Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 63

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

22. Lambanın kullanılması (Sadece Model C8FSHE)
DÓKKAT
Kablo fißini prize takmadan önce ana üniteyi ve lambayı kontrol ederek kapalı
olduklarından emin olun.
Kullanım sırasında be kullanımdan hemen sonra lamba merceåi çok ısınır ve
hiçbir ßekilde dokunulmamalıdır.
Aksi takdirde yanıklar meydana gelebilir.
UYARI
Lambayı güçlü darbelere maruz bırakmayın.
Aksi takdirde, lamba hasar görebilir veya kullanım ömrü azalabilir.
Sadece kesme ißlemi yaparken lambayı açın.
Lambayı sürekli olarak gözlere tutmayın.
Bu, gözlere zarar verebilir.
Lamba merceåine yapıßan tozları lambayı çizmeyecek veya zarar vermeyecek
yumußak bir bez kullanmak suretiyle nazikçe silin.
Lamba merceåi üzerindeki çizikler parlaklıåı azaltabilir.
Lamba düåmesine tozdan koruyucu bir kapak takılmıßtır. Bu düåme kapaåının
çizilmediåinden veya baßka ßekilde hasar görmediåinden emin olun.
Sıyrılan parçaların anahtarın içine girebildiåi ve lambanın çalıßmasını engellediåi
durumlar vardır.
(1) Ana ünitenin fißini bir elektrik prizine takın.
(2) Lambayı yakmak için lamba düåmesini üst (AÇIK) konuma, kapatmak için alt
(KAPALI) konuma ayarlayın. (Bkz: Íekil 28)
(3) Lamba baålantı rakorunu saåa sola hareket ettirerek aydınlatma konumunu
ayarlayın.
TESTERE BIÇAÅININ TAKILMASI VE SÖKÜMÜ
DÓKKAT
Kaza veya kißisel yaralanmaya engel olmak için, testere bıçaåını çıkartmadan
veya takmadan önce aç/kapa düåmesini kapatın ve fißi prizden çekin.
1. Testere bıçaåının takılması (Íekil 25, 26 ve 27)
(1) Aksesuar 10 mm lokma anahtarını kullanarak mil kapaåını sabitleyen 6 mm
cıvatayı gevßetin ve mil kapaåını çevirin.
(2) Mil kilit iånesine bastırın ve cıvatayı 10 mm'lik lokma anahtarı kullanarak
gevßetin.
Cıvatanın dißi sol taraftan açılmıß olduåu için, cıvatayı saåa doåru çevirerek
gevßetin.
NOT
Mil kilit iånesi, mili kilitlemek için kolayca bastırılamıyorsa, mil kilit iånesine
baskı uygularken cıvatayı 10 mm'lik lokma anahtarıyla döndürün.
Mil kilit iånesi içeri doåru bastırıldıåında, testere bıçaåı mili kilitli durumdadır.
(3) Cıvata ve rondelayı (D) çıkartın.
(4) Alt koruyucuyu indirin ve testere bıçaåını takın.
DÓKKAT
Testere bıçaåını takarken, testere bıçaåı üzerindeki dönüß gösterge ißareti ve
dißli kutusunun dönme yönünün birbirlerine uyumlu olmasına dikkat edin.
(5) Rondela (D) ve cıvatayı tümüyle temizleyin ve testere bıçaåı miline takın.
(6) Mil kilit iånesine bastırın ve 10 mm lokma anahtarıyla sola çevirerek cıvatayı
sıkın.
(7) Mil kapaåını kapak içindeki kanca orijinal konumuna dönünceye kadar çevirin.
Daha sonra, 6 mm cıvatayı sıkın.
DÓKKAT
Testere bıçaåı taktıktan veya çıkarttıktan sonra, mil kilit iånesinin yerine
oturmuß olmasından emin olun.
Óßlem sırasında yerinden çıkmaması için cıvatayı sıkıßtırın.
Elektrikli alet çalıßtırılmadan önce, cıvatanın uygun ßekilde sıkıßtırılmıß
olduåundan emin olun.
Alt muhafazanın kapalı konumda olduåunu onaylayın.
2. Testere bıçaåının sökülmesi
Yukarıda paragraf 1'de tarif edilen takma prosedürlerini tersine çevirerek
testere bıçaåını sökün.
Alt koruyucu kaldırıldıktan sonra testere bıçaåı kolayca çıkarılabilir.
UYARI
Çapı 216 mm. olanların dıßındaki testere bıçaklarını hiçbir ßekilde takmaya
çalıßmayın.
BAKIM VE ÓNCELEME
DÓKKAT
Kaza veya kißisel yaralanmaya neden olmamak için, bu aletin bakım veya
denetimini yapmadan önce, aç/kapa düåmesinin hep OFF (KAPALI) konumda
ve de fißin prizden çekili olmasına dikkat edin.
Koruyucular veya testere bıçaåı dahil makinede herhangi bir arıza bulursanız
en kısa sürede kalifiye personele bildirin.
1. Testere biçaginin incelenmesi
Ólk yıpranma veya hasar belirtisinde, testere bıçaåını hemen deåißtirin.
Hasarlı bir testere bıçaåı kißisel yaralanmaya ve de yıpranmıß bir testere bıçaåı
da olası bir motor aßırı yüklenmesinden dolayı çalıßma verimliliåinin düßmesine
neden olabilir.
UYARI
Asla körleßmiß bir testere bıçaåını kullanmayın. Eåer testere bıçaåı körlenmiß
olursa, sapa uygulanan el basıncı artma eåilimi gösterir, ve bu da elektrikli
aletin çalıßtırılmasını emniyetsiz hale getirir.
2. Montaj vidalarının incelenmesi
Tüm montaj vidalarını düzenli olarak inceleyin ve saålam ßekilde sıkılı olduåundan
emin olun. Gevßeyen vidaları derhal sıkın. Gevßemiß vidalar ciddi tehlikelere
yol açabilir.
3. Kömürlerin Kontrol Edilmesi (Íekil 29)
Motor sürekli olarak, tüketilebilir parçalar olan kömürleri kullanır. Aßırı derece
aßınmıß kömürler motorda soruna neden olabileceåinden, kömür bittiåinde veya
"aßınma sınırına" geldiåinde, ßekilde gösterilen kömür tanımlama sayısına
sahip yeni bir kömürle deåißtirin. Ayrıca, kömürlerin her zaman temiz olduåundan
ve kömür tutucularının içinde rahatça kayabildiklerinden emin olun.
4. Kömürün Deåißtirilmesi
Kömür kapaklarını düz uçlu bir tornavidayla çıkardıktan sonra kömürü kolaylıkla
deåißtirebilirsiniz.
5. Motorun incelenmesi
Motor biriminin sargıları, bu aåır iß aletinin "kalbidir". Sargının hasar
görmediåinden ve/veya yaå ya da su ile ıslanmadıåından emin olun.
6. Alt koruyucunun düzgün ißlemesinin denetimi
Aletin her kullanımından önce, alt koruyucunun (Íekil 5'ye bakın) iyi durumda
olduåuna ve rahat hareket ettiåine emin olmak için kontrol edin.
Alt koruyucu düzgün çalıßmıyor ise ve mekanik olarak iyi durumda deåilse
aleti kesinlikle kullanmayın.
7. Depolama
Aletin kullanımı bittikten sonra aßaåıdakileri yerine getirdiåinize emin olun:
(1) Açma/Kapama tetik düåmesi OFF (KAPALI) durumdadır,
(2) Fiß prizden çekilidir,
Alet kullanılmıyorken, kuru ve çocukların erißemeyeceåi bir yerde depolayın.
Elektrikli aletin her bir bölümünün gevßeklik derecesini düzenli olarak denetleyin.
8. Yaålama
Elektrikli aletin uzun süre iyi durumda kalabilmesi için, ßu kaygan yüzeyleri ayda
bir yaålayın Kullanımı tavsiye edilen makina yaåı.
Yaålama noktaları:
* Menteßenin dönen kısmı.
* Tutamacın (A) dönen kısmı
* Mengene takımının dönen kısmı
9. Temizleme
Elektrikli aletin yüzeyindeki yonga, veya diåer atık maddelerini, nemli, sabunlu
bir bezle düzenli olarak temizleyin. Motorun bozulmasına sebebiyet vermemek
için yaå veya suyla temas etmesine engel olun.
(Sadece Model C8FSHE)
Lazer çizgisi yonga ve benzeri ßeylerin lazer ißaretleyicinin ıßık saçan penceresine
yapıßmasından dolayı görünmez olursa, pencereyi kuru bir bez veya sabunlu
suyla ıslatılmıß yumußak bir bezle silip temizleyin.
10. Servis parçaları listesi
DÓKKAT
Hitachi Güç Takımlarının onarımı, modifikasyonu ve gözden geçirilmesi Hitachi
yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
Hitachi yetkili Servis Merkezine tamir ya da bakım amacıyla baßvurulduåunda
Parça Listesinin takım ile birlikte verilmesi faydalı olacaktır.
Türkçe
62

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse