyin.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse