Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 59

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

25.
Kesilecek malzemeye uygun testere bıçaåı seçin.
26.
Sürgülü gönye ßev testeresini, testere bıçaåı yukarı veya yana dönükken
asla kullanmayın.
27.
Malzemenin çivi gibi yabancı maddelerden arınmıß olmasına dikkat edin.
28.
Masa eklem parçası aßındıåında deåißtirin.
29.
Bu testereyi alüminyum, ahßap ve bunlara benzer malzemelerin kesimi
dıßındaki malzemelerde kullanmayın.
30.
Bu testereyi, üreticinin tavsiye ettiåi malzeme kesimleri dıßındaki malzemelerde
kullanmayın.
31.
Bıçak deåißtirme ißlemi, yeniden yerleßtirme yöntemi dahil olmak üzere
doåru olarak yapılmalıdır.
32.
Ahßap keserken, sürgülü gönye ßev testeresini, bir toz toplama cihazına
baålayın.
TEKNÓK ÖZELLÓKLER
Maks. Kesme
Eåim
Kapasitesi
Yükseklik × Genißlik
Gönye
Testere Bıçaåı Boyutları (oD × iD × Kalınlık)
Íevli Kesim Açısı
Eåimli Kesim Açısı
Gönye Kesim Açısı
Voltaj (bölgeye göre)*
Güç girdisi*
Yüksüz hız
Makinanın Boyutları (Genißlik × Derinlik × Yükseklik)
Aåırlık (Net)
Lazer Óßaretleyici
(Sadece Model C8FSHE)
* Bu deåer bölgeden bölgeye deåißiklik gösterdiåi için ürünün üzerindeki plakayı kontrol etmeyi unutmayın.
"**" boyutuna sahip iß parçasını keserken, motor baßlıåı alt limit konumunda olsa bile yuvarlak testerenin alt ucunun iß parçasıyla temas etme olasılıåı söz konusu
olabilir. Óß parçasını keserken dikkatli olun. Daha fazla bilgi içn, "PRATÓK UYGULAMALAR"a bakın. Yardımcı levhayı parmaklık yüzeyi üzerine monte edin (Yardımcı
levhanın kalınlıåına bakın ( ) ). "12. Büyük iß parçalarının kesilmesi" ne bakın (Íekil 16).
STANDART AKSESUARLAR
(1) 216 mm TCT Testere bıçaåı (aletin üzerine takılı) .................................... 1
(2) Toz torbası ...................................................................................................... 1
(3) 10 mm Lokma anahtarı ................................................................................. 1
(4) Menteße Takımı ............................................................................................... 1
(5) Tutamaç ........................................................................................................... 1
(6) Yan Sap ........................................................................................................... 1
Standart aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Íev 45°
Sol 45°
Saå 5°
Eåim (Sol) 45° + Íev 45°
Eåim (Saå) 5° + Íev 45°
Eåim (Sol) 0° – 45°
Eåim (Saå) 0° – 5°
Maksimum çıkıß
(Iambda)
Lazer medyumu
ÓSTEÅE BAÅLI AKSESUARLAR (ayrıca satılır)
(1) Uzatma Tutucusu ve Durdurucu
(2) Testere bıçaåı 216 mm TCT testere bıçaåı (Toplam diß sayısı: 60)
(3) Taç kalıp Menteße Takımı (Taç kalıp Durdurucuyu (L) da içerir)
(4) Taç Kalıp Durdurucu (L)
(5) Taç Kalıp Durdurucu (R)
(6) Alt Siper
Ósteåe baålı gelen aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
Yuva açarken özen gösterin.
Aleti taßırken kulpundan tutmayın. Kulp yerine sapından tutun.
Ancak motor devri maksimim düzeye erißince kesme ißlemine baßlayın.
Anormallik gözlemlenirse derhal anahtarı OFF (KAPATIN).
Aletin bakım veya ayarlarını yapmadan önce güç kaynaåından çıkarın ve
testere bıçaåının durmasını bekleyin.
Íevli veya eåimli kesim yaparken, dönmesi tamamen durana kadar bıçaåı
kaldırılmaması lazımdır.
Sürgülü kesim ißlemi sırasında, testere operatör tarafından itilmeli ve geri
sürülmelidir.
Kesme ißleminin olası tüm risklerini (lazer radyasyonunun gözlere etkisi,
makinadaki mekanik sürme veya hareket eden aksamlara istenmeden temas
gibi) göz önünde tutun.
65 mm × 312 mm
**75 mm × 262 mm Yardőmcő Levha ile (30 mm)
65 mm × 220 mm
**75 mm × 185 mm Yardőmcő Levha ile (20 mm)
45 mm × 312 mm
**50 mm × 252 mm Yardőmcő Levha ile (30 mm)
60 mm × 312 mm
**70 mm × 252 mm Yardőmcő Levha ile (30 mm)
45 mm × 220 mm
**50 mm × 170 mm Yardőmcő Levha ile (30 mm)
60 mm × 220 mm
**70 mm × 170 mm Yardőmcő Levha ile (30 mm)
216 mm × 30 mm × 2 mm
Saå 0° – 57°, Sol 0° – 45°
Saå 0° – 5°, Sol 0° – 48°
Íev (Saå ve Sol) 0° – 45°
(110 V, 230 V)
1050 W
5500 dak
555 mm × 790 mm × 485 mm
15 kg (C8FSHE) / 14 kg (C8FSE)
Po<3 mW Sınıfı Lazer Ürünü
654 nm
Lazer Diyotu
Türkçe
–1
58

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse