Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 51

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ POKYNY
VAROVÁNĺ! Při použití elektrického nářadí je nutné dodržovat základní bezpečnostní
opatření, aby se zmenšilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění. Dodržujte také následující pokyny.
Před použitím nástroje si přečtěte všechny tyto pokyny a návod pečlivě uschovejte.
Z bezpečnostních důvodů:
1.
Udržujte pracovní prostředí čisté. Nepořádek na pracovišti vede k úrazům.
2.
Vyhýbejte se nebezpečnému prostředí. Chraňte nářadí před deštěm. Nepoužívejte
ve vlhkých nebo mokrých místech. Mějte pracoviště dobře osvětlené.
Nepoužívejte nářadí blízko hořlavých a výbušných materiálů.
3.
Chraňte se proti úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se uzemněných
předmětů (např. potrubí, radiátorů, sporáků nebo ledniček).
4.
Dbejte na to, aby byly děti nebo jiné nepovolané osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracoviště a nedotýkaly se nářadí ani přívodní šňůry.
5.
Nepoužívané nástroje uložte v suchu na bezpečném místě mimo dosah
dětí.
6.
Nástroj nepřetěžujte. Bude pracovat lépe a bezpečněji v podmínkách, pro
které byl zkonstruován.
7.
Používejte vhodný nástroj. Nepoužívejte malý nástroj nebo příslušenství na
práce, pro které je zapotřebí výkonný nástroj. Používejte nářadí jen na
práce, pro které je určeno; například nepoužívejte kotoučovou pilu na řezání
větví nebo kmenů stromů.
8.
Na práci se vhodně oblečte. Neberte si volné šaty nebo šperky. Mohou
být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci venku se doporučuje používat
pryžové rukavice a vhodnou obuv (s protiskluzovou podrážkou). Máte-li
dlouhé vlasy, použijte vhodnou pokrývku hlavy.
9.
Používejte ochranné pomůcky. Chraňte si oči a pokud se při práci práší,
použijte ochrannou masku nebo filtr.
10.
Připojte zařízení na odsávání prachu. Při práci s touto posuvnou
kombinovanou pokosovou pilou může vznikat značné množství prachu z
odsávacího zařízení na pevném krytu.
11.
Zacházejte s napájecí šňůrou opatrně. Nikdy nezvedejte nářadí za šňůru
a netahejte za šňůru, když ji chcete odpojit ze zásuvky. Chraňte šňůru
před teplem, olejem a ostrými hranami.
12.
Pracujte bezpečně. Obráběný materiál upevněte svorkou nebo ve svěráku.
Je to bezpečnější než přidržovat materiál rukou a uvolníte si tak pro práci
s nástrojem obě ruce.
13.
Při práci se příliš nenaklánějte. Udržujte pevný postoj a rovnováhu.
14.
Zacházejte s nástroji opatrně. Chraňte vždy jejich ostří a udržujte je čisté,
aby se s nimi dobře a bezpečně pracovalo. Dodržujte pokyny pro mazání
a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte stav napájecí šňůry a je-li
poškozena, nechejte nástroj opravit v autorizovaném servisním středisku.
Pravidelně kontrolujte stav prodlužovací šňůry a vyměňte ji, je-li poškozena.
Mějte ruce suché a čisté, neumazané olejem nebo mazivem.
15.
Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky, není-li nástroj používán, provádí-li se
jeho údržba nebo se mění příslušenství, např. čepele, nástavce nebo řezací
nože.
16.
Odstraňte klíče. Zvykněte si před zapnutím nástroje zkontrolovat, zda na
něm není nasazen klíč.
17.
Zabraňte náhodnému zapnutí. Při přenášení nástroje nemějte prst na spínači.
Před připojením napájecí šňůry do zásuvky zkontrolujte, zda je nástroj
vypnut.
18.
Používáte-li nástroj venku, použijte jen prodlužovací šňůry určené pro
venkovní prostředí.
19.
Bu te pozorní. Sledujte průběh práce. Používejte zdravý rozum. Nepracujte
s nástrojem, jste-li unaveni.
20.
Před každým použitím zkontrolujte poškození částí nářadí, abyste zjistili,
zda budou pracovat správně. Zaměřte se na polohu pohyblivých částí, volný
pohyb pohyblivých částí, poškození, montáž a další podmínky, které by
mohly ovlivnit použití nástroje. Poškozenou ochranu nebo jiné části je třeba
správně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, nejsou-
li v tomto návodu uvedeny jiné pokyny. Vadné spínače nechejte vyměnit
v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte nástroj, nejde-li spínač
zapnout nebo vypnout.
21.
Varování!
Abyste zabránili poranění, používejte jen příslušenství nebo nástavce popsané
v tomto návodu.
22.
Opravy svěřte jen autorizovanému servisu. Tento elektrický nástroj odpovídá
příslušným bezpečnostním požadavkům. Opravy smí provádět jen
kvalifikované osoby s použitím originálních náhradních dílů. Jinak může
uživateli hrozit velké nebezpečí.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
POSUVNÉ KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ PILY
1.
Plocha v okolí stroje musí být rovná, dobře udržovaná a bez volného
materiálu jako jsou třísky a úlomky.
2.
Zabezpečte přiměřené všeobecné nebo bodové osvětlení.
3.
Elektrické nástroje nikdy nepoužívejte na jiné účely, než jsou uvedené v
tomto návodě k obsluze.
4.
Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Výrobce není odpovědný
za žádné škody a zranění z důvodu opravy nepovolanými osobami a z
důvodu nesprávného zacházení s nástrojem.
5.
Pro zajištění navržené provozní integrity elektrických nástrojů neodstraňujte
nainstalované kryty nebo šrouby.
6.
Nedotýkejte se pohyblivých částí nebo příslušenství, dokud není odpojeno
napájení.
7.
Váš nástroj používejte s nižším příkonem než je uvedeno na typovém štítku;
v opačném případě nemusí být povrchová úprava dobrá a může se snížit
pracovní účinnost vzhledem k přetížení motoru.
8.
Plastové díly neutírejte rozpouštědly. Rozpouštědla jako benzín, ředidlo, benzen,
tetrachlórmetan, alkohol mohou poškodit plastové díly a způsobit jejich prasknutí.
Neutírejte je těmito rozpouštědly. Plastové díly vyčistěte měkkým hadrem
navlhčeným v mýdlové vodě.
9.
Používejte pouze originální náhradní díly HITACHI.
10.
Tento nástroj se smí rozebírat pouze za účelem výměny uhlíkových kartáčů.
11.
Schematický výkres nástroje v tomto návodě k obsluze je určen pouze
pro autorizovaný servis.
12.
Nikdy nepilte železné kovy nebo zdivo.
13.
Zabezpečte přiměřené všeobecné nebo bodové osvětlení.
Zásoby a hotové obrobky umístěte v blízkosti normální pracovní polohy
obsluhy.
14.
V případě potřeby použijte vhodné osobné ochranní prostředky, které mohou
zahrnovat:
Chrániče sluchu pro snížení nebezpečí poškození sluchu.
Ochranné brýle pro snížení nebezpečí zranění očí.
Dýchací maska pro snížení nebezpečí inhalace škodlivého prachu.
Rukavice pro manipulaci s pilovým kotoučem (pilové kotouče by se měly
pokud možno vždy přenášet v držáku) a drsným materiálem.
15.
Obsluha je přiměřeně vyškolena k použití, nastavení a obsluze stroje.
16.
Zdržte se vybírání jakýchkoli úlomků nebo jiných částí obrobku z řezného
prostoru, když stroj běží a hlava pily není v klidové poloze.
17.
Posuvnou kombinovanou pokosovou pilu nikdy nepoužívejte se spodním
ochranným krytem zablokovaným v otevřené poloze.
18.
Přesvědčte se, že spodní ochranný kryt se volně pohybuje.
19.
Pilu nepoužívejte, když ochranné kryty nejsou na místě, v dobrém provozním
stavu a řádně udržovány.
20.
Používejte správně naostřené pilové kotouče. Dodržujte maximální rychlost
vyznačenou na pilovém kotouči.
21.
Nepoužívejte pilové kotouče, které jsou poškozené nebo deformované.
22.
Nepoužívejte pilové kotouče vyrobené z vysokorychlostní oceli.
23.
Používejte pouze pilové kotouče doporučené firmou HITACHI.
Používejte pilové kotouče, které jsou v souladu s EN847-1.
24.
Pilové kotouče musí mít vnější průměr 216 mm.
25.
Vyberte správný pilový kotouč pro daný materiál.
26.
Posuvnou kombinovanou pokosovou pilu nikdy neobsluhujte s pilovým
kotoučem otočeným nahoru nebo do strany.
27.
Zabezpečte, aby v obrobku nebyla cizí tělesa jako např. hřebíky.
28.
Když je vložka stolu opotřebená, vyměňte ji.
Čeština
50

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse