Podstawowe Środki Ostrożności - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA! Podczas używania narzędzi elektrycznych należy przestrzegać
podstawowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia
prądem oraz zranienia, w tym następujących punktów.
Przeczytaj instrukcję zanim przystąpisz do użytkowania narzędzia i zachowaj te
instrukcje.
W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania:
1.
Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Zaśmiecone stanowiska
pracy i stoły warsztatowe mogą być przyczyną obrażeń.
2.
Należy uwzględniać warunki środowiska pracy. Narzędzia elektryczne nie
mogą być narażone na działanie deszczu i wilgoci. Miejsce pracy powinno
być dobrze oświetlone.
Nie używaj narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów
ani tam gdzie mogłyby spowodować pożar lub wybuchnąć.
3.
Strzeż się porażenia prądem. Unikaj kontaktu cielesnego z uziemionymi
powierzchniami (jak np. rury, kaloryfery, lodówki i piecyki).
4.
Trzymaj z daleka od dzieci. Nie pozwól odwiedzającym dotknąć narzędzia
lub kabla. Odwiedzający powinni trzymać się z daleka od miejsca pracy.
5.
Chowaj nieużywane narzędzia. Kiedy nie są w użytku, narzędzia powinny
być przechowywane w suchym, zamkniętym miejscu lub kładzione wysoko,
tam, gdzie nie dosięgną ich dzieci.
6.
Nie wywieraj zbyt mocnego nacisku na narzędzia. Działa ono najlepiej i
najbezpieczniej, gdy przestrzegana jest instrukcja użycia.
7.
Używaj właściwego narzędzia. Nie używaj małych narzędzi lub dodatków
do wykonywania pracy przeznaczonej dla narzędzi większych. Nie używaj
narzędzi w celach, do których nie były przeznaczone, jak np. nie używaj
piły tarczowej do ścinania gałęzi lub pni.
8.
Noś odpowiedni ubiór. Nie noś luźnego ubrania lub biżuterii, mogą się one
bowiem wkręcić w ruchome części maszyn. W czasie pracy na zewnątrz
zalecane jest używanie gumowych rękawic i nieślizgającego się obuwia.
Noś nakrycie głowy, by zabezpieczyć długie włosy.
9.
Używaj okularów ochronnych. Używaj maski na twarz, by zabezpieczyć się
jeżeli w czasie pracy występuje dużo kurzu.
10.
Używaj pochłaniaczy kurzu.
Jeśli istnieje możliwość podłączenia pochłaniaczy kurzu, upewnij się, że
są one podłączone i poprawnie używane.
11.
Nie niszcz kabla. Nigdy nie noś narzędzia trzymając je za kabel i nie ciągnij
za kabel, by rozłączyć urządzenie. Trzymaj kabel z daleka od gorąca, oleju,
i ostrych narzędzi.
12.
Pracuj bezpiecznie. Używaj zacisków lub imadła by trzymać w miejscu
przedmioty. Jest to bezpieczniejsze, niż używanie do tego rąk i pozwala
na użycie obu rąk do trzymania narzędzi.
13.
Nie pochylaj się nad narzędziem. Zawsze zachowuj balans i równowagę,
14.
Dbaj o narzędzia. Utrzymuj narzędzia tak, by były ostre i czyste i by lepiej
i sprawniej funkcjonowały. Przestrzegaj instrukcji w smarowaniu i wymianie
akcesoriów. Sprawdzaj okresowo kable narzędzi i jeśli są one uszkodzone,
zanoś do naprawy w autoryzowanym centrum napraw. Sprawdzaj co pewien
czas przedłużacze i wymieniaj je, gdy są uszkodzone. Dbaj, by uchwyty
narzędzi były czyste i suche i wolne od tłuszczu i smaru.
15.
Rozłączaj narzędzia gdy nie są w użytku, przed naprawami i podczas
wymiany akcesoriów takich jak ostrza, wiertła i przecinaki.
16.
Zdejmuj klucze i narzędzia regulujące. Wyrób sobie zwyczaj sprawdzania
czy klucze i narzędzia regulujące są zdjęte z narzędzi przed ich
uruchomieniem.
17.
Unikaj przypadkowego włączenia. Nie noś narzędzia z palcem na włączniku
w czasie, gdy jest ono włączone do prądu. Upewnij się, że przycisk jest
wyłączony zanim włączysz narzędzie do prądu.
18.
Używaj przedłużaczy przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Kiedy narzędzie
jest używane na zewnątrz używaj wyłącznie przedłużaczy do użytku
zewnętrznego.
19.
Zachowaj ostrożność. Zwracaj uwagę na to, co robisz. Kieruj się rozsądkiem.
Nie używaj narzędzi, gdy jesteś zmęczony.
20.
Sprawdzaj uszkodzone części. Przed ponownym użyciem narzędzia osłona
lub inna uszkodzona część powinna być uważnie sprawdzona, by upewnić
się, że będzie ona poprawnie funkcjonować i wykona zamierzoną czynność.
Sprawdź ustawienie ruchomych części a także czy poruszają się one bez
przeszkód, sprawdź także uszkodzenia, umocowanie i inne czynniki mogące
wpłynąć na sprawne działanie narzędzia.
Osłona lub inna uszkodzona część powinna być naprawiona lub wymieniona
w autoryzowanym centrum napraw lub według zaleceń zawartych w instrukcji.
Wymień uszkodzone przełączniki w autoryzowanym centrum napraw. Nie
używaj narzędzia jeśli nie działa wyłącznik.
21.
Uwaga
Używanie akcesoriów lub dodatków, które nie są zalecane w instrukcji może
grozić ryzykiem odniesienia obrażeń.
22.
Naprawiaj narzędzie u wykwalifikowanego fachowca. To narzędzie spełnia
określone wymogi bezpieczeństwa. Naprawy powinny być wykonywane
tylko przez wykwalifikowanych fachowców używających oryginalnych części
zastępczych. W innym przypadku może grozić to niebezpieczeństwem dla
użytkownika.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYCIU
PILARKI
1.
Utrzymywać obszar podłogi wokół poziomu urządzenia w porządku, bez
luźnych materiałów, np. wiórów i odłamków.
2.
Zapewnić odpowiednie oświetlenie górne lub miejscowe.
3.
Nie stosować elektronarzędzi do innych zastosowań niż określone w instrukcji
obsługi.
4.
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane tylko przez upoważniony zakład
usługowy. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia i obrażenia
wynikające z naprawy dokonanej przez nieupoważnione osoby lub z
nieprawidłowego użycia narzędzia.
5.
Aby zapewnić zaprojektowaną eksploatacyjną integralność elektronarzędzi,
nie należy zdejmować zainstalowanych pokryw, ani odkręcać śrub.
6.
Nie dotykać ruchomych części lub akcesoriów bez uprzedniego odłączenia
zasilania.
7.
Stosować narzędzie przy niższym napięciu wejściowym niż podane na
tabliczce znamionowej; w przeciwnym wypadku jakość wykończenia może
ulec pogorszeniu, a wydajność robocza urządzenia może być obniżona z
uwagi na przeciążenie silnika.
8.
Nie myć plastikowych części rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalniki, takie jak
benzyna, rozcieńczalnik, czterochlorek węgla, alkohol, mogą uszkodzić i
doprowadzić do pęknięcia części plastikowych. Nie wycierać części
wymienionymi rozpuszczalnikami. Czyścić części plastikowe miękką szmatką
lekko zwilżoną wodą z dodatkiem mydła.
9.
Stosować tylko oryginalne części zamienne HITACHI.
10.
Narzędzie może być rozkręcane tylko w celu wymiany szczotek węglowych.
11.
Schemat części urządzenia zamieszczony w niniejszej instrukcji użycia jest
przeznaczony do stosowania tylko przez upoważniony zakład serwisowy.
12.
Nigdy nie przecinać metali zawierających żelazo lub gruz.
13.
Zapewnić odpowiednie oświetlenie górne lub miejscowe.
Materiały przeznaczone do obróbki, a także te obrobione składować w
pobliżu stanowiska pracy operatora.
14.
W razie konieczności należy nosić odpowiednie osobiste wyposażenie
ochronne, które może obejmować:
Nauszniki ochronne w celu obniżenia ryzyka utraty słuchu.
Okulary ochronne w celu obniżenia ryzyka uszkodzenia oczu.
Maski ochronne w celu obniżenia ryzyka wdychania szkodliwego pyłu.
Rękawice do pracy z ostrzami pilarki (w miarę możliwości ostrza należy
przenosić w oprawkach) oraz materiałami szorstkimi.
15.
Operator musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie użycia, ustawienia
oraz działania urządzenia.
16.
Nie usuwać wiórów lub innych odpadów obrobionego przedmiotu z obszaru
cięcia w trakcie pracy urządzenia oraz zawsze, gdy głowica piły nie znajduje
się w pozycji spoczynku.
17.
Nigdy nie używać pilarki, gdy dolna osłona jest zablokowana w pozycji
otwartej.
18.
Sprawdzić, czy dolna osłona gładko się przesuwa.
19.
Nie używać pilarki, gdy osłony nie znajdują się na swoim miejscu, nie są
sprawne oraz odpowiednio zakonserwowane.
Polski
36

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse