Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 56

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Čeština
22. Použití světla (Pouze model C8FSHE)
UPOZORNĚNÍ
Před zapojením kabelu do zásuvky se ujistěte, že jsou hlavní jednotka i světlo
vypnuté.
Čočka světla je během a bezprostředně po použití velmi horká. Za žádných
okolností se jí proto nedotýkejte.
Mohli byste si způsobit popáleniny.
VÝSTRAHA
Nevystavujte světlo silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození světla nebo ke snížení jeho životnosti.
Světlo zapínejte pouze při řezání.
Nesvi te světlem nepřetržitě do očí.
Mohlo by dojít k poškození zraku.
Nečistoty, které ulpí na čočce skla, jemně očistěte měkkým hadříkem, abyste
světlo nepoškrábali nebo nepoškodili.
Škrábance na čočce světla mohou snížit svítivost.
Vypínač světla je vybaven ochranou proti prachu. Ujistěte se, že povlak
vypínače není poškrábaný nebo jinak poškozený.
V určitých případech se mohou do vypínače dostat třísky a znemožnit funkčnost
světla.
(1) Vložte zástrčku hlavní jednotky do zásuvky.
(2) Pro zapnutí světla nastavte vypínač světla do horní polohy (ZAP) a pro vypnutí
do spodní polohy (VYP). (Viz Obr. 28)
(3) Směr světla můžete upravit posunutím upevňovacího prvku světla doprava
nebo doleva.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PILOVÉHO KOTOUČE
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili nehodě nebo zraněním osob, před vyjmutím nebo instalací
pilového kotouče vždy vypněte spouštěcí spínač a vytáhněte zástrčku z
napájení.
1. Montáž pilového kotouče (Obr. 25, Obr. 26 a Obr. 27)
(1) K uvolnění 6 mm šroubu, který upevňuje kryt vřetena, použijte 10 mm nástrčný
klíč, který je součástí příslušenství, a poté kryt vřetena otáčejte.
(2) Zatlačte blokování vřetena a šroub uvolněte pomocí 10 mm nástrčného klíče.
Vzhledem k tomu, že má šroub levý závit, uvolňujte ho otáčením doprava.
POZNÁMKA
Pokud blokování vřetena nelze snadno zatlačit, aby se vřeteno zablokovalo,
otáčejte šroubem pomocí 10 mm nástrčného klíče (standardní příslušenství)
a zároveň vyvíjejte tlak na blokování vřetena.
Vřeteno pilového kotouče je zablokováno, když je blokování vřetena zatlačeno
dovnitř.
(3) Vyjměte šroub a podložku (D).
(4) Zvedněte spodní ochranný kryt a namontujte pilový kotouč.
UPOZORNĚNÍ
Při montáži pilového kotouče zkontrolujte, zda se značka rotace na pilovém
kotouči shoduje se značkou rotace na převodové skříni.
(5) Podložku (D) a šroub důkladně vyčistěte a nainstalujte je do vřetena pilového
kotouče.
(6) Zatlačte blokování vřetena a šroub upevněte otáčením doleva pomocí 10 mm
nástrčného klíče.
(7) Kryt vřetena otáčejte, dokud nebude háček v krytu vřetena v původní poloze.
Pak upevněte 6 mm šroub.
VÝSTRAHA
Po instalaci a vyjmutí pilového kotouče zkontrolujte, zda se blokování vřetena
vrací do zatáhnuté polohy.
Šroub dotáhněte, aby se během provozu neuvolnil.
Před zapnutím elektrického nástroje zkontrolujte, zda byl šroub řádně upevněn.
Ujistěte se, že spodní ochranný kryt je v uzavřené poloze.
2. Demontáž pilového kotouče
Pilový kotouč demontujte v opačném pořadí montáže podle postupu uvedeného
v článku 1 výše.
Pilový kotouč lze snadno vyjmout po zvednutí spodního ochranného krytu.
VÝSTRAHA
Nikdy se nepokoušejte instalovat pilové kotouče mimo rozměry 216 mm.
55
ÚDRŽBA A KONTROLA
UPOZORNĚNÍ
Abyste se vyhnuli nehodám nebo zranění osob, vždy zkontrolujte, zda je před
prováděním údržby nebo kontroly nástroje spouštěcí spínač vypnutý a zástrčka
vytažena ze zásuvky.
Jestli zjistíte závadu na stroji včetně ochranného krytu nebo pilového kotouče,
oznamte to co nejdříve oprávněné osobě.
1. Kontrola pilového kotouče
Pilový kotouč vždy okamžitě vyměňte po prvních znacích zhoršení nebo
poškození.
Poškozený pilový kotouč může způsobit zranění osob a opotřebený pilový
kotouč může způsobit neefektivní provoz a možné přetížení motoru.
VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívejte tupý pilový kotouč. Když je pilový kotouč tupý, jeho odpor
vůči tlaku rukou na rukoje nástroje má tendenci se zvýšit, čímž se stane
provoz elektrického nástroje nebezpečný.
2. Kontrola šroubů
Pravidelně zkontrolujte všechny šrouby a ujistěte se, že jsou správně utažené.
Pokud najdete některé šrouby uvolněné, ihned je utáhněte. Neutažené šrouby
mohou vést k vážnému riziku.
3. Kontrola uhlíkových kartáčků (Obr. 29)
Motor obsahuje uhlíkové kartáčky, které se opotřebovávají. Vzhledem k tomu,
že opotřebené kartáčky mohou vést k problémům s motorem, vyměňte
kartáčky za nové se stejným číslem, jakmile se opotřebí nebo jsou na Mez
opotřebení. Udržujte kartáčky v čistotě a zabezpečte jejich volný pohyb v
držácích.
4. Výměna uhlíkových kartáčků
Šroubovákem sejměte kryty kartáčků. Poté lze kartáčky lehce vyjmout.
5. Údržba motoru
Vinutí motoru je srdce elektrického zařízení. Ujistěte se, že vinutí není poškozené
nebo vlhké vodou nebo olejem.
6. Kontrola správné činnosti spodního ochranného krytu
Před každým použitím nástroje zkontrolujte spodní ochranný kryt (vi Obr.
5), abyste se přesvědčili, že je v dobrém stavu a hladce se pohybuje.
Nástroj nikdy nepoužívejte, když spodní ochranný kryt řádně nefunguje a není
v dobrém mechanickém stavu.
7. Skladování
Po ukončení použití nástroje zkontrolujte, zda bylo vykonáno následující:
(1) Spouštěcí spínač je ve vypnuté poloze.
(2) Zástrčka byla vytažena ze zásuvky.
Když nástroj nepoužíváte, uložte ho na suchém místě mimo dosah dětí.
8. Mazání
Následující posuvné plochy jednou měsíčně namažte, abyste elektrický nástroj
udrželi v dobrém provozním stavu po dlouhou dobu.
Doporučuje se použití strojového oleje.
Body pro dolévání oleje:
* Otočná část závěsu
* Otočná část držáku (A)
* Otočná část sestavy svěráku
9. Čištění
Z plochy elektrického nástroje pravidelně odstraňujte třísky a jiné nečistoty,
a to vlhkým mýdlovým hadrem. Abyste se vyhnuli nefunkčnosti motoru,
chraňte jej před kontaktem s olejem nebo vodou.
(Pouze model C8FSHE)
Pokud se kvůli třískám a jiným nečistotám nalepených na okénku části
laserového značkovače vydávajícího světlo stane laserová čára neviditelná,
okénko utřete a vyčistěte suchým hadrem nebo měkkým hadrem namočeným
v mýdlové vodě apod.
10. Seznam servisních položek
POZOR
Opravy, modifikace a kontroly zařízení Hitachi musí provádět Autorizované
servisní středisko Hitachi.
Tento seznam servisních položek bude užitečný, předložíte-li jej s vaším zařízením
Autorizovanému servisnímu středisku Hitachi společně s požadavkem na opravu
nebo další servis.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse