Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 41

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

UWAGA
Maksymalne wymiary cięcia podano w tabeli "DANE TECHNICZNE".
Zwiększony nacisk na rączkę nie zwiększa prędkości cięcia. Dodatkowo zbyt
duży nacisk może powodować przeciążenie silnika i/lub obniżenie wydajności
cięcia.
Upewnić się, że wyłącznik spustowy jest WYŁĄCZONY, a wtyczka wyciągnięta
z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
Należy zawsze wyłączyć urządzenie i zaczekać aż do całkowitego zatrzymania
ostrza przed podniesieniem rączki w górę. Jeżeli rączka jest podniesiona
podczas obracania się ostrza, może dojść do zakleszczenia ostrza w obrabianym
elemencie, powodując niebezpieczne rozrzucenie jego fragmentów.
Za każdym razem po skończeniu głębokiego cięcia wyłączyć wyłącznik i
sprawdzić, czy ostrze zatrzymało się. Następnie podnieść rączkę i przesunąć
ją do pozycji całkowicie cofniętej.
Usunąć cały wycięty materiał z blatu stołu obrotowego, a następnie przejść
do kolejnego kroku.
11. Cięcie przedmiotów o małej szerokości (wycinanie prasowe)
Przesunąć przegub w dół w kierunku uchwytu (A), a następnie dokręcić
pokrętło zabezpieczające prowadnicę (Rys. 2). Przesunąć uchwyt w dół, aby
przeciąć przedmiot. Ten sposób pracy umożliwia przecinanie przedmiotów
o szerokości mniejszej niż 65 mm.
12. Cięcie przedmiotów o dużych rozmiarach
W niektórych przypadkach wykonanie całkowitego cięcia nie jest możliwe ze
względu na wysokość przedmiotu. W takim przypadku należy zamontować
płytę pomocniczą za pomocą śrub z łbem płaskim 6 mm i nakrętek 6 mm,
wykorzystując otwory o średnicy 7 mm na ograniczniku (dwa otwory po każdej
stronie) (Rys. 16).
W rozdziale "SPECYFIKACJE" zamieszczono informacje, dotyczące grubości
płyty pomocniczej.
13. Cięcie przedmiotów o dużej szerokości (Cięcie suwami)
Odkręcić gałkę mocującą prowadnicy (Rys. 2) i trzymając za uchwyt, przesunąć
ostrze piły w przód.
Następnie wcisnąć uchwyt i przesunąć ostrze piły w tył, aby przeciąć przedmiot.
Ułatwia to cięcie przedmiotów o szerokości do 312 mm.
OSTRZEŻENIE
W czasie cięcia nigdy nie kłaść dłoni na uchwycie bocznym, ponieważ ostrze
zbliża się do uchwytu, kiedy obniżona jest głowica silnika.
14. Procedury cięcia na ucios
(1) Poluzować uchwyt boczny i podnieść dźwignię ograniczników kątowych.
Następnie ustawić stół obrotowy, tak aby wskaźnik ustawił się na równi z
wartością ustawioną na skali uciosu (Rys. 17).
(2) Ponownie zacisnąć rączkę boczną, aby zabezpieczyć stół obrotowy w żądanej
pozycji.
(3) Skala umożliwia odczytanie zarówno kąta cięcia, jak i nachylenia.
(4) Nachylenie określa stosunek wysokości do podstawy trójkątnej części, która
ma zostać usunięta. Wskazanie to może zostać użyte w celu ustawienia skali
cięcia uciosowego zamiast kąta cięcia.
(5) Aby przeciąć przedmiot z nachyleniem 2/10, należy ustawić tę wartość na
wskaźniku.
WSKAZÓWKA
Praktyczne zapadki stopujące znajdują się na prawo i na lewo od ustawienia
centralnego 0˚, przy ustawieniach o wartościach 15˚, 22,5˚, 31,6˚ i 45˚.
prawdzić, czy skala uciosu i końcówka wskaźnika są odpowiednio względem
siebie wyrównane.
Działanie piły przy złym wzajemnym położeniu skali uciosu i wskaźnika lub
przy niewłaściwie zaciśniętej rączce może powodować pogorszenie precyzji
cięcia.
15. Procedury cięcia skośnego (Rys. 18)
UWAGA
Podczas cięcia skośnego dźwignia zaciskowa musi być odpowiednio
zamocowana.
Należy ją ustawić wzdłużnie, jeżeli wycinany materiał jest dłuższy niż 25 mm.
W niektórych przypadkach cięcie nie może zostać wykonane, ponieważ ostrze
piły trafiłoby w osłonę dolną.
(1) Zwolnić dźwignię blokującą i przesunąć ukośnie ostrze piły na lewo lub na
prawo. Przechylając głowicę silnika w prawo, przesunąć kołek ustalający do
tyłu.
UWAGA
Poluzować dźwignię zaciskową, przechylić jednostkę główną w lewo i pociągnąć
trzpień ustalający, aby umożliwić cięcie pod kątem 48 stopni.
Poluzować dźwignię zaciskową i stopniowo nachylać w lewo, równocześnie
wprowadzając trzpień ustalający do jednostki głównej. Trzpień przesunie się
o jedną długość i znajdzie w otworach o nachyleniach 30˚ i 33,9˚ w lewo.
Po wprowadzeniu trzpienia do otworu w sposób opisany powyżej nachylenie
o 30˚ w lewo będzie możliwe poprzez przesunięcie w prawo.
Ponadto, po wprowadzeniu trzpienia do otworu w sposób opisany powyżej
nachylenie o 33,9˚ w lewo będzie możliwe poprzez przesunięcie w lewo.
(2) Ustawić wymagany kąt cięcia skośnego, sprawdzając skalę kątową i wskaźnik,
a następnie zamocować dźwignię zaciskową.
OSTRZEŻENIE
Gdy przedmiot jest zabezpieczony po lewej lub po prawej stronie ostrza, na
prawą lub lewą stronę ostrza będą trafiać odcinane elementy. Należy zawsze
wyłączyć urządzenie i zaczekać aż do całkowitego zatrzymania ostrza przed
podniesieniem rączki w górę.
Jeżeli rączka jest podniesiona podczas obracania się brzeszczotu, może dojść
do zakleszczenia ostrza w obrabianym elemencie, powodując niebezpieczne
rozrzucenie jego fragmentów.
Przy zatrzymaniu w połowie operacji cięcia skośnego można ponownie
rozpocząć cięcie dopiero po odciągnięciu głowicy silnika do pozycji początkowej.
Zaczynając od połowy, bez pociągania w tył, spowodować, aby ogranicznik
dolny znalazł się w wyżłobieniu obrabianego przedmiotu i dotknął ostrza
tnącego.
16. Procedury cięcia złożonego
Cięcie złożone można wykonywać, stosując się do wskazówek w punktach
13 i 14 powyżej. Maksymalne wymiary cięcia dla cięcia złożonego podano
w tabeli "DANE TECHNICZNE".
UWAGA
Należy zawsze mocno przytrzymywać obrabiany przedmiot prawą lub lewą
ręką, wykonując cięcie za pomocą okrągłej części piły drugą ręką. Obracanie
stołu obrotowego w lewo podczas cięcia złożonego jest bardzo niebezpieczne,
ponieważ ostrze piły może dotknąć ręki przytrzymującej obrabiany przedmiot.
W przypadku cięcia złożonego (skośne + uciosowe) przy lewym cięciu skośnym
należy obrócić podogranicznik (akcesorium opcjonalne) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a następnie rozpocząć cięcie.
17. Cięcie długich materiałów
Przy cięciu długich materiałów stosować pomost pomocniczy, który ma tę
samą wysokość co uchwyt (akcesorium opcjonalne) i podstawę do specjalnego
wyposażenia dodatkowego.
materiał drewniany (Sz. × Wys. × Dł.)
Wydajność:
300 mm × 45 mm × 1050 mm, lub
180 mm × 25 mm × 1600 mm
18. Instalowanie uchwytów (Akcesorium opcjonalne)
Uchwyty pomagają w utrzymaniu dłuższych przedmiotów nieruchomo w jednym
miejscu podczas cięcia.
(1) Jak pokazano na Rys. 19 do ustawienia górnej krawędzi uchwytów względem
powierzchni podstawy należy stosować kątowniki stalowe.
Poluzować nakrętkę motylkową 6 mm. Obrócić śrubę ustawienia wysokości
6 mm i ustawić wysokość uchwytu.
(2) Po przeprowadzeniu regulacji mocno dokręcić nakrętkę skrzydełkową 6 mm
i zamocować uchwyt za pomocą śruby gałkowej 6 mm (akcesorium opcjonalne).
Jeżeli długość śruby ustawienia wysokości 6 mm nie jest dostateczna, podłożyć
poniżej cienką płytkę. Upewnić się, że koniec śruby ustawienia wysokości
6 mm nie wystaje z uchwytu.
UWAGA
Nie należy w żadnym wypadku przenosić urządzenia, trzymając za uchwyt.
Uchwyt może wypaść ze swojej podstawy. Należy zawsze trzymać za rączkę,
a nie za uchwyt.
19. Ogranicznik do precyzyjnego cięcia (Ogranicznik i uchwyt to akcesoria
opcjonalne)
Ogranicznik ułatwia ciągłe cięcie precyzyjne na długości od 280 mm do 450
mm.
Aby założyć ogranicznik, należy przymocować go do uchwytu za pomocą
śruby gałkowej 6 mm, w sposób pokazany na Rys. 20.
Polski
40

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse