Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 55

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

14. Postup řezání v pokosu
(1) Uvolněte boční rukoje a vytáhněte rukoje pro úhlové zarážky. Následně
nastavte otočný stůl tak, aby byl indikátor zarovnán s požadovaným nastavením
na stupnici pokosu (Obr. 17).
(2) Dotáhněte boční rukoje , abyste zajistili otočný stůl v požadované poloze.
(3) Stupnice pokosu indikuje jak řezný úhel na stupnici úhlů tak i stupně na
stupnici stupňů.
(4) Jestliže se to požaduje je možno místo řezného úhlu použít sklon, který je
poměrem výšky k základně trojúhelníkové části, která má být odstraněna.
(5) Proto, chcete-li uříznout obrobek se stoupáním 2/10, nastavte indikátor na
tuto polohu.
POZNÁMKA
Praktické zarážky jsou připraveny napravo i nalevo od 0˚ středového nastavení
na 15˚, 22,5˚, 31,6˚ a 45˚.
Zkontrolujte, zda jsou stupnice pokosu a hrot indikátoru řádně zarovnány.
Provoz pily s nezarovnanou stupnicí pokosu s indikátorem nebo s řádně
neupevněnou boční rukojetí bude mít za následek nízkou přesnost řezu.
15. Postup řezání v úkosu (Obr. 18)
VÝSTRAHA
Zajistěte, aby při zkosení byla upínací páka bezpečně upevněna.
Prosím, abyste toto udělali, jestliže je dálka materiálu, který se má uřezat
delší jak 25 mm. Některé řezaní se nemůže provést, protože pilový kotouč
se zachytí na vnitřní straně ochranného krytu.
(1) Uvolněte upínací páku a zešikměte pilový kotouč nalevo nebo napravo. Když
se nakloní motorová hlava napravo směrem dozadu vytáhněte nastavovací
kolík.
POZNÁMKA
K řezání v úhlu 48 stupňů uvolněte upínací páku, nakloňte hlavní jednotku
doleva a pak vytáhněte nastavovací kolík.
Uvolněte upínací páku a trochu nakloňte doleva, zatímco budete do hlavní
jednotky tlačit nastavovací kolík. V té chvíli se upevňovací kolík posune o
krok a zapadne do nastavovacích drážek sklonu 30˚ vlevo a 33,9˚ vlevo.
Když je nastavovací kolík ve výše uvedené drážce, lze nastavit polohu sklonu
30˚ vlevo zatlačením na pravou stranu.
Když je nastavovací kolík ve výše uvedené drážce, lze také nastavit polohu
sklonu 33,9˚ vlevo zatlačením na levou stranu.
(2) Nastavte úhel úkosu na požadovanou hodnotu a sledujte stupnici úhlu úkosu
a indikátor, potom upevněte páčku svorky.
UPOZORNĚNÍ
Když je obrobek upevněn nalevo nebo napravo od kotouče, krátká odřezaná
část spočine na pravé nebo levé straně pilového kotouče. Před zvednutím
rukojeti od obrobku vždy nejprve vypněte napájení a pilový kotouč nechejte
úplně zastavit.
Pokud rukoje zvednete, ještě když se pilový kotouč stále otáčí, odřezaný
kus se může zaseknout o pilový kotouč a jeho úlomky se mohou nebezpečně
rozptýlit.
Když zastavíte operaci řezání v úkosu uprostřed, řezat začněte po vytáhnutí
hlavy motoru do původní polohy.
Kdybyste začali uprostřed bez vytáhnutí, spodní kryt by se zachytil v řezné
drážce obrobku a dotknul by se pilového kotouče.
16. Postup kombinovaného řezání
Kombinované řezání lze provést podle výše uvedených pokynů 13 a 14.
Maximální rozměry pro kombinované řezání jsou uvedeny v tabulce "ÚDAJE".
VÝSTRAHA
Vždy upevněte obrobek napravo nebo nalevo, řežte ho posunem zakulacené
části pily levou rukou směrem dozadu.
Je velmi nebezpečné během kombinovaného řezání otáčet stolem nalevo,
protože pilový kotouč se může dostat do kontaktu s rukou, která obrobek
upevňuje.
V případě kombinovaného řezání (úhel + úkos) levým úkosem, otáčejte menším
stavítkem (doplňkové příslušenství) směrem proti směru hodinových ručiček
a zahajte řezání.
17. Řezání dlouhých materiálů
Při řezání dlouhých materiálů použijte doplňkovou plošinu se stejnou výškou
jako je držák (doplňkové příslušenství) a základová deska speciálního
doplňkového zařízení.
dřevěný materiál (š × v × d)
Kapacita:
300 mm × 45 mm × 1050 mm, nebo
180 mm × 25 mm × 1600 mm
18. Instalace držáků (Doplňkové příslušenství)
Držáky pomáhají držet během řezání delší obrobky v stabilní poloze.
(1) Jak je uvedeno na Obr. 19, pro zarovnání horního konce držáků s povrchem
základové desky použijte ocelový úhelník.
Uvolněte 6 mm křídlovou matici. Otočte 6 mm šroub pro nastavení výšky
a nastavte výšku držáku.
(2) Po nastavení pevně dotáhněte 6 mm křídlovou matici a upevněte držák
pomocí 6 mm knoflíkového šroubu (doplňkové příslušenství). Pokud je délka
6 mm šroubu pro nastavení výšky nedostatečná, rozložte pod ním tenký plech.
Přesvědčte se, že konec 6 mm šroubu pro nastavení výšky nevyčnívá z
držáku.
VÝSTRAHA
Když nástroj dopravujete nebo přenášíte nechytejte ho za držák.
Je nebezpečí, že držák vyklouzne ze základny. Místo za držák ho uchopte
za držadlo.
19. Zarážka pro přesné řezání (Zarážka a držák jsou doplňkové příslušenství)
Zarážka usnadňuje přesné řezání při délkách 280 mm až 450 mm.
Pokud chcete zarážku nainstalovat, připevněte ji k držáku 6 mm kulovitým
šroubem podle Obr. 20.
20. Potvrzení použití svěráku zvonovnicového článku, zarážky zvonovnicového
článku (L) a (R) (Doplňkové příslušenství)
(1) Zarážka zvonovnicového článku (L) a (R) (doplňkové příslušenství) umožňuje
snadnější řezy zvonovnicového článku bez naklonění pilového kotouče.
Nainstalujte je na základovou desku po obou stranách podle Obr. 21. Po
vložení 6 mm knoflíkových šroubů je upevněte, abyste zarážky zvonovnicového
článku upevnili.
(2) Svěrák zvonovnicového článku (B) (Doplňkové příslušenství) lze namontovat
bu na levé stavítko (Stavítko (B)) nebo na pravé stavítko (Stavítko (A)). Lze
jej spojit se sklonem zvonovnicového článku a svěrák lze zatlačit dolů.
Potom podle potřeby otočte horním knoflíkem, abyste zvonovnicový článek
bezpečně uchytili na místě. Když chcete svěrák sklopit nebo zvednout, musíte
nejdříve uvolnit 6 mm křídlový šroub.
Po nastavení výšky pevně dotáhněte 6 mm křídlový šroub; následně podle
potřeby otočte horní knoflík, abyste zvonovnicový článek bezpečně uchytili
na místě (Obr. 22).
Zvonovnicový článek umístěte se STĚNOVÝM KONTAKTNÍM OKRAJEM proti
vodícímu stavítku a se STROPNÍM KONTAKTNÍM OKRAJEM proti zarážkám
zvonovnicového článku podle Obr. 22. Zarážky zvonovnicového článku nastavte
podle velkosti zvonovnicového článku.
Dotáhněte 6 mm křídlový šroub, abyste upevnili zarážky zvonovnicového
článku.
UPOZORNĚNÍ
Zvonovnicový článek vždy pevně upněte k stavítku; v opačném případě může
být zvonovnicový článek vymrštěn ze stolu a způsobit zranění osob.
Neřežte v úkosu. Hlavní těleso nebo pilový kotouč se mohou dostat do
kontaktu s menším stavítkem, což může způsobit zranění.
VÝSTRAHA
Vždy zkontrolujte, že hlava motoru (Obr. 1) není v kontaktu se svěrákem
zvonovnicového článku, když ji sklopíte, abyste mohli řezat. Pokud hrozí
nebezpečí, že by se tak mohlo stát, uvolněte 6 mm knoflíkový šroub a posuňte
svěrák zvonovnicového článku do pozice, kde nebude v kontaktu s pilovým
kotoučem.
21. Postup při řezání drážky
Drážky do obrobku se mohou řezat nastavením 8 mm nastavovacího šrouby
hloubky (Obr. 23).
(1) Snižte hlavu motoru a otáčejte rukou 6 mm šroubem nastavení hloubky (až
hlava 6 mm šroubu nastavení hloubky se dotkne závěsu).
(2) Nastavte požadovanou hloubku řezání nastavením vzdálenosti mezi pilovým
kotoučem a povrchem základny (Obr. 24).
POZNÁMKA
Když se řeže samostatná drážka na jednom nebo druhém konci obrobku,
odstraňte nepotřebnou část dlátem.
Čeština
54

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse