Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 86

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

PyccÍËÈ
9. OäËcÚÍa
èepËoÀËäecÍË yÀaÎÓÈÚe cÚpyÊÍy Ë ÀpyÖËe oÚxoÀê c ÔoÇepxÌocÚË paÄoäeÖo
ycÚpoÈcÚÇa ÔpË ÔoÏoçË cÏoäeÌÌoÈ ÏêÎëÌoÈ ÇoÀoÈ ÚÍaÌË. ÓÚoÄê ËÁÄeÊaÚë
ÌeËcÔpaÇÌocÚeÈ Ç paÄoÚe ÏoÚopa, ÁaçËçaÈÚe eÖo oÚ ÍoÌÚaÍÚa c ÏacÎoÏ
ËÎË ÇoÀoÈ.
(ToÎëÍo ÏoÀeÎë C8FSHE)
EcÎË ÎËÌËÓ ÎaÁepa ÔepecÚaÌeÚ ÄêÚë ÇËÀËÏoÈ ËÁ-Áa ÌaÎËÔaÌËÓ cÚpyÊÍË
Ë ÚoÏy ÔoÀoÄÌoÖo Ìa oÍÌe cÇeÚoËÁÎyäaïçeÈ äacÚË ÎaÁepÌoÖo yÍaÁaÚeÎÓ,
ÇêÚpËÚe Ë oäËcÚËÚe oÍÌo ÔpË ÔoÏoçË cyxoÈ ÚÍaÌË ËÎË ÚÍaÌË, yÇÎaÊÌeÌÌoÈ
ÏêÎëÌoÈ ÇoÀoÈ Ë Ú.Ô.
10. èopÓÀoÍ ÁaÔËceÈ Ôo ÚexoÄcÎyÊËÇaÌËï
OCTOPOÜHO
PeÏoÌÚ, ÏoÀËÙËÍaáËï Ë ocÏoÚp ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌoÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa ÙËpÏê
Hitachi cÎeÀyeÚ ÔpoÇoÀËÚë Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe Hitachi.
ùÚoÚ ÔepeäeÌë ÁaÔacÌêx äacÚeÈ ÔpËÖoÀËÚcÓ ÔpË ÔpeÀcÚaÇÎeÌËË eÖo ÇÏecÚe
c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ cepÇËcÌêÈ áeÌÚp Hitachi c ÁaÔpocoÏ
Ìa peÏoÌÚ ËÎË Ôpoäee oÄcÎyÊËÇaÌËe.
èpË paÄoÚe Ë oÄcÎyÊËÇaÌËË ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌêx ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÌyÊÌo
coÄÎïÀaÚë ÔpaÇËÎa Ë cÚaÌÀapÚê ÄeÁoÔacÌocÚË, ÀeÈcÚÇyïçËe Ç ÍaÊÀoÈ
ÀaÌÌoÈ cÚpaÌe.
ÂAMEóAHàE
îËpÏa HITACHI ÌeÔpepêÇÌo paÄoÚaeÚ ÌaÀ ycoÇepåeÌcÚÇoÇaÌËeÏ cÇoËx
ËÁÀeÎËÈ, ÔoíÚoÏy Ïê coxpaÌÓeÏ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa ÇÌeceÌËe ËÁÏeÌeÌËÈ Ç
ÚexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË, yÔoÏÓÌyÚêe Ç ÀaÌÌoÈ ËÌcÚpyÍáËË Ôo
íÍcÔÎyaÚaáËË, ÄeÁ ÔpeÀyÔpeÊÀeÌËÓ oÄ íÚoÏ.
ÉAPAHTàü
Mê ÖapaÌÚËpyeÏ cooÚÇeÚcÚÇËe aÇÚoÏaÚËäecÍËx ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ Hitachi
ÌopÏaÚËÇÌêÏ/ÌaáËoÌaÎëÌêÏ ÔoÎoÊeÌËÓÏ. ÑaÌÌaÓ ÖapaÌÚËÓ Ìe pacÔpocÚpaÌÓeÚcÓ
Ìa ÀeÙeÍÚê ËÎË yçepÄ, ÇoÁÌËÍåËÈ ÇcÎeÀcÚÇËe ÌeÔpaÇËÎëÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËe
ËÎË ÌeÌaÀÎeÊaçeÖo oÄpaçeÌËÓ, a ÚaÍÊe ÌopÏaÎëÌoÖo ËÁÌoca. B cÎyäae ÔoÀaäË
ÊaÎoÄê oÚÔpaÇÎÓÈÚe aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ Ç ÌepaÁoÄpaÌÌoÏ cocÚoÓÌËË
ÇÏecÚe c ÉAPAHTàâHõM CEPTàîàKATOM, ÍoÚopêÈ ÌaxoÀËÚëcÓ Ç ÍoÌáe
ËÌcÚpyÍáËË Ôo oÄpaçeÌËï, Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ áeÌÚp oÄcÎyÊËÇaÌËÓ Hitachi.
èPàMEóAHàE
Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ
Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ
ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
àÌÙopÏaáËÓ, ÍacaïçaÓcÓ coÁÀaÇaeÏoÖo åyÏa Ë ÇËÄpaáËË
àÁÏepÓeÏêe ÇeÎËäËÌê ÄêÎË oÔpeÀeÎeÌê Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c EN61029.
TËÔËäÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÖo ÀaÇÎeÌËÓ: 90 ÀÅ (A)
TËÔËäÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÈ ÏoçÌocÚË: 103 ÀÅ (A)
HaÀeÇaÈÚe ÌayåÌËÍË.
BeÎËäËÌa ÚËÔËäÌoÖo ÇÁÇeåeÌÌoÖo cpeÀÌeÍÇaÀpaÚËäecÍoÖo ycÍopeÌËÓ Ìe ÔpeÇêåaeÚ
2
2,5 Ï/c
.
85
àÌÙopÏaáËÓ o cËcÚeÏe ÔËÚaÌËÓ, ËcÔoÎëÁyeÏoÈ c íÎeÍÚpËäecÍËÏ
ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ ÀÎÓ ÍoÚopoÖo ÔpeÀycÏoÚpeÌa ÔacÔopÚÌoe ÌaÔpÓÊeÌËe 230
B ÔepeÏeÌÌoÖo ÚoÍa
ÑeÈcÚÇËÓ Ôo ÇÍÎïäeÌËï Ë ÇêÍÎïäeÌËï íÎeÍÚpËäecÍËx ÔpËÄopoÇ ÇêÁêÇaïÚ
cÍaäÍË ÌaÔpÓÊeÌËÓ.
ùÍcÔÎyaÚaáËÓ ÀaÌÌoÖo íÎeÍÚpËäecÍoÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa ÔpË ÌeÄÎaÖoÔpËÓÚÌêx
ceÚeÇêx ycÎoÇËÓx ÏoÊeÚ oÍaÁaÚë ÌeÄÎaÖoÔpËÓÚÌoe ÇoÁÀeÈcÚÇËe Ìa paÄoÚy ÀpyÖËx
íÎeÍÚpËäecÍËx ÔpËÄopoÇ.
èpË ÔoÎÌoÏ coÔpoÚËÇÎeÌËË ceÚË, paÇÌoÏ ËÎË ÏeÌëåeÏ 0,29 OÏ, ÇepoÓÚÌee ÇceÖo
Ìe ÄyÀeÚ ÌeÖaÚËÇÌêx íÙÙeÍÚoÇ.
OÄêäÌo ÏaÍcËÏaÎëÌoe ÀoÔycÚËÏoe ÔoÎÌoe coÔpoÚËÇÎeÌËe ceÚË Ìe ÄyÀeÚ
ÔpeÇêåeÌo, ecÎË oÚÇeÚÇÎeÌËe Í ceÚeÇoÈ poÁeÚÍe ÔËÚaeÚcÓ oÚ coeÀËÌËÚeÎëÌoÈ
ÍopoÄÍË ÏoçÌocÚëï 25 aÏÔep ËÎË Çêåe.
B cÎyäae oÚÍÎïäeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÚÇa, ËÎË ecÎË ceÚeÇaÓ ÇËÎÍa ÄyÀeÚ ÇêÌyÚa ËÁ
poÁeÚÍË, ÌeÏeÀÎeÌÌo ÇepÌËÚe ÔepeÍÎïäaÚeÎë Ç ÔoÎoÊeÌËe OFF (BõKã). ùÚo
ÔpeÀoÚÇpaÚËÚ ÌeÍoÌÚpoÎËpyeÏêÈ ÔepeÁaÔycÍ ycÚpoÈcÚÇa.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse