Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 60

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Türkçe
UYGULAMA
Çeßitli ahßap ve alüminyum saç kesimi.
KUTUDAN ÇIKARMA
Aleti ve aletle ilgili tüm parçaları (standart aksesuar) dikkatlice kutudan çıkarın.
Aletle ilgili bütün parçaların (standart aksesuar) kutuda olduåuna emin olmak
için kutuyu iyice inceleyin.
ALETÓ KULLANMADAN ÖNCE
1. Güç kaynaåı
Kullanılan güç kaynaåının, ürünün üzerinde bulunan plakada belirtilen güç
gerekliliklerine uygun olduåundan emin olun.
2. Açma/ Kapama anahtarı
Açma/ kapama anahtarının OFF konumunda olduåundan emin olun. Açma/
kapama anahtarı ON konumundayken aletin fißi prize takılırsa, alet derhal
çalıßmaya baßlar ve ciddi kazalar meydana gelebilir.
3. Uzatma kablosu
Çalıßma alanı güç kaynaåından uzakta olduåunda, yeterli kalınlıkta ve belirtilen
gücü kaldırabilen bir uzatma kablosu kullanın. Uzatma kablosu olabildiåince
kısa tutulmalıdır.
4. Elektrikli alet nakliyat için hazır hale getirilirken, ana parçaları bir kilit mandalı
tarafından emniyete alınır
Kolu biraz hareket ettirin ki kilit iånesi serbest kalabilsin. Nakliye sırasında,
kilitleme pimini dißli kutusuna kilitleyin (Íekil 4).
5. Toz torbasını ana üniteye takın (Íekil 1)
6. Kurulum
Makinanın her zaman tezgaha sabitlendiåinden emin olun.
Aleti düz ve yatay bir tezgaha oturtun.
Tezgahın kalınlıåıyla uyumlu 8 mm. çaplı cıvatalar kullanın.
Cıvata uzunluåu tezgahın kalınlıåından en az 25 mm. daha uzun olmalıdır.
Örneåin, 25 mm. kalınlıåında bir tezgah için 8 mm. × 65 mm.'lik cıvatalar
kullanın.
KULLANMADAN ÖNCE ELEKTR ÓKLÓ ALETÓN
AYARLANMASI
UYARI
Gerekli tüm ayarlamaları, fißi prize sokmazdan önce yapın.
1. Alt koruyucunun rahat ißleyip ißlemediåini kontrol edin
UYARI
Bu sürgülü gönye ßev testeresi, güvenlik önlemi olarak bir testere baßı kilidi
ile donatılmıßtır.
Testere baßını kesim yapmak üzere alçaltmak için, paß parmaåınızla kilit koluna
bastırarak kilidi açın.
(1) Kilit koluna bastırırken sapı aßaåı doåru ittiåinizde, alttaki koruyucunun rahatça
döndüåünden emin olun (Íekil 5).
(2) Daha sonra, sapı kaldırdıåınızda, alt koruyucunun orijinal pozisyonuna geri
döndüåünü kontrol edin.
2. Testere bıçaåı alt limit pozisyonunun kontrolü (Íekil 6 ve Íekil 7)
Testere bıçaåının, masa eklemesi altına 10 mm ila 11 mm indirilebildiåini
kontrol edin.
Testere bıçaåını yenisiyle deåißtirdiåinizde, testere bıçaåı döner tabanı
kesmeyecek ßekilde alt limit pozisyonunu ayarlayın, aksi takdirde tam kesim
yapılamaz.
Testere bıçaåı alt limit pozisyonunu ayarlamak için aßaåıda ißaret edilen ißlemi
(1) takip edin. (Íekil 7).
Ayrıca, testere bıçaåının alt limit durdurucusu olarak iß gören 8 mm'lik derinlik
ayarlama somununun pozisyonunu deåißtirirken.
(1) 8 mm'lik derinlik ayarlama cıvatasını döndürün, cıvata baßı ve menteßenin
temas ettiåi yüksekliåi deåißtirin ve testere bıçaåının alt limit pozisyonunu
ayarlayın.
59
NOT
Testere bıçaåının döner tabanı kesmeyecek ßekilde ayarlandıåını kontrol edin.
3. Büyük bir iß parçasının kesimi sırasında testere bıçaåının alt limit pozisyonu
NOT
Yüksekliåi 65 mm'den fazla olan bir iß parçasını saå-açılı kesimle veya 60
mm'den fazla olan bir iß parçasını sol eåim açılı kesimle veya 45 mm'den
fazla olan bir iß parçasını saå eåim açılı kesimle keserken, alt limit pozisyonunu
ayarlayarak motor baßlıåı tabanının (Íekil 6) iß parçası ile temas etmemesini
saålayın.
KESME ÓÍLEMÓ
DÓKKAT
Olası kazaları önlemek için, alet çalıßır konumdayken masa üzerinde iß parçalarını
asla yerinden çıkarmaya veya yerleßtirmeye çalıßmayın.
Alet çalıßır konumdayken, vücudunuzun hiçbir uzvunu, uyarı ißaretinin yanındaki
hattı geçecek ßekilde içine sokmayın. Bu tehlikeli durumlara yol açabilir (Bkz:
Íekil 8).
UYARI
Testere bıçaåı döner durumdayken, iß parçasını çıkartmak ya da koymaya
çalıßmak son derece tehlikelidir.
Kesme sırasında yonga ve talaßları döner tabanın üzerinden temizleyin.
Talaßlar çok fazla toplanırsa, testere bıçaåı kesilmekte olan malzemeden çıkar.
Elinizi ya da herhangi bir uzvunuzu açıktaki bıçaåa kesinlikle yaklaßtırmayın.
1. Kesilecek maddeyi kesme ißlemi sırasında yerinden oynamaması için
mengene takımıyla iyice sıkıßtırın.
2. Düåmenin çalıßması
Tetiåin çekilmesi düåmeyi açacaktır. Tetik bırakılınca da düåme kapanacaktır.
3. Taban tutamacının ayarı (Íekil 3)
6 mm'lik cıvatayı 10 mm'lik lokma anahtarı ile gevßetin. Taban tutamacını,
alt yüzeyi tezgah yüzeyine veya zemin yüzeyine temas edene kadar ayarlayın,
Ayarlama yaptıktan sonra 6 mm'lik cıvatayı iyice sıkıßtırın.
4. Mengene Takımının Kullanımı (Standart aksesuar) (Íekil 9)
(1) Mengene takımı 6 mm.'lik kelebek cıvatayı gevßetmek suretiyle ya sol siper
{(B) Siperi} veya saå sipere {(A) Siperi} tutturulabilir.
(2) Vida tutamacı, iß parçasının yüksekliåine göre 6 mm.'lik kelebek cıvatayı (B)
gevßetme suretiyle yükseltilip alçaltılabilir. Ayarlamadan sonra 6 mm.'lik kelebek
cıvatayı (B) sıkıca sıkıßtırın ve vida tutamacını sabitleßtirin.
(3) Üst tokmaåı çevirerek iß parçasını yerine sabitleßtirin.
DÓKKAT
Óß parçasını sipere sabitlemek için her zaman, kıskaç veya mengeneyle iyice
sıkıßtırın; aksi taktirde iß parçası tabladan savrulup fiziksel bir yaralanmaya
yol açabilir.
UYARI
Motor baßının kesim için indirildiåi zaman mengene takımıyla temas etmemesine
dikkat edin. Eåer böyle bir ihtimal söz konusu ise 6 mm.'lik kelebek cıvatayı
gevßetin ve mengene takımını, testere bıçaåı ile temas etmeyecek bir konuma
getirin.
5. Masa eklemesinin pozisyonlanması (Íekil 1)
Masa eklemeleri döner taban üzerine takılır. Alet fabrikadan sevk edilirken,
masa eklemeleri testere bıçaåına temas etmeyecek ßekilde sabitlenir. Masa
eklemesi sabitlenerek masa eklemesinin yan yüzeyi ile testere bıçaåı arasındaki
boßluk minimum olduåunda, iß parçasının alt yüzeyindeki çapak önemli ölçüde
azalır. Aleti kullanmadan önce aßaåıdaki ißlemlere uygun olarak bu boßluåu
kaldırın.
(1) Saå açılı kesim
Üç adet 6 mm'lik makine vidasını gevßetin, sonra sol taraftaki masa eklemesini
saålamlaßtırın ve her iki uçtaki 6 mm'lik makine vidalarını geçici olarak sıkıßtırın.
Sonra bir iß parçasını (yaklaßık 200 mm genißlikte) mengene takımı ile sabitleyin
ve kesin. Kesim yüzeyini masa eklemesinin kenarı ile hizaladıktan sonra her
iki uçtaki 6 mm'lik makine vidalarını iyice sıkıßtırın. Óß parçasını çıkartın ve
6 mm'lik orta makine vidasını iyice sıkıßtırın. Saå taraftaki masa eklemesini
de aynı ßekilde ayarlayın.
(2) Sol ve saå eåim açılı kesim
Masa eklemesini, saå açılı kesim için, aynı ißlemle ayarlayın.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse