Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 33

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

η γραµµή λέι ερ επικαλύπτεται µε την κατευθυντήρια γραµµή.
Επαναλά ετε την εργασία πάνω στην αυλάκωση και ελέγ ετε τη θέση
της γραµµής λέι ερ. Αν επιθυµείτε να αλλά ετε την θέση της γραµµής
λέι ερ, επαναλά ετε τις ρυθµίσεις ανά ακ λ υθώντας τη ήµατα απ
τ (1) ως τ (3).
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Βε αιωθείτε τι τ κύρι σώµα και δείκτης λέι ερ είναι κλειστ ί πριν
άλετε τ
ύσµα στη πρί α.
∆ώστε µεγάλη πρ σ ή στ
ρύθµιση της θέσης της γραµµής λέι ερ, επειδή τ
µέσα στην πρί α κατά την λειτ υργία.
Αν η σκανδάλη διακ πτης πατηθεί κατά λάθ ς, η πρι νωτή λάµα µπ ρεί
να περιστρα εί πρ καλώντας απρ λεπτα ατυ ήµατα.
Μην α αιρέσετε τ ν δείκτη λέι ερ για να ρησιµ π ιηθεί για άλλ υς
σκ π ύς.
¶ƒ√™√Ã∏ (∂ÈÎ. 13)
Ακτιν
λία λέι ερ. Μην κ ιτά εται µέσα στην δέσµη της ακτίνας.
Ακτιν
λία λέι ερ στην πλάκα εργασίας. Μην κ ιτά εται µέσα στην
δέσµη της ακτίνας. Αν τ µάτι σας εκτεθεί απ' ευθείας στην δέσµη της
ακτίνας λέι ερ, µπ ρεί να τραυµατίσει.
Μην τ απ συναρµ λ γήσετε.
Μην κτυπήσετε δυνατά τ ν δείκτη λέι ερ (τ κύρι σώµα ή τ εργαλεί ):
δια ρετικά η γραµµή λέι ερ µπ ρεί να τεθεί εκτ ς θέσης πρ καλώντας
ηµιά στ δείκτη λέι ερ καθώς επίσης και ελάττωση τ υ ρ ν υ ωής
τ υ.
Κρατάτε τ δείκτη λέι ερ αναµµέν µ ν κατά την διάρκεια της εργασίας
κ πής. Τ παρατεταµέν άναµµα τ υ δείκτη λέι ερ µπ ρεί να πρ καλέσει
την ελάττωση τ υ ρ ν υ ωής τ υ.
Η ρήση ειριστηρίων, πρ σαρτηµάτων, ή η εκτέλεση διαδικασιών
δια ρετικές απ αυτές π υ ανα έρ νται στ παρ ν µπ ρ ύν να
δηγήσ υν στην έκθεση σε επικίνδυνη ακτιν
™∏ª∂πø™∏
Εκτελέστε την κ πή επικαλύπτ ντας την κατευθυντήρια γραµµή µε τη
γραµµή λέι ερ.
ταν αλληλ επικαλυ θ ύν η κατευθυντήρια γραµµή µε τη γραµµή λέι ερ,
τ ισ υρ και τ αδύνατ
ως θα αλλά υν δηµι υργώντας µια σταθερή
λειτ υργία κ πής επειδή µπ ρείτε να διακρίνετε εύκ λα τη σύµπτωση των
γραµµών. Με αυτ ν τ ν τρ π , τα σ άλµατα κ πής περι ρί νται στ
ελά ιστ .
Κατά τη λειτ υργία σε ε ωτερικ
µπ ρεί να καταστεί δύσκ λ να παρατηρήσετε την γραµµή λέι ερ ε αιτίας
τ υ ηλιακ ύ ωτισµ ύ. Σε αυτές τις συνθήκες, µετακινηθείτε σε ένα ώρ
π υ δεν ρίσκεται απ ευθείας κάτω απ τ ηλιακ
την εργασία.
Μην τρα ή ετε τ καλώδι πίσω απ την κε αλή τ υ µ τέρ η άλετε
τ δάκτυλ σας, ή ένα ύλ ή τιδήπ τε παρ µ ι γύρω απ αυτ .
∆ια ρετικά, τ καλώδι µπ ρεί να γει έ ω και δείκτης λέι ερ µπ ρεί
να µην ανά ει.
Να ελέγ ετε και να ε αιώνεστε σε περι δική άση τι η θέση της
γραµµής λέι ερ είναι σωστή. Σ ετικά µε τη µέθ δ ελέγ υ, σ εδιάστε
µία κατευθυντήρια γραµµή σε ρθή γωνία πάνω στ αντικείµεν εργασίας
µε ύψ ς περίπ υ 20 mm και πλάτ ς 150 mm, και ε αιωθείτε τι η
γραµµή λέι ερ είναι ευθυγραµµισµένη µε την κατευθυντήρια γραµµή [Η
απ κλιση µετα ύ κατευθυντήριας γραµµής κασέτα αντιδραστηρίων
γραµµής λέι ερ πρέπει να είναι µικρ τερη απ τ πλάτ ς της
κατευθυντήριας γραµµής (0,5 mm)] (∂ÈÎ. 14).
10. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔ‹˜
(1)
πως αίνεται στην ∂ÈÎ. 15, τ πλάτ ς της πρι νωτής λάµας είναι τ
πλάτ ς της κ πής. Επ µένως, λισθήστε τ αντικείµεν εργασίας πρ ς τα
δε ιά ( πως αίνεται απ τη θέση τ υ ειριστή) ταν θέλετε µήκ ς
ή πρ ς τα αριστερά ταν θέλετε µήκ ς
Αν ρησιµ π ιείται ένας σηµειωτής λέι ερ, ευθυγραµµίστε τη γραµµή λέι ερ
µε την αριστερή πλευρά της πρι νωτής λάµας και µετά ευθυγραµµίστε την
κατευθυντήρια γραµµή µε τη γραµµή λέι ερ.
ειρισµ της σκανδάλης διακ πτη για την
ύσµα είναι αλµέν
λία.
ώρ ή σε ώρ κ ντά στ παράθυρ
ως και εκτελέσετε
.
(2) Α ύ αν ί ετε τ ν διακ πτη και ελέγ ετε τι η πρι νωτή λάµα περιστρέ εται
στη µέγιστη τα ύτητα, σπρώ τε αργά τ ερ ύλι πρ ς τα κάτω ενώ κρατάτε
πατηµέν τ µ λ ασ άλισης και έρετε την πρι νωτή λάµα κ ντά στ
υλικ π υ πρ κειται να κ πεί.
(3)
ταν η πρι νωτή λεπίδα έρθει σε επα ή µε τ αντικείµεν εργασίας,
σπρώ ετε τη λα ή πρ ς τα κάτω αθµιαία για να κ ψετε τ αντικείµεν
εργασίας.
(4) Α τ υ κ ψετε τ αντικείµεν εργασίας στ επιθυµητ
τ ρεύµα τ υ εργαλεί υ OFF και α ήστε την πρι νωτή λάµα να σταµατήσει
εντελώς πριν ανυψώσετε τη λα ή απ τ αντικείµεν εργασίας για να
τ
έρετε στην πλήρως ανακληµένη θέση τ υ.
¶ƒ√™√Ã∏
Για τις µέγιστες διαστάσεις κ πής ανατρέ ετε στ ν πίνακα "TEXNIKA
ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".
Η αυ ηµένη πίεση στη λα ή δεν θα αυ ήσει την τα ύτητα κ πής. Αντίθετα,
η υπερ λική πίεση µπ ρεί να πρ καλέσει υπερ ρτιση τ υ µ τέρ και
/ή ελαττωµένη απ δ ση κ πής.
Επι ε αιώστε τι η σκανδάλη διακ πτης είναι κλειστή OFF και τι τ
ύσµα παρ ής ρεύµατ ς έ ει α αιρεθεί απ την πρί α ταν τ εργαλεί
δεν ρίσκεται σε ρήση.
Πάντ τε να κλείνεται τ ρεύµα και να α ήνεται την πρι νωτή λεπίδα
να σταµατάει εντελώς πριν ανυψώσετε την λα ή απ τ αντικείµεν
εργασίας. Αν η λα ή ανυψωθεί ενώ η πρι νωτή λάµα ακ µα περιστρέ εται,
τ κ µµέν κ µµάτι µπ ρεί να σ ηνώσει στην πρι νωτή λάµα
πρ καλώντας τ επικίνδυν πέταγµα κ µµατιών.
Κάθε
ρά π υ λ κληρώνεται ένα κ ψιµ ή ένα αθύ κ ψιµ κλείστε
τ διακ πτη, και ελέγ ετε αν η πρι νωτή λάµα έ ει σταµατήσει. Μετά
ανυψώστε τη λα ή και επιστρέψτε την στην πλήρως ανακληµένη θέση
της.
Σιγ υρευτείτε απ λυτα να α αιρέσετε τ κ µµέν υλικ απ την
περιστρ ική πλάκα, και µετά πρ ωρήστε στ επ µεν
11. ∫Ô‹ ÛÙÂÓÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (∫Ô‹ ›ÂÛ˘)
λισθήστε τ ν µεντεσέ πρ ς τα κάτω στ στήριγµα (Α), µετά σ ί τε
τ κ υµπί αναστ λής λίσθησης (∂ÈÎ. 2).
κ ψετε τ αντικείµεν εργασίας. Η ρήση τ υ ηλεκτρικ ύ εργαλεί υ
κατά αυτ ν τ ν τρ π θα επιτρέψει την κ πή αντικειµένων εργασίας
µέ ρι 65 mm τετράγωνα.
12. ∫Ô‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ
Υπάρ ει η πιθαν τητα να µην µπ ρεί να πραγµατ π ιηθεί πλήρης κ πή
ε αιτίας τ υ ύψ υς τ υ αντικειµέν υ. Σ' αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει
να ρησιµ π ιήσετε έναν
µε τις ίδες επίπεδης κε αλής 6 ιλ. και τα πα ιµάδια 6 ιλ. στις πές
7 ιλ. της επι άνειας τ υ δηγ ύ (δύ
Ανατρέ τε στην εν τητα "ΠΡ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ" για τ πά ς τ υ
πάγκ υ.
13. ∫Ô‹ Ï·ÙÈÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (∫Ô‹ ÔÏ›ÛıËÛ˘)
εσ ί ετε τ κ υµπί τ υ αναστ λέα λίσθησης (∂ÈÎ. 2), πιάστε τη λα ή
και λισθήστε την πρι νωτή λάµα πρ ς τα εµπρ ς.
Μετά πατήστε πρ ς τα κάτω τη λα ή και λισθήστε την πρι νωτή λάµα
για να κ ψετε τ αντικείµεν . Μ' αυτ ν τ ν τρ π µπ ρείτε να κ ψετε
αντικείµενα µε πλάτ ς έως 312 ιλ.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Μην ά ετε π τέ τ
έρι σας στ
κ πής γιατί η πρι νωτή λάµα πλησιά ει π λύ τ
τ υ µ τέρ αµηλώνει.
14. ¢È·‰Èηۛ˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
(1)
εσ ί ετε την πλευρική λα ή και τρα ή τε πρ ς τα επάνω τ µ λ
των γωνιακών αναστ λέων. Κατ πιν, ρυθµίστε την περιστρ ική πλάκα
µέ ρι να ευθυγραµµιστεί
κλίµακα λ
τ µής (∂ÈÎ. 17).
(2)
ανασ ί ετε την πλευρική λα ή για να στερεώσετε την περιστρε µενη
πλάκα στην επιθυµητή θέση.
(3) Η κλίµακα λ
τ µής δεί νει τ σ την γωνία κ πής στην κλίµακα της
γωνίας σ και την δια άθµιση στην αθµ ν µηµένη κλίµακα.
∂ÏÏËÓÈο
άθ ς, κλείστε
ήµα.
αµηλώστε τη λα ή για να
ηθητικ πάγκ , τ ν π ία θα στερεώσετε
πές σε κάθε πλευρά). (∂ÈÎ. 16)
ερ ύλι λίσθησης κατά την εργασία
ερ ύλι ταν η κε αλή
δείκτης µε την επιθυµητή ρύθµιση στην
ηθητικ ύ
32

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse