Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 61

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

UYARI
Masa eklemesini saå açılı kesim için ayarladıktan sonra, eåer eåim açılı kesim
için kullanılmıßsa masa eklemesi belirli ölçüde kesilecektir.
Eåimli kesim ißlemi gerektiåinde, masa eklemesini eåim açılı kesim için ayarlayın.
6. Alt siperin kullanımı için onay (Ósteåe baålı aksesuar)
Bu elektrikli alet, bir alt parmaklıkla donatılmıßtır.
Direkt açılı kesim veya saå eåimli kesim durumunda alt parmaklıåı kullanın.
Ayrıca, Sol eåimli açılı kesim, Saå eåimli açılı kesim ve Direkt açılı kesim
yapabilir ve geniß arka yüzlü bir malzemeyi dengeli ßekilde kesebilirsiniz.
UYARI
Saå eåimli kesim durumunda, alt parmaklıåı ters saat yönünde çevirin (Íekil
10). Ters saat yönünde çevrilmedikçe, ana gövde veya testere bıçaåı alt
parmaklıkla temas ederek bir yaralanmaya neden olabilir.
7. Mürekkep çizgisinin kullanılması
Motor kısmının indirilmesinden sonra, alt koruyucu yükseltilir ve testere bıçaåı
ortaya çıkar.
Mürekkep çizgisini testere bıçaåı ile aynı hizalayın.
UYARI
Testere bıçaåı dönerken alt koruyucuyu asla kaldırmayın.
Alt koruyucu temas ederek, sadece kesim hassasiyetini azaltmakla kalmayacak,
aynı zamanda koruyucuya da zarar verebilecektir.
8. Yan sapın takılması (Íekil 1)
Bu üniteyle gelen yan kolu takın.
9. Lazer çizgisinin pozisyon ayarı (Sadece Model C8FSHE)
Mürekkep çizgisi bu alette lazer ißaretleyicinin üzerine yapılabilir. Bir düåmeyle
lazer ißaretleyici açılabilir (Íekil 11).
Kesim seçiminize baålı olarak lazer çizgisi, kesim genißliåinin (testere bıçaåı)
sol tarafı ile veya saå taraftaki mürekkep çizgisi ile hizalanabilir.
Lazer çizgisi, fabrika çıkıßında testere bıçaåının genißliåine göre ayarlanır.
Óßteåinize uyacak ßekilde aßaåıdaki aßamaları takip ederek testere bıçaåı ve
lazer çizgisinin pozisyonlarını ayarlayın.
(1) Lazer ißaretleyiciyi açın ve iß parçasında yüksekliåi 20 mm., genißliåi 150 mm.
ve derinliåi yaklaßık 5 mm. olan bir oluk açın. Üzerinde oluk açılmıß iß parçasını
mengeneyle tutturun ve kımıldatmayın. Oluk açma ißi için "21. Oluk kesme
ißlemleri" maddesine bakın.
(2) Sonra, ayarlayıcıyı döndürün ve lazer çizgisini kaydırın. (Saat yönünde
çevirirseniz, lazer çizgisi saåa doåru kayacak ve saat yönünün tersine çevirirseniz,
lazer çizgisi sola kayacaktır.) Testere bıçaåının sol tarafıyla hizalanmıß mürekkep
çizgisiyle çalıßıyorsanız, lazer çizgisini yuvanın sol ucuyla hizalayın (Íekil 12).
Testere bıçaåının saå tarafıyla hizaladıåınızda, lazer çizgisi yuvanın saå tarafı
ile hizaya gelir.
(3) Lazer çizgisinin konumunu ayarladıktan sonra, iß parçasına dik açılı bir mürekkep
çizgisi çekin ve mürekkep çizgisini lazer çizgisiyle hizalayın. Mürekkep çizgisini
hizalarken, iß parçasını azar azar kaydırın ve lazer çizgisinin mürekkep çizgisiyle
çakıßtıåı bir pozisyonda mengene ile sıkıßtırın. Tekrar oluk üzerinde çalıßın
ve lazer çizgisinin konumunu kontrol edin. Lazer çizgisinin konumunu deåißtirmek
istiyorsanız, (1)'den (3)'e kadar olan aßamaları takip ederek tekrar gerekli
ayarlamaları yapın.
DÓKKAT
Fißi prize sokmadan önce, ana aletin ve lazer ißaretleyicinin kapalı olmasına
dikkat edin.
Çalıßtırma sırasında fiß prize sokulu olduåu için, lazer çizgisinin konum ayarlaması
sırasında, açma/kapama tetiåini aßırı dikkatli kullanın. Eåer açma/kapama tetiåi
dikkatsizce çekilirse, testere bıçaåı dönmeye baßlayarak beklenmedik kazalara
yol açabilir.
Baßka amaçlarla kullanmak üzere lazer ißaretleyiciyi yerinden sökmeyin.
UYARI (Íekil 13)
Lazer radyasyonu – Ißına direk bakmayın.
Tezgahta lazer radyasyonu var. Ißına direk bakmayın.
Eåer gözünüz direk olarak lazer ıßınlarına maruz kalırsa, zarar görebilir.
Sökmeyin.
Lazer ißaretleyiciye kuvvetle vurmayın (ana gövdesine); aksi taktirde lazer
çizgisinin konumu bozulabilir ve lazer ißaretleyici zarar görebileceåi gibi ömrü
de kısalabilir.
Lazer ißaretleyiciyi sadece kesme ißlemleri sırasında açık tutun. Lazer
ißaretleyicinin uzun süre açık tutulması, ömrünün kısalmasına yol açabilir.
Kontrol veya ayarların burada belirtilenlerin dıßında kullanılması, tehlikeli
radyasyona maruz kalmaya yol açabilir.
NOT
Mürekkep çizgisini lazer çizgisiyle kesißtirerek kesme ißlemini gerçekleßtirin.
Mürekkep çizgisi lazer çizgisiyle kesißtiåinde, ıßıåın gücü deåißken olacak, ve
size çizgilerin uyumunu daha kolay ayırt etme ßansı vererek, düzgün kesme
olanaåı verecektir. Bu da kesim hatalarını en aza indirecektir.
Dıßarıda veya pencere kenarındaki ißlemlerde gün ıßıåı, lazer çizgisinin
görünmesini zorlaßtırabilir. Bu gibi durumlarda, ißleme devam etmek için direk
olarak gün ıßıåına maruz kalmayan bir yere geçin.
Kabloyu motor baßının arkasına doåru çekißtirmeyin ve parmaåınıza veya bir
tahta parçasına veya benzer ßeylere dolamayın; kablo yerinden çıkabilir ve
lazer ißaretleyici çalıßmayabilir.
Lazer çizgisinin doåru konumda olup olmadıåını düzenli olarak kontrol edin.
Bunu ßu ßekilde yapın: Óß parçasının üzerinde 20 mm. yüksekliåinde ve 150
mm genißliåinde dik açılı bir mürekkep çizgisi çizin ve lazer çizgisinin, mürekkep
çizgisiyle uyumlu olup olmadıåını kontrol edin [Mürekkep çizgisi ve lazer çizgisi
arasındaki sapma, mürekkep çizgisi genißliåinden (0,5 mm) az olmalıdır] (Íekil
14).
10. Kesme Óßlemi
(1) Íekil 15'de görüldüåü gibi testere bıçaåının genißliåi, kesimin genißliåi olacaktır.
O yüzden,
uzunluåu arzulandıåında, iß parçasını (çalıßtırıcının açısından)
saåa doåru veya
uzunluåu arzulandıåında, sola doåru kaydırın.
Lazer ißaretleyicisi kullandıåınızda lazer çizgisini, testere bıçaåının sol tarafıyla
hizalayın, ve sonra mürekkep çizgisini, lazer çizgisiyle aynı hizaya getirin.
(2) Düåmeyi açtıktan ve testere bıçaåını kontrol ederek maksimum hızda
döndüåünden emin olduktan sonra, kilit kolunu aßaåıda tutarak sapı yavaßça
aßaåı bastırın ve testere bıçaåını kesilecek malzemeye yaklaßtırın.
(3) Testere bıçaåı iß parçasına temas ettiåi anda, sapı yavaß yavaß aßaåı doåru
bastırarak iß parçasını kesin.
(4) Óß parçasını istenilen derinlikte kestikten sonra, elektrikli aleti KAPATIN ve iß
parçasını çıkartmak için sapı kaldırmadan önce, testere bıçaåının tamamen
durmasını ve tam çekilme konumumda olmasını bekleyin.
UYARI
Kesmedeki azami boyutları görmek için "TEKNÓK ÖZELLÓKLER" tablosuna
bakın.
Sapa uygulanacak baskıyı artırmak, kesme hızını artırmayacaktır. Tersine,
fazla baskı motorda aßırı yüklenmeye yol açabilir ve/veya kesim verimliåini
azaltabilir.
Alet kullanılmadıåı zamanlarda, açma/kapama tetiåinin KAPALI olmasına ve
fißin prizden çekili olmasına dikkat edin.
Sapı iß parçasının üzerinden kaldırmadan önce aleti kapatın ve testere bıçaåının
tamamen durmasını bekleyin. Testere bıçaåı dönerken alet kaldırılırsa, kesilmiß
parçalar testere bıçaåını sıkıßtırabilir ve tehlikeli bir ßekilde etrafa saçılabilirler.
Her derinlemesine kesme ißleminin ardından aleti kapatın ve testere bıçaåının
durmasını bekleyin. Sonra sapı kaldırın ve tam geri çekilme konumuna getirin.
Kesilen parçaların döner tabandan temizlendiåinden emin olun ve sonraki
aßamaya geçin.
11. Dar iß parçalarının kesimi (Baskılı kesim)
Menteßeyi tutamaca (A) doåru kaydırın, sonra sürgü sıkıßtırma tokmaåını
sıkıßtırın (Íekil 2). Óß parçasını kesmek için kolu indirin. Elektrikli aletin bu
ßekilde kullanımı 65 mm kare'ye kadar iß parçalarının kesimini saålayacaktır.
12. Büyük iß parçalarının kesilmesi
Óß parçasının yüksekliåine baålı olarak, tam bir kesme ißleminin yapılamadıåı
durumlar olabilir. Bu durumda, parmaklık yüzeyindeki 7 mm delikleri kullanarak
(her bir tarafta iki delik), 6 mm düz baßlı vidalarla ve 6 mm somunlarla bir
yardımcı levha monte edin. (Íekil 16)
Yardımcı levhanın kalınlıåı için, "TEKNÓK ÖZELLÓKLER"e bakın.
13. Geniß iß parçalarının kesimi (Sürgülü kesim)
Sürgü sıkıßtırma tokmaåını gevßetin (Íekil 2) kolu tutun ve testere bıçaåını
ileri sürün.
Daha sonra, kolu aßaåı bastırın ve iß parçasını kesmek içni testere bıçaåını
geriye kaydırın. Bu, genißliåi 312 mm'ye kadar olan iß parçalarının kesilmesini
kolaylaßtırır.
Türkçe
60

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse