Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 46

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Senk håndtaket helt, og lås det i senket posisjon ved å
skyve inn stoppestiften.
Bær sagen ved å holde begge sidene på sagfoten som
vist i figuren. Hvis du tar av holderne, støvposen osv., er
det lettere å bære sagen.
FORSIKTIG:
Du må alltid sikre alle bevegelige deler før du
bærer sagen.
Anslagsstiften er bare for bæring og oppbevaring,
og ikke for saging.
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:
Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
støpselet trukket ut av kontakten før du foretar
inspeksjon eller vedlikehold.
Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller
lignende. Det kan føre til misfarging, deformering
eller sprekkdannelse.
ADVARSEL:
Du må alltid sørge for at bladet er slipt og rent for
best og sikrest mulig ytelse.
Justere skjærevinkelen
Denne sagen er nøye justert og tilpasset ved fabrikken,
men tøff bruk kan ha påvirket tilpasningen. Hvis sagen
din ikke er godt nok tilpasset, må du gjennomføre
følgende:
1.
Gjæringsvinkel
Fig.47
Skyv sleden mot føringsflaten og stram de to
klemskruene for å sikre sleden.
Løsne grepet som sikrer dreiefoten. Drei dreiefoten
slik at pekeren peker mot 0° på gjæringsskalaen.
Drei så dreiefoten litt med urviserne og mot
urviserne for å la dreiefoten gå i inngrep i 0°
gjærhakket. (la den være som den er dersom
pekeren
ikke
sekskantnøkkelen for å løsne sekskantskruen som
sikrer føringsvernet.
Senk håndtaket helt, og lås det i senket posisjon
ved å skyve inn stoppestiften. Sett bladets side
rektangulært mot føringsvernet ved hjelp av en
føringslinjal el. l. Stram så sekstkantskruen godt på
føringsvernet i rekkefølge fra høyre side.
Fig.48
Sørg for at pekeren viser til 0° på gjæringsskalaen.
Hvis pekeren ikke viser til 0°, må du løsne skruen
som fester pekeren og justere pekeren slik at den
viser til 0°.
Fig.49
peker
mot
0°).
2.
Skjæringsvinkel
(1)
0° skjæringsvinkel
Skyv sleden mot føringsflaten og stram de to
klemskruene for å sikre sleden. Senk
hendelen helt og lås den i senket posisjon
ved å skyve anslagsstiften inn. Løsne spaken
bak på sagen.
Drei justeringsskruen for 0° skjæringsvinkel
(nedre skrue) på høyre side av armen to eller
tre runder mot klokken for å vippe bladet mot
høyre.
Fig.50
Bring sidene på bladet forsiktig i rett vinkel
med oversiden av dreiefoten med en
trekantlinjal, et vinkeljern e.l. ved å dreie
justeringsbolten for 0° skjæringsvinkel med
klokken. Stram spaken godt etterpå.
Fig.51
Forsikre deg om at pekeren på armen viser til
0° på skæringsskalaen på armholderen. Hvis
den ikke viser til 0°, må du løsne skruen som
fester pekeren og justere pekeren slik at den
viser til 0°.
Fig.52
(2)
45° skjæringsvinkel
Fig.53
Juster 45°-skjæringsvinkelen bare etter at du
har utført en 0° skjæringsvinkeljustering. For
å justere venstre 45° skjæringsvinkel, må du
løsne spaken og vippe bladet helt mot
venstre. Forsikre deg om at pekeren på
armen viser til 45° på skæringsskalaen på
armholderen. Hvis pekeren ikke viser til 45°,
må du dreie justeringsskruen (øvre skrue) for
45° skjæringsvinkel på høyre side av
tilleggsarmen til pekerne viser til 45°.
Justere laserlinjeposisjonen
For modell LS0714FL, LS0714L
Bruk
Fig.54
Fig.55
ADVARSEL:
Da
sagen
laserlinjeposisjonen justeres, må du være svært
forsiktig, spesiekt ved bruk av bryteren. Hvis du
trykker på startbryteren ved en feiltakelse, kan
sagen starte og forårsake personskader.
FORSIKTIG:
Se aldri direkte inn i laserstrålen. Direkte
laserstråler skader øynene dine.
Du må aldri utsette sagen for slag eller støt. Et slag
eller støt kan forårsake feilposisjonert laserlinje,
skade laserstrålens utgangsdel eller forkorte
sagens levetid.
46
er
koblet
til
strøm
når

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl