Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slide Compound Saw
GB
Kap- och geringssåg
S
Skyvelamellsag
N
Liukuyhdistetty saha
FIN
Slīdrāmja kombinētais zāģis
LV
Kombinuotosios skersavimo staklės NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LT
Libistatav liitsaag
EE
Торцовочная пила консольного типа
RUS
LS0714
LS0714F
LS0714FL
LS0714L
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

  Summary of Contents for Makita LS0714

 • Page 1 Slide Compound Saw INSTRUCTION MANUAL Kap- och geringssåg BRUKSANVISNING Skyvelamellsag BRUKSANVISNING Liukuyhdistetty saha KÄYTTÖOHJE Slīdrāmja kombinētais zāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kombinuotosios skersavimo staklės NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Libistatav liitsaag KASUTUSJUHEND Торцовочная пила консольного типа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LS0714 LS0714F LS0714FL LS0714L...
 • Page 2 003924 003925 003923 001782 002252 006661 003927 003926 001800 005516 003928 003929 003930 003931 003932...
 • Page 3 005517 002253 005518 005520 005521 005519 012596 003923 012586 012587 012719 005523 003937 006793 006792...
 • Page 4 006794 001549 002255 001807 002246 002247 005526 005524 005525 001555 001557 001844...
 • Page 5 001563 001846 003923 012607 012585 002209 012589 001819 003942 003944 012590 005701 005702 002028 005703...
 • Page 6 005704 003946 001145...
 • Page 7 ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 40-3. 45 ゚ type cove molding 1-1. Stopper pin 25-3. Blade case 2-1. Bolt 25-4. Hex wrench 41-1. Inside corner 3-1. Adjusting bolt 25-5. Hex socket bolt 41-2. Outside corner 4-1. Blade guard 26-1.
 • Page 8: Specifications

  670 mm x 430 mm x 458 mm Net weight LS0714: 13.1 kg, LS0714F: 13.4 kg, LS0714FL: 13.7 kg, LS0714L: 13.5 kg • Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
 • Page 9: General Power Tool Safety Warnings

  Designation of Machine: before moving workpiece or changing settings. Slide Compound Saw Unplug tool before changing blade or servicing. Model No./ Type: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L Always secure all moving portions before are of series production and carrying the tool.
 • Page 10: Bench Mounting

  12. Use only flanges specified for this tool. and work with approved safety equipment, 13. Be careful not to damage the arbor, flanges such as those dust masks that are specially (especially the installing surface) or bolt. designed to filter out microscopic particles. Damage to these parts could result in blade 34.
 • Page 11: Adjusting The Miter Angle

  Do not remove spring holding blade guard. If guard becomes discolored through age or UV light Stopper arm exposure, contact a Makita service center for a new Fig.11 guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD. The lower limit position of the blade can be easily Fig.6...
 • Page 12: Switch Action

  Return tool to a Makita service left after loosening the lever. With the release button center for proper repairs BEFORE further usage.
 • Page 13 Hex wrench storage NOTE: Fig.22 If you connect a Makita vacuum cleaner to your saw, more efficient and cleaner operations can be performed. The hex wrench is stored as shown in the figure. When using the hex wrench, pull it out of the wrench holder. After Dust box (Optional accessory) using the hex wrench, return it to the wrench holder.
 • Page 14: Holders And Holder Assembly

  Fig.34 NOTE: The horizontal vise can be installed on the left side of the If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • base. By turning the vise knob counterclockwise, the more efficient and cleaner operations can be screw is released and the vise shaft can be moved performed.
 • Page 15 force is applied, the blade will vibrate and leave a PERSONAL INJURY. mark (saw mark) in the workpiece and the Never perform the slide cut with the handle locked • precision of the cut will be impaired. in the lowered position by pressing the stopper pin. During a slide cut, gently push the carriage toward Never loosen the clamp screw which secures the •...
 • Page 16: Measuring

  Table (B) Miter angle Bevel angle Left and Right 45 Left 0 - 45 Molding Molding edge against Left 0 - 40 Right 50 position in Finished piece guide fence Fig. A Left 0 - 30 Right 55 Left 0 - 25 Right 57 Ceiling contact edge should Finished piece...
 • Page 17: Carrying Tool

  the guide fence on the saw. workpiece. Then secure the set plate with the The finished piece to be used will screw. When the set plate is not used, loosen the • always be on the RIGHT side of the screw and turn the set plate out of the way.
 • Page 18: Adjusting The Cutting Angle

  Fig.49 life of the tool. Bevel angle Have the tool repaired by Makita authorized • 0° bevel angle service center for any failure on the laser unit. No Push the carriage toward the guide fence and change with different type of laser is permitted.
 • Page 19: Replacing Carbon Brushes

  Check the position of laser line regularly for • Fig.60 accuracy . After use Have the tool repaired by Makita authorized • After use, wipe off chips and dust adhering to the • service center for any failure on the laser unit.
 • Page 20: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Carbide-tipped saw blades • Vise assembly (Horizontal vise) • Vertical vise •...
 • Page 21 SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 40-2. 45 ゚ kronlist 1-1. Låstapp 25-1. Spindellås 40-3. 45 ゚ hållist 2-1. Bult 25-2. Pil 3-1. Inställningsbult 25-3. Klingkåpa 41-1. Insidan av hörn 4-1. Klingskydd 25-4. Insexnyckel 41-2. Utsidan av hörn 5-1. Klingskydd A 25-5.
 • Page 22 670 mm x 430 mm x 458 mm Vikt LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg • På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. • Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
 • Page 23: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  EU-konformitetsdeklaration med skruvstycket under alla arbetsmoment. Håll aldrig arbetsstycket med handen. Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare Sträck dig aldrig runt sågbladet. deklarerar att följande Makita-maskin(er): Stäng av verktyget och vänta tills sågbladet...
 • Page 24 sågblad. arsenik och krom från kemiskt behandlat • 12. Använd endast flänsar avsedda för den här virke. maskinen. Riskerna vid exponering varierar beroende 13. Var försiktig så att inte axeln, flänsarna på hur ofta du utför denna typ av arbete. (särskilt monteringsytan) eller bulten inte För att minska risken för exponering av skadas.
 • Page 25: Installation

  När rengöringen är klar gör du bara på motsatt sätt och drar åt bulten. Ta inte bort det fjäderupphängda Fig.3 klingskyddet. Om klingskyddet blir missfärgat p.g.a. FUNKTIONSBESKRIVNING UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett Makita servicecenter för få nytt klingskydd.
 • Page 26 Returnera maskinen till ett till vänster efter att du lossat på spaken. Luta sedan MAKITA servicecenter för reparation INNAN du sågklingan åt höger medan låsknappen är intryckt. fortsätter att använda den.
 • Page 27 Laserlinjen kan flyttas antingen till vänster eller till höger Använd endast medföljande insexnyckel från • om sågklingan genom att vrida på inställningsskruven Makita för att montera eller demontera klingan. I på följande sätt. annat fall kan det leda till att insexbulten dras åt för Fig.20 hårt eller för löst, vilket kan orsaka skada.
 • Page 28 Sätt tvingarmen i läge så att den passar till Du kan arbeta mer effektivt och få rent under arbetet om arbetsstyckets tjocklek och form och fäst den sedan du ansluter en dammsugare från Makita till sågen. genom att dra åt skruven. Om skruven som fäster Dammuppsamlingslåda (valfritt tillbehör) tvingarmen kommer i kontakt med anhållet måste den...
 • Page 29 delen fastna i en vinkel. I detta fall skall du vrida tvingens Sågning genom tryck ratt tillbaka moturs tills skruven frigörs, innan du på nytt (sågning av små arbetsstycken) skruvar in den försiktigt medurs. Fig.37 Den maximala bredden på ett arbetsstycke som kan Arbetsstycken som är upp till 50 mm höga och 97 fästas med den horisontala tvingen är 120 mm.
 • Page 30 Geringssågning Sågning av kron- och hållister Se avsnittet "Inställning av geringsvinkeln" som Kron- och hållister kan sågas på en kap- och förklarats tidigare. geringskombinationssåg med listerna placerade plant på geringsskivan. Vinkelsågning Fig.40 Fig.39 Det finns två vanliga sorter av kronlister och en Lossa spaken och luta sågklingan till den önskade sort av hållist;...
 • Page 31 Exempel: FÖRSIKTIGT! Vid sågning av kronlist med 52/38° för Försök aldrig såga tjocka eller runda • position (1) i fig. A: aluminiumstycken. Tjocka aluminiumstycken kan luta och fäst vinkeln vid 33,9° LEFT • lossa under pågående sågarbete och runda (VÄNSTER). aluminiumstycken kan inte fästas ordentligt med Justera och fäst geringsvinkeln vid •...
 • Page 32 10. Spårsågning Inställning av sågvinkeln Maskinen är noga inställd och inriktad på fabriken, men Fig.44 ovarsam hantering kan påverka detta. Om maskinen Spårsågning kan utföras genom att göra på inte är korrekt riktad gör du på följande sätt: följande sätt: Justera klingans lägsta position genom att vrida på...
 • Page 33 ändras livslängd. när du vrider de två skruvarna med en insexnyckel. Låt maskinen repareras på ett auktoriserat Makita (Laserlinjens flyttbara område är fabriksinställt inom 1 • servicecenter om det blir något fel på laserenheten.
 • Page 34: Efter Användning

  Använd endast tillbehören eller Rengöring av laserns lins tillsatserna för de syften de är avsedda för. För modell LS0714FL, LS0714L Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Fig.57 Sågklinga med hårdmetallspetsar •...
 • Page 35 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 40-3. 45 ゚ type hulkillist 1-1. Anslagsstift 25-2. Pil 2-1. Skrue 25-3. Bladkasse 41-1. Innvendig hjørne 3-1. Justeringsskrue 25-4. Sekskantnøkkel 41-2. Utvendig hjørne 4-1. Bladvern 25-5. Sekskantbolt 42-1. Skrustikke 5-1. Bladvern A 26-1. Ytre flens 42-2. Avstandskloss 5-2.
 • Page 36: Tekniske Data

  670 mm x 430 mm x 458 mm Nettovekt LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data kan variere fra land til land.
 • Page 37: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Strekk deg aldri rundt sagbladet. Maskinbetegnelse: Slå av maskinen og vent til sagbladet stopper Skyvelamellsag før du flytter arbeidsstykket eller endrer Modellnr./type: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L innstillinger. er av serieproduksjon og Trekk ut kontakten til maskinen før du skifter samsvarer med følgende europeiske direktiver: blad eller reparerer den.
 • Page 38 Bytt sprukne eller skadde blader arsenikk og krom fra kjemisk behandlet • øyeblikkelig. tømmer. 12. Bruk bare flenser som er spesifisert for denne Risikoen du utsetter deg for, varierer etter maskinen. hvor ofte du gjør denne typen arbeid. For 13. Pass på å ikke skade akselen, flensene å...
 • Page 39 FUNKSJONSBESKRIVELSE over i motsatt rekkefølge og sikrer skruen. Ikke fjern fjæren som holder bladvernet. Hvis vernet misfarges pga. alder eller UV-stråler, kontakt et Makita servicesenter for ADVARSEL: et nytt vern. IKKE ØDELEGG ELLER FJERN VERNET. Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og •...
 • Page 40 AV-sperreknappen også. Returner maskinen til et MAKITA-servicesenter for å få den reparert FØR FORSIKTIG: videre bruk. Når du vipper sagbladet, må du heve håndtaket • AV-sperreknappen må ALDRI holdes inne med •...
 • Page 41 Løsne justeringsskruen ved å dreie den mot Bruk kun den medfølgende sekskantnøkkelen fra • klokken. Makita for å montere eller demontere bladet. Hvis Skyv justeringsskruen mot høyre eller venstre så denne instruksjonen ikke følges, kan dette føre til langt det går når det er løs.
 • Page 42 Når skrustikkeknotten dreies mot klokken, frigjøres skruen MERK: og skrustikkeskaftet kan beveges raskt inn og ut. Når Hvis du kobler en støvsuger fra Makita til denne • skrustikkeknotten dreies med klokken, forblir skruen maskinen, kan rengjøringen utføres på en mer festet.
 • Page 43 arbeidsemnet være får dårlig sikret. Dette kan FORSIKTIG: resultere i at arbeidsemnet kastes, forårsake skade på bladet eller forårsake at du mister Stram de to klemskruene som fester skyve polene • kontrollen. Det er fare for PERSONSKADE. godt med klokken slik at sleden ikke beveger seg under drift.
 • Page 44 bort fra sagbladbanen. vegglengden. Juster kappelengden for vinkelen av Ved skråskjæring kan det oppstå en tilstand hvor snittet. Bruk alltid flere biter til testkapping for å • delen som er saget av hviler mot siden av bladet. kontrollere snittvinklene. Hvis bladet heves mens det fremdeles roterer, kan Når du sager profillister og hulkillister må...
 • Page 45 Bord (B) FORSIKTIG: Listposisjon Bruk rett tre med jevn tykkelse som trekledning. • Kanten av listen mot føringsvernet på fig. A Ferdig list Bruk skruene å feste trekledningen • føringsplaten. Skruene må monteres slik at Kontaktflaten mot veggen skal Den ferdige listen skruehodene er under overflaten av trekledningen.
 • Page 46 Senk håndtaket helt, og lås det i senket posisjon ved å Skjæringsvinkel skyve inn stoppestiften. 0° skjæringsvinkel Bær sagen ved å holde begge sidene på sagfoten som Skyv sleden mot føringsflaten og stram de to vist i figuren. Hvis du tar av holderne, støvposen osv., er klemskruene for å...
 • Page 47 Få sagen reparert ved et autorisert Makita fra bladets sideoverflate, må du dreie de to skruene mot • servicesenter ved feil på laserenheten. Ingen klokken etter at du har løsnet justeringsskruen. Drei endring med en annen type laser er tillatt.
 • Page 48: Valgfritt Tilbehør

  SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
 • Page 49 SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisselostus 40-3. 45 ゚ kovero reunalista 1-1. Rajoitintappi 25-3. Terän kotelo 2-1. Pultti 25-4. Kuusioavain 41-1. Sisänurkka 3-1. Säätöpultti 25-5. Kuusiokoloruuvi 41-2. Ulkonurkka 4-1. Teränsuojus 26-1. Ulkolaippa 42-1. Ruuvipuristin 5-1. Teränsuojus A 26-2. Sahanterä 42-2. Välike 5-2. Teräsuojus B 26-3.
 • Page 50: Tekniset Tiedot

  Mitat (P x L x K) 670 mm x 430 mm x 458 mm Nettopaino LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg • Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
 • Page 51: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  Koneen tunnistetiedot: muutat asetuksia. Liukuyhdistetty saha Kytke työkalu pois päältä ennen sahanterän Mallinro/tyyppi: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L vaihtoa tai huoltoa. ovat sarjavalmisteisia ja Ennen työkalun kantamista kiinnitä aina kaikki täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien liikkuvat osat.
 • Page 52 Vaihda haljennut vahingoittunut terä arsenikki ja kromi kemiallisesti käsitellystä • välittömästi. puutavarasta. 12. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja Sinun altistumisriskisi riippuu siitä, kuinka laippoja. usein teet tämäntyyppistä työtä. Näin voit 13. Ole varovainen, ettet vahingoita karaa, vähentää altistumista näille kemikaaleille: laippoja (erityisesti asennuspintaa) tai pulttia.
 • Page 53: Toimintojen Kuvaus

  Älä irrota jousta, joka Kuva3 pitää teränsuojusta paikallaan. Jos suojus haalistuu iän TOIMINTOJEN KUVAUS tai UV-valolle altistumisen takia, tilaa valtuutetusta Makita-huoltoliikkeestä uusi suojus. ÄLÄ OHITA TAI POISTA SUOJUSTA. VAROITUS: Kuva6 Varmista aina...
 • Page 54 Terän kallistamiseksi oikealle päin, työnnä työkalun painamalla ilman, että painaisit lukituksen takapuolella olevaa vapautusnappia samalla, vapautuspainiketta. Toimita saha MAKITA-huoltoon kallistat hieman terää vasemmalle päin vivun korjattavaksi ennen käytön jatkamista. löysäämisen jälkeen. Vapautusnappia alas painaen, ÄLÄ koskaan...
 • Page 55 Lamppujen sytyttäminen HUOMAUTUS: Mallille LS0714F, LS0714FL Laseryhteyden ollessa himmeä ja melkein tai • täysin näkymätön työpaikalla olevan sisäisen tai Kuva18 ulkoisen välittömän auringonvalon vuoksi, siirrä HUOMIO: työalue muualle, missä se ei ole välittömässä Tämä ei ole vedenpitävä valaisin. Älä pese •...
 • Page 56 HUOMAUTUS: ruuvinpuristimen varren päinvastaiselle puolelle. Jos liität Makita-pölynimurin sahaasi, voit suorittaa Varmista, ettei laitteen mikään kosketa tehokkaampia ja puhtaampia toimenpiteitä. ruuvinpuristinta silloin, kun painat terän täysin alas ja Pölylokero (valinnainen lisävaruste) vedät tai työnnät terää...
 • Page 57 akselia voidaan liikuttaa nopeasti sisään ja ulos. sivusuunnassa, terä alkaa väristä jättäen jäljen Kääntämällä ruuvinpuristimen nuppia myötäpäivään, työkappaleeseen ja sahauksen tarkkuus kärsii. ruuvi pysyy kiinnitettynä. Tartu työkappaleeseen Liukuleikkauksen aikana, paina hellävaroen • kääntämällä ruuvinpuristimen nuppia hellävaroen kuljetinta ohjausaitaa päin ilman pysähtymistä. Jos myötäpäivään, kunnes ulkonema saavuttaa sen kaikkein kuljettimen liike pysäytetään leikkauksen aikana, ylimmän asentonsa, ja kiinnitä...
 • Page 58 kuljettimen täysin tai jos teet liukuleikkauksen Kun teet yhdistetyn leikkauksen, se koskee itseesi päin, terä saattaa odottamatta tehdä "Puristinleikkaus", "Liukuleikkaus", "Viistoleikkaus" takapotkun, joka aiheuttaa vakavia ja "Viisteitysleikkuu" osien selityksiä. HENKILÖVAMMOJA. Kruunumallisten ja koverojen reunalistojen Älä koskaan tee liukuleikkausta siten, että lukitset •...
 • Page 59 Taulukko (B) Aseta kruunulista leveä selkäpuoli • (piilossa) alaspäin kääntölevylle siten, Reunalistan Reunalistan reuna ohjainta paikka Valmis kappale että SEINÄÄ KOSKETTAVA REUNA vasten kuvassa A tulee sahan ohjainta vasten. Sisäkattoa koskettavan reunan Valmis kappale tulee sahauksen jälkeen • Valmis kappale on tulee olla ohjainta vasten.
 • Page 60 KUNNOSSAPITO siirrä pituusrajoitin työkappaleen päähän. Kiinnitä sitten asetuskilpi ruuvilla. Kun pituusrajoitin ei ole käytössä, löysää ruuvia ja käännä pituusrajoitin HUOMIO: pois tieltä. Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, • että laite on kone on sammutettu ja irrotettu HUOMAUTUS: virtalähteestä. Kannatintanko-yhdistelmän käyttö (vaihtoehtoinen •...
 • Page 61 Kuva50 Säädön aikana laserlinja ilmestyy sahaterän vasemmalla puolella. Sovita terän sivut yhteen varovasti kierrospohjan yläpinnan kanssa kolmikulmaa, suorakulmaa, jne. käyttäen siten, että kierrät 0° kallistuskulman säätömutteria myötäpäivään. Kiristä sitten vipu hyvin.) Kuva51 Varmista, että varren osoitin osoittaa 0° varren kannattimen kallistusasteikossa. Jos se ei osoita 0°, löysennä...
 • Page 62 Katso "Laserlinjan toiminta" osaa ja säädä säätöruuvia Käytä vain keskenään samanlaisia hiiliharjoja. siten, että työkappaleessasi oleva leikkauslinja on Irrota hiiliharjat kannet ruuvitaltalla. Poista kuluneet kohdistettu laserlinjan kanssa. hiiliharjat, aseta uudet harjahiilet paikalleen ja kiinnitä hiiliharjojen kansi paikalleen. HUOMAUTUS: Kuva60 Tarkista laserlinjan asentoa säännöllisesti...
 • Page 63 LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Aiztura tapa 25-4. Sešstūra atslēga 41-1. Iekšējais stūris 2-1. Bultskrūve 25-5. Seššķautņu padziļinājuma 41-2. Ārējais stūris 3-1. Regulēšanas bultskrūve bultskrūve 42-1. Skrūvspīles 4-1. Asmens aizsargs 26-1. Ārējais atloks 42-2. Starplikas bloks 5-1. Asmens aizsargs A 26-2.
 • Page 64 670 mm x 430 mm x 458 mm Neto svars LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg • Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. • Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.
 • Page 65: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Slīdrāmja kombinētais zāģis apstrādājamo materiālu rokā. Apstrādājamais Modeļa Nr./ tips: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L materiāls vienmēr visu darbu laikā ar skrūvspīlēm ir sērijveida izstrādājums un cieši jāpiestiprina pie pagriežamā pamata un atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām: virzošās barjeras. Nekad neturiet apstrādājamo 2006/42/EC materiālu ar roku.
 • Page 66 nevis griešanai. 31. Ja iezāģējuma plate ir nolietojusies, 10. Nelietojiet darbarīku viegli uzliesmojošu nomainiet. šķidrumu gāzu klātbūtnē. Darbarīka 32. Neizmantojiet asmeņus, ražoti elektropievads izraisīt eksploziju ātrgriezīga tērauda. ugunsgrēku, saskaras viegli 33. Darba gaitā dažu veidu radušos putekļu uzliesmojošiem šķidrumiem vai gāzēm. sastāvā...
 • Page 67: Funkciju Apraksts

  Kad tīrīšana ir pabeigta, rīkojieties pretēji FUNKCIJU APRAKSTS iepriekš minētajai procedūrai un pieskrūvējiet bultskrūvi. Nenoņemiet atsperi, ar ko piestiprināts asmens aizsargs. Ja aizsargs laika gaitā vai ultravioletā starojuma BRĪDINĀJUMS: iedarbībā zaudē krāsu, iegādājieties Makita apkopes Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, • centrā jaunu aizsargu.
 • Page 68 Maksimālās zāģēšanas jaudas saglabāšana Spiediet rokturi uz kreiso pusi, lai sasvērtu zāģa asmeni, līdz rādītājs ir vērsts pret vēlamo leņķi uz leņķa skalas. Att.9 Tad pulksteņrādītāja virzienā cieši nostipriniet sviru, lai Att.10 nofiksētu kloķi. Šis darbarīks ir rūpnīcā noregulēts tā, lai nodrošinātu Lai asmeni sasvērtu uz labo pusi, nospiediet atlaišanas maksimālo zāģēšanas jaudu 190 mm zāģa asmenim.
 • Page 69 PIRMS turpmākas ekspluatācijas atgrieziet darbarīku MAKITA PIEZĪME: apkopes centrā, lai to atbilstoši salabotu. Ja lāzera līnija ir blāva vai gandrīz nav redzama no • NEKAD nenovērtējiet par zemu vai neignorējiet darba iekštelpu vai ārpuses logu plūstošas tiešas •...
 • Page 70 Zāģa asmens uzstādīšana un noņemšana. traucēt putekļu savākšanai. Att.23 PIEZĪME: BRĪDINĀJUMS: Ja šim zāģim pievienosiet Makita putekļsūcēju, darbs ar Pirms asmens uzstādīšanas vai noņemšanas to būs vēl efektīvāks un tīrāks. • vienmēr pārbaudiet, vai darbarīks ir izslēgts un Putekļu ieliktnis (papildpiederums) atvienots no strāvas.
 • Page 71 kloķi, pieskrūvējot skrūvi. Ja skrūve, ar ko piestiprināts UZMANĪBU: skrūvspīļu kloķis, saskaras ar vadotnes ierobežotāju, Garus apstrādājamos materiālus vienmēr balstiet • uzstādiet to šī kloķa pretējā pusē. Pārliecinieties, vai, vienā līmenī ar pagriežamās pamatnes augšējo nolaižot rokturi uz leju līdz galam un pilnībā pavelkot vai virsmu, lai sazāģētu precīzi un lai neapdraudētu pastumjot atbalstu, darbarīks nesaskaras ar skrūvspīlēm.
 • Page 72 Zāģēšana ar virzīšanu (spiešanu) PILNĪBĀ PĀRSTĀJIS DARBOTIES pirms atgriežat (zāģējot platus materiālus) to atpakaļ pilnībā paceltajā stāvoklī. Att.38 UZMANĪBU: Pretēji pulksteņrādītāja virzienam atskrūvējiet Vienmēr pārbaudiet, vai slīpleņķa zāģēšanas laikā • divas spīlējuma skrūves, ar ko piestiprināti asmens virzīsies uz leju slīpā leņķa virzienā. slīdbalsti, lai atbalstu varētu brīvi virzīt.
 • Page 73 Veicot labās puses slīpo zāģēšanu Mērīšana (A) tabula Nomēriet sienas garumu piemērojiet Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis apstrādājamo materiālu uz darbagalda, lai iegūtu Profila stāvoklis A att. vēlamo garumu sienas malai. Vienmēr pārbaudiet, 52/38° leņķis 45° leņķis 52/38° leņķis 45° leņķis vai apstrādājamā...
 • Page 74 Skat. zīmējumu attiecībā uz paredzētā koka gropēm esošos materiāla atgriezumus. Šāda veida finierējuma izmēriem. zāģēšanas darbu neveiciet ar platiem (bieziem) asmeņiem vai ar cokolveida asmeni. Var būt apdraudēta darbarīka darbības pārvaldīšana un Vairāk par 15 mm (5/8") Vairāk par 420 mm (16-1/2") varat gūt ievainojumus.
 • Page 75 Nolaidiet rokturi uz leju līdz Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, remonts jāveic • galam un nobloķējot rokturi zemākajā stāvoklī, Makita pilnvarotajam apkopes centram. Nav nospiežot aiztura tapu. Atbrīvojiet sviru, kas atļauts nomainīt pret cita veida lāzeru. atrodas darbarīka aizmugurē.
 • Page 76 Izvelciet luminiscējošo spuldzi ārā un tad nomainiet to ar Uz apstrādājamā materiāla uzzīmējiet zāģēšanas jaunu Makita oriģinālo spuldzi. līniju, un novietojiet materiālu uz pagriežamo Lāzera gaismas lēcas tīrīšana galdu. Šajā gadījumā nenostipriniet apstrādājamo materiālu...
 • Page 77: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Zāģa asmeņi ar karbīda uzgaļiem • Skrūvspīļu montējums (horizontālās skrūvspīles) •...
 • Page 78 LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 40-2. 45 ゚ dekoratyvinio lubų karnizo 1-1. Stabdiklio kaištis 25-3. Pjovimo disko gaubtas 2-1. Varžtas 25-4. Šešiabriaunis veržliaraktis tipas 40-3. 45 ゚ dekoratyvinio skliautinio 3-1. Reguliavimo varžtas 25-5. Šešiakampės lizdinės galvutės 4-1. Pjovimo disko apsauga varžtas karnizo tipas 5-1.
 • Page 79 670 mm x 430 mm x 458 mm Neto svoris LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg • Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
 • Page 80: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Mechanizmo paskirtis: pritvirtintas prie sukamojo pagrindo ir kreipiamojo Kombinuotosios skersavimo staklės aptvaro spaustuvais. Draudžiama įtvirtinti ruošinį Modelio Nr./ tipas: LS0714, LS0714F, LS0714FL, rankomis. LS0714L Jokiu būdu netieskite rankos už pjūklo priklauso serijinei gamybai ir geležtės. atitinka šias Europos direktyvas: Prieš...
 • Page 81 Prieš keisdami geležtę ar atlikdami techninės 29. Pjūklo geležtes rinkitės, atsižvelgdami į priežiūros darbus, išjunkite įrankį iš elektros medžiagą, kurią pjausite. tinklo. 30. Būkite atsargūs darydami įpjovas. Prieš perkeldami įrankį, būtinai įtvirtinkite 31. Pakeiskite įpjovos plokštę, kai ši nusidėvės. visas sukamąsias dalis. 32.
 • Page 82: Veikimo Aprašymas

  įrenginys išjungtas, susisiekite su „Makita" techninio aptarnavimo tarnyba. o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo. NEIŠJUNKITE IE NENUIMKITE APSAUGOS. Pjovimo disko apsauga Pav.6 Visoms šalims, išskyrus Europos šalis Prapjovimo plokštės nustatymas Pav.4...
 • Page 83 anksčiau. Norėdami pakreipti pjūklo peilį, stumkite rankenėlę į kairę, kol rodyklė ant įstrižos skalės rodys norimą kampą. Maksimalaus pjovimo pajėgumo palaikymas Po to, norėdami užtvirtinti rankeną, užveržkite svirtelę, Pav.9 sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami pakreipti pjovimo diską į dešinę, atsukę Pav.10 svirtelę, spauskite įrankio gale esantį...
 • Page 84 Lazerio linija gamykloje nustatyta 1 mm atstumu nuo įrankio, jeigu nuspaudėte tik gaiduką, nenuspaudę peilio šoninio paviršiaus (pjovimo padėtis). atlaisvinimo mygtuko. PRIEŠ pradėdami vėl PASTABA: naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita" techninio aptarnavimo centrą. Kai lazerio spindulys silpnas ir, dirbant patalpoje • NIEKADA neužklijuokite...
 • Page 85 PASTABA: Jeigu spaustuvo rankenai užveržti skirtas varžtas liečia Jeigu prie šio pjovimo įrankio prijungiate „Makita" dulkių kreiptuvą, varžtą sumontuokite iš priešingos spaustuvo siurblį, galima atlikti dar efektyvesnes ir švaresnes rankenos pusės. Patikrinkite, ar visiškai nuleidus operacijas.
 • Page 86 Prieš įjungdami jungiklį, patikrinkite, ar pjovimo • DĖMESIO: diskas neliečia ruošinio ir pan. Visų operacijų metu, ruošinys turi būti tvirtai • Pjaudami, per daug nespauskite rankenėlės. Per • spaustuvu pritvirtintas prie sukiojamo pagrindo ir didelė jėga gali sukelti variklio perkrovą ir/arba kreiptuvo.
 • Page 87 Kombinuotasis pjovimas DĖMESIO: Kombinuotasis pjovimas - tai procesas, kai Atlikdami pjovimą slenkant, PIRMIAUSIA IKI • ruošinys tuo pačiu metu pjaunamas įstrižu ir GALO PATRAUKITE SUPROTĄ LINK SAVĘS ir įžambiu kampu. Kombinuotąjį pjovimą galima atlikti nuspauskite rankenėlę į žemiausią padėtį, po to lentelėje nurodytais kampais.
 • Page 88 Kairysis įstrižas pjūvis Lentelė (B) Formavimo padėtis, Lentelė (A) pavaizduota A pav. Karnizo kraštas atremtas į kreiptuvą Užbaigta dalis Įstrižasis kampas Įžambusis kampas Formavimo padėtis, pavaizduota A pav. Sieną liečiantis kraštas turi 52/38° tipas 45° tipas 52/38° tipas 45° tipas būti atremtas į...
 • Page 89: Techninė Priežiūra

  Įrankio nešimas Virš 15mm (5/8 colio) Virš 420mm (16-1/2 colio) Pav.45 50mm-60mm Pav.46 (2"-2-3/8") Patikrinkite, ar įrankis atjungtas nuo elektros tinklo. 27mm (1-1/16") Užveržkite diską 0° įstrižumo kampu, o sukiojamą 85mm 70mm 70mm 85mm pagrindą - tinkamo nuožulnumo kampo padėtyje. (3-3/8") (2-3/4") (2-3/4")
 • Page 90 įrankį • Iki galo nuleiskite rankenėlę ir užfiksuokite ją suremontuoti į įgaliotąjį „Makita" techninio žemiausioje padėtyje, įstumdami fiksavimo aptarnavimo centrą. Draudžiama pakeisti sugedusį smaigą. Atlaisvinkite įrankio gale esančią lazerį kito tipo lazeriu. svirtelę. Kai reguliuojama lazerio linija matoma kairėje Norėdami pakreipti pjovimo diską...
 • Page 91 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Išsukite varžtus, laikančius apšvietimo lempos dėžutę. apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą Ištraukite lempos dėžutę, lengvai stumdami jo viršutinę turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros dalį, kaip parodyta kairėje esančiame piešinyje. centras; reikia...
 • Page 92: Pasirenkami Priedai

  PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į...
 • Page 93 EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 40-3. 45 ゚ tüüp nõgusprofiili freesimine 1-1. Stoppernõel 25-3. Terakorpus 2-1. Polt 25-4. Kuuskantvõti 41-1. Sisenurk 3-1. Reguleerimispolt 25-5. Kuuskantpesapolt 41-2. Välisnurk 4-1. Terakaitse 26-1. Välimine flanš 42-1. Kinnitusrakis 5-1. Terakaitse A 26-2. Saetera 42-2. Distantsklots 5-2.
 • Page 94: Tehnilised Andmed

  670 mm x 430 mm x 458 mm Netomass LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg • Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tõttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata. • Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.
 • Page 95: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Ärge kunagi sirutage kätt ümber saetera. Masina tähistus: Enne töödeldava detaili liigutamist või seadete Libistatav liitsaag muutmist lülitage tööriist välja ja oodake, kuni Mudeli Nr/ Tüüp: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L saetera seiskub. on seeriatoodang ja Enne lõiketera vahetamist või hooldamist vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja tõmmake tööriista toitejuhe voolukontaktist...
 • Page 96 juuresolekul põhjustada plahvatuse või tulekahju. 32. Ärge kasutage kiirlõiketerasest valmistatud Enne toimingu teostamist kontrollige lõiketera saeterasid. hoolikalt, sellel pole mõrasid või 33. Töö käigus tekkinud tolm võib sisaldada kahjustust. kemikaale, mida teatakse vähki-, Asendage mõranenud või kahjustunud sünnidefekte või muid soo jätkamisega seotud lõiketera viivitamatult.
 • Page 97: Funktsionaalne Kirjeldus

  Ärge eemaldage terakaitset kinnihoidvat vedru. Joon.3 Kui kaitsme värv UV-kiirguse või vanaduse tõttu FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS moondub, võtke ühendust Makita teeninduskeskusega. ÄRGE TÕKESTAGE EGA EEMALDAGE KAITSET. Joon.6 HOIATUS: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne •...
 • Page 98 Hoides lahtilukustuse nuppu vajutamata lihtsalt lüliti vabastamisnuppu all, kallutage saetera paremale. päästikut tõmmata. ENNE edasist kasutamist viige tööriist parandamiseks Makita HOIATUS: teeninduskeskusesse. Tera kallutamisel tõstke käepide kindlasti ÄRGE KUNAGI teipige lahtilukustuse nuppu kinni •...
 • Page 99 HOIATUS: paremale, reguleerides reguleerkruvisid järgmiselt. Kasutage tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks • Joon.20 ainult kaasasolevat Makita kuuskantvõtit. Vastasel Keerake reguleerkruvi vastupäeva lahti. korral võib kuuskantpesapoldi kinnitus osutuda Kui reguleerkruvi on lahti keeratud, libistage see liiga tugevaks või jääda ebapiisavaks. See võib lõpuni paremale või vasakule.
 • Page 100 ükski tööriista osa vastu kinnitusrakist. Kui mõni osa edasist tolmukogumist. puutub vastu kinnitusrakist, paigutage kinnitusrakis ümber. MÄRKUS: Suruge töödeldav detail tasaselt vastu juhtpiiret ja Makita tolmuimeja ühendamisel saega saate töötada eerungiplaati. Asetage töödeldav detail soovitud tõhusamalt ja puhtamalt.
 • Page 101: Tööriista Kasutamine

  täiskiiruse. Seejärel langetage töödeldava detaili HOIATUS: lõikamiseks käepide madalaimasse asendisse. Kui Võtke töödeldav detail haardesse ainult siis, kui • lõige on teostatud, lülitage tööriist välja ja eend on kõige ülemises asendis. Vastasel korral OODAKE TERA TÄIELIKU PEATUMISENI enne, võib töödeldav detail ebapiisavalt kinnituda. See kui viite tera tagasi ülestõstetud asendisse.
 • Page 102 tõmmatud. Lülitage tööriist sisse (tera ei tohi ikka Joon.41 veel detaili vastu puutuda) ning oodake, kuni tera On olemas kaare- ja nõgusprofiilide ühendused, saavutab täiskiiruse. Seejärel langetage käepide mis sobivad 90° sisenurkadesse ((1) ja (2) joon. A) madalaimasse asendisse, avaldades samal ajal ja 90°...
 • Page 103 Parempoolne fassett-lõige Üle 15 mm (5/8") Üle 420 mm (16-1/2") Tabel (A) 50mm-60mm Fassettnurk Eerunginurk Freesimisasend (2"-2-3/8") joon. A 52/38° tüüp 45° tüüp 52/38° tüüp 45° tüüp 27mm (1-1/16") Parem 31,6° Parem 35,3° Sisenurga 85mm 70mm 70mm 85mm jaoks (3-3/8") (2-3/4") (2-3/4") (3-3/8")
 • Page 104 Tööriista kandmine esiosale. Seejärel kinnitage tugevasti juhtpiirde kuuskantpesapoldid paremalt poolt alustades. Joon.45 Joon.48 Joon.46 Veenduge, et osuti näitab eerungiskaalal 0°. Kui Veenduge, et tööriist on vooluvõrgust lahti ühendatud. osuti ei näita 0°, siis keerake osutit kinnihoidev kruvi Seadke saeketta faasinurgaks 0°...
 • Page 105 Pärast reguleerkruvi Laserseadme rikke korral laske tööriista • lahtikeeramist keerake neid kahte kruvi päripäeva, et parandada volitatud Makita teeninduskeskuses. nihutada laserjoont tera külgpinnale lähemale. Teist tüüpi laserseadme kasutamine on keelatud. Juhinduge lõigust „Laserjoone funktsioon" ning Reguleerimise käigus ilmub laserjoon saeterast reguleerige reguleerkruvi nii, et lõikejoon töödeldaval...
 • Page 106: Valikulised Tarvikud

  Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 107 РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 40-1. Поясок 52/38 ゚ 1-1. Стопорный штифт 25-3. Футляр для полотна 40-2. Поясок 45 ゚ 2-1. Болт 25-4. Шестигранный ключ 40-3. Погонаж 45 ゚ с закругленным 3-1. Регулировочный болт 25-5. Болт с внутренним 4-1.
 • Page 108: Технические Характеристики

  670 мм x 430 мм x 458 мм Вес нетто LS0714: 13,1 кг, LS0714F: 13,4 кг, LS0714FL: 13,7 кг, LS0714L: 13,5 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 • Page 109: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  прямых и угловых пропилов в древесине. При Обозначение устройства: использовании соответствующих пильных дисков Торцовочная пила консольного типа возможно пиление алюминия. Модель/Тип: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L ENF002-2 являются серийной продукцией и Питание Соответствует следующим директивам ЕС: Подключайте данный инструмент только к тому...
 • Page 110 вращающимся по инерции, диском. Он все 16. Избегайте попадания полотна на гвозди. еще может причинить серьезные травмы. Перед выполнением работ осмотрите Не эксплуатируйте пилу без установленных деталь и удалите из нее все гвозди. ограждений. Перед каждым 17. Перед включением выключателя, убедитесь использованием...
 • Page 111: Описание Функционирования

  УСТАНОВКА мышьяк и хром из химически • обработанной древесины. Установка на верстак Риск вашему здоровью от воздействия данных веществ зависит от частоты При поставке инструмента рукоятка заблокирована в выполнения такой работы. Для нижнем положении с помощью стопорного штифта. снижения воздействия таких...
 • Page 112 опустите рукоятку до упора. При помощи Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ шестигранного ключа поворачивайте регулировочный ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ. болт до тех пор, пока внешний край режущего диска Рис.6 не опустится немного ниже верхней поверхности поворотной базы в точку, где передняя поверхность...
 • Page 113 кнопку Регулировка положения рычага разблокировки. ПЕРЕД дальнейшим использованием инструмент необходимо Рис.15 предоставить в сервис-центр Makita для Угол положения рычага можно изменить с шагом в надлежащего ремонта. 30°, когда рычаг не обеспечивает плотную затяжку. НИКОГДА не оборачивайте лентой и не •...
 • Page 114 разблокировки. упора. Крепко затяните регулировочный винт в Включение ламп крайнем положении сдвига. Только для модели LS0714F, LS0714FL Линия лазера настроена на Рис.18 предприятии-изготовителе так, что она расположена в пределах 1 мм от боковой поверхности диска ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: (положение резки). Данная лампа не является водонепроницаемой. •...
 • Page 115 вынут из розетки электропитания. которые могут ухудшить дальнейший сбор пыли. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Примечание: Для установки или снятия дисковой пилы • Если вы подсоедините к пиле пылесос Makita, это пользуйтесь только шестигранным ключом позволит добиться более эффективной и чистой Makita. В противном случае болт с головкой под...
 • Page 116 по всей ее длине во избежание защемления ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: диска и возможного ОТСКОКА. Беритесь за обрабатываемую деталь только в • Рис.32 том случае, когда выступ находится в самом верхнем положении. Несоблюдение данного Вертикальные тиски требования может привести к недостаточному Рис.33 креплению обрабатываемой детали. Это может Вертикальные...
 • Page 117 При выполнении скользящего разреза, чтобы полностью опустить ее, затем ДВИГАЙТЕ • осторожно давите на каретку к направляющей КАРЕТКУ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНЕЙКЕ. линейке без остановки. Если остановить НИКОГДА НЕ НАЧИНАЙТЕ РАСПИЛИВАНИЕ, движение каретки во время резки, на ЕСЛИ КАРЕТКА НЕ ВЫТЯНУТА ПОЛНОСТЬЮ обрабатываемой...
 • Page 118 параллельным диску при выполнении резки, для пробных срезов, чтобы проверить угол угол диска может сместиться, что приведет к установки пилы. снижению точности резки. При обрезке поясков и погонажа с закругленным углублением устанавливайте Составная резка угол фаски и угол отрезки как показано в Сложное...
 • Page 119 Таблица (B) Более 15 мм (5/8") Более 420 мм (16-1/2") Положение Край пояска у ограждения пояска на Готовая деталь направляющей 50мм-60мм Рис. A (2"-2-3/8") Край, касающийся стены, должен находиться Готовая деталь будет 27мм (1-1/16") рядом с ограждением направляющей. находиться с правой Для...
 • Page 120 После регулировки нижнего предельного ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: положения диска, вырежьте параллельные Всегда следите за заточкой и чистотой диска для • пазы по ширине обрабатываемой детали с обеспечения наилучшей и безопасной работы. помощью скользящего (с нажимом) разреза, как Регулировка угла резки показано на рисунке. Затем удалите материал Данный...
 • Page 121 наклонить диск вправо. уполномоченном сервис-центре Makita. Замена на лазер другого типа запрещена. Рис.50 При регулировке, лазерная линия появляется Тщательно установите прямой угол диска слева от пильного диска по отношению к верхней поверхности поворотного основания с помощью треугольной линейки, угольника и т.д., повернув...
 • Page 122 Вытяните люминесцентную лампу и замените ее производить в уполномоченных сервис-центрах новой оригинальной лампой Makita. Makita, с использованием только сменных частей Очистка линзы лазерной лампы производства Makita. Только для модели LS0714FL, LS0714L Рис.57 Если линза лазерной лампы загрязнится, или если к...
 • Page 123: Дополнительные Аксессуары

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если Вам необходимо содействие в получении...
 • Page 124 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884547D985...

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl